Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 84 (Chapter 84)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation: Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt ele- manları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar :
Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers: Buhar kazanları (aynı zamanda alçak basınçlı su buharı da üretebi- len merkezi ısıtma için sıcak su kazanları hariç); kızgın su kazanları:
Central heating boilers other than those of heading 8402:Merkezi ısıtma kazanları (84.02 pozisyonundakiler hariç):
Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units: 84.02 veya 84.03 Pozisyonlarındaki kazanlarla birlikte kullanılmaya mahsus yardımcı cihazlar (ekonomizörler, kızgın su hasıl eden, kurum temizleme ve gaz tasarruf cihazları gibi); su buharı veya diğer buhar güç üniteleri için kondansörler:
Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers: Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın):
Steam turbines and other vapour turbines:Buhar türbinleri:
Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines:Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar (patlamalı motor):
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines): Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel ):
Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408: Sadece veya esas itibariyle 84.07 veya 84.08 pozisyonlarındaki motorların aksam ve parçaları:
Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor:Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler:
Turbojets, turbopropellers and other gas turbines:Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri:
Other engines and motors:Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar:
Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators:Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleri:
Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters: Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalan- dırmaya mahsus davlumbazlar (filtreli olsun olmasın):
Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated: Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil):
Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances: Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil):
Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, non-electric:Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil):
Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415: Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) :
Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading 8514), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, nonelectric: Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın)(85.14 pozisyonundaki ocaklar, fırınlar ve diğer cihazlar hariç) (ev işlerinde kullanılmaya mahsus makina ve cihazlar hariç) elektrikli olmayan şofbenler ve diğer su ısıtıcıları:
Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor: KalenderIer ve diğer hadde makinaIarı (metal veya cam hadde makinaIarı hariç) ve bu makinaIarın siIindirleri:
Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases: Santrifüjler (santrifüj kurutma makinaları dahil); sıvıların veya gazların fiItre edilmesine veya arıtılmasına mahsus makina ve cihazlar:
Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages: Bulaşık yıkama makinaları; şişeleri veya diğer kapları temizlemeye veya kurutmaya mahsus makinalar; şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketle- meye mahsus makinalar; şişeleri,kavanozları,tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makinalar; diğer paketleme veya ambalajlama makinaları (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makinalar dahil) ;içecekleri gazlandırmaya mahsus makinalar:
Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds: Tartı alet ve cihazları (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olan teraziler hariç) (tartarak sayan ve kontrol eden baskül ve teraziler dahil) her tür tartı alet ve cihazlarına mahsus ağırlıklar:
Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines: Sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar (el ile kullanılan türde olsun olmasın); yangın söndürme cihazları (doldurulmuş olsun olmasın); püskürtme tabancaları ve benzeri cihazlar; buhar veya kum püskürtme makinaları ve benzeri püskürtme makinaları:
Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks:Palangalar ve ağır yük kaldırıcıları (skipli yük kaldırıcıları hariç); bucurgatlar ve ırgatlar; krikolar:
Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane:Gemi vinçleri ("derricks"); vinçler ("cranes") (taşıyıcı halatlı vinçler dahil); hareketli kaldırma çerçeveleri, şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeIeri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar ve vinçli yük arabaları:
Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment:Forkliftler; kaldırma ve elleşleme tertibatı olan diğer yük arabaları:
Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics): Kaldırma, elleçleme, yükleme veya boşaltma işlerine mahsus diğer makina ve cihazlar (asansörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, teleferikler gibi):
Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers: Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri:
Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers: Toprağın, minerallerin veya cevherlerin taşınması, yayılması, tesvi- yesi, sıyrılması, kazılması, sıkıştırılması, bastırılıp sıkıştırılması, çıkarılması veya delinmesine mahsus diğer makina ve cihazlar; kazık varyosları ve kazık sökme makinaları; kar küreyicileri ve püskürtücüleri:
Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430: Özellikle veya esasen 84.25 ila 84.30 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers: Toprağı hazırlamaya, işlemeye ve ekmeye mahsus tarla ve bahçe tarımında veya ormancılıkta kullanılan makina ve cihazlar; çimen- likler ve spor sahaları için silindirler:
Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437: Tarım ürünlerinin hasat ve harman edilmesine mahsus makina ve cihazlar (ot ve saman balyalamaya mahsus olanlar dahil) ; çim ve çayır biçme makina ve cihazları; yumurtaları, meyvaları ve diğer tarım ürünlerini ağırlık ve büyüklüklerine göre ayıran ve temizleyen makina ve cihazlar ( 84.37 pozisyonundaki makina ve cihazlar hariç):
Milking machines and dairy machinery:Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar:
Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages: Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline mahsus presler, fulvarlar ve benzeri makina ve cihazlar:
Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders: Tarla ve bahçe tarımına, ormancılığa, kümes hayvancılığına veya arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar (mekanik veya termik tertibatlı çimlendirmeye mahsus olanlar dahil); kümes hayvancılığı- na mahsus civciv çıkartma ve büyütme makina ve cihazları:
Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery: Tohumların, hububatın, kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine veya ayıklanmasına mahsus makina ve cihazlar; kuru baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya işlenmesine mah- sus makina ve cihazlar (çiftlik tipi makina ve cihazlar hariç):
Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils: Bu fasılın diğer pozisyonlarında yer almayan veya belirtilmeyen yiyecek ve içeceklerin sınai amaçlarla hazırlanması veya imaline mahsus makina ve cihazlar (hayvansal, bitkisel sabit katı veya sıvı yağların çıkarılmasına veya hazırlanmasına mahsus olanlar hariç):
Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard: Lifli selülozik maddelerden kağıt hamuru imaline veya kağıt veya karton imaline veya finisajına mahsus makina ve cihazlar:
Bookbinding machinery, including book-sewing machines:Cilt makinaları ve kitap formalarını dikmeye mahsus makinalar (münferit yaprakları dikmeye mahsus makinalar dahil):
Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds: Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer maki- na ve cihazlar (her cins kesme makina ve cihazları dahil):
Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished):Levhaları, silindirleri ve diğer tabedici unsurları hazırlamaya ve yapmaya mahsus makinalar, cihazlar ve teçhizat ( 84.56 ila 84.65 pozisyonlarında yer alan takım tezgahları hariç); levhalar, silindirler ve diğer tabedici unsurlar; matbaacılıkta kullanılmak üzere hazırlanmış levhalar, silindirler ve litoğrafya taşları (örneğin ; düz, pütürlü veya cilalı vb.):
Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof: Levhalar, silindirler ve 84.42 pozisyonundaki diğer tabedici unsurlar aracılığıyla baskı yapmaya mahsus makinalar; diğer baskı, kopyalama ve faks makinaları ( kombine halde olsun olmasın); bunların aksam, parça ve aksesuarları
Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:Dokumaya elverişli sentetik veya suni maddelerin ekstrüzyonu (basınçlı fışkırtma usulüyle lif imali), çekilmesi, tekstüre edilmesi veya kesilmesine mahsus makina ve cihazlar:
Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447: Dokumaya elverişli elyafın hazırlanmasına mahsus makinalar; eğir- me, katlama veya bükme makinaları veya dokumaya elverişli iplik- lerin üretimine mahsus diğer makina ve cihazlar; dokumaya elverişli iplikleri bobinleme veya çilelemeye mahsus (masura sarıcılar dahil) ve 84.46 veya 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılan doku- maya elverişli ipliklerin hazırlanmasına mahsus makinalar:
Weaving machines (looms):Dokuma makinaları (tezgahlar):
Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting: Örgü makinaları, dikiş -trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritci ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları:
Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles): 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 Pozisyonlarındaki makinalar için yardımcı makina ve cihazlar (ratiyerler, jakardlar, atkı ipliği kesicileri, çözgü ipliği kesicileri, mekik değiştirme mekanizmaları gibi); sadece veya esas itibariyle bu pozisyonda veya 84.44, 84.45, 84.46 ve 84.47 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya uygun aksam, parça ve aksesuar (iğler, kelebekler, kard garnitürleri, taraklar, iğneli taraklar, üretme memeleri, mekikler, gücü teli ve gücü çerçeveleri, çorapçı eşyasına mahsus iğneler, platinler, tığlar gibi):
Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hatsŞekilli veya parça halinde keçe veya dokunmamış mensucat imalatına veya finisajına mahsus makina ve cihazlar (keçeden şapka imaline mahsus makina ve cihazlar dahil); şapka kalıpları:
Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry: Ev veya çamaşırhane tipi yıkama makinaları (yıkama ve kurutma tertibatı bir arada olanlar dahil) :
Machinery (other than machines of heading 8450) for washing, cleaning, wringing, drying, ironing, pressing (including fusing presses), bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile yarns, fabrics or made-up textile articles and machines for applying the paste to the base fabric or other support used in the manufacture of floor coverings such as linoleum; machines for reeling, unreeling, folding, cutting or pinking textile fabrics: Dokumaya elverişli ipliklerin, mensucatın veya dokumaya elverişli madde mamullerinin yıkanması, temizlenmesi, sıkılması, kurutulma- sı, ütülenmesi, preslenmesi suretiyle ütülenmesi (ısı ile yapıştıran presler dahil), ağartılması, boyanması, aprelenmesi, finisajı, emdiril- mesine mahsus makina ve cihazlar (84.50 pozisyonundakiler hariç) ve zemin kaplamalarının imalatında kullanılan (linoleum gibi) men- sucat veya diğer mesnetlere pasta kaplama makinaları; mensucatı top halinde sarmaya, açmaya, katlamaya, kesmeye veya şekilli kesmeye mahsus makinalar:
Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles: Dikiş makinaları (84.40 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfa- zalar; dikiş makinalarının iğneleri:
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines: Post, deri ve köselelerin hazırlanması, dabaklanması veya işlenmesi, deri veya köseleden yapılan ayakkabı veya diğer eşyanın imaline veya tamirine mahsus makina ve cihazlar (dikiş makinaları hariç):
Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries: Metalürjide veya metal dökümhanelerinde kullanılan tav ocakları, döküm potaları, külçe kalıpları ve döküm makinaları:
Metal-rolling mills and rolls therefor:Metalleri haddeleme makinaları ve bunların silindirleri:
Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes: Herhangi bir maddenin aşındırılarak, lazerle, diğer ışın veya foton ışınıyla, ultrasonik, elektro -erozyon, elektro -kimyasal, elektron ışını, ionik ışın veya plazma arkı yöntemleri ile işlenmesine mahsus makina ve aletler:
Machining centres, unit construction machines (single station) and multi-station transfer machines, for working metal: Metal işlemeye mahsus işleme merkezleri, tek istasyonlu tezgahlar ve çok istasyonlu transfer tezgahları:
Lathes (including turning centres) for removing metal:Metal işlemeye mahsus torna tezgahları ( tornalama merkezleri dahil):
Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458: Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] :
Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461: Metalleri veya sermetleri taşlama taşları ,aşındırıcılar veya parlat- ma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlem- lerine mahsus tezgahlar ( 84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç):
Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included: Metalleri veya sermetleri taIaş kaldırarak işleyen, tarifenin başka bir yerinde beIirtilmeyen veya yer almayan planya,vargel, yiv açma, broş, dişli açma, dişli taşIama veya dişli tamamlama tezgahları, testere, diIme tezgahları ve diğer takım tezgahIarı:
Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above: Metalleri dövme, çekiçleme veya kalıpta dövme suretiyle işlemeye mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri kavislendirmeye, katlamaya,düzeltmeye, makasla kesmeye, zımbalı kesmeye, taslak çıkartmaya veya şataflamaya mahsus takım tezgahları (presler dahil); metalleri veya metal karbürleri işlemeye mahsus yukarıda sayılma- yan presler:
Other machine tools for working metal or cermets, without removing material:Metalleri veya sermetleri talaş kaldırmadan işlemeye mahsus diğer makinalar:
Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass: Taş, seramik, beton, asbestli çimento veya benzeri mineral maddele- ri işlemeye veya camı soğuk olarak işlemeye mahsus makinalar:
Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials: Ağaç, mantar, kemik, sert kauçuk, sert plastik maddeler veya benzeri sert maddeleri işlemeye mahsus makinalar (çivi çakma, zımbalama, yapıştırma veya başka şekilde birleştirmeye mahsus makinalar dahil):
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465, including work or tool holders, self-opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand: Sadece veya esas itibariyle 84.56 ila 84.65 pozisyonlarındaki makina- larda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuar (işlenecek par- çaları tutucular ve alet tutucuları, otomatik şekilde açılan pafta kafa- ları, taksim edici tertibat ve makinalara mahsus diğer tertibat dahil); elde kullanılmaya mahsus her türlü el aletlerinin alet tutucuları:
Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self-contained electric or non-electric motor: El ile kullanılan, pnömatik ,hidrolik veya elektrikli ya da elektriksiz kendinden motorlu olan aletler :
Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and appliances: Lehim ve kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye el- verişli olsun olmasın) (85.15 pozisyonundakiler hariç); gazla çalışan satıh tavlamaya mahsus makina ve cihazlar:
Typewriters other than printers of heading 8443; word-processing machines:Yazı makinaları ( 84.43 pozisyonundaki yazıcılar hariç) ve kelime işlem makinaları:
Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers: Hesap makinaları ve hesaplama fonksiyonu olup verilen bilgileri kaydeden, kaydedilen bilgileri yeniden veren ve gösteren cep tipi makinalar; hesaplama tertibatı olan muhasebe makinaları, posta pulu yerine kullanılan damga basan makinalar, bilet basma ve verme makinaları ve benzeri cihazlar; yazar kasalar:
Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included: Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şekline dönüştürerek girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar:
Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coin-sorting machines, coincounting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines): Diğer büro makinaları (hektografik veya mumlu kağıtla çalışan teksir makinaları, adres basma makinaları, para ayırma, sayma veya paket- leme makinaları, otomatik banknot verme makinaları, kurşun kalem açma cihazları, delikli veya tel zımba makinaları gibi):
Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472: Sadece veya esas itibariyle 84.69 ila 84.72 pozisyonlarındaki makina ve cihazlarda kullanılmaya elverişli aksam, parça ve aksesuarlar (kutular, kılıflar ve benzerleri hariç):
Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand: Toprak, taş, cevher veya katı haldeki diğer mineral maddeleri (toz ve hamur halinde olanlar dahil) tasnif etmeye, elemeye, ayırmaya, yıka- maya,kırmaya, öğütmeye, karıştırmaya veya yoğurmaya mahsus ma- kina ve cihazlar; mineral katı yakıtları, seramik hamurlarını, sertleş- memiş çimentoyu, alçıyı ve toz veya hamur halindeki diğer mineral maddeleri aglomere etmeye, kalıba dökmeye veya bunlara şekil ver- meye mahsus makina ve cihazlar; kumdan dökümhane kalıpları yap- maya mahsus makinalar:
Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware: Elektrik veya elektronik ampullerin, tüplerin veya valflerin veya flaş ampullerinin cam zarflar içinde montajına mahsus makinalar; cam veya cam eşyanın imaline veya sıcak olarak işlenmesine mahsus makinalar:
Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines: Otomatik satış makinaları (posta pulu, sigara, yiyecek veya içecek makinaları gibi) (para bozma makinaları dahil):
Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter: Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya plastikten eşyanın imaline mahsus makina ve cihazlar:
Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter: Bu fasılın başka pozisyonIarında belirtilmeyen veya yer almayan tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makina ve cihazlar:
Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter: Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan kendine özgü bir fonksiyonu olan makinalar ve mekanik cihazlar:
Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics: Metal dökümhaneleri için dereceler (döküm kasaları); döküm plaka- ları;döküm modelleri; metaller (külçe kalıpları hariç), metal karbürler, cam,mineral maddeler, kauçuk veya plastik maddeler için kalıplar:
Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves: Borular, kazanlar, tanklar, depolar ve benzeri diğer kaplar için musluklar, valfler (vanalar) ve benzeri cihazlar (basınç düşürücü valfler ile termostatik kontrollü valfler dahil):
Ball or roller bearings:Her nevi rulmanlar:
Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints): Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork "torque" değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):
Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals: Diğer maddeler ile birleştirilmiş metal tabakalardan veya iki yada daha fazla metal tabakalardan yapılmış contalar; poşet, zarf veya benzeri ambalajlara farklı kompozisyonlarda takım veya grup halin- de tertiplenmiş contalar; mekanik salmastralar:
Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories: Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı iletken tertibatın,elektronik entegre devrelerin veya düz panel göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar; bu faslın 9(c) nolu notunda belirtilen makine ve cihazlar; aksam, parça ve aksesuar
Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter: Bu fasılın başka pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan makinaların aksam ve parçaları (elektrik konnektörleri, izolatörler, bobinler, kontaklar ve diğer elektrikli aksam ve parçalar hariç):