Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 38 (Chapter 38)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of pastes, blocks, plates or other semimanufactures: Suni grafit; kolloidal veya yarı -kolloidal grafit; esası hamur, blok, levha veya diğer yarı -mamul grafit veya diğer karbon olan müs - tahzarlar :
Activated carbon; activated natural mineral products; animal black, including spent animal black: Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii mineral maddeler; hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalma- mış hayvansal karalar dahil):
Tall oil, whether or not refined:Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın):
Residual lyes from the manufacture of wood pulp, whether or not concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of heading 3803: Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş, şekeri giderilmiş veya kimyasal bir işlem görmüş olsun olmasın) (linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç):
Gum, wood or sulphate turpentine and other terpenic oils produced by the distillation or other treatment of coniferous woods; crude dipentene; sulphite turpentine and other crude para-cymene; pine oil containing alpha-terpineol as the main constituent: Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılma - sından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer ter - penik yağlar; ham dipenten; kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans ve diğer ham para -simen; esas madde olarak alfaterpineol içeren çam yağı:
Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin oils; run gums:Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve kolofan yağları; eritilmiş sakızlar:
Wood tar; wood tar oils; wood creosote; wood naphtha; vegetable pitch; brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or on vegetable pitch:Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası; bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:
Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators, disinfectants and similar products, put up in forms or packings for retail sale or as preparations or articles (for example, sulphur-treated bands, wicks and candles, and fly-papers):Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile sinek kağıtları gibi):
Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dyestuffs and other products and preparations (for example, dressings and mordants), of a kind used in the textile, paper, leather or like industries, not elsewhere specified or included: Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensu- cat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre veya finisaj''müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar mordanlar gibi) :
Pickling preparations for metal surfaces; fluxes and other auxiliary preparations for soldering, brazing or welding; soldering, brazing or welding powders and pastes consisting of metal and other materials; preparations of a kind used as cores or coatings for welding electrodes or rods: Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar; metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah - zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler- den meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:
Anti-knock preparations, oxidation inhibitors, gum inhibitors, viscosity improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives, for mineral oils (including gasoline) or for other liquids used for the same purposes as mineral oils: Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar:
Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or plastics, not elsewhere specified or included; anti-oxidising preparations and other compound stabilisers for rubber or plastics: Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kau - çuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:
Preparations and charges for fire-extinguishers; charged fire-extinguishing grenadesYangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları
Organic composite solvents and thinners, not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar:
Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations, not elsewhere specified or included: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksi - yon başlatıcılar,reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar:
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of heading 3801Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışım- lar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)
Mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes, other than those of heading 2707 or 2902:Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02 pozisyonundakiler hariç) :
Chemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics: Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler (disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal bileşikler:
Hydraulic brake fluids and other prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous mineralsHidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluidsDonmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar sıvılar
Prepared culture media for development or maintenance of micro-organisms (including viruses and the like) or of plant, human or animal cellsMikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları
Diagnostic or laboratory reagents on a backing, prepared diagnostic or laboratory reagents whether or not on a backing, other than those of heading 3002 or 3006; certified reference materialsBir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri:
Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols:Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:
Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included: Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karı- şımlarından oluşanlar dahil);
Residual products of the chemical or allied industries, not elsewhere specified or included; municipal waste; sewage sludge; other wastes specified in note 6 to this chapter: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları; kanalizasyon çamuru, bu fasılın 6. Notunda belirtilen diğer atıklar: