Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 68 (Chapter 68)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Setts, curbstones and flagstones, of natural stone (except slate)Tabii taşlardan kaldırım taşları ve kaldırım kenar taşları ile döşeme taşları (kayagan taşından olanlar hariç)
Worked monumental or building stone (except slate) and articles thereof, other than goods of heading 6801; mosaic cubes and the like, of natural stone (including slate), whether or not on a backing; artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone (including slate): Yontulmaya veya inşaata elverişli işlenmiş taşlar (kayagan taşı hariç) ve mamulleri (68.01 pozisyonunda yer alanlar hariç); tabii taşlardan (kayagan taşı dahil) mozaik için küp şeklinde taşlar ve benzerleri (takviye edilmiş olsun olmasın); tabii taşlardan (kaya- gan taşı dahil) suni olarak boyanmış granüller, küçük parçalar ve tozlar:
Worked slate and articles of slate or of agglomerated slate:İşlenmiş kayagan taşı ve kayagan taşından veya aglomere kayagan taşından eşya:
Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening, polishing, trueing or cutting, hand sharpening or polishing stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics, with or without parts of other materials: Değirmen taşları, bileği taşları, bileği çarkları ve benzerleri (karkassız) (öğütme, bileme, parlatmaya, rektifiye etme veya kes- me işlerine mahsus),el ile bilemeye veya parlatmaya mahsus taşlar ve bunların parçaları (tabii taştan, aglomere edilmiş tabii veya suni aşındırıcılardan veya seramikten)(diğer maddelerden parçalar ile birlikte olsun olmasın):
Natural or artificial abrasive powder or grain, on a base of textile material, of paper, of paperboard or of other materials, whether or not cut to shape or sewn or otherwise made up: Tabii veya suni aşındırıcı toz veya küçük taneler (mesnedi doku- maya elverişli maddelerden, kağıttan, kartondan veya diğer mad- delerden)(kesilerek şekil verilmiş, dikilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) :
Slag-wool, rock-wool and similar mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heat-insulating, sound-insulating or sound-absorbing mineral materials, other than those of heading 6811 or 6812 or of Chapter 69: Cüruf yünü, kaya yünü ve benzeri mineral yünler; genleştirilmiş vermikulit, genleştirilmiş kil, köpüklü cüruf ve benzeri genleştiril- miş mineral maddeler; mineral maddelerden ısıyı tecrit edici,sesi tecrit edici veya sesi muhafaza edici eşya ve karışımlar (68.11 veya 68.12 pozisyonlarıyla 69. fasıla girenler hariç):
Articles of asphalt or of similar material (for example, petroleum bitumen or coal tar pitch): Asfalttan veya benzeri maddelerden eşya (petrol bitümeni veya taşkömürü zifti gibi):
Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral bindersBitkisel liflerden, samandan veya ağaç talaşından, ağaç kırpıntılarından,ağaç parçacıklarından, testere talaşından veya diğer döküntülerden yapılmış panolar, levhalar, karolar, bloklar ve benzerleri(çimento, alçı ve diğer mineral bağlayıcılarla aglo- mere edilmiş)
Articles of plaster or of compositions based on plaster:Alçı ve alçı esaslı bileşiklerden eşya:
Articles of cement, of concrete or of artificial stone, whether or not reinforced:Çimentodan, betondan veya suni taştan eşya (takviye edilmiş olsun olmasın):
Articles of asbestos-cement, of cellulose fibre-cement or the like:Amyantlı çimentodan, selülozlu çimentodan ve benzerlerinden eşya:
Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos or with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures or of asbestos (for example, thread, woven fabric, clothing, headgear, footwear, gaskets), whether or not reinforced, other than goods of heading 6811 or 6813: İşlenmiş amyant (lif halinde) ; amyant veya amyant ve magnez - yum karbonat esaslı karışımlar; bu karışımlardan veya amyanttan eşya (iplikler,mensucat, giyim eşyası, başlıklar, ayakkabılar, con- talar gibi) (takviye edilmiş olsun olmasın) (68.11 veya 68.13 pozis- yonları hariç):
Friction material and articles thereof (for example, sheets, rolls, strips, segments, discs, washers, pads), not mounted, for brakes, for clutches or the like, with a basis of asbestos, of other mineral substances or of cellulose, whether or not combined with textile or other materials: Esası amyant (asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenler- de ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazlarda kullanılmak üzere monte edilmemiş maddeler ve bunların garnitürleri (levhalar,rulo- lar, şeritler, segmanlar,diskler, rondelalar gibi) (dokumaya elve- rişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın):
Worked mica and articles of mica, including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a support of paper, paperboard or other materials: İşlenmiş mika ve mikadan eşya (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dah+B140il) (kağıt, karton veya diğer mad- delerden bir mesnet üzerinde olsun olmasın):
Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not elsewhere specified or included: Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan taştan veya diğer mineral maddelerden eşya ( karbon elyaf ve karbon elyafdan eşya ve turbdan eşya dahil):