Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 28 (Chapter 28)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Fluorine, chlorine, bromine and iodine:I. KİMYASAL ELEMENTLER
Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphurSüblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:
Hydrogen, rare gases and other non-metals:Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury: Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:
Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid:II. ANORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN ANORGANİK OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ
Sulphuric acid; oleum:Sülfirik asit; oleum:
Nitric acid; sulphonitric acidsNitrik asit; sülfonitrik asitler
Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined: Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
Oxides of boron; boric acids:Bor oksitleri; borik asitler:
Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals:Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri:
Halides and halide oxides of non-metals:Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:
Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide:Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:
Ammonia, anhydrous or in aqueous solution:Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium: Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri:
Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium: Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:
Zinc oxide; zinc peroxideÇinko oksit; çinko peroksit :
Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide: Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olma- sın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:
Chromium oxides and hydroxides:Krom oksitleri ve hidroksitleri:
Manganese oxides:Mangan oksitleri:
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3: Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olan toprak boyaları:
Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxidesKobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
Titanium oxidesTitan oksitleri (saf titan oksitleri)
Lead oxides; red lead and orange lead:Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides: Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzları; diğer anorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :
Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts:V. ANORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI
Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides: Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi - bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:
Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites:Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:
Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates:Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar:
Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined:Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
Dithionites and sulphoxylates:Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:
Sulphites; thiosulphates:Sülfitler; tiyosülfatlar:
Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates):Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):
Nitrites; nitrates:Nitritler; nitratlar:
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined: FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate: Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar - bamat içeren ticari amonyum karbonat:
Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides:Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:
Silicates; commercial alkali metal silicates:Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:
Borates; peroxoborates (perborates):Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):
Salts of oxometallic or peroxometallic acids:Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:
Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides: Anorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):
Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals: Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :
Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products: Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:
Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined: 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim - yasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri:
Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals: Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya anorganik bileşikleri:
Hydrogen peroxide, whether or not solidified with ureaHidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) :
Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorusFosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç) :
Carbides, whether or not chemically defined:Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849: Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyo- nunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :
Compounds, inorganic or organic, of mercury, excluding amalgamsCivanın organik veya inorganik bileşikleri (amalgamlar hariç)
Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals: Diğer anorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç) :