Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 44 (Chapter 44)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms: Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halin- de veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın):
Wood charcoal (including shell or nut charcoal), whether or not agglomerated:Odun kömürü (kabuk veya sert kabuklu meyvaların kabuklarından yapılan kömürler dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared: Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şek- linde kabaca yontulmuş olsun olmasın):
Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, roughly trimmed but not turned, bent or otherwise worked, suitable for the manufacture of walking sticks, umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the like: Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunla - masına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar :
Wood wool; wood flourAğaç yünü; ağaç unu
Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood:Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri:
Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm: Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a thickness not exceeding 6 mm: Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not planed, sanded or end-jointed: Herhangi bir kenarında, ucunda veya yüzünde sürekli olarak şekil verilmiş (lambalanmış, yiv açılmış, set açılmış, şevlenmiş, ortaları (V) şeklinde oluklanmış, kornişli, kalıplanmış, yuvarlatılmış ve benzeri şekillerde) ağaçlar (birleştirilmemiş parke tahtaları için şeritler ve süpürgelikler dahil) (rendelenmiş,zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın):
Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances: Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar( örneğin waferboard) (reçineler veya diğer organik bağlayıcı maddelerle aglomere edilmiş (bir araya getirilmiş) olsun olmasın):
Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances: Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (reçineler veya diğer organik maddelerle yapıştırılmış olsun olmasın):
Plywood, veneered panels and similar laminated wood:Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş ağaçlar:
Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapesYoğunluğu artırılmış ağaç (bloklar, levhalar, şeritler veya profil halinde)
Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects:Ahşap çerçeveler (resim, fotoğraf, ayna ve benzerleri için):
Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and other load boards, of wood; pallet collars of wood: Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandık- lar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap palet - ler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:
Casks, barrels, vats, tubs and other coopers' products and parts thereof, of wood, including stavesAhşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI):
Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe lasts and trees, of woodAhşap aletIer, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge ve fırça gövde ve sapları; ahşap bot ve ayakkabı kalıpları:
Builders' joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and shakes:Ahşaptan bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları (hücreli ahşap levhalar, birleştirilmiş döşeme tahtalarından panolar, padavraIar ve "shakes" dahil):
Tableware and kitchenware, of wood:Ahşap mutfak ve sofra eşyası:
Wood marquetry and inlaid wood; caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of furniture not falling in Chapter 94: Üzerine kakma yapılmış ağaç; mücevherat ve çatal, bıçak takımı için ahşap kutu ve mahfazalar ve benzeri eşya; ahşap küçük hey - kelcikler ve diğer süs eşyası; 94. Fasılda yer almayan ahşap döşe - me eşyası:
Other articles of wood:Ahşap diğer eşya: