Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 82 (Chapter 82)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes; axes, billhooks and similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, hedge shears, timber wedges and other tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry: Beller, kürekler, kazmalar, külünkler, çapalar, yabalar, dirgenler, tırmıklar ve kazayağı; baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri diğer kesici ve yontucu el aletleri; her tür budama makasları ve budayı- cılar, tırpanlar, oraklar, kuru ot veya saman bıçakları, çit makası, oduncu kamaları ve ziraatte, bahçıvanlıkta veya ormancılıkta kulla- nılan diğer el aletleri:
Handsaws; blades for saws of all kinds (including slitting, slotting or toothless saw blades): EI testereleri; her tür testere ağızları (freze testereler ve dişsiz testere ağızları dahil) :
Files, rasps, pliers (including cutting pliers), pincers, tweezers, metal-cutting shears, pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar hand tools: Eğeler, törpüler, pensler (kesici ağızları dahil), kerpetenler, cımbız- lar, tenekeci makasları, boru kesicileri, civata kesicileri, zımbalar ve benzeri el aletleri:
Hand-operated spanners and wrenches (including torque meter wrenches but not including tap wrenches); interchangeable spanner sockets, with or without handles: Elle kullanılan sıkıştırma anahtarları (dinamometrik anahtarlar da- hil), değişebilir sıkıştırma soketleri (saplı olsun olmasın):
Hand tools (including glaziers' diamonds), not elsewhere specified or included; blowlamps; vices, clamps and the like, other than accessories for and parts of machine tools; anvils; portable forges; hand- or pedal-operated grinding wheels with frameworks:Tarifenin başka pozisyonlarında yer almayan el aletleri (camcı el- masları dahil); kaynak lambaları; mengeneler, vida mengeneleri ve benzerleri (makinalı aletlerin aksam, parça veya teferruatlarını teş- kil edenler hariç), örsler, portatif demirci ocakları; el ile veya pedal- la işleyen çatkılarıyla birlikte bileğiler:
Tools of two or more of headings 8202 to 8205, put up in sets for retail sale82.02 ila 82.05 Pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler (perakende satış için hazırlanmış takım ha- linde)
Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools (for example, for pressing, stamping, punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling, turning or screw driving), including dies for drawing or extruding metal, and rock-drilling or earth-boring tools: El aletlerinin (mekanik olsun olmasın) veya makinalı aletlerin deği- şebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidala- ma gibi) (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesi- ne mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mah- sus aletler dahil):
Knives and cutting blades, for machines or for mechanical appliances:Mekanik makina ve cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlar:
Plates, sticks, tips and the like for tools, unmounted, of cermets:Aletler için monte edilmemiş levhalar, çubuklar; uçlar ve benzeri uçlar (sermetlerden):
Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used in the preparation, conditioning or serving of food or drinkYiyecek ve içeceklerin hazırlanmasında veya servisinde kullanılan, ağırlığı 10 kg. veya daha az olan elle işleyen mekanik cihazlar
Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor: Kesici ağızlı bıçaklar (ağızları tırtıklı olsun olmasın) (82.08 pozisyo- nundakiler hariç) (kapanan budama çakıları ve ağızları dahil):
Razors and razor blades (including razor blade blanks in strips):Usturalar, traş makinaları ve traş bıçakları (şerit halindeki taslaklar dahil) :
Scissors, tailors' shears and similar shears, and blades thereforMakaslar, terzi makasları ve benzeri makaslar ve bunların ağızları:
Other articles of cutlery (for example, hair clippers, butchers' or kitchen cleavers, choppers and mincing knives, paperknives); manicure or pedicure sets and instruments (including nail files):Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus ma- kinalar, kasap veya mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil):
Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware: Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları,yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyası: