Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 35 (Chapter 35)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Casein, caseinates and other casein derivatives; casein glues:Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları:
Albumins (including concentrates of two or more whey proteins, containing by weight more than 80 % whey proteins, calculated on the dry matter), albuminates and other albumin derivatives: Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80'den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albümi - natlar ve diğer albümin türevleri:
Gelatin (including gelatin in rectangular (including square) sheets, whether or not surface-worked or coloured) and gelatin derivatives; isinglass; other glues of animal origin, excluding casein glues of heading 3501: Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jela - tin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç):
Peptones and their derivatives; other protein substances and their derivatives, not elsewhere specified or included; hide powder, whether or not chromed: Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtil - meyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)
Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches: Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlen - miş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi) ; esası nişasta, dekstrin- ler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar:
Prepared glues and other prepared adhesives, not elsewhere specified or included; products suitable for use as glues or adhesives, put up for retail sale as glues or adhesives, not exceeding a net weight of 1 kg: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer yapıştırıcılar; tutkal ve yapıştırıcı olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya uygun ürünler:
Enzymes; prepared enzymes not elsewhere specified or included:Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler: