Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 27 (Chapter 27)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal:Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri katı yakıtlar:
Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet:Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
Peat (including peat litter), whether or not agglomeratedTurb (turb döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat, whether or not agglomerated; retort carbon: Taşkömürü,linyit ve turbdan elde edilen kok ve sömikok (aglo - mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
Coal gas, water gas, producer gas and similar gases, other than petroleum gases and other gaseous hydrocarbonsHavagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve diğer gazlı hidrokarbonlar hariç)
Tar distilled from coal, from lignite or from peat, and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tarsTaşkömürü, linyit ve turbun damıtılmasından elde edilen katranlar ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar; similar products in which the weight of the aromatic constituents exceeds that of the non-aromatic constituents: Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır - lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah- zarlar :
Pitch and pitch coke, obtained from coal tar or from other mineral tars:Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde edilen zift ve zift koku :
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude:Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70 % or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:
Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons:Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:
Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured: Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu,diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın):
Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals: Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil-shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks: Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran- lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs)Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar
Electrical energyElektrik enerjisi