Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 02 (Chapter 02)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Meat of bovine animals, fresh or chilled:Sığır eti (taze veya soğutulmuş):
Meat of bovine animals, frozen:Sığır eti (dondurulmuş):
Meat of swine, fresh, chilled or frozen:Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen:Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya donduruImuş):
Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen:At,eşek,katır veya bardo etleri(taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen: Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze,soğutulmuş veya dondurulmuş):
Meat and edible offal, of the poultry of heading 0105, fresh, chilled or frozen:01.05 Pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen:Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş):
Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked: Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş):
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal: Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve ezmeleri: