Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 15 (Chapter 15)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 0209 or 1503:Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı 'lard' dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç):
Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of heading 1503:Sığır, koyun veya keçi yağları ( 15.03 pozisyonundakiler hariç) :
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared: Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış):
Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, whether or not refined, but not chemically modified: Balıkların veya deniz memelilerinin katı veya sıvı yağları ve bun - ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
Wool grease and fatty substances derived therefrom (including lanolin):Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dahil):
Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modifiedDiğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified:Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
Groundnut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified:Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified:Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509: Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dahil):
Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified:Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş):
Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın ,fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified: Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)
Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified: Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dahil) ve bun- ların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) :
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara - esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) :
Margarine; edible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516: Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları ( 15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) :
Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516; inedible mixtures or preparations of animal or vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this chapter, not elsewhere specified or included: Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) ( 15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları:
Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyesHam gliserin; gliserinli sular ve gliserinli lesivler :
Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured: Bitkisel mumlar (trigliseritler hariç), bal mumu veya diğer böcek mumları, ispermeçet (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın):
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes: Degra; yağlı maddeler ve hayvansal veya bitkisel mumların iş - lenmesinden meydana gelen artıklar: