Anasayfa > Avrupa Birliği > 2014 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 28 (Chapter 28)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Fluorine, chlorine, bromine and iodine:Flor, klor, brom ve iyot
Sulphur, sublimed or precipitated; colloidal sulphurSüblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt
Carbon (carbon blacks and other forms of carbon not elsewhere specified or included)Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]
Hydrogen, rare gases and other non-metals:Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:
Alkali or alkaline-earth metals; rare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed; mercury:Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:
Hydrogen chloride (hydrochloric acid); chlorosulphuric acid:II. ANORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN ANORGANİK OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ
Sulphuric acid; oleumSülfirik asit; oleum
Nitric acid; sulphonitric acidsNitrik asit; sülfonitrik asitler
Diphosphorus pentaoxide; phosphoric acid; polyphosphoric acids, whether or not chemically defined:Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
Oxides of boron; boric acids:Bor oksitleri; borik asitler:
Other inorganic acids and other inorganic oxygen compounds of non-metals:Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri:
Halides and halide oxides of non-metals:Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:
Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide:Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:
Ammonia, anhydrous or in aqueous solution:Saf amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri
Sodium hydroxide (caustic soda); potassium hydroxide (caustic potash); peroxides of sodium or potassium:Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri:
Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and peroxides, of strontium or barium:Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:
Zinc oxide; zinc peroxideÇinko oksit; çinko peroksit
Artificial corundum, whether or not chemically defined; aluminium oxide; aluminium hydroxide:Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olma- sın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:
Chromium oxides and hydroxides:Krom oksitleri ve hidroksitleri:
Manganese oxides:Mangan oksitleri:
Iron oxides and hydroxides; earth colours containing 70 % or more by weight of combined iron evaluated as Fe2O3:Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla Fe203 olan toprak boyaları:
Cobalt oxides and hydroxides; commercial cobalt oxidesKobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
Titanium oxidesTitan oksitleri (saf titan oksitleri)
Lead oxides; red lead and orange lead:Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:
Hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts; other inorganic bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides:Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların anorganik tuzları; diğer anorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :
Fluorides; fluorosilicates, fluoroaluminates and other complex fluorine salts:V. ANORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI
Chlorides, chloride oxides and chloride hydroxides; bromides and bromide oxides; iodides and iodide oxides:Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi - bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:
Hypochlorites; commercial calcium hypochlorite; chlorites; hypobromites:Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:
Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates and periodates:Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar; iyodatlar ve periyodatlar:
Sulphides; polysulphides, whether or not chemically defined:Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
Dithionites and sulphoxylates:Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:
Sulphites; thiosulphates:Sülfitler; tiyosülfatlar:
Sulphates; alums; peroxosulphates (persulphates):Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):
Nitrites; nitrates:Nitritler; nitratlar:
Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) and phosphates; polyphosphates, whether or not chemically defined:FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), fosfatlar ve poIifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate:Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar - bamat içeren ticari amonyum karbonat:
Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides:Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:
Silicates; commercial alkali metal silicates:Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:
Borates; peroxoborates (perborates):Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):
Salts of oxometallic or peroxometallic acids:Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:
Other salts of inorganic acids or peroxoacids (including aluminosilicates whether or not chemically defined), other than azides:Anorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):
Colloidal precious metals; inorganic or organic compounds of precious metals, whether or not chemically defined; amalgams of precious metals:Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :
Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products:Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:
Isotopes other than those of heading 2844; compounds, inorganic or organic, of such isotopes, whether or not chemically defined:28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim - yasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri:
Compounds, inorganic or organic, of rare-earth metals, of yttrium or of scandium or of mixtures of these metals:Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu metallerin karışımlarının organik veya anorganik bileşikleri:
Hydrogen peroxide, whether or not solidified with ureaHidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)
Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferrophosphorusFosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç)
Carbides, whether or not chemically defined:Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
Hydrides, nitrides, azides, silicides and borides, whether or not chemically defined, other than compounds which are also carbides of heading 2849:Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyo- nunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :
Inorganic or organic compounds of mercury, whether or not chemically defined, excluding amalgams:Civanın inorganik ve organik bileşikleri (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (amalgamlar hariç)
Other inorganic compounds (including distilled or conductivity water and water of similar purity); liquid air (whether or not rare gases have been removed); compressed air; amalgams, other than amalgams of precious metals:Diğer anorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli metallerin amalgamları hariç) :