Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 25 (Chapter 25)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solution or containing added anti-caking or free-flowing agents; sea water: Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu:
Unroasted iron pyritesKavrulmamış demir piritleri
Sulphur of all kinds, other than sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur: Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) :
Natural graphite:Tabii grafit:
Natural sands of all kinds, whether or not coloured, other than metal-bearing sands of Chapter 26: Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki metal içeren kumlar hariç) :
Quartz (other than natural sands); quartzite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape: Kuvars (tabii kumlar hariç); kuvarzit, kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın:
Kaolin and other kaolinic clays, whether or not calcined:Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın):
Other clays (not including expanded clays of heading 6806), andalusite, kyanite and sillimanite, whether or not calcined; mullite; chamotte or dinas earths: Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot ve dinas toprakları:
ChalkTebeşir
Natural calcium phosphates, natural aluminium calcium phosphates and phosphatic chalk: Tabii kalsiyum fosfatlar; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler:
Natural barium sulphate (barytes); natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined, other than barium oxide of heading 2816: Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherith) (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum oksit hariç):
Siliceous fossil meals (for example, kieselguhr, tripolite and diatomite) and similar siliceous earths, whether or not calcined, of an apparent specific gravity of 1 or lessBelirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar (kalsine edilmiş olsun olmasın)
Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives, whether or not heat-treated: Sünger taşı; zımpara taşı; tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın):
Slate, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shapeKayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]
Marble, travertine, ecaussine and other calcareous monumental or building stone of an apparent specific gravity of 2,5 or more, and alabaster, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape: Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]:
Granite, porphyry, basalt, sandstone and other monumental or building stone, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape: Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :
Pebbles, gravel, broken or crushed stone, of a kind commonly used for concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast, shingle and flint, whether or not heat-treated; macadam of slag, dross or similar industrial waste, whether or not incorporating the materials cited in the first part of the heading; tarred macadam; granules, chippings and powder, of stones of heading 2515 or 2516, whether or not heat-treated: Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları:
Dolomite, whether or not calcined or sintered, including dolomite roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; dolomite ramming mix: Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın); [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil]; dolomit ateş tuğlası harcı:
Natural magnesium carbonate (magnesite); fused magnesia; dead-burned (sintered) magnesia, whether or not containing small quantities of other oxides added before sintering; other magnesium oxide, whether or not pure: Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi; tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin); diğer magnezyum oksit (saf olsun olmasın):
Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or calcium sulphate) whether or not coloured, with or without small quantities of accelerators or retarders: Alçı taşı; anhidrit; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :
Limestone flux; limestone and other calcareous stone, of a kind used for the manufacture of lime or cementKastin; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar)
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide and hydroxide of heading 2825: Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç):
Portland cement, aluminous cement, slag cement, supersulphate cement and similar hydraulic cements, whether or not coloured or in the form of clinkers: Portland çimentosu, şaplı çimento ("ciment fondu"), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın):
Asbestos:Amyant (asbest) :
Mica, including splittings; mica waste:Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil) mika döküntüleri :
Natural steatite, whether or not roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape; talc: Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]; talk:
Natural borates and concentrates thereof (whether or not calcined), but not including borates separated from natural brine; natural boric acid containing not more than 85 % of H3BO3 calculated on the dry weight: Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan):
Feldspar; leucite; nepheline and nepheline syenite; fluorspar:Feldispat; lösit; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat:
Mineral substances not elsewhere specified or included:Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral maddeler :