Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 45 (Chapter 45)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Natural cork, raw or simply prepared; waste cork; crushed, granulated or ground cork: Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar; kırılmış, granül veya toz haline getirilmiş mantar:
Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers)Tabii mantar (dış kabuğu alınmış veya kabaca kare şekli verilmiş ya da küp şeklinde, kare veya dikdörtgen şeklinde levha, yaprak veya şerit halinde) (keskin kenarlı tıpa taslakları dahil)
Articles of natural cork:Tabii mantardan eşya:
Agglomerated cork (with or without a binding substance) and articles of agglomerated cork: Aglomere mantar (bağlayıcı bir madde içersin içermesin) ve aglomere mantardan eşya: