Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 70 (Chapter 70)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Cullet and other waste and scrap of glass; glass in the mass:Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları; külçe cam:
Glass in balls (other than microspheres of heading 7018), rods or tubes, unworked:İşlenmemiş cam bilyalar (70.18 pozisyonundaki cam kürecikler hariç) çubuklar veya borular:
Cast glass and rolled glass, in sheets or profiles, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked: Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (plaka veya profil halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın,fakat başka şekilde işlenmemiş) :
Drawn glass and blown glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked: Çekme ve üfleme cam (plaka halinde),absorplayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş):
Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, whether or not having an absorbent, reflecting or non-reflecting layer, but not otherwise worked: Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorplayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası 'olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş:
Glass of heading 7003, 7004 or 7005, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or fitted with other materials: 70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen- memiş veya donatılmamış olanlar:
Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass:Emniyet camları [sertleştirilmiş (temperlenmiş) veya lamine edilmiş camlardan]:
Multiple-walled insulating units of glass:Çok katlı yalıtım camları:
Glass mirrors, whether or not framed, including rear-view mirrors:Cam aynalar (çerçeveli olsun olmasın) (dikiz aynaları dahil):
Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass: Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanıl- maya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa,kapak ve benzerleri:
Glass envelopes (including bulbs and tubes), open, and glass parts thereof, without fittings, for electric lamps, cathode ray tubes or the like: Açık cam zarflar (ampuller ve tüpler dahil) ve bunların camdan parçaları(donanımsız) (elektrik lambaları, katod ışın tüpleri ve benzerleri için):
Glassware of a kind used for table, kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other than that of heading 7010 or 7018): Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç):
Signalling glassware and optical elements of glass (other than those of heading 7015), not optically workedSinyalizasyon camları ve camdan optik elemanlar(70.15 pozisyo- nundakiler hariç) (optik tarzda işlenmemiş):
Clock or watch glasses and similar glasses, glasses for non-corrective or corrective spectacles, curved, bent, hollowed or the like, not optically worked; hollow glass spheres and their segments, for the manufacture of such glasses: Saat camları ve benzeri camlar, numaralı veya numarasız gözlük camları (bombeli, kavisli, içi oyuk ve benzeri şekillerde) (optik tarzda işlenmemiş); bu camların imalinde kullanılan içi boş cam küreler ve segmanlar:
Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other articles of pressed or moulded glass, whether or not wired, of a kind used for building or construction purposes; glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing, for mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, panels, plates, shells or similar forms: Bina veya inşaat için dökme veya kalıp camdan kaldırım blokları, tuğlalar,karolar, kiremitler ve diğer eşya [takviye edilmiş (telli) olsun olmasın];mozaik ve benzeri tezyinat için cam küpler ve diğer küçük cam eşya (mesnedi olsun olmasın); vitray halinde birleştirilmiş camlar; çok hücreli cam (cam köpüğü) (blok, pano, levha ve benzeri şekillerde):
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not graduated or calibrated: Camdan laboratuvar ve eczane eşyası ile sağlığı koruyucu eşya (taksimatlı veya ölçülü olsun olmasın):
Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious stones and similar glass smallwares, and articles thereof other than imitation jewellery; glass eyes other than prosthetic articles; statuettes and other ornaments of lamp-worked glass, other than imitation jewellery; glass microspheres not exceeding 1 mm in diameter: Cam boncuklar, taklit inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri ve camdan benzeri boncuk türü eşya ve bunlardan eşya (taklit mücevherci eşyası hariç); camdan gözler (protez olanlar hariç); şalümo ile işlenmek suretiyle yapılan camdan heykelcikler veya diğer süsler (taklit mücevherci eşyası hariç); çapı 1 mm. den az olan cam kürecikler:
Glass fibres (including glass wool) and articles thereof (for example, yarn, woven fabrics): Cam lifleri (cam yünü dahil) ve bunlardan eşya (iplik, dokunmuş mensucat gibi):
Other articles of glass:Camdan diğer eşya: