Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 29 (Chapter 29)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Acyclic hydrocarbons:Asiklik hidrokarbonlar:
Cyclic hydrocarbons:Siklik hidrokarbonlar:
Halogenated derivatives of hydrocarbons:Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated: Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Phenols; phenol-alcohols:Fenoller; fenol-alkoller:
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of phenols or phenolalcohols:Fenollerin ve fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol peroxides, ether peroxides, ketone peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a three-membered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan - mış veya nitrozolanmış türevleri:
Acetals and hemiacetals, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivativesAsetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
Aldehydes, whether or not with other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde: Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
Halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of products of heading 291229.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro- lanmış veya nitrozolanmış türevleri :
Ketones and quinones, whether or not with other oxygen function, and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol - masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri :
Saturated acyclic monocarboxylic acids and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen - miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Unsaturated acyclic monocarboxylic acids, cyclic monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenleri, peroksitleri ve perok- si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok- sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Carboxylic acids with additional oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun- ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo- lanmış türevleri:
Phosphoric esters and their salts, including lactophosphates; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil); bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
Esters of other inorganic acids of non-metals (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives: Ametallerin diğer anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
Amine-function compounds:Amin gruplu bileşikler:
Oxygen-function amino-compounds:Oksijen gruplu amino - bileşikleri:
Quaternary ammonium salts and hydroxides; lecithins and other phosphoaminolipids, whether or not chemically defined: Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
Carboxyamide-function compounds; amide-function compounds of carbonic acid:Karboksiamid grublu bileşikler; karbonik asidin amid grublu bileşikleri:
Carboxyimide-function compounds (including saccharin and its salts) and iminefunction compounds: Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin gruplu bileşikler:
Nitrile-function compounds:Nitril gruplu bileşikler:
Diazo-, azo- or azoxy-compoundsDiazo, azo ve azoksi bileşikleri
Organic derivatives of hydrazine or of hydroxylamine:Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :
Compounds with other nitrogen function:Diğer azot gruplu bileşikler:
Organo-sulphur compounds:Kükürtlü organik bileşikler:
Other organo-inorganic compounds:Diğer organo-anorganik bileşikler:
Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only:Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only:Sadece azotlu heterosiklik bileşikler :
Nucleic acids and their salts, whether or not chemically defined; other heterocyclic compounds: Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:
Sulphonamides:Sülfonamidler:
Provitamins and vitamins, natural or reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives thereof used primarily as vitamins, and intermixtures of the foregoing, whether or not in any solvent: Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edil- miş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :
Hormones, prostaglandins, thromboxanes and leukotrienes, natural or reproduced by synthesis; derivatives and structural analogues thereof, including chain modified polypeptides, used primarily as hormones: Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil :
Glycosides, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
Vegetable alkaloids, natural or reproduced by synthesis, and their salts, ethers, esters and other derivatives: Bitkisel alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş), bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
Sugars, chemically pure, other than sucrose, lactose, maltose, glucose and fructose; sugar ethers, sugar acetals and sugar esters, and their salts, other than products of heading 2937, 2938 or 2939Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):
Antibiotics:Antibiyotikler:
Other organic compoundsDiğer organik bileşikler