"aşı" anahtar kelimesi ile ilgili mevzuat (Yürürlükte Olmayan Mevzuat Kalemleri)

SıraBaşlıkYayım Tarihi
1.Transit taşımacılıkta KDV muafiyeti
3065 - sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Madde 14)
02.11.1984
2.Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrah
3065 - sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (Madde 22)
02.11.1984
3.Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımda bulunan üçüncü ülke menşeli sözkonusu eşyanın Türkiye'ye ithalinde uygulanacak gümrük oranları nelerdir?
96/8613 - sayılı BKK
30.12.1996
4.Aşı ve Biyolojik Madde İthalatında Uyulacak Esaslar
22/04/1993 - tarihli Aşı ve Biyolojik Madde İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ
22.04.1993
5.İthal Edilecek Aşılarda Aranacak Kalite Esasları nelerdir?
22/04/1993 - tarihli Aşı ve Biyolojik Madde İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (Madde 4)
22.04.1993
6.İthalatçı firmaların aşı ve biyolojik maddelerin ambalajlama, depolanma ve saklanması maksadıyle yapmaları gereken yükümlülükler nelerdir?
22/04/1993 - tarihli Aşı ve Biyolojik Madde İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (Madde 5)
22.04.1993
7.Aşı ve biyolojik madde ithalatında Kontrol Belgesi alınması için Bakanlığa başvurularda hangi belgelere gerek vardır?
22/04/1993 - tarihli Aşı ve Biyolojik Madde İthalatında Uyulacak Esaslar Hakkında Tebliğ (Madde 3)
22.04.1993
8.Serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi
Gümrük Yönetmeliği (Madde 827)
25.06.1998
9.Havayolu kargo taşımacılığı ile karayolu-demiryolu kombine taşımacılığı için kredi desteği
97/03 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları İle İlgili Tebliğ
12.06.1997
10.Serbest Bölgelerde İthal Edilen Mallar ve Transit/Aktarma Mal Taşımacılığı
10.03.93 tarihli Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği - Madde 31
10.03.1993
11.Hayvanlardan ve hayvan maddelerinden insan ve hayvanlara geçebilen hastalıklardan korunulmasını ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele esas ve usullerini tespit etmek amacıyla hazırlanmış yönetmelik
15.03.89 tarihli Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği
15.03.1989
12.Otomobiller için uygulanmakta olan ek taşıt alım vergisi nispetlerinin tespiti hk. karar
96/8485 Sayılı Karar
24.10.1996
13.Taşıt Alım Vergisi
8 Seri Nolu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği
22.12.1980
14.Taşıt Alım Vergisi
10 Seri Nolu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği
16.06.1984
15.Taşıt Alım Vergisi
15 Seri Nolu Taşıt Alım Vergisi Genel Tebliği
03.09.1992
16.Serbest dolaşımda bulunan eşyanın tanımı
4458 sayılı Gümrük Kanunu (Madde 3)
04.11.1999
17.Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
4458 sayılı Gümrük Kanunu (Madde 74)
04.11.1999
18.Yabancı, memleketlere çıkan taşıtlara ait geçici çıkış beyannamesi ve taahhütnamesinin uygulamaya konulması ve yürürlükten kaldırılan hükümler hakkında Genelge
1998/22 sayılı Genelge (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
02.07.1998
19.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına ilişkin anlaşmaya açıklamalar yapılması hakkında Tebliğ
01 Seri Nolu İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Genel Tebliği
29.06.2001
20.A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının Sonradan Kontrol İşlemleri Hakında Genelge
2001/14 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
08.06.2001
21.Türkiye Gümrük Bölgesi dışında iken satılan deniz ve hava taşıtlarının ihracı
2001/44 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
22.11.2001
22.Gümrük müdürlüklerince eşyanın geri gönderilmesine ilişkin yapılacak işlemler ile ilgili Tebliğ
02 seri nolu Gümrük Genel Tebliğleri (Mahrece İade)
30.06.2002
23.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
01 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
30.07.2002
24.1/6/2001 tarihli ve 24419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılması hakkında Yönetmelik
02.10.2002 tarihli A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
02.10.2002
25.07.08.2000 tarihli, 2000/48 sayılı Genelge. ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü nün (Antrepo) 14.02.2001 tarihli 4326 sayılı tasarruflu yazısı
14.02.2001 tarihli 4326 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
14.02.2001
26.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Bilge Destek ile ilgili 07.09.2001 tarihli 23341 sayılı tasarruflu yazısı
07.09.2001 tarihli 23341 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
07.09.2001
27.Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde supalan dahi olsa eşyanın vergileri kesin olarak tahsil edildiğinden, bu idarelerdeki taşıt üstü işlemlerde herhangi bir şekilde teminat alınmadan işlemlerin yürütülmesi gerekmektedir.
27.02.2002 tarihli 4159 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
27.02.2002
28.Telafi Edici Verginin ödenmemiş olduğunun belge taahhüt hesabının kapatılması aşamasında anlaşılması durumunda, ödenecek olan TEV hk.
B.02.1.GÜM.0.06.00.37.1091.1641 sayılı tasarruflu yazı(Dahilde İşleme)
29.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 07.11.2001 tarihli 28197 sayılı tasarruflu yazısı
07.11.2001 tarihli 28197 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
07.11.2001
30.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 09.06.2000 tarihli 17728 sayılı tasarruflu yazısı
09.06.2000 tarihli 17728 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
09.06.2000
31.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 18.09.2000 tarihli 28124 sayılı tasarruflu yazısı
18.09.2000 tarihli 28124 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
18.09.2000
32.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 27.10.2000 tarihli 32609 sayılı tasarruflu yazısı
27.10.2000 tarihli 32609 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.10.2000
33.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili 05.10.2000 tarihli 29845 sayılı tasarruflu yazısı
05.10.2000 tarihli 29845 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.10.2000
34.Serbest dolaşımda bulunan eşyanın yurtdışında kalma süresi ile ilgili yazı
14.05.2002 tarihli 10320 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
14.05.2002
35.Çalıntı Taşıtlar ile ilgili Gümrükler Genel Müdürlüğü nün (Hariçte İşleme Rejimi) 03.06.2002 tarihli 12163 sayılı tasarruflu yazısı
03.06.2002 tarihli 12163 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
03.06.2002
36.Geri gelen eşyaya ilişkin beyan, muayene ve benzeri işlemler ile ilgili yazı
04.07.2002 tarihli 15072 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
04.07.2002
37.Geri getirilmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici çıkışı yapılacak eşya ile ilgili olarak Gümrük idarelerince yapılacak işlemler ile ilgili yazı
09.03.2000 tarihli 7707 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
09.03.2000
38.Doğu Bölgesi Hayvan Mübayaası Canlı Hayvan ve Et İhracatı 2001 Yılı Uygulama Esaslarına İlişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazı ve eki
12.01.2001 tarihli 1004 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
12.01.2001
39.İhraç edilecek canlı koyunlara uygulanan ağırlık standartlarının hava ve deniz yoluyla yapılan taşımacılıkta aynı olmasına ilişkin talep hakkında yazı
09.05.2001 tarihli 12759 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
09.05.2001
40.X-ışını cihazları, X-ışını tüpü, kumanda panoları, görüntü şiddetlendiricileri ve skopi üniteleri ile ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme cihazı vb eşyanın ithalinde, imal tarihi tespiti hk.
23.02.2000 tarihli 6018 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.02.2000
41.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı görülen yabancı ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına yasaklama getirilmesi ve yasaklanan maddeler listesi
16.04.2001 tarihli 10246 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2001
42.İmalat tarihi itibariyle 3 (üç) yaşın üzerinde olan iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları kapsamındaki cihazlara ithalat izni verilmemesi hk.
10.02.2000 tarihli 4556 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
10.02.2000
43.Dış Ticarette Standardizasyon mevzuatı hk.
13.08.2001 tarihli 21209 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.08.2001
44.İtalya’da görülen Avian Influenza hastalığından dolayı bu ülke orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan ithalat yasağının kaldırılması hk.
06.08.2001 tarihli 20694 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
06.08.2001
45.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı görülen yabancı ülkelerden canlı hayvan ve hayvansal ürün ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
15.05.2001 tarihli 1327 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.05.2001
46.BSE hastalığı görülen Yunanistan orjinli ve/veya çıkışlı bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklanması hk.
16.07.2001 tarihli 19054 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.07.2001
47.Şap hastalığı görülen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
25.06.2001 tarihli 16994 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.06.2001
48.Avien İnfluenza hastalığı görülen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
20.06.2001 tarihli 16666 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.06.2001
49.Pikle Deri, Newcastle, Şap ve Mavidil Hastalıklarının görüldüğü ülkelerden ithalata konulan yasak hk.
12.06.2001 tarihli 15984 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
12.06.2001
50.Sudan, Pakistan ve Fransa orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan ithalat yasağının kaldırılması hk.
11.06.2001 tarihli 15695 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.06.2001
51.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı görülen ülkeler menşeli canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalinin yasaklanması hk.
04.06.2001 tarihli 14985 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.06.2001
52.Sığır vebası hastalığı görülen ülkelere uygulanan yasaklama listelerinin yeniden düzenlenmesi hk.
18.05.2001 tarihli 13644 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.05.2001
53.Malavi ve Bangaldeş orijinli ve/veya çıkışlı G.T.İ.P. numaraları belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklandığının bildirilmesi hk.
20.04.2001 tarihli 10760 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.04.2001
54.Arjantin, Hollanda, İrlanda ve İsrail orijinli ve/veya çıkışlı G.T.İ.P numaraları belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklandığının bildirilmesi hk.
16.04.2001 tarihli 10248 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2001
55.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün İthalat Rejimi ile ilgili 16.05.2000 tarihli 14391 sayılı tasarruflu yazısı
16.05.2000 tarihli 14391 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.05.2000
56.Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalığı görülen ülkelerden bir kısım canlı hayvan, hayvan maddesi ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
29.08.2001 tarihli 22799 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.08.2001
57.Uruguay, Kazakistan, Zimbabwe ve Azerbaycan da görülen şap hastalığından dolayı sayılan ülkeler menşeli bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklanması hk.
19.09.2001 tarihli 24178 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.09.2001
58.Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıkları nedeniyle yasaklama getirilen ülkelerden ülkemize ithali sözkonusu canlı hayvan ve hayvansal ürünler için düzenlenen kontrol belgeleri hk.
16.04.2001 tarihli 10247 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2001
59.Bulaşıcı türden hastalıklar nedeniyle, yasaklama kapsamı içinde yer alan canlı hayvan ve hayvansal ürünler ve alınacak Kontrol Belgesi veya verilecek taahhütname ile ithal edilebilecek ürünler hangileridir?
09.05.2001 tarihli 12753 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.05.2001
60.Taşıt Üstü Gümrük İşlemine tabi tutulan eşyaların ithalatında tahmil ve tahliye ücretlerinin katma değer vergisi matrahına katılıp katılmayacağı hk.
03.10.2000 tarihli 29643 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
03.10.2000
61.Taşıt üstü işlemlere tabi tutulan eşya ithalatında tahmil ve tahliye ücretlerinin katma değer vergisi matrahına katılması ve önceki işlemlerde bu ücretlerin dikkate alınmamış olması hali ile ilgili yazı.
01.03.2001 tarihli 5761 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
01.03.2001
62.Taşıt üstü işlemlere tabi tutulan eşya ithalatında tahmil ve tahliye ücretlerinin katma değer vergisi matrahına katılması ile ilgili yazı.
03.08.2001 tarihli 20466 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
03.08.2001
63.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Kıymet ile ilgili 17.05.2002 tarihli 10677 sayılı tasarruflu yazısı
17.05.2002 tarihli 10677 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
17.05.2002
64.Transit beyannamesi kapsamında transit eşya taşıyan araçların güzergah ve yol süreleri ile ilgili yazı.
06.08.2001 tarihli 20687 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
06.08.2001
65.Elektronik eşya (televizyon, bilgisayar v.s.) nın global teminat sistemi kapsamında taşınmasına izin verilmemesi hk.
26.09.2001 tarihli 24820 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
26.09.2001
66.Serbest Bölge çıkışlı transitlerin global teminat kapsamına girmemesi hk.
20.02.2002 tarihli 4043 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
20.02.2002
67.Geçici ithalat rejimi kapsamında Gümrüklerden geçiş karnesi ve taşıt giriş çıkış formu düzenlenerek ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin açıklık getirilmesi hk.
20.09.2002 tarihli 13536 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
20.09.2002
68.Gümrükler Genel Müdürlüğü nün Gümrük İşlemleri ile ilgili B.02.1.GÜM.0.6.00.07.209-412 sayılı tasarruflu yazısı
B.02.1.GÜM.0.6.00.07.209-412 sayılı tasarruflu yazı(Gümrük İşlemleri)
69.Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar
2003/5142 sayılı Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar
11.01.2003
70.Serbest dolaşımda bulunan eşyanın mahrece iadesi işlemleri ile ilgili yazı
21.01.2003 tarihli 01729 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
21.01.2003
71.Ticaret Politikası Önlemleri ile ilgili yazı
27.02.2003 tarihli 4591 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.02.2003
72.A.TR ve EUR. 1 dolaşım belgelerine ilişkin sonradan kontrol işlemleri ile ilgili yazı
22.06.2002 tarihli 19293 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
22.06.2002
73.Antrepo, serbest bölge ve geçici depolama yerlerine konulan eşyaya ait A.TR Dolaşım Belgelerinin geçerlilik süresi hakkında yazı
05.11.2002 tarihli 27918 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
05.11.2002
74.Avrupa Birliği 'ne ihracatında tarım ürünü olarak sınıflandırılan eşya için EUR.1 Dolaşım Sertifikası düzenlenmesi hakkında yazı
17.07.2001 tarihli 19199 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
17.07.2001
75.A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.I Dolaşım Sertifikalarının düzenlenmesi, vize edilmesi, kabulü ve sonradan kontrol işlemleri ile ilgili yazı
03.09.2001 tarihli 022911 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
03.09.2001
76.A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 Dolaşım Sertifikalarına ilişkin sonradan kontrol işlemleri ile ilgili yazı
02.06.2000 tarihli 016814 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
02.06.2000
77.A.TR Dolaşım Belgeleri ile ilgili yazı
04.08.2000 tarihli 23831 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
04.08.2000
78.Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde transit işlemleri ile ilgili beyannamenin düzenlenmesi
13.11.2002 tarihli 25739 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
13.11.2002
79.Sanayide kullanılan ancak konfeksiyonda kullanılması mümkün olmayan bazı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ile ilgili yazı
02.10.2002 tarihli 22201 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.10.2002
80.RODER Global Teminat Sisteminden yararlanması uygun görülen firmalar tarafından transit işlemlerinde kullanılmak istenilen teminat türü hakkında yazı
07.03.2003 tarihli 05368 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
07.03.2003
81.TIR Karnesi himayesinde taşınmayan eşyanın transitinde düzenlenecek transit beyannamesinin türü hakkında yazı
19.03.2003 tarihli 06488 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
19.03.2003
82.Menşe ispatı ve mensucat cinsi eşyanın serbest dolaşıma girişinde uygulanacak usul ve esaslar Nelerdir?
03 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
05.04.2003
83.Dış ticarette standardizasyon tebliğleri hk.
03.03.2003 tarihli 4944 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
03.03.2003
84.Yugoslavyanın Sabac ve Kralijevo bölgeleri ve Kuveyt orijinli belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı 07.02.2003 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.
07.03.2003 tarihli 5466 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
07.03.2003
85.Singapur, Arnavutluk, Rusyanın Krusk Bölgesi ve Gambiya orijinli belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı 20.02.2003 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.
11.03.2003 tarihli 5761 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.03.2003
86.Bulaşıcı ve salgın hayvan hastalığı görülen ülkelere uygulanan yasaklar nelerdir?
18.03.2003 tarihli 6484 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
18.03.2003
87.Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanması hk.
2003/5490 sayılı Milletlerarası Andlaşma
05.05.2003
88.Türkiyeye giriş yapan veya yükünü boşalttıkdan sonra boş olarak sevk edilen TIR araçları için düzenlenen Taşıt Giriş Çıkış Formları hk.
07.04.2003 tarihli 1676 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
07.04.2003
89.Antrepo ve Serbest Bölgeye Konulan Eşya hk.
14.05.2003 tarihli 12134 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.05.2003
90.Irak savaşı dolayısıyla yurtdışından gönderilecek yardım malzemelerinin gümrük işlemlerinin 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği kapsamında yürütülmesi, hibe senedi ve fatura aranmaksızın sonuçlandırılması hk.
11.07.2003 tarihli 17769 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
11.07.2003
91.Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları, taşıma acenteleri, nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri, taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerleri hk. Kanun
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu
19.07.2003
92.Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3 ün Değiştirilmesine İlişkin Karar
Milletlerarası Andlaşma 2003/5858
13.08.2003
93.AB menşeli olmayan ve tarife pozisyonları belirtilen halı, etil alkol, metil alkol ve düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hangi Gümrük Müdürlüklerinden yapılacağı hk.
27.08.2003 tarihli 22141sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.08.2003
94.AB menşeli olmayan ve tarife pozisyonları belirtilen alkol (etil alkol) ve metil alkol (metanol)ün serbest dolaşıma giriş işlemlerinin hangi Gümrük Müdürlüklerinden yapılacağı hk.
02.09.2003 tarihli 22505 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.09.2003
95.AB menşeli olmayan etil alkol ve metil alkolün, düzcamın ve halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin, eşyanın geldiği yetkili gümrük idarelerinden yapılması hk.
09.09.2003 tarihli 23104 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
09.09.2003
96.AB menşeli olmayan 70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu (alt pozisyonlar dahil, 7005.30.00.00.00 GTİP’u hariç) düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri hk.
24.09.2003 tarihli 24279 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
24.09.2003
97.3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı, merciine nasıl ulaştırılacağı ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usullerin düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
15.11.1990 tarihli Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
15.11.1990
98.Yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın özel tüketim vergisi nedir?
2003/5868 sayılı Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar
16.07.2003
99.AB menşeli olmayan düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri arasına İzmir Gümrük Müdürlüğünün dahil edilmesi hk.
04.11.2003 tarihli 27985 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
04.11.2003
100.Uluslararası Yolcu ve Eşya Taşıma Esaslarında belirlenmiş azami ağırlıklara uygulanacak toleranslarla ilgili tasarruflu yazı
12.11.2003 tarihli 28767 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
12.11.2003
101.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Görünmeyen İşlemlere ilişkin hükümleri hk.
2000/YB-4 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi
13.01.2000
102.Petrole ilişkin piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerinin sağlanmasına ve geliştirilmesine yönelik; düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim işlemleri hakkında Kanun
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
20.12.2003
103.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabaların Türkiyeye dampingli fiyatlarla ithal edildiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verilmiştir.
2003/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
20.12.2003
104.Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki ticarete konu tarım ürünlerinin tercihli rejimden yararlanmasını teminen menşe kurallarının belirlenmesi, bu ürünlerin ihracatında kullanılan EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının düzenlenmesi hk.
05 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar)
16.01.2004
105.Nihai kullanıma konu eşya ile gümrük vergisi askıya alınan eşyadan, kullanım amacı tayin edilen eşyanın gümrük vergisi hk.
09.01.2004 tarihli 615 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
09.01.2004
106.2003/40 numaralı Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğde değişiklik yapılması hakkında Tebliğ
2004/02 sayılı Veteriner Biyolojik Ürünlerin Depolanması, Taşınması ve Uygulayıcılara Pazarlanması ile İlgili Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
28.01.2004
107.Tescilli olan taşıtların, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satışı ve devri ile ihracatına ilişkin esas ve usulleri hakkında Yönetmelik
5086 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışı Hakkında Kanun
14.02.2004
108.Özel karayolu taşıtlarının geçici ithaline dair Gümrük Sözleşmesi değişikliklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun
5098 sayılı Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
17.02.2004
109.Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar için 2003/24 sayılı Tebliğ ile açılan damping soruşturması sonucunda teminat şeklinde geçici önlem yürürlüğe konulmuştur.
2004/05 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
28.02.2004
110.50-63 ncü fasıllarda yer alan ürünlerden sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen her çeşit döküntülerin, kırpıntılarının serbest dolaşıma giriş işlemleri eşyanın geldiği yetkili gümrük idaresinden yapılacaktır.
05.02.2004 tarihli 2749 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.02.2004
111.Irak a yapılan taşımalarla ilgili Ulaştırma Bakanlığı Genelgesi hakkındaki yazı
16.03.2004 tarihli 7233 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
16.03.2004
112.Taşıt Listesindeki Değişiklik Hk
15.01.2004 tarihli 1258 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
15.01.2004
113.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği eki (Ek 1) sayılı listeye ekleme yapılması hakkında Tebliğ
2004/22 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
10.04.2004
114.Ağırlık ve boyut kontrolleri hakkında yazı.
01.04.2004 tarihli 9089 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
01.04.2004
115.8712.00 gtipli motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtların (üç tekerlekliler dahil) ÇHC menşeli olanlarının ithalatına yönelik olarak yürütülen korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılması hakkında Tebliğ
2004/07 nolu İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
18.04.2004
116.Ortak Taşıma Sözleşmesi Hk.
16.04.2004 tarihli 10881 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
16.04.2004
117.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği uyarınca belirlenen listeler
16.04.2004 tarihli 10893 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
16.04.2004
118.Bilgi teknolojisi ürünleri ithalatçılarının tamir amaçlı hariçte işleme uygulamalarında ve mükerrer KDV tahsil edilmesi hususlarında gümrük idarelerinde karşılaşılan sorunlar hakkında yazı
26.04.2004 tarihli 11641 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
26.04.2004
119.2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin 5 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında Tebliğ
2004/29 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
04.05.2004
120.Transit beyannamesi kapsamında parsiyel taşıma yapılması durumunda eşyanın transit beyannamesinin uzaktan teyiti hk.
06.05.2004 tarihli 12729 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
06.05.2004
121.Teşvik belgesi kapsamında münferit makine-teçhizat veya kullanılmış komple tesisin serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi halinde, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki mevzuat hükümlerine uyulması hk.
240.05.2004 tarihli 1101 sayılı tasarruflu yazı (Yatırım Teşvik)
24.05.2004
122.Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi düzenlenmek suretiyle geçici ithali yapılan taşıtlara uygulanacak işlemler hk.
10.05.2004 tarihli 261 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
10.05.2004
123.Geçici ithali yapılan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması hk.
09.10.2002 tarihli 22846 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
09.10.2002
124.Yurt dışına geçici çıkışı yapılacak taşıtların pasaporta kayıtları hk.
22.08.2002 tarihli 19183 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
22.08.2002
125.Petrol piyasasında lisans işlemleri ile ilgili usul ve esaslar nelerdir?
17.06.2004 tarihli Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği
17.06.2004
126.Türk menşeli eşya ile serbest dolaşıma girmiş eşyanın aynı beyanname ile ihraç edilmek istenilmesinde, girilecek rejim kodu hk.
30.06.2004 tarihli 18313 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
30.06.2004
127.Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu veya motorsuz tescilli olan taşıtların, yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satışı ve devri ile ihracatına ilişkin esas ve usulleri hakkında Tebliğ
SGM - 2004/5 sayılı Yabancılara İkinci El Taşıt Satışının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
17.07.2004
128.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8715.00.10.00.00 gtipli Çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar ve 8715.00.90.00.00 gtipli Yalnızca şasiler ithalatında dampinge karşı vergi vardır.
2004/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
01.08.2004
129.Halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Halkalı Tekstil İhtisas, Atatürk Havalimanı, Bursa Tekstil İhtisas, Mersin, İzmir ve Denizli Gümrük Müdürlüklerinden yapılması hk.
16.03.2004 tarihli 07218 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
16.03.2004
130.Afrika At Vebası hastalığı nedeniyle Swaziland, Scarpi hastalığı nedeniyle İsviçre orijinli ve/veya çıkışlı G.T.İ.P. numaraları belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatının yasaklanması hk.
25.06.2001 tarihli 018183 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
29.06.2004
131.2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamına giren ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatında TSE tarafından düzenlenen uygunluk yazısının aranmaması hk.
05.08.2004 tarihli 22270 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.08.2004
132.Türkiye Gümrük Bölgesi Dışında İken Satılan Deniz Ve Hava Taşıtları hk.
27.06.2004 tarihli 21123 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
27.04.2004
133.4 seri nolu Gümrük Genel Tebliği uyarınca, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50-63 üncü fasılları (50-63 dahil) arasında yer alan tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri ile ilgili.
10.08.2004 tarihli 22725 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
10.08.2004
134.Bilgi teknolojisi ürünleri ithalatında karşılaşılan sorunlar hakkında tasarruflu yazı
02.07.2004 tarihli 18703 sayılı tasarruflu yazı (Hariçte İşleme Rejimi)
02.07.2004
135.Salgın ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ithalatına yasak getirilen ülke ve hayvan ve hayvansal ürünler hangileridir?
05.07.2004 tarihli 18818 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
05.07.2004
136.AB ülkelerinden yapılan ithalatta ibraz edilen A.TR dolaşım belgeleri hk.
28.07.2004 tarihli 21307 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
28.07.2004
137.BİLGE programında, dahilde işleme rejimi kapsamında yeniden ihracat eşyası (31 51) ile serbest dolaşıma girmiş eşyanın (10 40) iki ayrı beyannamede beyan edilmesi hk.
30.07.2004 tarihli 21607 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
30.07.2004
138.Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyadan tesbit edilen gelir eksiği, gecikme zammı, gecikme faizi ve para cezasının tahsili hk.
06.08.2004 tarihli 4894 sayılı tasarruflu yazı
06.08.2004
139.2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamına giren ürünler hk.
02.08.2004 tarihli 21838 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.08.2004
140.70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri arasına Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ve Gemlik Gümrük Müdürlüğü dahil edilmiştir.
19.08.2004 tarihli 23743 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
19.08.2004
141.A.TR dolaşım belgelerinde büyük matbaa harfleri kullanılması hk.
20.08.2004 tarihli 7726 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
20.08.2004
142.2004/9 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan ithalatı gösteren cetvellerde AB dışındaki ülkelerden ithal edilen ürünlerinde de bu madde kapsamında değerlendirildiğinin tespiti ile ilgili yazı.
23.08.2004 tarihli 23986 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.08.2004
143.Salgın ve bulaşıcı hayvan hastalığı nedeniyle ithalatına yasaklama getirilen bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünler için yasaklamanın yürürlükten kaldırılması; bazı hastalıklar için ise yeni yasaklamaların getirilmesi hk.
23.08.2004 tarihli 23987 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.08.2004
144.Antrepo ve geçici depolama yerlerinde transit eşya ile serbest dolaşımda bulunan eşyanın karıştırılması ve montajı gibi işlemlere ilişkin olarak 19.06.2003 tarihli ve 2003/13 sayılı Genelge hk.
24.06.2003 tarihli 15990 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
24.06.2003
145.CE Belgesi kapsamındaki gözlüklerin doğrudan gümrüklerden çekilmesini öngören CE Muafiyet Belgeleri hk.
26.06.2003 tarihli 16319 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.06.2003
146.Transit ve ihracat işlemleri gerçekleştirilen kullanılmış lastiklerin taşınması hk.
25.08.2003 tarihli 21780 sayılı tasarruflu yazı (Çevre)
25.08.2003
147.Geçici depolama yeri veya antrepolardan KKTC plakalı araçlarla KKTC ne yönelik yapılacak taşımalarda teminat alınmak suretiyle işlem yapılması hk.
10.09.2003 tarihli 23115 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
10.09.2003
148.Avian Influenza hastalığı nedeniyle Almanya orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına uygulanan ithalat yasağı 22.09.2003 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
14.10.2003 tarihli 26281 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
14.10.2003
149.4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun (KMK) 22/b maddesi konusu serbest dolaşımdaki kara taşıt araçlarının kasko değerlerinin belirlenmesinde yaşanan sorunlar hk.
13.04.2004 tarihli 10249 sayılı tasarruflu yazı
13.04.2004
150.Bilgi ve belgeleri eksik olduğu anlaşılan eşyanın 4926 sayılı Kanununu 23 üncü maddesi gereğince tasfiyesinin yapılabilmesi hk.
05.08.2004 tarihli 22255 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
05.08.2004
151.Uluslararası eşya taşımalarında izin verilen ağırlığın üstünde yüklenen taşıtların gümrük işlemleri hk.
29.09.2004 tarihli 27188 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
29.09.2004
152.Uluslararası eşya taşımalarında izin verilen en fazla ağırlığa %25 tolerans uygulamasının 30 Haziran 2004 tarihinde sona erdiği ve uzatılmasının düşünülmediği hk.
12.07.2004 tarihli 19379 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
12.07.2004
153.Arıza, kaza veya benzeri bir zorunluluk olmadan çekici ve yarırömorku farklı firmalara ait taşıtlara yükleme yaptırılarak, çıkış izni talep edilmesi hk.
29.09.2004 tarihli 27129 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
29.09.2004
154.Parsiyel yük taşımaları hk.
27.09.2004 tarihli 8108 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
27.09.2004
155.1 Ekim 2004 tarihinden itibaren nihai listeye yeni eklenen ürünlerde başlaması bildirilen CE uygulamasının yürürlüğe konulmaması hk.
30.09.2004 tarihli 27290 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
30.09.2004
156.Serbest dolaşımda olmayan yakıtların transit ticaret kapsamında teslimi hk.
15.09.2004 tarihli 25957 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
15.09.2004
157.Serbest dolaşıma girmemiş akaryakıt talebinde bulunan kaptan, acenta, bunker veya liman bayilerinden, yakıt verilecek yabancı gemiler ve yabancı limanlara sefer yapacak Türk bandralı gemilerden hangi belgelerin istenmesi gerekmektedir?
04.11.2003 tarihli 27901 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
04.11.2003
158.Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ kapsamı eşyanın ithali ile ilgili istatistiki bilgilerin derlenebilmesini teminen ilgili gümrük müdürlüklerince doldurulup saklanacak örneği verilen tablo hk.
11.11.2003 tarihli 28615 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.11.2003
159.Yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapacak Türk bandralı gemilere serbest dolaşıma girmemiş yakıt verilmesi ile ilgili olarak hangi belgeler istenecektir?
13.11.2003 tarihli 28878 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
13.11.2003
160.Yurtdışına sefer yapan ulusal gemilerde veya yabancı bayraklı gemilerde, transit kapsamda verilecek yakıtı taşıma talebinde bulunan tankerlerde zula yerinin olup, olmadığının tespit edilmesi hk.
14.11.2003 tarihli 29031 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
14.11.2003
161.Oyuncaklara ilişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde bahsedilen oyuncaklardan, CE işareti taşıyanların ithalatına izin verilmesi hakkında Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan yazı
19.12.2003 tarihli 31642 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.12.2003
162.ABD de BSE hastalığının, Suudi Arabistan da Koyun-Keçi Çiçek hastalığının görülmesi üzerine bu ülkeler menşeli bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı yasaklanmıştır.
13.01.2004 tarihli 1107 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
13.01.2004
163.Taylandda Avian Influenza hastalığının görülmesi üzerine, Tayland orijinli ve/veya çıkışlı ekli listede G.T.İ.P. numaraları belirtilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ülkemize ithalatı 26.01.2004 tarihinden itibaren yasaklanmıştır.
09.02.2004 tarihli 3081 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
09.02.2004
164.Avian İnfluenza hastalığı nedeniyle yasak uygulanan ülkeler orijinli ve/veya çıkışlı bulaşmaya vasıta olabilecek ve yasaklama listelerinde bulunan canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin hiçbir şekilde ülkemize girişlerine izin verilmemesi hk.
06.02.2004 tarihli 3004 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
06.02.2004
165.2004/9 sayılı "CE" İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinin birinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından Müsteşarlığımıza bildirilen Tebliğ kapsamında yer alan maddeler hk.
19.02.2004 tarihli 4312 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.02.2004
166.2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi'nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Ek C-Ek D-Ek E)
2004/7905 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Çekincelerle Birlikte Onaylanması Hakkında Karar - Ek C-Ek D-Ek E
21.10.2004
167.DAC teminatın kullandırılmasının belli kriterlere bağlanması hakkında yazı.
28.10.2004 tarihli 29866 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
28.10.2004
168.Moğolistanın Dornogobi Bölgesinde şap hastalığı ve Portekizde Scarpi hastalığının görülmesi nedeniyle bazı canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatına yasaklama getirilmesi hk.
04.03.2004 tarihli 5828 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
04.03.2004
169.500 ABD doları altındaki eşyanın serbest bölgeye girişinde ve bu eşyanın serbest bölgeden Türkiyeye getirilmek istenmesi halinde yapılacak işlemler ile ilgili yazı.
02.03.2004 tarihli 5527 sayılı tasarruflu yazı (Serbest Bölgeler)
02.03.2004
170.2004/8 sayılı Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan, diğer taraftan nihai kullanım mevzuatına tabi bulunan maddelerin ithalinde; her iki mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesi hk.
20.04.2004 tarihli 11164 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.04.2004
171.Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Slovenya, Litvanya, Letonya ve Estonyanın 1 Mayıs 2004 tarihinden itibaren AT'ye tam üye olmaları nedeniyle, hangi mevzuat kalemlerinde, ne gibi değişiklikler öngörülmektedir?
03.05.2004 tarihli 12167 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
03.05.2004
172.2004/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ve bu Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin 2004/22 ve 2004/29 sayılı Tebliğlerin uygulanmasına yönelik olarak yaşanan sorunlar nelerdir?
02.06.2004 tarihli 15435 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.06.2004
173.2004/9 sayılı Tebliğinde bahsedilen 5. madde kapsamında ithal edilen ürünler için, ilgili gümrük idareleri tarafından, ekli aylık değerlendirme cetvelinin düzenlenip, yetkili kuruluşa ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gönderilmesi hk.
27.05.2004 tarihli 14903 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.05.2004
174.2004/1 sayılı Tebliğ ve 2004/9 sayılı Tebliğin birbirinden ayrı değerlendirilmesi ve 2004/9 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde, 2004/1 sayılı Tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hk.
27.05.2004 tarihli 14902 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.05.2004
175.CE işareti taşıması gereken ürünler ile ilgili Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan 08.06.2004 tarihli ve 620000417 sayılı yazı ve eki listeler hk.
10.06.2004 tarihli 16368 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
10.06.2004
176.TS 1782 Lambalar- Karayolu Taşıtları İçin standardı mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.
ÖSG-2003/25 sayılı Mecburi Standard Tebliği
10.04.2003
177.TS 1 Türk Bayrağı ve Kumaşı standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından revize edilmiştir.
ÖSG-2003/40 sayılı Mecburi Standard Tebliği
02.05.2003
178.Gümrük işlemleri sonuçlandırılarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın taşınmasında 20.12.2004 tarihinden 25.02.2005 tarihine kadar herhangi bir belge aranmadan taşıma yapılması hk.
20.12.2004 tarihli 102533 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
20.12.2004
179.1.1.2005 ten önce gümrük idaresine sunulmuş olan kotaya tabi Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin VA, VB, VI nolu eklerinde yer alan ülkeler menşeli ürünlerin ithalatı hk.
2004/8 sayılı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tebliğ
28.12.2004
180.Transit rejimi kapsamında yurt içinde yapılacak taşımalarda, teminat ve memur refakatine ilişkin hususlarda Gümrük Mevzuatı hükümleri çerçevesinde işlem yapılması hk.
31.12.2004 tarihli 36069 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
31.12.2004
181.18 Mayıs 1956 da Cenevre de imzalanan Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin, 1991 tarihli değişiklikleri de içeren metnine taraf olunmasının onaylanmasının uygun bulunması hakkında Kanun
5287 sayılı Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin Uygun Bulunması Hakkında Kanun
18.01.2005
182.Kablolu taşıma tesisatlarının tasarım, yapım, tesis ve hizmete girmelerine dair asgari güvenlik kuralları, muayene, belgelendirme ve CE işaretlemesi prosedürleri hakkında Yönetmelik
2000/9/AT sayılı İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatı Yönetmeliği
19.01.2005
183.Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatın artırılması, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırılması, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi hakkında Karar
2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı
27.01.2005
184.Gümrük idaresi tarafından menşe tespitine yönelik kontrollerin yapılmasını müteakip vize edilen EUR.1 Dolaşım Sertifikasının bir nüshasının fiili ihracatı takip eden en geç bir hafta içinde belgenin temin edildiği odaya gönderilmesi hk.
28.12.2004 tarihli 35474 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
28.12.2004
185.Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Karara ve A.TR dolaşım belgelerinin düzenlenmesi, vize edilmesi, kabulü ve sonradan kontrolüne yönelik uygulamalara açıklık getirilmesi hk.
27.01.2005 tarihli 1913 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
27.01.2005
186.Üçüncü ülkelerden ithal edilecek sanayi tipi dikiş makineleri kafalarının TSE den uygunluk belgesi alınması kaydıyla gümrük idaresince CE değerlendirmesi yapılmadan ithaline izin verilmesi hk.
28.12.2004 tarihli 35547 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
28.12.2004
187.Çekici ve yarı römorku ayrı ayrı firmalarda kayıtlı taşıtlar için 27129 sayılı yazıda belirtilen sürenin 30.06.2005 tarihine kadar uzatılması hakkında yazı.
05.01.2005 tarihli 00289 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
05.01.2005
188.Standart deponun ölçüm, boşaltım ve muhafazası kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde ro ro ile gelen araçlarda akaryakıt muayenesinde dikkatli olunması hakkında yazı.
24.12.2004 tarihli 35186 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
24.12.2004
189.Tır Karnesi himayesinde giriş yapan ticari taşıtlara Taşıt Giriş - Çıkış Formu düzenlenmemesi hk.
09.12.2004 tarihli 5559 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
09.12.2004
190.Seramik üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen pompaların, CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalatına ilişkin dış ticarette standardizasyon tebliği kapsamında girdi olarak kabul edilemeyeceği hk.
11.11.2004 tarihli 31074 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.11.2004
191.CE işareti taşıması gereken ürünlerin ithalatında her ay Gümrük İdarelerince Bakanlıklarına iletilmesi gereken bilgilerin eksiksiz gönderilmesi hk.
11.08.2004 tarihli 22815 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.08.2004
192.AB menşeli olmayan halının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri hk.
03.11.2004 tarihli 30219 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
03.11.2004
193.TIR karneleri Türkiye varışlı olarak düzenlenen taşımalarda araçların gümrük işlemlerinin varış gümrük müdürlüğünde sonlandırılması ile gümrük gözetimi ve denetiminde yükün yeni taşıtlara aktarılmasına izin verilmesi hakkında.
21.10.2004 tarihli 08816 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
21.10.2004
194.Gümrük idarelerine verilen kabotaj beyannamelerinden damga vergisi alınması, eksik tahsil edilen damga vergilerinin tespit edilerek Vergi Usul Kanununa göre işlem yapılması hk.
26.10.2004 tarihli 09541 sayılı tasarruflu yazı
26.10.2004
195.22.04 gtip.nda yer alan eşyanın (taze üzüm şarabı) tarım ürünü olduğu ve tarım ürünlerinin AB ülkelerinden yapılan ithalinde A.TR Dolaşım Belgesinin yerine EUR.1 Belgesinin ibrazı gerekmektedir.
14.10.2004 tarihli 28545 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.10.2004
196.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına giren karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunanlardan, sadece Ulaştırma Bakanlığından yetki alan gerçek ve tüzel kişilere ihale veya iş verilmesi hk.
08.10.2004 tarihli 28005 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.10.2004
197.1 Mayıs 2004 tarihinden sonra AB yeni üye olan ülkelere yapılan ihracat işlemlerine ilişkin düzenlenen dolaşım belgelerinin ilgili kutularına ihracatın gerçekleştirileceği ülkenin adının değil, the European Community ibaresinin yazılması hk.
07.09.2004 tarihli 25181 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
07.09.2004
198.CE işaretine tabi 2004/22 sayılı Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin listesi
27.07.2004 tarihli 21048 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.07.2004
199.Ce işareti ile ilgili nihai listeye yeni eklenen ürünlerin 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren uygulamaya konulması hk.
31.08.2004 tarihli 24326 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
26.08.2004
200.A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulmasında büyük matbaa harflerinin yerine okunaklı matbaa harflerinin kullanılması hk.
20.08.2004 tarihli 23927 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
20.08.2004
201.Ro-ro gemileriyle yurtdışından geç saatlerde gelen araçların akaryakıta ilişkin kontrol işlerlerinin daha sağlıklı yapılması ve akaryakıt kaçakçılığına karşı daha dikkatli olunması hakkında yazı.
01.02.2005 tarihli 00774 sayılı tasarruflu yazı
01.02.2005
202.Bir gümrük idaresinden diğer gümrük idareleri ve gümrüklü antrepolara taşınacak millileşmemiş malların; C1, C2, C3, L2 ve M3 yetki belgelerine ilaveten K, L, M, N ve P türü yetki belgesi sahibi taşımacılara ait taşıtlarla da yapılması hk.
23.02.2005 tarihli 004624 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
23.02.2005
203.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamına girmeyen ürünlerin TSE ye yönlendirilmemesi hk.
15.02.2005 tarihli 003805 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.02.2005
204.Taşıtların Kasko değerinin kaçakçılık olayı bildirim formundaki taşıt bilgileri alanına yazılması hk.
23.08.2004 tarihli 07350 sayılı tasarruflu yazı
23.08.2004
205.RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği (RODER) arasında karayolu ile yapılacak taşımalarda Global Teminat Sistemi tesis edilmesi amacıyla imzalanan protokole ilave ek protokol hakkında yazı.
07.02.2005 tarihli 02919 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
07.02.2005
206.RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği (RODER) arasında karayolu ile yapılacak taşımalarda Global Teminat Sistemi tesis edilmesi amacıyla imzalanan Protokol hk.
23.01.2003 tarihli 1939 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
23.01.2003
207.C2 yetki belgesi iptal edilen veya C2 yetki belgesini yenilemeyen mezkur Dernek üyesi firmaların L2 yetki belgesini ibraz etmeleri halinde Global Teminat Sisteminden yararlandırılması hk.
09.06.2004 tarihli 16266 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
09.06.2004
208.Damga vergisinde belli parayı ihtiva eden taahhütnamelerin damga vergisine tabi tutulacağı, belli parayı ihtiva etmeyen taahhütnamelerin damga vergisine tabi tutulmamaları ile ilgili konulara açıklık getirilmesi hk.
01.03.2005 tarihli 5120 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
01.03.2005
209.Eşya taşımacılığındaki azami yüklü ağırlıklar konusundaki düzenlemeler hk.
10.02.2005 tarihli 03340 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
10.02.2005
210.Uluslararası karayolu trafiğini kolaylaştırmak amacıyla, ticari karayolu taşıtlarının geçici ithaline ilişkin Gümrük Sözleşmesine taraf olunmasının onaylanması hakkında Karar
2005/8513 sayılı Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi’ne Taraf Olunmasının Onaylanması Hakkında Karar
09.03.2005
211.Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki eşyanın karayoluyla naklinin kolaylaştırılması konusunda mutabakat Muhtırası
2005/8540 sayılı Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü KEİ Bölgesindeki Eşyanın Karayoluyla Naklinin Kolaylaştırılması Konusunda Mutabakat Muhtırası’nın Çekince ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
09.03.2005
212.Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline ilişkin Tebliğ kapsamında yer alan, diğer taraftan, nihai kullanım mevzuatına tabi bulunan maddelerin ithali hk.
23.03.2004 tarihli 17674 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
23.06.2004
213.TIR Sistemi çerçevesinde Ermenistan taşımacılığına müsaade edilmesi hk.
29.06.2004 tarihli 05583 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
29.06.2004
214.Türk Plakalı araçların, ülkemizden Ermenistan'a ve/veya üçüncü ülkelerden Ermenistan'a ülkemiz üzerinden transit taşımacılık faaliyeti yürütmesinin mümkün olmadığı hk.
02.04.2003 tarihli 01877 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
02.04.2003
215.Türk plakalı araçların, ülkemizden Ermenistana ve/veya üçüncü ülkelerden Ermenistana ülkemiz üzerinden transit taşımacılık faaliyeti yürütmesinin mümkün olmadığı hk.
30.01.2004 tarihli 01272 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
30.01.2004
216.Iraktan fuel-oil getirip Türkiyeden transit taşıma konusu benzini ya da motorini dönüş yükü olarak taşıyacak tankerlerin temizlenmesi hk.
29.06.2004 tarihli 18312 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
29.06.2004
217.Atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatı, sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler, yapılacak denetimler, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumluluklar hk.
14.03.2005 tarihli Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
14.03.2005
218.2004/9 ve 2004/22 sayılı Dış ticarette Standardizasyon Tebliğleri ile Ce işareti kapsamında yer alan ürünlerin ithalatında uygulama talimatlarında yer almayan belge veya yazı ile işlem yapılmaması hk.
02.06.2004 tarihli 15434 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.06.2004
219.Çin Halk Cumhuriyeti menşeli çocuk arabaları, pusetler ile yalnız şasiler için geçici önlem uygulaması başlatılmıştır. Bazı ithalatçı firmaların bu ürünleri menşe yanıltarak başka ülkeler üzerinden ithal etmeleri hk.
14.05.2004 tarihli 13720 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.05.2004
220.Geçici İthalat Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında Türkiyeye ATA karneleri ile geçici olarak ithal edilebilecek eşyaya ve ATA karnelerine gümrük idarelerince yapılacak işlemlerin belirlenmesi hakkında Tebliğ
04 sayılı Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat)
21.03.2005
221.Yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Türk bandıralı gemilere verilen serbest dolaşıma girmemiş yakıtlar ile ilgili bilgilerin Sahil Güvenlik Komutanlığına verilmesi hk.
08.04.2004 tarihli 09840 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
08.04.2004
222.Yabancı gemiler ile yabancı limanlara sefer yapan Türk Bandralı gemilere verilen serbest dolaşıma girmemiş yakıtlar ile ilgili olarak düzenlenen form hk.
26.12.2003 tarihli 32054 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
26.12.2003
223.Millileşmiş eşya taşımada herhangi bir yetki belgesi aranmaması ve gümrük idarelerince teminata bağlanmış veya memur refakatinde sevk edilen tüm transit işlemleri için 25.02.2005 olarak belirlenen süre 25.08.2005 tarihine uzatılmıştır.
08.03.2005 tarihli 05768 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.03.2005
224.Yurt dışı giriş ve çıkışlarda gümrük sahasına gelen taşıtların kontrolleri sırasında taşıtların teknik nitelikleri de dahil olmak üzere 4925 sayılı Kanun hükümlerine aykırı bir husus tespit edilmesi halinde düzenlenecek suç ve ceza tutanağı hk.
01.03.2004 tarihli 5125 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
01.03.2005
225.Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkacak yabancı yolcu hava taşıtları ile yabancı ülkelere sefer yapan yerli yolcu hava taşıtlarının yolcu ve mürettebatına seyahat süresince ikram edilecek olan serbest dolaşımda bulunan yiyecek ve içecekler hk.
21.02.2005 tarihli 4380 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
21.02.2005
226.ATA karnesi kapsamında yapılacak geçici ithalat işlemleri için 21.03.2005 tarih, 25762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) ne göre işlem yapılması hk.
25.03.2005 tarihli 07316 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
25.03.2005
227.Türk otobüslerinde akaryakıt depolarının yerine başka depoların yerleştirilmesi nedeniyle akaryakıt kaçakçılığı ihtimaline karşı Suriye Makamlarının uyarısı hk.
15.02.2005 tarihli 03647 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
15.02.2005
228.Karayoluyla uluslararası eşya taşımacılığı yapmak üzere C2, L2 ve M3 yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahiplerinin, CMR Konvansiyonu kapsamında düzenleyecekleri CMR belgelerinde, Müteakip Nakliyeci ise ortak taşıma sözleşmesi aranmayacağı hk.
09.03.2005 tarihli 05874 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
09.03.2005
229.2.6.1994 tarihli 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin ve 21.10.2004 tarihli Geçici İthalat Sözleşmesi ve konteynerlerle ilgili hükümleri içeren eki Ek B3 ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edilmesi hakkında Yönetmelik
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthal Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16.04.2005
230.Yurt dışı seyahatleri için zorunlu aşı uygulaması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün yazısı hk.
24.02.2005 tarihli 04676 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
24.02.2005
231.CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamında yer alan ve sanayiciler tarafından, ürettikleri ürünün üretiminde kullanılan makine ve teçhizata ait aksam ve parçaların ithalatı hk.
22.02.2005 tarihli 04397 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
22.02.2005
232.4925 Sayılı Kanunun idari para cezaları ile ilgili bölümünde yer alan hususlar ile idari para cezalarının uygulanması hk.
22.02.2005 tarihli 01877 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
22.02.2005
233.Bitkisel atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, geri kazanılması, ticareti, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler hakkında Yönetmelik
19.04.2005 tarihli Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
19.04.2005
234.EUR.l Dolaşım Sertifikası Başvuru Formlarının bir örneğinin yükümlülerinden ibrazının istenmesi hususunda azami dikkat ve özenin gösterilmesi hk.
16.02.2005 tarihli 03942 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
16.02.2005
235.Irak ile petrol ürünlerinin takas çerçevesinde transit taşımacılığı ve ticareti hk.
30.12.2003 tarihli 32349 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
30.12.2003
236.CE işareti taşıması gereken ürünler listesinde yer alan 9018.90.60.00.11 GTİP nolu anestezi cihazı ile 9018.90.85.00.17 GTİP nolu defibrilatör cihazının CE işareti taşımaması halinde hibe bile olsa piyasaya arzının mümkün olmadığı hk.
19.04.2005 tarihli 09685 sayılı tasarruflu yazı (Tasfiye)
19.04.2005
237.4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun idari para cezalarının Gümrük Müsteşarlığının görev alanına girmediği hk.
11.04.2005 tarihli 08897 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
11.04.2005
238.Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin üretiminde kullandıkları makina ve teçhizata ait aksam ve parçalar için, kendi üretiminde kullanacağına dair taahhütname ve sanayi sicil belgesinin örneğinin verilmesi halinde ithalatı hk.
11.04.2005 tarihli 08879 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
11.04.2005
239.AB ülkelerinde yapılan tarım ürünleri ithalatında EUR.1 Dalaşım Sertifikası yerine ATR Dolaşım Belgesinin ibraz edilmesi halinde tercihli rejim uygulanmaması, konu hakkında gerekli titizliğin gösterilmesi hk.
04.04.2005 tarihli 08159 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
04.04.2005
240.İcra Müdürlüklerince haczedilen serbest dolaşıma girmemiş malların icraen satışından sonra sahiplerince ithalatının talep edilmesi halinde, bu mallar için Gümrük Kanununun serbest dolaşıma girişe müteallik hükümlerinin uygulanması hk.
21.11.2003 tarihli 29580 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
21.11.2003
241.İcra Müdürlüklerince haczedilen serbest dolaşıma girmemiş eşyanın icraen satışından sonra eşya sahibi tarafından ithalinin talep edilmesi halinde yapılacak işlemler hk.
15.02.2002 tarihli 03646 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
15.02.2002
242.A.TR dolaşım belgesi veya EUR.l dolaşım sertifikası kapsamında ithal edildikten sonra işlem ve işçilik görmek üzere tekrar aynı ülkeye giden eşyanın Türkiyeye yeniden ithali hk.
19.11.2003 tarihli 29346 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
19.11.2003
243.Gümrük idarelerine ibraz edilen EUR. l Dolaşım Sertifikalarının Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun doldurulmamış olması durumunda söz konusu belgenin sonradan kontrole gönderilmesi hk.
13.11.2003 tarihli 28821 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
13.11.2003
244.Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Yükleme, Taşıma ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Denetimi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ de belirtilen kabotaj hükümleri ve kabotaj beyannamesi hk.
10.11.2003 tarihli 07759 sayılı tasarruflu yazı
10.11.2003
245.Turistik amaçla ülkemize gelen kişiler tarafından Taşıt Giriş Çıkış Formu ile geçici ithali yapılan özel kullanıma mahsus taşıtların giriş, çıkış ve takibine ilişkin Taşıt Takip Programı ve kullanıcı kodları hk.
10.11.2003 tarihli 10933 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
10.11.2003
246.Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının girişleri sırasında düzenlenen Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının (şase numaralarının) eksiksiz doldurulması hk.
02.10.2003 tarihli 12902 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
02.10.2003
247.Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişiler tarafından günübirlik giriş-çıkış yapmak üzere ya da 1 gün süreyle getirilen taşıtlar için düzenlenecek Taşıt Giriş Çıkış formları eki Taahhütnameler için Damga Vergisi alınmaması gerektiği hk.
08.08.2003 tarihli 10921 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
08.08.2003
248.Aramızda serbest ticaret anlaşması bulunan ülkelerden yapılan ithalat işlemlerinde fatura beyanı ile tercihli menşe beyanının kabul edilmesi hk.
22.10.2003 tarihli 26927 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
22.10.2003
249.Kot kumaşı ithalatında Çin ve Hint firmaların menşe yanıltması ile mevcut olan kota uygulamasını delmekte oldukları hk.
14.10.2003 tarihli 26171 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
14.10.2003
250.06 ncı fasılda yer alan eşyanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerden ithalatında EUR.1 Dolaşım Sertifikası eşliğinde ithal edilmesi hk.
30.09.2003 tarihli 024814 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
30.09.2003
251.Türk Standartları Enstitüsünden CE Belgesi kapsamında yapılan gözlük ithalatlarında doğrudan gümrüklerden çekilmesini öngören CE Muafiyet belgeleri ile ilgili uygulamanın devamı hk.
25.09.2003 tarihli 024367 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
25.09.2003
252.İkinci bir talimata kadar, Macar Otomobil Kulübü tarafından verilen gümrüklerden geçiş karneleri ile 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren taşıt girişine izin verilmemesi hk.
08.08.2003 tarihli 10877 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
08.08.2003
253.Irak ile ithalat ve ihracat işlemlerinde dikkat edilecek hususlar hk.
13.08.2003 tarihli 20770 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
13.08.2003
254.İran otobüs sürücüleri tarafından gümrüklerden geçiş karnesinin ibrazı halinde kabul edilmesi, ibraz edilmemesi halinde ise Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle işlem yapılması hk.
03.07.2003 tarihli 09064 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
03.07.2003
255.Teknik amonyum nitrat ithal işlemlerinde Taşıma İzin Belgesinin aranmayacağı hk.
20.05.2005 tarihli 12445 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
20.05.2005
256.Dahilde İşleme rejimi kapsamında ithal edilecek tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatı hangi gümrük idarelerinden yapılacaktır?
10.06.2005 tarihli 00129 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
10.06.2005
257.Deniz ulaşım araçlarında kullanılan donatım ve işletme malzemelerinin listesine gemi sacı, gemilerde kullanılan lama demiri ve gemi profil demirinin eklenmesi hk.
13.05.2005 tarihli 12081 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
13.05.2005
258.Deniz ulaşım araçlarında kullanılan donatım ve işletme malzemesi listesi hk.
23.10.2001 tarihli 26916 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
23.10.2001
259.Hava ulaşım araçlarında kullanılan işletme ve donatım malzemeleri listesi hk.
03.04.2001 tarihli 08645 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
03.04.2001
260.Sivil havacılık işletme ve donatım malzemeleri hk.
27.11.2001 tarihli 29648 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
27.11.2001
261.Sivil hava taşıtlarında kullanılan donatım ve işletme malzeme listesi hk.
11.06.2002 tarihli 13030 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
11.06.2002
262.Donatım ve işletme malzemesi listesinden yağ ve yakıtların çıkarılması hk.
17.01.2003 tarihli 01468 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
17.01.2003
263.Yurt içi ve uluslararası eşya taşıma faaliyetlerinin hangi tür yetki belgeleri ile yapılması gerektiği hakkında bilgi hk.
29.04.2005 tarihli 10750 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
29.04.2005
264.Otomasyonlu tüm Gümrük İdarelerinde görevli gümrük memurlarının AB üyesi ülkeler tarafından A.TR dolaşım belgelerinde kullanılan mühür Örneklerine http://medbim.gumruk.gov.tr adresinden erişilebilmeleri hk.
27.04.2005 tarihli 10436 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
27.04.2005
265.Avrupa Birliğine üye ülkelerin ATR Dolaşım Belgelerinde kullanılan mühür örneklerine http://medbim.gumruk.gov.tr adresindeki BİLGE linki altında yer alan Ülkelerin Mühür Örnekleri seçeneğinden erişilebilmeleri hk.
12.04.2005 tarihli 00548 sayılı tasarruflu yazı
12.04.2005
266.Turistik kolaylıklardan yararlanmak suretiyle yurda giriş yapan ve kanuni Yurtta kalma süresi dolmasına rağmen yurt dışı edilmeyen taşıtların sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunulması hk.
15.05.2003 tarihli 12186 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
15.05.2003
267.Geçici ithalat rejimi kapsamında Gümrüklerden geçiş karnesi ve taşıt giriş çıkış formu düzenlenerek ithali yapılan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin açıklık getirilmesi hk.
04.06.2003 tarihli 08241 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
04.06.2003
268.Gümrüklerden Geçiş Karnelerine (Carnet de Passage en douane) ait giriş ve çıkış parçalarının Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hk.
21.01.2003 tarihli 00243 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
21.01.2003
269.4458 sayılı Gümrük Kanununun 56 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasının gümrük idarelerince farklı şekillerde yorumlanmasının ve farklı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla; bu fıkra kapsamında değerlendirilmesi gereken eşyalara ilişkin başlıca durumlar hk.
2005/12 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.06.2005
270.Uluslararası Nakliyeciler Derneği arasında 23.11.2000 tarihinde imzalanan karayolu ile yapılacak taşımalarda Global Teminat Sistemi tesis edilmesine ilişkin Protokol hk.
02.05.2003 tarihli 10979 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
02.05.2003
271.Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile Müsteşarlığımız arasında imzalanan Global Teminat Sistemi kapsamında karayolu ile yapılacak taşımalara ilişkin Protokol hk.
21.12.2000 tarihli 38385 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
21.12.2000
272.Türk Hava Kurumunun hava araçlarında kullanılmak üzere ithal edeceği 2003/8 sayılı İthalat Tebliğinde GTİP leri belirtilen malzemelerin hava araçlarında kullanılmasının uygun görüldüğü ve uygunluk yazısının sadece 2003 yılında geçerli olması hk
27.02.2003 tarihli 04617 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
27.02.2003
273.Gümrük Kanununun 56/1 inci maddesinin gümrük idarelerince farklı şekillerde yorumlanarak farklı uygulamalarda bulunulmasına karşı bu konu hakkında açıklık getirilmesi hakkında yazı.
07.07.2005 tarihli 17527 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
07.07.2005
274.Eşyaların iç ve dış ambalajlarında ya da eşya üzerinde eşyanın üretildiği ülkenin belirtilmediği ancak başka bir ülkede üretildiği izlenimi yaratacak şekilde isim ya da marka bulunması halinde 4458 s.Kanunun 56/1 kapsamında değerlendirilmesi hk.
03.07.2005 tarihli 017247 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
03.07.2005
275.4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listede yer alan taşıt araçlarının yaşlarına bakılmaksızın G.T.İ.P ine göre karşılarında gösterilen oranda ÖTV ye ve %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.
13.01.2003 tarihli 00866 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
13.01.2003
276.Gümrük vergi ve cezalarının takip ve tahsil işlemleri hk.
16.12.2002 tarihli 15999 sayılı tasarruflu yazı
16.12.2002
277.Gümrüklerden Geçiş Karnesi (Carnet de Passage en =Douane-CPD)  ile girişi yapılan taşıtlara 6 ay karne geçerlilik süresi verilmesi hk.
12.07.2005 tarihli 04706 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
12.07.2005
278.5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hk.
5398 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
21.07.2005
279.Atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasların bildirilmesi hk.
22.07.2005 tarihli Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
22.07.2005
280.Binek ve ticari otoların gümrük tarife istatistik pozisyonlarının belirlenmesi ile ilgili Gümrük Müsteşarlığının Sınıflandırma Kararlarının duyurulması hakkında Tebliğ
08 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)
27.07.2005
281.Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygunluk yazısına tabi olsun olmasın 39 Seri Nolu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Gebze Petro Kimya Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünden yapılması hk.
25.07.2005 tarihli 19043 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
25.07.2005
282.Ambarlı Gümrük Müdürlüğü'nce ... firması adına tescilli ... sayılı ... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Çin menşeli olarak beyan edilen eşya hk.
22.07.2005 tarihli 18905 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
22.07.2005
283.Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Çin menşeli olan ancak üzerlerinde Rixos Design Italy ibaresi tespit edildiği için 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 56/1 inci fıkrasına istinaden ithaline izin verilmeyen eşyalar hk.
29.07.2005 tarihli 19535 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
29.07.2005
284.Serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı Çin menşeli olarak beyan edilen eşyanın elleçleme faaliyetine tabi tutulması hk.
29.07.2005 tarihli 19536 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
29.07.2005
285.Laboratuar tahlili sonucunda farklı GTİP nda sınıflandırılması gereken iki farklı eşya (alaşımlı ve alaşımsız çelik) tespiti hk.
11.11.2002 tarihli 25462 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
11.11.2002
286.Gümrük vizesi için gümrük idarelerine sunulan A.TR dolaşım belgelerinde, kapsamı eşyanın menşeine dair Türk menşelidir-Origin of Turkish ibarelerinin bulunmaması hk.
08.11.2002 tarihli 25316 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
08.11.2002
287.Taşıt Giriş Çıkış Formu düzenlenmek suretiyle yurda giriş yapan ancak yasal yurtta kalma süresi içerisinde yurtdışı edilmeyen taşıtlara ait kayıtların düzgün yada doğru girilmediğinin tespiti ile ilgili yazı.
17.10.2002 tarihli 23555 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
17.10.2002
288.Tcari kullanıma mahsus kara taşıtları için düzenlenen taşıt giriş ve çıkış formları ile gümrüklerden geçiş karnelerine ait giriş ve çıkış nüshalarının zamanında gönderilmesi ile ilgili yazı.
02.10.2002 tarihli 2459 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
02.10.2002
289.Naftaya ilişkin düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin ibraz süresi hk.
24.09.2002 tarihli 21430 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
24.09.2002
290.Rus nakliyecilerin kullandığı taşıtlara üretim esnasında monte edilen depo hacimlerinin standart 900 litre olduğu hk.
08.08.2002 tarihli 17969 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.08.2002
291.A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilecek Topluluk Gümrük Bölgesi olarak kabul edilen topraklar hk.
12.07.2002 tarihli 15761 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
12.07.2002
292.Taşıyıcı ortamın maliyet ve kıymetinden ayırt edilebilen veri yada komutların kıymetinin Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilip edilmeyeceği hk.
13.05.2002 tarihli 10211 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
13.05.2002
293.17.06.2005 tarih ve 2005/12 sayılı Genelgenin 5. bölümünün kaldırılması hk.
2005/14 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
15.08.2005
294.17.06.2005 tarih ve 2005/12 sayılı Genelgede değişiklik yapan 15.08.2005 tarih ve 2005/14 sayılı Genelge hk.
16.08.2005 tarihli 21025 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
16.08.2005
295.A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin Basitleştirilmiş İşlem Meşruhatı başlıklı 22. maddesinin değiştirilmesi ve buna göre işlem yapılması hk.
22.03.2002 tarihli 05994 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
22.03.2002
296.Geçici ithali yapılan taşıtlardan hak sahibi olmayanlar tarafından kullanılırken yakalananların, tutulacak defterlere kaydedilmesi ve bu tür taşıtlara ait listenin periyodik olarak Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmesi hk.
21.03.2002 tarihli 17101 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
21.03.2002
297.EUR 1 Dolaşım Sertifikalarının vize işlemleri hk.
28.02.2002 tarihli 04279 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
28.02.2002
298.Çekici ve yarı römorku ayrı ayrı firmalarda kayıtlı taşıtlar için yurt dışına çıkış yasağının 30.06.2005 tarihinden 31.12.2005 tarihine kadar uzatılılması hk.
30.06.2005 tarihli 016791 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
30.06.2005
299.Ek mali yükümlülüklerin (fonlar) 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu hk.
19.09.2001 tarihli 24177 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
19.09.2001
300.Deterjan, mekanik temizleme tozu ve çamaşır sularından numune alınırken uyulacak kurallar ile numune alma işlemlerine ilişkin hususların belirlenmesi hakkında Tebliğ
2005/5 sayılı Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar ile Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğ
12.09.2005
301.Deniz ulaşım araçlarında kullanılan donatım ve işletme malzemesi olarak getirtilen gemi sac ve profillerinin kroki ve sarf listeleri ile teyidi ve gümrük muayene memuruna ibraz edilmesi hk.
10.08.2005 tarihli 20443 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
10.08.2005
302.Kontrol belgesi bulunmayan veya yolcu beraberi şartlarını taşımayan evcil hayvanların ülkemize girişlerine izin verilmemesi hk.
09.08.2005 tarihli 020384 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
09.08.2005
303.Yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) kullanıcılara sunumuna, lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi hk.
16.09.2005 tarihli Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği
16.09.2005
304.TIR Uygulama Tebliğinin yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kalkan tasarruflu yazılar hk.
04.02.2002 tarihli 476 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
04.02.2002
305.Tahmil tahliye ücretlerinni KDV matrahına dahil olma şekli ile ilgili yazı.
27.12.2001 tarihli 31773 sayılı tasarruflu yazı (K.D.V)
27.12.2001
306.AB Teknik Mevzuatına Uyum ve CE İşareti Uygulaması Hakkında
22.09.2005 tarihli 44225 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
22.09.2005
307.35.01 ve 35.02 tarifesinde yer alan eşyaları tarım ürünü mü işlenmiş tarım ürünü mü olduğu konusuna açıklık getirilmesi ve bu ürünler için A.TR veya EUR.1 uygulaması hk.
18.11.2001 tarihli 28287 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
18.11.2001
308.20 Ekim 2001 tarihi itibariyle transit yolcu taşımacılığında refakat memuru görevlendirilmesi uygulamasının kaldırılacağı hk.
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün 12.10.2001 tarihli 08078 sayılı tasarruflu yazısı
12.10.2001
309.Hollanda orijinli ve/veya çıkışlı canlı hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan ithalat yasağının 17/9/2001 tarihinden itibaren kaldırıldığı hk.
08.10.2001 tarihli 25799 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
08.10.2001
310.Yurtdışı kıymet araştırmalarında belgelerin tam ve eksiksiz gönderilmesi ile bilgi talep edilecek ülkelerdeki evrak saklama sürelerinin de dikkate alınması hk.
05.10.2001 tarihli 25662 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
05.10.2001
311.İthal edilen bitki ve bitkisel ürünlerde tespit edilen bulaşıklığın imhası veya mahrecine iadesinde yapılacak işlemler hk.
18.09.2001 tarihli 24125 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
18.09.2001
312.ABD eşyasında basitleştirilmiş usul ve esaslar hk.
26.09.2001 tarihli 24806 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
26.09.2001
313.Yurda geçici ithali yapılan ve kanuni yurtta kalma süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle söz konusu taşıt için tahakkuk ettirilen ceza tutarının tahsili amacıyla düzenlenen ceza kararı hk.
12.09.2001 tarihli 23563 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
12.09.2001
314.AB üyesi ülkelere A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinden yapılan renkli TV ihracatında, 3. ülkelerden ithal edilen girdilerin telafi edici vergilerinin tahsil edilip edilmediği hususunda azami, dikkatin gösterilmesi hk.
06.09.2001 tarihli 23173 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
06.09.2001
315.Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin tahlilinin hangi laboratuarlarda yapılacağını düzenlemektedir.
02 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi)
03.10.2005
316.Gümrük vergisinden muaf, ticari mahiyet arz etmeyen numuneler hk.
17.08.2005 tarihli 21130 sayılı tasarruflu yazı
17.08.2005
317.Serbest bölgelerde bulunan gerek serbest dolaşımdaki hammadde gerekse üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen nihai ürünün Türkiyede serbest dolaşım rejimine tabi tutulmasında esas alınacak vergilerin BİLGE sisteminde hesaplanması hk.
07.08.2001 tarihli tasarruflu yazı (Bilge Destek)
07.08.2001
318.Geçici olarak ithal edilen taşıtların başkalarına devir işlemleri hk.
27.07.2001 tarihli 020028 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
27.07.2001
319.4616 sayılı Kanun gereğince ertelenen dosyalardaki suça konu kaçak eşya ile taşıma vasıtalarının 3864 sayılı Kanun uyarınca tasfiyesi hk.
23.07.2001 tarihli 19645 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
23.07.2001
320.Türkiyeden transit geçerek Iraka taşıt götüren Irak veya Türk uyruklu şahısların birden fazla defa (ZOLL) plakalı araçlar ile Iraka giriş yapmalarının tespit edilmesi halinde, BM ambargo kapsamında mütalaa edilmesi ile ilgili.
28.02.2001 tarihli 03659 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
28.02.2001
321.Irak vatandaşlarının Iraka ithalini yapmak istedikleri araçları açısından, yılda bir kereyi aşmamak kaydıyla beraberlerindeki bir adet aracı Türkiye üzerinden transit geçirmelerine izin verilmesi hk.
26.06.2001 tarihli 17088 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
26.06.2001
322.AB ile aramızda serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticaretinde A.TR dolaşım belgelerinin kullanımına ilişkin olarak esas alınacak 01.06.2001 tarihli A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliği ve sonradan kontrol hk.
18.06.2001 tarihli 16369 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
18.06.2001
323.Bilgisayar sistemi bulunan Gümrük İdarelerinde Posta İşleme Merkezlerince yurt içindeki başka gümrüklerine merkezlerine transit hükmünde gönderilecek gümrük kontrolüne tabi gönderileri kapsayan posta eşyalarına ilişkin işlemler hk.
15.06.2001 tarihli 01744 sayılı tasarruflu yazı
15.06.2001
324.RO-RO taşımacılığına ilişkin gümrük işlemlerinin BİLGE sistemine aktarılması konusunda tereddütler yaşanması ile ilgili yazı.
30.04.2001 tarihli 1383 sayılı tasarruflu yazı
30.04.2001
325.AB üyesi ülkelere yapılan Renkli TV ihracında kullanılan ATR dolaşım Belgelerinin 8 nolu gözlemler sütununa söz konusu eşyanın telafi edici vergilerinin ödendiğini belirtecek herhangi bir ibarenin yazılmaması hk.
04.04.2001 tarihli 08783 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
04.04.2001
326.Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithal edilmesi öngörülmeyen eşyanın ithaline ve belgede kayıtlı ithalat miktar ve değerinin aşılmasına müsaade edilmemesi hk.
06.02.2001 tarihli 3384 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
06.02.2001
327.Taşımacı firmaların uluslararası taşımalarda kullanacakları kiralık taşıtları yetki belgesine kaydettirmek suretiyle yetki belgesinde kayıtlı özmal taşıt sayısı kadar kiralık taşıtı uluslararası taşımalarda kullanabilecekleri hk.
23.01.2001 tarihli 1835 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
23.01.2001
328.Taşıt Giriş-Çıkış Formlarının tam ve okunaklı doldurulması hk.
18.12.2000 tarihli 37970 sayılı tasarruflu yazı (Taşıt Takip)
18.12.2000
329.Taahhütname ile Eşya Teslimi ve Taşıt Üstü Gümrük İşlemleri Hakkında Tebliğin 15 inci maddesi uyarınca edimlerini beyannamelerin tescil tarihinden itibaren 1 ay içinde tamamlamayanların 1 yıl süreyle taşıt üstü işlemlerden yararlandırılmaması hk
10.11.2000 tarihli 34209 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
10.11.2000
330.31.12.1998 tarihine kadar tarım ürünleri için EUR 1 Dolaşım Belgesi yerine A.TR Dolaşım Belgesinin kabul edilebileceği şeklindeki geçici düzenlenmenin 31.12.1998 tarihini de kapsaması hk.
31.10.2000 tarihli 32870 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
31.10.2000
331.Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde transit işlemlere ilişkin açıklamaların yapıldığı 25739 sayılı yazının Serbest Dolaşımda Olmayan Eşyanın Havayolu ile Transit İşlemleri kısmında değişiklik yapılması hk.
13.10.2005 tarihli 026315 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
13.10.2005
332.Telafi Edici Vergi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 194.maddesine göre gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih olan eşyanın ihracına ilişkin gümrük beyannamesinin gümrük idaresince tescil edildiği tarihin esas alınarak faiz tahakkukunun yapılması hk.
08.09.2000 tarihli 00618 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
08.09.2000
333.İhrakiye teslimi lisansına sahip olanların jet yakıtını serbest dolaşıma sokma şartları ve serbest dolaşıma sokabilecekleri gümrük idareleri hk.
02.11.2005 tarihli 28126 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.11.2005
334.7/3/2002 tarihli ve 24688 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Gümrük Laboratuarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinin 3 nolu ekinin (GÜMRÜK LABORATUARLARINDA UYGULANACAK TAHLİL METOTLARI) değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi hakkında yönetmelik
17/11/2005 tarihli Yönetmelik (Gümrük Laboratuvarları Tahlil Metotları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair)
17.11.2005
335.12.12.2005 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu tebliğ ile, 2004/9 Sayılı Tebliğe değişiklik yapılmış ve Oyuncaklar ürün grubu sözkonusu tebliğin kapsamından çıkarılmıştır.
2005/38 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği
17.11.2005
336.Golf arabası, plaka uygulamasına tabi olmayan iş makineleri, tarım araçları (biçerdöver) ile bu kapsamda yer alan araçların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri hk.
28.11.2005 tarihli 30247 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
28.11.2005
337.EUR.1 Dolaşım Sertifikasının vize edilmesi, ilgili kuruluşların eğitimi, eylem ve kontrol planı hk.
27.09.2005 tarihli 24532 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
27.09.2005
338.Gümrük idarelerince R2 yetki belgesinin mahiyeti, niteliği ve işlevinin tam anlaşılmaması nedeniyle, R2 yetki belgelerine istinaden işlem yapılmadığı, beyanname açılmadığı ve diğer gümrük işlemlerinin yapılmaması ile ilgili.
23.11.2005 tarihli 29779 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
23.11.2005
339.2005/8391 sayılı Kararname eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 16 ncı maddesinde (Telafi Edici Verginin Ödenmesi) değişiklik yapılması ve ek madde eklenmesi hk.
2005/9736 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
15.12.2005
340.Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen bir ürünün ihracatında Telafi Edici Verginin eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi durumunda 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234/1-b maddesi uyarınca ceza tatbik edilip edilmeyeceği hk.
13.12.2005 tarihli 00216 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
13.12.2005
341.Ahıska Türklerinin kendilerine ait motorlu taşıtların gümrük işlemlerinin müracaat edilen yetkili gümrük idaresince gerçekleştirilmesi hk.
07.12.2005 tarihli 031278 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
07.12.2005
342.Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
2005/9638 sayılı Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar
15.12.2005
343.Nihai kullanımı nedeniyle indirimli ya da sıfır vergi oranından yararlanarak serbest dolaşıma giren eşyalar için alınan teminatların iadesinde hangi belgelerin aranacağı hk.
02.12.2005 tarihli 30827 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.12.2005
344.Küre şeklindeki kalemtraşların hangi tarife pozisyonunda sınıflandırılacağı hk.
01.12.2005 tarihli 030771 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
01.12.2005
345.Türkiye ve Avrupa Birliği arasında mevcut Gümrük Birliği kapsamında Réuniona yapılan ihracat esnasında, diğer şartların da yerine getirilmesi durumunda A.TR dolaşım Belgesi düzenlenebilmektedir.
28.12.2005 tarihli 33353 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
28.12.2005
346.Çekici ve yarı römorku ayrı ayrı firmalarda kayıtlı taşıtlar için yurt dışına çıkış yasağının 31.12.2005 tarihinden 31.03.2006 tarihine kadar uzatılılması hk.
06.01.2006 tarihli 00690 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
06.01.2006
347.Habur Sınır Kapısı Geçici Uygulamaya Son Verilmesi hk.
06.01.2006 tarihli 00723 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
06.01.2006
348.6911.10 gtipli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile 6912.00 gtipli yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyası (Seramikten diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası hariç) nın serbest dolaşıma girişine ilişkin işlemlerin yapılacağı gümrük idareleri hk.
27.01.2006 tarihli 1907 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
27.01.2006
349.İşlenmiş deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri belirlenmiştir.
20.01.2006 tarihli 1214 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
20.01.2006
350.96.13 tarife pozisyonunda yer alan çakmaklar ve diğer ateşleyiciler ve bunların aksam ve parçaları isimli eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin işlemlerin yapılacağı gümrük idareleri hk.
25.01.2006 tarihli 1552 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
25.01.2006
351.Tüm gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında ..18 yaşından küçüklere tütün ve tütün ürünleri ile alkol ve alkollü içecek satışının yapılamayacağı.. şeklinde uyarıcı ve bilgilendirici tabelaların yer alması hk.
06.02.2006 tarihli 02742 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış)
06.02.2006
352.TIR karnesi himayesinde taşımacılık yapan yabancı taşımacı firmaların ünvan ve adreslerinin TIR/Transit Takip Programında düzeltilmesi hk.
26.01.2006 tarihli 1003 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
26.01.2006
353.Gemiden gemiye eşya nakli taleplerinde uyulacak usuller hk.
2006/5 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
17.02.2006
354.Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun
815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun
29.04.1926
355.01.01.2006 tarihinden önce İstanbul Gıda İhtisas Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ve analiz sonuçlarının geç alınması nedeniyle işlemleri tamamlanamayan serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşya hk.
17.02.2006 tarihli 003979 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
17.02.2006
356.İstanbul Gıda Ürünleri İhtisas Gümrük Müdürlüğünün faaliyetine 01.01.2006 tarihi itibariyle son verilmesi nedeniyle, diğer Gümrük Müdürlüklerine yönlendirilen gıda yüklü araçlara, süre aşımından ötürü ceza tatbik edilmemesi hk.
21.02.2006 tarihli 04165 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
21.02.2006
357.Habur Sınır Kapısından Iraka yapılacak karayoluyla uluslararası eşya taşımalarındaki geçici uygulamanın Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında normal uygulamaya geçilmesi hk.
24.02.2006 tarihli 004613 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
24.02.2006
358.Ortak taşıma sözleşmesi ibrazı suretiyle taşıma yapmak isteyen firmaların mezkur taleplerinin söz konusu sözleşme ilgili ulaştırma birimlerince onaylanmadan karşılanmaması hk.
08.03.2006 tarihli 005585 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.03.2006
359.2006/6 sayılı genelge çerçevesinde işlem yapılırken serbest dolaşıma giriş beyannamelerine ilişkin kıymet araştırmalarında dikkate alınacak unsurlar bildirilmiştir.
07.03.2006 tarihli 005543 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
07.03.2006
360.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, yurtiçi eşya taşımacılığı (K türü, L1, M1, M2, N ve P türü) yetki belgeleri sahibi taşımacılara ait taşıtlarla da yapılabileceği hk.
08.03.2006 tarihli 05721 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.03.2006
361.70.04 ve 70.05 tarife pozisyonlu düzcamın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük idareleri arasına Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü dahil edilmiştir.
08.03.2006 tarihli 005702 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
08.03.2006
362.3 seri nolu Gümrük Genel Tebliğinin 1. maddesi değiştirilmiş, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament iplik cinsi eşya olması halinde ithalatçı tarafından düzenlenecek İplik Detay Beyanı ve Elyaf Detay Beyanı hakkında ek madde 2 eklenmiştir.
05 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
15.03.2006
363.DAC teminatı kullanılan ancak ekinde taşıma senedi bulunmayan ve taşıma senedi ekli olsa bile söz konusu taşıma senetlerinin DAC teminatlı firmalar tarafından düzenlenmemiş olması halinde durumun tespit edilerek Müsteşarlığıa bildirilmesi hk.
08.03.2006 tarihli 005700 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.03.2006
364.Uluslararası Alanda Ortak Taşıma ve Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünün 20.02.2006 tarih ve 2006/KUGM-3 sayılı Genelgesi hk.
07.03.2006 tarihli 3744 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
07.03.2006
365.Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkış işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması; giriş ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla alınacak tedbirler hk.
Kara Sınır Kapılarından Yapılan Giriş ve Çıkışlar ile İlgili 2006/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
24.03.2006
366.2005/12 sayılı Genelgenin (Türkiyeye ithaline izin verilmeyen eşyalar) 9 uncu paragrafı değiştirilmiştir.
2006/08 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
29.03.2006
367.EPDK dan Taşıma (denizyolu) Lisansı alan gerçek/tüzel kişiler ile bunlara ait deniz tankerlerinin isim ve sicil numaralarının yer aldığı internet sayfasında bulunmayan gerçek/tüzel kişiler ile deniz tankerlerinin faaliyette bulunmaması gerektiği hk.
17.03.2006 tarihli 06599 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
17.03.2006
368.Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, Iraka yönelik uluslararası eşya taşımalarına ilişkin olarak yayımlanan 28.03.2006 tarih ve 2006/KUGM-13 sayılı Genelge hk.
10.04.2006 tarihli 08922 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
10.04.2006
369.15 yaşından büyük araçlar için kasko bedelleri tespit edilirken müdahil gümrük idaresince gerekirse yurt içi üretici veya distribütörden veyahut noterden sorulması suretiyle değer tespit edilmesi şeklinde uygulama yapılması hk.
24.10.2005 tarihli 27282 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
24.10.2005
370.4760 sayılı Kanununun 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere 7/A maddesinin eklenmesi, 3065 sayılı Kanununun 14 üncü maddesine (3) numaralı fıkranın eklenmesi ve 5015 sayılı Kanuna ek madde eklenmesi hakkında Kanun
5493 nolu Kanun (Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Katma Değer Vergisi Kanununda ve Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında)
02.05.2006
371.Yurtdışından ülkemize giriş yapacak hususi araç olarak tescil ettirilmiş yabancı plakalı otomobil, minibüs ve kamyonetlerin hafta da bir, ayda toplam dört seferden fazla aynı ülkeden yurda giriş yapmalarına müsaade edilmeyeceği hk.
16.02.2006 tarihli 3776 kayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
16.02.2006
372.Sivil Hava Taşıtlarının Donatım ve İşletme Malzemeleri hk.
18.04.2006 tarihli 9635 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
18.04.2006
373.A.TR Dolaşım Belgelerinin seri numaralarının elle basımının belgenin geçerliliğini etkilemediği hk.
02.05.2006 tarihli 10980 sayılı tasarruflu yazı (AB ve Dış İlişkiler)
02.05.2006
374.Çekici ve yarı römorku ayrı ayrı firmalarda kayıtlı taşıtlariçin yurt dışına çıkış yasağının 31.03.2006 tarihinden 30.06.2006 tarihinde kadar uzatıldığı hk.
25.04.2006 tarihli 10381 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
25.04.2006
375.AB menşeli olmayan halılar için uygulanan ihtisas gümrüğü uygulamaları ve 2006 yılı Gümrük Tarife Cetveline göre güncellenen GTİP numaraları hk.
11.05.2006 tarihli 12081 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
11.05.2006
376.Uluslararası Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar hk.
25.04.2006 tarihli 06564 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
25.04.2006
377.Bosna Hersek için 01.03.2006 tarihinden itibaren kullanılacak olan yeni EUR.1 Dolaşım Belgesi hk.
24.03.2006 tarihli 007455 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
24.03.2006
378.İstanbul Park Pistinde düzenlenecek olan uluslararası otomobil ve motosiklet yarışlarında kullanılmak üzere gelen 37 ve 39 nolu Tebliğler kapsamı yakıt ve yağların ithal işlemleri hk.
06.10.2005 tarihli 025481 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
06.10.2005
379.Avrupa Birliğinden yapılan tarım ürünleri ithalatında 1.1.1999 tarihinden itibaren A.TR Dolaşım Belgesi veya Menşe Şahadetnamesine istinaden tercihli rejim uygulanmasının mümkün bulunmadığı hk.
29.06.2000 tarihli 019980 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
29.06.2000
380.Taşıt üstü Gümrük İşlemleri hk.
06.07.2000 tarihli 020699 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
06.07.2000
381.95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (c) bendine istinaden, ihracı kayda bağlı mallar, bu Tebliğin ekinde yer alan listede sıralanmıştır
2006/07 - İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ
06.06.2006
382.Ülkemiz ile sınır komşularımız arasında kara sınır kapılarından yapılan giriş ve çıkış işlemlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılarak giriş ve çıkışların güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla getirilen düzenlemeler hk.
01.06.2006 tarihli 000037 sayılı tasarruflu yazı
01.06.2006
383.Gümrük Yönetmeliği'nin 600'üncü maddesinde yapılan değişiklik hk.
05.06.2006 tarihli 014073 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
05.06.2006
384.CE işaretine tabi ürünlerin CE işaretinin mevzuatta belirtilen şekil, boyut ve oranlarda iliştirilmesi ve CE işareti kapsamında yer almamakla birlikte, üzerinde bu işaretin bulunduğu ürünlerin ithali hk.
13.06.2006 tarihli 022221 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
13.06.2006
385.6911.10 gtipinde yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile 6912.00 gtipinde yer alan yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı Gümrük Müdürlükleri yeniden belirlenmiştir.
23.06.2006 tarihli 015895 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
23.06.2006
386.Transit beyannamesi kapsamında parsiyel taşımalarla ilgili 13.06.2006 tarihli ve 2006/13 sayılı Genelge hk.
16.06.2006 tarihli 015221 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
16.06.2006
387.B2/B3 Yetki Belgeleri hk.
08.06.2006 tarihli 014532 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.06.2006
388.6911.10 gtipinde yer alan Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası ile 6912.00 gtipinde yer alan yalnızca Seramikten Sofra ve Mutfak Eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı Gümrük Müdürlükleri hk.
05.07.2006 tarihli 016953 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
05.07.2006
389.Geçici ithalat eşyasının serbest dolaşıma girişinde faiz uygulaması hk.
13.12.2004 tarihli 033895 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
13.12.2004
390.TIR karnesi himayesinde teknik şartlara uymayan araçlara uygunluk belgesi verilmemesi hk.
12.07.2006 tarihli 11453 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
12.07.2006
391.TIR Karnesi ile Ağır veya Havaleli Eşya Taşınması gerektiği hallerde kefil kuruluştan alınacak TIR karnesinin kapağı ile bütün yaprakları üzerine İngilizce veya Fransızca büyük harflerle Ağır veya havaleli eşya ibaresi bulunmasının gerektiği hk.
18.07.2006 tarihli 11771 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
18.07.2006
392.Taşıt giriş-çıkış formu ile sevk edilen ticari taşıtların, taşıtın sevk edildiği gümrük idaresinden işlem yapmaları gerektiği farklı bir gümrük idaresinden işlem yapmaları halinde ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin tatbik edileceği hk.
01.06.2006 tarihli 02285 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
01.06.2006
393.Taşıt Takip Programı bulunmayan ve manuel olarak işlem yapan gümrük idarelerinde taşıtlara verilecek sürenin tespitinde kısa sürede irtibat kurabilecekleri idare ile telefon numaraları hk.
30.05.2006 tarihli 08326 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
30.05.2006
394.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin 3 numaralı fıkrası uyarınca özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi istisnası; Ambarlı, Pendik,İpsala, Tekirdağ,Kapıkule ve Hamzab
2006/10784 sayılı İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar
04.08.2006
395.Bordrolara kaydedilerek gönderildiği bildirilen serbest dolaşıma giriş beyannamelerinde dikkat edilecek hususlar hk.
11.05.2006 tarihli 007159 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
11.05.2006
396.Uluslararası Taşımalarda Kullanılacak Taşıtlar hk.
28.04.2006 tarihli 010732 kayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
28.04.2006
397.Geçici İthalat Rejimi kapsamında kısmi muafiyet suretiyle geçici ithali yapılan eşyanın kısmi vergi tahakkukunun nasıl yapılacağı hk.
04.08.2005 tarihli 20002 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
04.08.2006
398.R2 yetki belgesi sahibi uluslararası taşıma işleri organizatörleri; bu sıfatlarıyla G2 ve/veya H2 yetki belgesi sahipleri tarafından gerçekleştirilebilen her türlü iş ve işlemi yapabilmeleri hk.
07.03.2005 tarihli 05604 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
07.03.2005
399.RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği (RODER) arasında karayolu ile yapılacak taşımalarda Global Teminat Sistemi tesis edilmesi amacıyla imzalanan protokole ilave ek protokol hakkında yazı.
22.04.2003 tarihli 10036 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
22.04.2003
400.A.TR ve EUR.1 Dolaşım Sertifikalarının sonradan kontrol işlemleri hk.
12.07.2000 tarihli 21325 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
12.07.2000
401.Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılması başvurularının bunların yükümlüye tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması gerektiğinden bu süre içerisinde ibraz edilmeyen A.TR dolaşım belgelerinin kabul edilmesinin mümkün bulunmadığı hk.
05.09.2006 tarihli 22780 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
05.09.2006
402.Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında oluşturulan Gümrük Birliğinin uygulanması amacıyla, serbest dolaşımda bulunan eşyanın ticareti ile Gümrük Birliği taraflarının üçüncü ülkeler üzerinden yaptıkları ticaret ile ilgili gümrük işlemleri hk.
2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar
28.09.2006
403.2 Nolu Taşıt Takip Programının gümrük idarelerine kurulma işleminin tamamlanmasına kadar yabancı ve milli plakalı ticari taşıtlar için uygulanacak işlemler hk.
05.10.2006 tarihli 004456 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
05.10.2006
404.Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığı alanında 3 ay süreyle uygulanmak üzere Ulaştırma Bakanlığınca taban ücret tarifesi belirlenmiştir.
47 sayılı Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
13.10.2006
405.Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda korunmasının sağlanması hakkında Kanun
2872 sayılı Çevre Kanunu
11.08.1983
406.8705 gtip nda yer alan ithalat eşyasından sadece kayıt ve tescile tabi olanlar için ÖTV tahsil edilmesi, kayıt ve tescile tabi olmayanlar için ÖTV Kanunu eki listelerde hariç tutulan eşya muafiyet kodu olan ÖTV2 kodunun girilerek işlem yapılması hk.
13.10.2006 tarihli 26488 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
13.10.2006
407.AB den ve STA yaptığımız ülkelerden tarife kontenjanı kapsamında gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalatında EUR. 1 dolaşım belgesi veya fatura beyanı ibraz edilmesi hk.
09.10.2006 tarihli 26064 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
09.10.2006
408.2006/10784 sayılı İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararın 1 inci maddesine, Ambarlı ibaresinden sonra gelmek üzere Çeşme ibaresi eklenmiştir.
2006/11167 sayılı İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
16.11.2006
409.A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Forma A ve Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesinde varış ülkesi ile ticaret yapılan ülkenin farklı olması halinde ek açıklama girilmesi hk.
02.11.2006 tarihli 27880 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
02.11.2006
410.Taşıt türü eşya ithalatında garanti belgesi muafiyet yazısının sadece genel müdürlükçe verilebileceği hk.
20.10.2006 tarihli 27250 sayılı tasarruflu yazı
20.10.2006
411.İhracat ürünlerinin yabancı taşıtlarla taşınması için özel izin belgesi alınmasında istenilen hususlar.
05.05.2006 tarihli 11443 sayılı tasarruflu yazı
05.05.2006
412.(B2) yetki belgesi ile yapılan yolcu taşımalarında kullanılan taşıtların giriş çıkışlarında yolcu kapasitesi, yakıt kapasitesi ve giriş-çıkış sayısı kontrolü hk.
23.05.2006 tarihli 12976 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
23.05.2006
413.Uluslararası eşya taşımacılığı yapan yabancı plakalı taşıtların sınır kapılarında giriş ve çıkışları esnasında ibraz edilen geçiş belgelerine, ilgili gümrük kontrol memurlarınca kaşe vurulmadığının tespit edilmesi hk.
21.11.2006 tarihli 19113 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
21.11.2006
414.Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
03.10.2004 tarihli Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
03.09.2004
415.03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hk.
03.10.2004 tarihli Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.03.2005
416.03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğine Ek Madde 1 in eklenmesi hk.
29.09.2005 tarihli Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
29.09.2005
417.03/09/2004 tarihli ve 25572 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması hk.
16.08.2006 tarihli Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
16.08.2006
418.Ömrünü tamamlamış lastiklerin atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertarafı, ithalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasal sınırlama ve yükümlülükler, alınacak önlemler, yapılacak denetimler hk.
25.11.2006 tarihli Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
25.11.2006
419.Karayolu ile uluslararası eşya taşıyan araçların Türkiyede seyrettikleri ve bulundukları sürede uyacakları esaslar ile bu konuda görevli kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
93/4207 sayılı Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik
16.04.1993
420.İnsan sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla kullanılan kişisel koruyucu donanımların imalatı, ithalatı, piyasaya arzı ve denetimi ile üçüncü şahısların can ve mal güvenliğinin tehlikelere karşı korunmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
29.11.2006 tarihli Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
29.11.2006
421.TEV faizinin hesaplanması; miktar aşımlarında, DİİB kapsamında ithal edilen eşyanın miktar olarak belge kapsamında ihraç edilen mamulde kullanıldığının tespiti kaydıyla ilgili taahhüt kapatma yazısında, para cezasının alınmaması gerektiği hk.
16.11.2006 tarihli 18859 sayılı tasarruflu yazı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
16.11.2006
422.ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 gtipli çocuk arabaları, pusetler ve çocuk taşımaya mahsus benzeri arabalar isimli eşya ile 8715.00.90.00.00 gtipli yalnızca şasiler isimli eşya ithalinde menşe ve kıymet yönüyle azami hassasiyetin gösterilmesi hk.
16.11.2006 tarihli 29314 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
16.11.2006
423.2106.90.92.00.00 GTİP inde sınıflandırılan Limon Sosu ve 2202.90.10.00.19 GTİP inde sınıflandırılan Şalgam Suyu isimli eşyanın tarım ürünü olmadığı bu nedenle de söz konusu eşyanın AB ile ticaretinde ATR Dolaşım Belgesi kullanılması gerektiği hk.
30.11.2006 tarihli 30900 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
30.11.2006
424.2005/8391 sayılı k. istinaden dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek, ihraç edilen işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi eşyalara uygulanacak dahilde işleme tedbirleri hk.
2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği
20.12.2006
425.TIR karneleri himayesinde yapılacak taşımacılık işlemlerinde ortaya çıkabilecek yolsuzluklarla ilgili olarak; firmalara karşı alınması gereken idari tedbirlerin yerine getirilmesi ve yasal takip işlemlerinin yapılması hk.
12.12.2006 tarihli 20356 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
12.12.2006
426.Serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan dış sefer sayılan haller kapsamında gümrük vergileri aranmaması durumu ile ilgili örnekler hk.
15.12.2006 tarihli 32476 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
15.12.2006
427.Hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi hk.
2007/11864 - sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı
05.04.2007
428.Yabancı ülke taşıtlarının taşıma türleri ve taşımanın başlangıç bitiş yerleri hususunda dikkatli olunması ve geçiş belgelerinin giriş ve çıkışlarda kaşelenmesi için bağlantınız gümrük idarelerinin uyarılması hk.
12.04.2007 tarihli 07958 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
12.04.2007
429.Antrepoda depolanmayan veya herhangi bir rafineriden temin edilmeyen akaryakıt veya yağların gümrük işlemlerinin, her türlü gümrük işlemini yapmaya yetkili herhangi bir gümrük idaresinden yapılabileceği hk.
27.04.2007 tarihli 12703 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
27.04.2007
430.Tebliğ eki Ek I de belirtilen 7323 ve 8215 tarife pozisyonlu eşyaların ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hakkında Tebliğ
2007/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
10.01.2007
431.Serbest dolaşımdaki eşyanın, işlenmek veya yenilenmek üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesi ile ilgi esaslar hk.
2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği
11.05.2007
432.Geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi ile ilgili işlemlerde faiz tahakkuk ettirileceği hk.
10.05.2007 tarihli 14023 sayılı tasarruflu yazı (Geçici İthalat)
10.05.2007
433.1 yıllık sürenin dolmasına karşın sonuç alınamayan yurt dışı kıymet araştırma talepleri hk.
30.05.2007 tarihli 16110 sayılı tasarruflu yazı (Kıymet)
30.05.2007
434.gümrük müdürlüklerinden mesafe uzaklığı nedeniyle tahlil için numune gönderilmesinde ortaya çıkabilecek zorlukların önlenmesine ve numunelerin laboratuarlara daha hızlı iletilmesine ilişkin düzenleme yapılması hk.
29.12.2006 tarihli 034412 sayılı tasarruflu yazı (Tarife)
29.12.2006
435.13.11.2002 tarihli ve 25739 sayılı yazı eki bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde transit işlemlerine ilişkin Açıklamanın II. Serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın transit işlemleri maddesinin a, b, c fıkralarının değiştirilmesi hk.
18.01.2007 tarihli 001639 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
18.01.2007
436.AB üyesi ülkelerce sonradan kontrol talebiyle Müsteşarlığa iletilen A.TR Dolaşım Belgelerine ilişkin işlemlerin ne şekilde yapılacağı hk.
06.06.2007 tarihli 16999 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
06.06.2007
437.2007/14 sayılı Yapı Malzemeleri Tebliğinin Ek-1 ( CE işareti taşıması) ve Ek 2 ( G işareti) listesindeki ürünlerin ithalat aşamasında yapılacak işlemleri hk.
16.01.2007 tarihli 1270 yazısı sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
16.01.2007
438.Serbest Ticaret Anlaşması yapmış olduğumuz ülkelere EUR.1 Belgesi eşliğinde ihraç edilen eşyanın hiçbir işçilik ve işlem görmeden Türkiyeye tekrar ithal edildiği; söz konusu eşya için EUR.1 Dolaşım Sertifikasına istinaden tercihli rejim uygulandığı hk.
26.12.2006 tarihli 33726 sayılı tasarruflu yazı (Menşe)
26.12.2006
439.Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında verilen yetki belgesi ücretleri 01.01.2007 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2007/3 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
29.12.2006
440.Havayolu, denizyolu ve karayolu taşımacılığı yapan nakliye firmalarının firma dosyalarında yer alması gereken belgeler hk.
2007/4 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
441.İhracatçının talebi üzerine taşımalarda özel izinlerin verilmesinde 31.12.2007 tarihine kadar geçerli olmak üzere esas alınacak hususlar hk.
2007/11 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
29.12.2006
442.Yurtiçindeki bir gümrük idaresinden diğer gümrük idareleri ile serbest bölge ve gümrüklü antrepolara taşınacak millileşmemiş malların taşımasının hangi yetki belgeleri sahibi taşımacılar tarafından yapılabileceği hk.
2007/12 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
29.12.2006
443.01.01.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere; Irak a giriş-çıkış yapan araçlar için yapılan bazı istisnai uygulamalar hk.
2007/15 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
29.12.2006
444.Yolcu beraberinde olmayan bir kısım özellikli eşyanın yurtiçi düzenli yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı otobüsler ile taşınmasına izin verilmesi hk.
2007/23 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
29.12.2006
445.Antrepo tanklarına 01.01.2007 tarihinden önce alınan serbest dolaşımda bulunmayan yakıtların gemilere, botlara, diğer deniz taşıtlarına ve hava gemilerine dış seferlerde kullanılmak üzere transit hükmünde verilebilmesi hk.
11.01.2007 tarihli 00782 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
11.01.2007
446.1639 sayılı yazı ile 25739 sayılı yazının ekine (bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde transit işlemlerine ilişkin açıklama) yapılan değişikliğin ikinci bir emre kadar yürürlüğünün durdurulması hk.
26.01.2007 tarihli 001639 sayılı tasarruflu yazı (Bilge Destek)
26.01.2007
447.Dış sefere giden veya dış seferden gelen yolcu uçaklarının Geliş ve Gidiş Uçak transit işlemleri hk.
31.01.2007 tarihli 003295 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
31.01.2007
448.Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek akaryakıt teslimi hk.
05.02.2007 tarihli 003770 sayılı tasarruflu yazı (Ö.T.V)
05.02.2007
449.TIR karnesi himayesinde eşya taşımacılığında tespit edilen, başta beyan harici eşya, uyuşturucu kaçakçılığı gibi hususların en kısa sürede Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmesi hk.
30.01.2007 tarihli 02449 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
30.01.2007
450.Deniz ve Hava Taşıtlarına ihracat teslimlerinde birlik onay kodunun aranmayacağı hk.
06.02.2007 tarihli 03954 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
06.02.2007
451.Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimlerinde Rejim Kodu hk.
06.02.2007 tarihli 03952 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
06.02.2007
452.Havaalanları ile yerleşim merkezleri arasındaki yolcu taşıma faaliyetlerini düzenleyen 29.12.2006 tarih ve 2007/KUGM-21/YOLCU numaralı Genelgenin (A) ve (F) maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
2007/32 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
13.06.2007
453.Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği, denetimler ile diğer konulara ilişkin bir kısım geçici/süreli veya geçici düzenlemelerin (2007/KUGM-01/Genel) numaralı Genelge ile yürürlükten kaldırıldığı ve yürürlükteki genelgelerinin duyurulması hk.
02.02.2007 tarihli 03678 kayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
02.02.2007
454.TIR Karnesi ekinde taşıma evrakları arasında paketleme listesinin bulundurulması; ayrıca, ağır veya havaleli eşyaların taşınmasında dikkat edilmesi hk.
25.06.2007 tarihli 13155 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
25.06.2007
455.A.TR Dolaşım Belgesinin İhracatçı Beyanına ilişkin 13 nolu ve EUR.1 Dolaşım belgesinin 12 nolu kutusunun gerçek ihracatçı yerine firmanın yetki verdiği kanuni temsilci tarafından da kaşelenebileceği hk.
20.02.2007 tarihli 05334 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
20.02.2007
456.Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin olarak hazırlanan 6 seri Numaralı Gümrük Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesi hk.
02.03.2007 tarihli 4585 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
02.03.2007
457.Her türlü boş video kaseti, ses kaseti, bilgisayar disketi, CD DVD gibi taşıyıcı materyaller ile fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü teknik cihazın imalat veya ithalat bedeli üzerinden yapılacak kesintiler hk.
02.03.2007 tarihli 006701 sayılı tasarruflu yazı (İthalat Rejimi)
02.03.2007
458.İthalat esnasında A.TR dolaşım belgesinin ibraz edilmesi halinde ithalata konu eşyanın gerçek menşeini belirleme konusunda ciddi ve somut gerekçelere dayanan tereddütlerin bulunması ve kesinlikle gerekli olması durumunda menşe şahadetnamesinin aranması hk
02.03.2007 tarihli 06600 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
02.03.2007
459.Karayolu Taşıtı Onay Belgesi verilmesi sırasında Müsteşarlıkça yayımlanan mevzuat hükümleri doğrultusunda aranması gereken belgeler dışında başkaca herhangi bir belge aranılmaması hk.
08.03.2007 tarihli 005069 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
08.03.2007
460.Türk firmalarına ait TIR Karnesi himayesinde yapılan transit sırasında çekici değişikliğinin mücbir sebep olması durumunda ceza uygulanmaması
13.07.2007 tarihli 14304 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
13.07.2007
461.TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına dair Gümrük Sözleşmesinin 12 Mayıs 1985 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hk.
1975 TIR Sözleşmesi (TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi)
31.03.1985
462.Yurt dışına çıkış harcı konusunda yeni düzenlemeler yapılan 5597 sayılı kanunun uygulama usul ve esasları ile ilgili Tebliğ
30.03.2007 tarihli Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1)
30.03.2007
463.Kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esasları hakkında kanun
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
31.03.2007
464.A.TR dolaşım belgesinin doğruluk ve kurallara uygunluğu ile ilgili olarak on aylık sonradan kontrol süresi içerisinde bilgi verilmesi hk.
22.03.2007 tarihli 08828 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
22.03.2007
465.Milli plakalı özel taşıtlar ile bazı ticari kullanıma mahsus taşıtların 2 No.lu Taşıt Takip Programına kaydedilmek suretiyle işlem yapılması hk.
06.04.2007 tarihli 07484 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
06.04.2007
466.Global Teminat Sisteminin uygulanmasına ilişkin protokol
17.04.2007 tarihli 11550 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
17.04.2007
467.Deniz ve Hava Taşıtlarına yapılan ve ihracat sayılan kumanya, ihracat teslimlerinde tamamlayıcı beyanın izleyen ayın ilk 3 işgünü içinde yapılabileceği hk.
10.04.2007 tarihli 10806 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
10.04.2007
468.Hava yolu ile hızlı kargo taşımacılığı kapsamında basitleştirilmiş işlem dahilinde ihraç edilen eşya için; A.TR düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar hk.
02.04.2007 tarihli 09977 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
02.04.2007
469.01.10.2007 tarihinden itibaren başlanacak olan, Odalar tarafından sadece kendi üyelerince ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması yönünde işlem ifa edilmesi uygulaması, 04 Ocak 2008 tarihine kadar ertelenmiştir.
İstanbul Ticaret Odası nın 02.10.2007 tarihli 143272 sayılı yazısı
02.10.2007
470.Yurtdışından gelerek iç hat seferi yapacak olan hava taşıtlarında mevcut bulunan yakıta ilişkin vergi tahakkukları ve vergi tahakkuklarına ilişkin ihtilaflarda Uçuş Log dokümanları ile Fuel MM resmi çıktıları esas alınarak işlem tesisi hk.
05.10.2007 tarihli 28811 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
05.10.2007
471.Dahilde İşleme İzni kapsamında ithali yapılacak tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatının yapılacağı gümrük idareleri hakkında bilgi verilmiştir.
09.10.2007 tarihli 28999 sayılı tasarruflu yazı (Dahilde İşleme)
09.10.2007
472.Sakat ve malul araçlarının teminatsız olarak transit edilmek istenilmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin 22.10.2007 tarihli ve 2007/27 sayılı Genelge hk.
23.10.2007 tarihli 29918 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
23.10.2007
473.Geçici olarak girişi yapılan taşıtların süresi dolduğu halde yurtdışı edilmediği veya yurtdışı edilme hükmünde işleme tabi tutulduğunun ispatlanmadığı durumlarda ilgililer hakkında gerekli kambiyo takibatının yapılması hk.
23.05.2007 tarihli 010702 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
23.05.2007
474.Dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine ihracat hükmünde antrepolardan serbest dolaşımda bulunan eşya verilmesi hallerinde yapılacak işlemler hk.
15.06.2007 tarihli 17982 sayılı tasarruflu yazı (Antrepo)
15.06.2007
475.Transit beyannamesi kapsamında yapılan taşımalarda taşımayı yapacak taşıtlar için Karayolu Taşıtı Onay Belgesinin aranmaması hk.
13.12.2007 tarihli 35229 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
13.12.2007
476.Turistik kolaylıktan geçici giriş yapanlarda, 1 Nolu Taşıt Takip Programında sigorta poliçelerine göre süre hesaplama işleminin gerçekleştirilmesi hk.
26.06.2007 tarihli 13289 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
26.06.2007
477.geçici ithalat rejimi kapsamında turistik kolaylıklardan istifade edilerek yurda girişi yapılan özel kullanıma mahsus kara taşıtlarına ve sahiplerine ait verilerin I Nolu Taşıt Takip Programına kaydı sırasında azami özen gösterilmesi hk.
11.07.2007 tarihli 14184 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
11.07.2007
478.Kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların envanterinin hazırlanması, geçici depolanması, taşınması, ithalat ve ihracata ilişkin sınırlamaları, alınacak önlemleri hakkında Yönetmelik
27.12.2007 tarihli Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik
27.12.2007
479.4926 sayılı Kanununa göre el konulan ancak henüz müsaderesine karar verilmeyen taşıtlar hakkında; yeni 5607 sayılı Kanunu uyarınca, araçların kayıtlı bulunduğu sicile şerh verilerek söz konusu taşıtların talep halinde sahiplerine iade edilmesi hk.
16.07.2007 tarihli 20677 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
16.07.2007
480.3. ülke taşıması kapsamında Ülkemize/Ülkemizden uluslar arası taşıma yapan taşıtların, yükün yüklendiği ülke ve boşaltma yapılacak ülke bilgilerinin TIR Karnesi veya transit beyannamesinde yer alan bilgiler ile uyumlu olması hk.
07.03.2008 tarihli 006301 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
07.03.2008
481.Taşıt Takip Programında aynı araç ile ilgili olarak birden fazla açık giriş kaydı bulunduğunun anlaşılması halinde en son açık giriş kaydı haricinde kalan diğer tüm açık giriş kayıtlarının kapatılması hk.
17.08.2007 tarihli 16629 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
17.08.2007
482.Boru hatları ile taşınan doğal gaz ile elektrik telleri ile taşınan elektriğin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin Ankara Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bağlantısı Ankara TIR Gümrük Müdürlüğünden yapılması hk.
31.08.2007 tarihli 25284 sayılı tasarruflu yazı
31.08.2007
483.A.TR dolaşım belgelerinin Odalarca sadece kendi üyesi firmalara satılması ve Odalar tarafından sadece kendi üyelerince ibraz edilen A.TR dolaşım belgelerinin onaylanması yönünde işlem yapılması gerektiği hk.
14.08.2007 tarihli 23689 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
14.08.2007
484.Kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devrine ilişkin esas ve usuller hk.
2006/11545 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği
18.01.2007
485.İhtiyaç fazlası taşınırlar ve bedelsiz devre ilişkin genel esaslar hk.
08.09.2007 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)
08.09.2007
486.Taşınır Mal Yönetmeliği Genelgesi
Taşınır Mal Yönetmeliği Genelgesi
487.Kaçak eşya naklinde kullanılan araçlarla ilgili alınan teminatlara faiz uygulanmayacağı hk.
10.03.2008 tarihli 06349 sayılı tasarruflu yazı (Kaçakçılık)
10.03.2008
488.IMEI numaralarını klonlayan cihazların klonlama dışında tamir amacıyla da kullanımının mümkün olması sebebiyle yurda girişinin yasaklanmadığı hk.
01.10.2007 tarihli 28132 sayılı tasarruflu yazı
01.10.2007
489.A.TR Dolaşım Belgelerinin Odalarca sadece kendi üyesi firmalara satılması ve odalar tarafından sadece kendi üyelerince ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerinin onaylanması hk.
10.10.2007 tarihli 29185 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
10.10.2007
490.İhraç mallarının yurt dışına taşınmasında, yabancı plakalı araçların kullanılabilmesi için özel izin alınması ile ihracat beyannameleri ve buna bağlı özet beyanların ilgili Gümrük Müdürlüklerince tasdik edilebileceği hk.
31.10.2007 tarihli 30766 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
31.10.2007
491.Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına ilişkin bildirilen yazılardan, 01.06.2006 tarihi itibariyle Taşıt Giriş-Çıkış Formu uygulamasına son verilmesinden dolayı güncelliğini kaybedenlerin yürürlükten kaldırılması hk.
29.11.2007 tarihli 23356 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
29.11.2007
492.Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının giriş ve çıkış işlemlerinin takip edildiği 1 Nolu Taşıt Takip Programına, işlemlere ait para cezalarının takibi için yeni bölüm eklenmesi hk.
29.11.2007 tarihli 23342 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
29.11.2007
493.1040 no.lu ihracat rejim kodunun da ithal edilen akaryakıtın deniz ve hava taşıtlarına teslimlerinde kullanılabileceği hk.
28.03.2008 tarihli 08202 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
28.03.2008
494.Refakat uygulamasının yaygınlaştırılmaması, zorunlu görülmesi halinde refakat uygulamasına gidilmesi ve mümkün olduğu ölçüde GPS cihazlarının takılması, bu imkanın olmaması halinde ise sevk gümrük idarelerine riskli sevkiyat bildiriminde bulunulması hk.
19.03.2008 tarihli 05696 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
19.03.2008
495.2007/50 Sayılı Genelge nin yayımlanma tarihinden itibaren sınır gümrük idarelerince yapılan refakat uygulamalarının listelenmesi; listenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar hk.
02.01.2008 tarihli 00033 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
02.01.2008
496.Sigortasız taşıt girişine izin verilmemesi hk.
08.01.2008 tarihli 00447 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
08.01.2008
497.TIR Karnesindeki beyanına göre farklılık tespit edildiği hallerde hareket gümrüğü ile yazışma ve sınır gümrüğünce yapılacak düzeltme işlemleri hk..
26.12.2007 tarihli 24877 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
26.12.2007
498.Sınır kapılarımıza gelen Bulgar taşıtlarının, geçiş belgesi üzerinde giriş tarihi bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve giriş tarihi bulunmayan taşıtların giriş-çıkışlarına izin verilmemesi hk.
08.01.2008 tarihli 00519 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
08.01.2008
499.Kara taşıtlarında kullanılacak türde doğrusal pistonlu motorlar ve şasilerin ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması vardır.
2008/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
30.01.2008
500.Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği kapsamında verilen yetki belgesi ücretleri 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
2008/1 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
27.12.2007
501.[B] ve [D] yetki belgelerine kayıtlı taşıtlarda yapılacak görüntülü veya görüntüsüz yayınların seslerinin kulaklık ile bireysel olarak gerçekleştirilmesini düzenleyen 2007/33 sayılı Genelgede yer alan 1.1.2008 tarihi 30.06.2008 olarak değiştirilmiştir.
2008/4 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
04.01.2008
502.5 Temmuz 2007 tarihinde Zagrep te imzalanan ekli Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Türk-Hırvat Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün onaylanması; Bakanlar Kurulunca 27/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
2007/13070 sayılı Karar
30.01.2008
503.DİİB kapsamında ithalatı gerçekleştirilen eşyadan kullanım harici kalanların yasal prosedüre uyularak kati ithallerinin gerçekleştirilmesi esnasında, A.TR Dolaşım Belgelerinin asıllarının onaylı fotokopilerinin eklenmesi hk.
18.01.2008 tarihli 01601 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
18.01.2008
504.Uluslararası eşya taşımacılığında 1987 dahil daha düşük model taşıtların yurtdışına çıkışlarına izin verilmemesi hk.
31.01.2008 tarihli 02881 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
31.01.2008
505.Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimlerinin sarf edilmeyip geri getirilen eşya ile ilgili olarak nasıl bir işlem yapılacağı hk.
29.04.2008 tarihli 010946 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
29.04.2008
506.Yabancı gerçek ve tüzel kişilere ikinci el olarak satılan araçların ihraç işlemlerinin trafik tescil kuruluşu tarafından düzenlenmiş İlişik Kesme Belgesi olmaksızın gerçekleştirilmemesi hk.
21.01.2008 tarihli 01776 sayılı tasarruflu yazı (İhracat Rejimi)
21.01.2008
507.ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar ile ilgili usul ve esaslar hk.
2008/31 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
13.06.2008
508.2008/9 sayılı DTS Tebliğ CE Uygulamaları hk.
04.02.2008 tarihli 620000309 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı (2008/9 sayılı DTS Tebliğ CE Uygulamaları hk.)
04.01.2008
509.4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin bazı konulara açıklık getirilmesi hk.
14 seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
08.07.2008
510.Nevruz bayramı döneminde ülkemizden transit geçiş yaparak Suriye ye yolcu taşıyan İran plakalı otobüslerin ülkemizden yolcu almamak koşuluyla 21.03.2008-07.04.2008 tarihleri arasında ÖZEL GEÇİŞ izni üzerinden transit geçişlerine müsaade edildiği hk.
03.04.2008 tarihli 08702 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
03.04.2008
511.2008/KUGM-10/YOLCU numaralı Genelgenin 1 inci maddesinin sonundaki ifade ve 2007/KUGM-21/YOLCU numaralı Genelgenin A Başlıklı (ii) bendinin sonuna paragraf eklenmiştir.
2008/25 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
02.09.2008
512.Günübirlik olarak yurtdışına çıkış veya yurda giriş yapılması ile ilgili 2008/KUGM-05/GENEL ve taşıma özel izin belgeleri ile ilgili 2008/KUGM-06/EŞYA numaralı Genelgeler ile Iraka yönelik taşımalara ilişkin 2008/KUGM-07/EŞYA numaralı Genelge hk.
31.01.2008 tarihli 02803 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
31.01.2008
513.2008/9 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamı CE işareti taşıması gereken eşya ithalatında ithalatçı ve gümrük müşavirlerinin sorumlulukları hk.
22.01.2008 tarihli 03444 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
22.01.2008
514.Karayoluyla yurtiçi eşya taşıma işini yapmaya yetkili olan C2, C3, K1, K3, L, N türü ile yurtiçi eşya taşıma işini organize ederek taşıma/navlun faturası kesmeye yetkili olan R türü yetki belgesi sahiplerinin uyacakları taban ücret tarifesi
51 sayılı Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
27.04.2008
515.Yolcu taşımacılığında taşıt sürücülerinde yaş ve tahsil şartının 01.01.2008 tarihinde uygulanmaya başlanacağı hk.
04.12.2007 tarihli 10147 sayılı tasarruflu yazı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)
04.12.2007
516.Ülkemiz limanlarına gelen eşya ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere taşınmasının yabancı plakalı taşıtlarla taşınmasının mümkün bulunmadığı hk.
13.05.2008 tarihli 12173 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
13.05.2008
517.Uluslararası eşya taşımacılığında grup şirketlere ait çekici römork ve yarı römork kombinasyonlarının 31.12.2009 tarihine kadar devam edeceği hk.
26.09.2008 tarihli 23491 sayılı tasarruflu yazı (TIR-Transit)
26.09.2008
518.Hava yolu ile gelen/giden hızlı kargo kapsamı gönderilere ilişkin gümrük işlemleri hk.
13.09.2007 tarihli 26445 sayılı tasarruflu yazı
13.09.2007
519.Anlaşmaya taraf ülke sınırları içerisinde transit taşıma sırasında, eşyanın, kişilerin ve yolcuların emniyetini sağlanması ve gereksiz gecikmelerin önlenmesi, transit taşımayla ilgili idari işlerin uyumlaştırılması.
2008/13510 sayılı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
17.05.2008
520.A.TR dolaşım belgesinde sadece ihracat beyannamesine ilişkin bilgilerin eksik olması durumunda sonradan kontrole gönderilmeyeceği hk.
13.08.2007 tarihli 23598 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
13.08.2007
521.Ahıska Türkleri tarafından ithal edilecek araçların gümrük işlemlerinin Yeşilköy Otomotiv İhtisas, Gebze Otomotiv İhtisas, Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat ve İzmir Gümrük Müdürlüklerinden yapılabileceği hk.
13.06.2008 tarihli 14781 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
13.06.2008
522.Geçici ithalat rejimi kapsamında giriş yapan taşıtın başkasına vekaletname ile devredilmesinden sonra yurt dışı edimesi halinde en çok 7 gün olarak verilen sürenin takibi hk.
17.11.2008 tarihli 21766 sayılı tasarruflu yazı (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
17.11.2008
523.7 Haziran 2005 tarihinde Ankarada imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur.
5775 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
04.07.2008
524.İhracat eşyası taşıyan TIR araçlarının çıkış işlemlerinin sahaya girişten itibaren 24 saat içerisinde sonuçlandırılmaması halinde yapılacak işlemler hk.
25.06.2008 tarihli 13041 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
25.06.2008
525.Motorlu taşıtlar ve römorklarında kullanılan kaplanmış havalı lastiklerin karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, güvenlik ve çevre açısından tehlikeye yol açmamasını sağlayacak şekilde imalatına dair uygulama hk.
Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması ile İlgili Yönetmelik
24.07.2008
526.A300 büyük gövdeli, MD-80 ve B757 küçük gövdeli uçaklarda iç hatlarda yakıt tüketiminde vergi tahakkuku gerektiren durumlar hk.
24.07.2008 tarihli 18422 sayılı tasarruflu yazı (Muafiyet)
24.07.2008
527.Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazların üretimi ve kullanımı esnasında aranılan teknik özellikleri, bunların muayenesi ve onaylanması ile ilgili usul ve esaslar hk.
23.01.2001 tarihli Motorlu Taşıt Lastiklerinin Hava Basıncı Ölçümünde Kullanılan Cihazlara Dair Yönetmelik
23.01.2001
528.Yurda giriş yapan yabancı plakalı özel ve ticari kara taşıtlarının işlemlerinin en geç 24 saat içerisinde işlemlerinin sonuçlandırılması, sonuçlandırılamaması halinde yapılacak işlemler hk.
29.07.2008 tarihli 15214 sayılı tasarruflu yazı (Triptik Takip)
29.07.2008
529.Kesin veya geçici olarak ithal edilmek istenen ve kendi kendini taşımak suretiyle gelen hava ve deniz taşıtlarının gümrük kıymetinin tespitinde nakliye giderlerinin ne şekilde tespit edileceği hk.
2008/24 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
13.08.2008
530.Boş olarak giriş yapan ya da TIR Karnesi veya transit beyannamesi kapsamındaki eşyasını boşalttıktan sonra boş olarak yurtdışına çıkış yapacak olan ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının, 2 Nolu Taşıt Takip Programına giriş kayıtlarının yapılması hk.
30.07.2008 tarihli 15261 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
30.07.2008
531.A.TR Dolaşım Belgeleri satış ve onay işlemleri hk.
30.01.2009 tarihli 01806 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
30.01.2009
532.2009/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğine ilişkin uygulama usul ve esasları hk.
2009/2 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Tamimi
08.01.2009
533.Boru hatları veya elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hk.
09 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)
28.09.2008
534.Ramazan Bayramında şehirlerarası yolcu taşıma hizmetleri hk.
2008/26 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
18.09.2008
535.Sürücü koltuğuna ilave olarak sekizden fazla koltuğu bulunan ve yolcu taşımak amacıyla kullanılan araçların ve ayrı teknik ünite olarak araç karoserinin belgelendirilmelerine ilişkin hükümler ve bunların uygulanmasına ait usul ve esaslar hk.
2001/85/AT Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği
02.07.2004
536.TOBB tarafından bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar hk.
A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar
16.03.2009
537.2.2.2009 tarihinden itibaren Barkodlu A.TR Dolaşım Belgelerinin satış ve onay işlemlerinde tüm odalarda ortak uygulamaya başlanması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar
26.01.2009 tarihli İstanbul Ticaret Odasının A-TR Dolaşım Belgelerine İlişkin Duyurusu
26.01.2009
538.A.TR Otomasyon Programı’nın dayandığı Usul ve Esasların A.TR Satış ve Onay başlığı altındaki hususların değişikliği hk.
17.03.2009 tarihli 35497 sayılı İstanbul Ticaret Odasının A-TR Dolaşım Belgelerine İlişkin Duyurusu
17.03.2009
539.Elektrik enerjisi ile çalışan çalışan ev tipi kurutmalı çamaşır makinelerinin enerji etiketlemesiyle ilgili kurallar ve performans standartları hk.
96/60/AT sayılı Ev Tipi Kurutmalı Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine İlişkin Tebliğ (TRKGM: 2002/06)
20.08.2002
540.TS ISO 3996 Karayolu Taşıtları-Petrol Esaslı Olmayan Fren Sıvıları İle Çalışan Hidrolik Fren Sistemlerindeki Hortum Takımları standardı hk.
ÖSG-2008/16 sayılı Mecburi Standard Tebliği
05.12.2008
541.2009/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği kapsamındaki riskli ürünlerle ilgili uygulamalara ilişkin açıklamalar hk.
15.01.2009 tarihli 620000076 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
15.01.2009
542.2006/10895 sayılı Karara istinaden A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esasların 9. maddesi gereğince 02/02/2009 itibari ile uygulamaya konulan düzenleme ile ilgili Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.04.2009 tarihli 2221 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.04.2009
543.Irak ve Suriye plakalı 20 yaş üzeri taşıtların sınır kapılarımızdan giriş-çıkışlarına müsaade edilmemesi uygulamasının römork ve yarırömorkları kapsamadığı hk.
24.03.2009 tarihli 06430 sayılı tasarruflu yazı
24.03.2009
544.A.TR Dolaşım Belgeleri ve EUR.1 dolaşım Sertifikaları üzerine tatbik edilen mühürlerin düzgün şekilde ve okunaklı olarak tatbik edilmesi hk.
25.03.2009 tarihli 06622 sayılı tasarruflu yazı ( AB ve Dış İlişkiler)
25.03.2009
545.2008/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında alınmış bulunan Uygunluk Yazılarının, temsil ettikleri parti ile sınırlı olmak üzere, 2009 yılı içinde geçerli olduğu hk.
02.02.2009 tarihli 04543 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.02.2009
546.Tebliğ eki EK-1 deki tabloda yer alan dampinge karşı önleme tabi mallardan, karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının ithalinde; gümrük beyannamesinin tescili öncesinde elektronik ortamda İthalatçı Beyanının doldurulması hk.
2009/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
06.02.2009
547.09.02 ve 09.03 tarife pozisyonunda yer alan çayın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin sadece Trabzon Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Rize Gümrük Müdürlüğünden yapılabileceği hk.
04.02.2009 tarihli 02134 sayılı tasarruflu yazı (Gümrük İşlemleri)
04.02.2009
548.2008/9 DTS Tebliği kapsamında alınmış bulunan uygunluk yazılarının temsil ettikleri parti ile sınırlı kalmak üzere 2009 yılı içinde geçerli olduğu hk.
10.02.2009 tarihli 02424 sayılı tasarruflu yazı
10.02.2009
549.2009/9 Sayılı DTS Tebliği 8.Madde hk.
2009/2 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tamim
14.01.2009
550.İran plakalı TIR araçlarında sahte plakalı dorse geçişleri ile ilgili olarak dikkatli olunması hk.
02.04.2009 tarihli 07289 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
02.04.2009
551.Taşıt üstü işlemlerde kullanılan belgelerde ortaya çıkan noksanlık durumunda takibat veya iade, teminat, faks fatura ile taleplerin değerlendirmesi hk.
2009/12 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
30.04.2009
552.Türk plakalı 20 yaş üstü taşıtlara yurt dışına çıkışına izin verilmemesi ve Irak ve Suriye plakalı taşıtlara ise özel izin belgesi düzenlenmemesi ve giriş-çıkışlarına müsaade edilmemesi gerektiği hk.
27.02.2009 tarihli 04294 sayılı tasarruflu yazı
27.02.2009
553.Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki ve bitkisel ürünlerin listesi.
06.04.2009 tarihli 012297 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yazısı
06.04.2009
554.Geçici olarak ihracı yapılacak eşyaya uygulanacak gümrük işlemlerine ve uygulamaya açıklık getirilmesi hk. (Tamir amaçlı hariçte işleme, Standart değişim sistemine dayalı hariçte işleme, Sinema-televizyon filmleri ve ses bantları, ....)
01 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
30.05.2009
555.Özel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtları ve konteynerlerle ilgili yürürlükten kaldırılan tasarruflu yazılar hk.
16.03.2009 tarihli 06036 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
16.03.2009
556.Türkiye veya AT de serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük idaresince vize edilen A.TR dolaşım belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşlar hk.
70 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
03.05.2009
557.2009/9 sayılı DTS Tebliği kapsamında ithal edilmek istenen ve Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren ürünlerin TSE tarafından denetimi, 29/12/2009 tarihinden itibaren yeni Makine Emniyeti Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacağı hk.
02.06.2009 tarihli 19439 sayılı Dış Ticaret Müsteşarlığının yazısı
02.06.2009
558.Karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları, taşımacı, lojistik işletmeciliği, vb. taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis vb hk.
11.06.2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği
11.06.2009
559.11 Mayıs 2005 tarihinde Lizbon da imzalanan Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur.
5845 sayılı Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
10.04.2009
560.Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi amacıyla, Taraf toprakları arasında veya toprakları üzerinden transit olarak karayoluyla eşya ve yolcu taşımacılığı hakkında Karar
2009/15059 sayılı Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
25.06.2009
561.Bira, şarap, ham tütün hariç alkol ve tütün mamullerinin uluslararası TIR garanti zinciri kapsamında taşınamayacağı hk.
14.05.2009 tarihli 09088 sayılı tasarruflu yazı (Tır Takip)
14.05.2009
562.TSE tarafından hazırlanan TS EN 10341 Soğuk Haddelenmiş Sac Ve Şerit-Yarı İşlenmiş Durumda Teslim Edilen, Alaşımsız ve Alaşımlı Elektrik Çeliğinden standardı yayımından itibaren 6 ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
ÖSG-2009/08 sayılı Mecburi Standard Tebliği
10.07.2009
563.TSE tarafından hazırlanan TS EN 1555-3 Plastik Boru Sistemleri-Gaz Yakıtların Taşınmasında Kullanılan- Polietilenden (PE)- Bölüm 3: Ekleme Parçaları standardı Resmî Gazetede yayımından itibaren 6 ay sonra imalat ve satış safhalarında uygulanacaktır.
ÖSG-2009/03 sayılı Mecburi Standard Tebliği
13.07.2009
564.TSE tarafından hazırlanan TS EN 10255 Kaynak Etmeye ve Diş Açmaya Uygun Alaşımsız Çelik Borular- Teknik Teslim Şartları Standardı Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
ÖSG-2009/10 sayılı Mecburi Standard Tebliği
13.07.2009
565.TSE tarafından hazırlanan TS EN 13602 Bakır ve Bakır Alaşımları-Çekilmiş Yuvarlak Kesitli Bakır Tel-Elektriksel İletkenlerin İmalatı İçin Standardı hk.
ÖSG-2009/9 sayılı Mecburi Standard Tebliği
14.07.2009
566.TSE tarafından hazırlanan TS EN 13601Bakır ve Bakır Alaşımları-Bakır Çubuk Tellik Çubuk ve Tel-Genel Elektriksel Amaçlar İçin Standardı Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.
ÖSG-2009/11 sayılı Mecburi Standard Tebliği
14.07.2009
567.İnsan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatının hizmete alınması, işletilmesi, bakımı ve kontrolleri için uyulması gereken kuralların belirlenmesi hk.
SGM: 2009/11 sayılı İnsan Taşımak Üzere Tasarımlanan Kablolu Taşıma Tesisatının Ruhsatlandırılması, Bakım ve İşletilmesine Dair Tebliğ
23.07.2009
568.Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar Uygulanacak Hükümler (Özet Beyan, Varış öncesi bildirim, Süre sınırları, Risk analizi)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 60-71)
07.10.2009
569.Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar Uygulanacak Hükümler (Taşıtların Kontrolü)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 72)
07.10.2009
570.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Beyannamede düzeltme, Bölünmüş beyanname, Beyannamenin iptali)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde121-129)
07.10.2009
571.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Serbest dolaşıma giriş rejimi, Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyan, Serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyanda bulunması zorunlu hususlar, Eksik beyan halinde eşyanın serbest dolaşıma girişi)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 142-150)
07.10.2009
572.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyanın basitleştirilmiş usulde serbest dolaşıma girişi)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 151)
07.10.2009
573.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek eşya, İhracatta sözlü beyan edilecek eşya, Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya, Sözlü beyan formu, Yazılı beyan isteme hakkı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 169-173)
07.10.2009
574.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması, Serbest dolaşıma giren eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan, İhraç edilen eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan,... )
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 174-172)
07.10.2009
575.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Birden fazla tarifedeki eşyanın aynı tarifede vergilendirilmesi, Ticaret politikası önlemleri, Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat...)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 204-211)
07.10.2009
576.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Transit Rejimi, Transit rejimi beyanı, Asıl sorumlunun sorumlulukları ve yükümlülükleri, Yükleme, Yasaklamaya tabi eşyanın transiti, Hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının transiti...)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 212-277)
07.10.2009
577.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Transit rejimi - Demiryolu ile taşımada CIM taşıma belgesi, Demiryolu ile taşımada asıl sorumlu, Demiryolu ile taşımada kayıtların kontrol edilmesi, Demiryolu ile taşımada etiket, ...)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 251-259)
07.10.2009
578.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Transit rejimi - Havayolu ile taşımada eşya manifestosu, Havayolu ile taşımada hareket gümrük idaresindeki işlemler, Havayolu ile taşımada varış gümrük idaresindeki işlemler)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 264)
07.10.2009
579.Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri (Transit rejimi - Denizyolu ile taşımada eşya manifestosu, Denizyolu ile taşımada hareket gümrük idaresindeki işlemler, Denizyolu ile taşımada varış gümrük idaresindeki işlemler, ...)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 260-263)
07.10.2009
580.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Gümrük antrepo rejimi - İşleme faaliyetine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşya, İşleme faaliyetine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşya)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 342-343)
07.10.2009
581.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Dahilde işleme rejimi - Eşyanın serbest dolaşıma girmesi)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 369)
07.10.2009
582.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 386)
07.10.2009
583.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıtlara ilişkin giriş çıkış işlemleri)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 391)
07.10.2009
584.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıtların girişine izin verilmeyeceği ve belgelerin geçerli sayılmayacağı haller)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 392)
07.10.2009
585.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıtların yedek parça, aksesuar ve normal teçhizatı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 393)
07.10.2009
586.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Geçici ithalat rejimi - Taşıt araçlarına ilişkin rejimin kapatılması)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 394)
07.10.2009
587.Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri (Hariçte işleme rejimi - Eşyanın serbest dolaşıma sokulması)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 400)
07.10.2009
588.Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya (Özet beyan, Farklı taşıma türlerinde veya kombine taşımacılıkta özet beyan düzenlenmesi, Çıkış öncesi bildirim)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 435-437)
07.10.2009
589.Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna - Diplomatik Muafiyetler (Muafen giren eşya ve taşıtların satış ve devri, Muafen giren taşıtların çalınması)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 441-442)
07.10.2009
590.Geri Gelen Eşya - Geçici Olarak Çıkan Taşıtlar ve Eşya
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 444)
07.10.2009
591.Geri Gelen Eşya - Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar (Kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 446)
07.10.2009
592.Geri Gelen Eşya - Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar (Eşyaya ait parçaların geri gelmesi)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 447)
07.10.2009
593.Geri Gelen Eşya - Geri Gelen Eşya ve Taşıtlar (Geri gelen eşyanın beyanı, Konsinye satış suretiyle ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, Geçici olarak çıkarıldıktan sonra geri gelen taşıtların ve ticari nitelikte olmayan eşyanın beyanı)
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 448-450)
07.10.2009
594.Yakıt ve Kumanyalara İlişkin Gümrük İşlemleri - Deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği (Madde 476)
07.10.2009
595.Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı - Taşıma Şekline İlişkin Kodlar
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği Ekleri - Ek 14
07.10.2009
596.Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı - Uluslararası Anlaşmalar ve Muafiyetler
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği Ekleri - Ek 14
07.10.2009
597.Taşıt Giriş-Çıkış Formu
07.10.2009 tarihli Gümrük Yönetmeliği Ekleri - Ek 66
07.10.2009
598.(ÇHC) menşeli 8715.00.10.00.00 ve 8715.00.90.00.00 GTİP da yer alan bebek arabaları ile bunların şasileri için nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
2009/24 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
25.07.2009
599.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2009/15182 sayılı Milletlerarası Andlaşma
25.07.2009
600.İhraç edilen ürünlerin taşınmasında yabancı taşıt ile taşınacak malların özelliklerine göre alınacak özel izinler hk.
2009/19 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
06.07.2009
601.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Getirilmeden Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Özel Şartlar)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 14-15)
07.10.2009
602.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (İthalat Vergilerinden Tam Muafiyet Suretiyle Geçici İthalat Rejiminin Uygulanabileceği Haller ve Özel Şartlar)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 16-23)
07.10.2009
603.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Ses, Görüntü veya Veri Taşıyan Eşya, Turistik Reklam Malzemesi, Mesleki Teçhizat, Pedagojik Materyal ve Bilimsel Malzeme)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 29-32)
07.10.2009
604.4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Karar (Gümrük Vergilerinde Muafiyet ve İstisna - Kamu Yararına Faaliyetlerde Bulunulmak Amacıyla Serbest Dolaşıma Sokulan Malzeme ve Eşya)
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar - 2009/15481 (Madde 67-68)
07.10.2009
605.Havayolu,Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları hk.
2009/23 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
24.07.2009
606.Demiryolu, Karayolu Kombine Yolcu Taşımaları hk.
2009/24 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
24.07.2009
607.25/3/2009 tarihli ve 2009/14811 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bulgaristan Plakalı Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
2009/15306 sayılı Bulgaristan Plakalı Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar
20.08.2009
608.Gruplandırılan illerde ve teşvik edilen sektörlerde yatırım yapacak yatırım teşvik belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişilere ön izin ve kullanma izni verilmesine veya irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemler hk.
03.09.2009 tarihli Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar
03.09.2009
609.A.TR Dolaşım Belgeleri Otomasyon Programı hk.
04.09.2009 tarihli 19554 sayılı tasarruflu yazı
04.09.2009
610.Tehlikeli atıklarla diğer atıkların giderek artan oluşumunu ve bunların sınırötesi taşınımının ve bertarafının kontrolü hk.
Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi
15.05.1994
611.Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin Ek I inin sonuna paragraf eklenmesi ve Sözleşmeye Ek VIII ve Ek IX un eklenmesi hk.
2003/5909 sayılı Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımının ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar
28.07.2003
612.Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar
30.10.2009 tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’na Katılmamız Hakkında Karar
30.10.2009
613.Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan ve 30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre de imzalanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına katılmamız hk.
5434 sayılı Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
06.12.2005
614.Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görevlendirilmesi ve kefalete bağlanması, kefalete bağlanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi hk.
03.12.2009 tarihli Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 2)
03.12.2009
615.Geçici ithalat rejiminin farklı bir gümrük idaresinde kapatılması ve geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girmesi, 07.10.2009 t. Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile düzenlendiğinden 2005/11 ve 2009/81 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır
2009/121 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
11.12.2009
616.01.01.2010 dan itibaren uygulanmak üzere Karayolu Taşıma Kanunu 26. maddede yer alan idari para cezaları, KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı... ile KTFMYEY kapsamında bazı belge onaylama ücretlerinin yeniden değerleme oranında artışları hk.
2010/01 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
11.12.2009
617.Ticari amaçla veya ticari amaçla olmayıp sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili olmak kaydıyla,toplam yüklü ağırlıkları 3,5 ton ve daha düşük kamyonetlerle yapılan eşya taşımaları için gerekli yetki belgesi (K1-K2) bulundurulması zorunluluğu hk.
2010/04 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
30.12.2009
618.TOBB tarafından 2010 için belirlenen A.TR Dolaşım Belgesi satış bedelleri.
15.01.2010 tarihli 412-1409 sayılı yazı TOBB tarafından 2010 için belirlenen A.TR Dolaşım Belgesi satış bedelleri
15.01.2010
619.Bazı ürünlere uygulanacak olan CE uygunluk denetimleri hk
TSE - 19.01.2010 tarihli 19774 sayılı yazı (Bazı ürünlere uygulanacak olan CE uygunluk denetimleri hk.)
19.01.2010
620.Bu Tebliğin amacı, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
01 seri nolu Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği
23.01.2010
621.Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması ile 2009/15481 Kararın 126. maddesinde belirtilen eşyanın tüm gümrük işlemlerinin dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
01 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)
28.01.2010
622.2009/24 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda, ÇHC menşeli bebek arabaları ile şasilerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin arttırılarak, uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.
2010/14 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
23.05.2010
623.Yunanistan plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depolarında ithal edilecek yakıt miktarı azami 200 litre olarak uygulanacaktır.
2010/945 sayılı Yunanistan Plakalı Ticari Taşıtların Standart Depolarında İthal Edilecek Yakıt Miktarına Uygulanacak Muafiyet Hakkında Karar
14.10.2010
624.01.01.2010 dan itibaren uygulanmak üzere Karayolu Taşıma Kanunu 26. maddede yer alan idari para cezaları, KTY kapsamında verilen yetki belgesi, taşıt kartı... ile KTFMYEY kapsamında bazı belge onaylama ücretlerinin yeniden değerleme oranında artışları hk.
2011/01 sayılı Genelge (Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü)
22.12.2010
625.TIR karnesi himayesinde karayolu ile uluslararası eşya taşıyan yerli ve yabancı plakalı taşıtların gümrük işlemleri hk.
01 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri)
31.12.2010
626.Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı adına getirilecek ilgili yabancı ülke trafik tesciline kayıtlı taşıtların tam muafiyet suretiyle geçici ithali ve bu taşıtların süre uzatımları hk.
2011/31 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
05.05.2011
627.Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların taşıması gereken temel gerekler, kullanımı, tasarımı, sınıflandırılması, üretimi, piyasaya arzı, hizmete sunulması ve denetlenmesi hakkında Yönetmelik
07.06.2011 tarihli Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği
07.06.2011
628.Tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekler, hastaların güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamak amacıyla tasarımı, sınıflandırılması, üretimi, piyasaya arzı, hizmete sunulması ve denetlenmesi hk.
07.06.2011 tarihli Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
07.06.2011
629.Yabancı plakalı kara taşıtlarının gümrük işlemleri
2011/10 sayılı Genelge (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü)
15.06.2011
630.Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemize giriş ve çıkışında bitki sağlığı açısından tabi olacağı hususlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkında Yönetmelik
03.12.2011 tarihli Bitki Karantinası Yönetmeliği
03.12.2011
631.Otomobil, kullanılmış ev eşyası, işyeri nakli, malul ve sakatların kullanımına mahsus eşya ve hibe eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında muafiyet tanınacak haller
Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No: 1)
06.07.2011
632.Transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınacak hususlar ve yapılacak işlemler hk.
2012/4 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
10.02.2012
633.Gümrük Yönetmeliğinin EK-62 sinde yer alan Liste 1 (parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayıcı artırıcı eşya) ile Liste 2 (diğer tehlikeli ve zararlı maddeler) kapsamı eşya listesi, sınıfları ve UN(BM) tehlikeli eşya kodları hk.
2012/20 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
13.06.2012
634.Alkollü içkiler ve parfüm ürünlerinin tehlikeli maddeler kapsamında taşınmasındaki muafiyet miktarı
2012/26 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
19.07.2012
635.Halıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
93 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
27.07.2012
636.Düz camların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk
97 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
04.09.2012
637.Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.
96 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
01.09.2012
638.Numune almaya ilişkin kurallar
2012/32 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü) (Numune Alma Kılavuzu)
08.10.2012
639.EUR1, EUR.MED, Form A belgelerinin damga vergisine tabi tutulması gerektiği hk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 03.10.2012 tarihli 101340 sayılı yazısı
03.10.2012
640.EUR1, EUR.MED, Form A belgelerinin damga vergisine tabi tutulması gerektiği hk.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 18.07.2012 tarihli 3433 sayılı yazısı
18.07.2012
641.Türkiye ile Gürcistan Arasında Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair ProtokoL
2012/3723 sayılı Karar
15.10.2012
642.Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri
99 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
30.10.2012
643.Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik
08.11.2012 tarihli Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik
08.11.2012
644.Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri yeniden belirlenmiştir.
100 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
13.11.2012
645.Yabancı kimlik numarası verilen yabancıların, kimlik numaralarını gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde, başvurdukları gümrük idaresince Ortak Transit Programı (NCTS) ve BİLGE sistemlerinde kendi adlarına beyanda bulunabilme yetkisi verilebileceği hk.
2012/11 sayılı Genelge (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü)
21.11.2012
646.Finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, faktoring ve finansman sözleşmelerine ilişkin usul ve esaslar hk.
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
13.12.2012
647.İthal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi, denetimler, ithalatçı ve ihracatçıların yükümlülükleri nelerdir?
2013/4284 sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
22.02.2013
648.Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlükleri hk.
105 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
27.02.2013
649.Dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz taşıtları ile hava gemilerine serbest dolaşımdaki eşyadan ihracat hükmündeki teslimlerde uyulması gereken usul ve esaslar hk.
2013/28 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.07.2013
650.İhrakiye-kumanya teslimlerinde gümrük işlemleri (deniz ve hava taşıtlarına yapılacak yağ, yakıt ve kumanya teslimleri)
2013/36 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
06.08.2013
651.Yabancı yatırımcıların Türkiyede kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimine ve kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk.
06.10.2010 tarihli Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik
06.10.2010
652.Tehlikeli maddelerin insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınması hk.
24.10.2013 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
24.10.2013
653.5607 sayılı Kanunu uyarınca, kaçak akaryakıt hariç elkonulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar hk.
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14.11.2013
654.Sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan yabancı veya geçici plakalı taşıtlardan alınacak geçiş ücretleri
63 nolu Geçici ve Yabancı Plakalı Taşıtlardan Alınacak Geçiş Ücretlerine İlişkin Tebliğ
07.08.2013
655.Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyaya ilişkin işlemler hk.
2014/7 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
24.03.2014
656.A.TR dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine (EUR.1, EUR.MED ve INF4) ilişkin gümrük müdürlükleri tarafından yapılacak işlemler nelerdir?
2014/1 sayılı Genelge (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)
25.03.2014
657.Hızlı kargo firması ile bir sözleşmeye bağlı olarak gümrük işlemi yapan gümrük müşavirlerinin aldıkları şifre ile dolaylı temsil suretiyle hızlı kargo firmalarına ve diğer firmalara hizmet verebilmeleri hk.
30.04.2014 tarihli 129854 tasarruflu yazı
30.04.2014
658.KKDF de zamanaşımı sürelerinin tespitinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun zamanaşımı hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi hk.
02.10.2012 tarihli 20401 tasarruflu yazı
02.10.2012
659.Ortak transit sözleşmesi NCTS kapsamında transit beyannamelerin takibi ve aksaklıkların giderilmesi
2012/3686 sayılı Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
04.10.2012
660.Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (Haziran/2014 Revize)
Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi (Haziran/2014 Revize)
01.06.2014
661.95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı Listede yer alan 7213, 7214 ve 7227.90.10.00.00 pozisyonlarında yer alan Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin ve çubukların Gümrük Vergisi Oranları yükseltilmiştir
2014/6885 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
18.10.2014
662.Denizyolu taşımacılığında varış bildirimi ve gemiden eşya boşaltılmasına ilişkin işlemler hk.
2014/23 sayılı Genelge (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
31.10.2014
663.Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında yapılacak ticarette tercihli rejimden faydalanacak eşyanın menşeinin tespitine dair usul ve esaslar hakkında Karar
2014/7064 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar
31.12.2014
664.Tebliğ eki Ek-1 sayılı listede yer alan katı yakıtların ithalatında, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esaslar hk.
2015/7 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
665.Tebliğ eki Ek-1 deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ve riskli görülen ürünlerin tabi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun ithalatta denetimine ilişkin usul ve esasları hk.
2015/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
666.Tebliğ eki Ek-1 ve Ek-2 de belirtilen yapı malzemelerinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygunluğuna dair ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.
2015/14 sayılı Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği
31.12.2014
667.Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasının sağlanması hk.
Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
03.03.2015
668.Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar.
Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği
05.03.2015


Yukarıda aşı anahtar kelimesi ile ilgili yürürlükten kalkmış mevzuat bağlantılarını görüyorsunuz. Söz konusu anahtar kelime ile ilgili halen yürürlükte olan mevzuat bağlatısılarını görmek için bu linki kullanabilirsiniz.