Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 31 (Chapter 31)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical treatment of animal or vegetable productsHayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous:Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:
Mineral or chemical fertilisers, phosphatic:Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:
Mineral or chemical fertilisers, potassic:Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:
Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg: Azot, fosfor ve potasyum gibi bitki besin maddelerinden ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları: