Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 39 (Chapter 39)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Polymers of ethylene, in primary forms:Etilen polimerleri (ilk şekillerde):
Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms:Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde):
Polymers of styrene, in primary forms:Stiren polimerleri (ilk şekillerde):
Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms:Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) :
Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters, in primary forms; other vinyl polymers in primary forms: Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde):
Acrylic polymers in primary forms:Akrilik polimerler (ilk şekillerde):
Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms: Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliester - ler (ilk şekillerde) :
Polyamides in primary forms:Poliamidler (ilk şekillerde):
Amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms:Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde):
Silicones in primary formsSilikonlar (ilk şekillerde)
Petroleum resins, coumarone-indene resins, polyterpenes, polysulphides, polysulphones and other products specified in note 3 to this chapter, not elsewhere specified or included, in primary forms: Petrol reçineleri, kumaron-inden reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfolar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or included, in primary forms: Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilme - yen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
Natural polymers (for example, alginic acid) and modified natural polymers (for example, hardened proteins, chemical derivatives of natural rubber), not elsewhere specified or included, in primary forms: Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde):
Ion-exchangers based on polymers of headings 3901 to 3913, in primary forms39.01 ila 39.13 Pozisyonlarında yer alan polimer esasIı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)
Waste, parings and scrap, of plastics:Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları:
Monofilament of which any cross-sectional dimension exceeds 1 mm, rods, sticks and profile shapes, whether or not surface-worked but not otherwise worked, of plastics: Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş):
Tubes, pipes and hoses, and fittings therefor (for example, joints, elbows, flanges), of plastics: Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi):
Floor coverings of plastics, whether or not self-adhesive, in rolls or in the form of tiles; wall or ceiling coverings of plastics, as defined in note 9 to this chapter: Plastiklerden yer kaplamaları (kendinden yapışkan olsun olmasın) (rulo veya kare şeklinde); bu fasılın 9 numaralı notunda belirtilen plastiklerden yapılmış duvar veya tavan kaplamaları:
Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, whether or not in rolls: Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın):
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular and not reinforced, laminated, supported or similarly combined with other materials: Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz):
Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics:Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler:
Baths, shower-baths, sinks, washbasins, bidets, lavatory pans, seats and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics: Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya:
Articles for the conveyance or packing of goods, of plastics; stoppers, lids, caps and other closures, of plastics: Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri :
Tableware, kitchenware, other household articles and hygienic or toilet articles, of plastics: Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası :
Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included:Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastik - lerden inşaat malzemeleri:
Other articles of plastics and articles of other materials of headings 3901 to 3914:Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya: