Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 85 (Chapter 85)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Electric motors and generators (excluding generating sets):Elektrik motorları ve jeneratörler [elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları hariç] :
Electric generating sets and rotary converters:Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri:
Parts suitable for use solely or principally with the machines of heading 8501 or 8502: Sadece veya esas itibariyle 85.01 veya 85.02 pozisyonlarındaki makinalarda kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:
Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors:Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler:
Electromagnets; permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads: Elektro mıknatıslar; daimi mıknatıslar ve mıknatıslama sonucu daimi mıknatıslı olabilen eşya; elektromanyetik veya daimi mıknatıslı ayna- lar, kıskaçIar ve benzeri tespit tertibatı; elektromanyetik kaplinler, kavramalar ve frenler; elektromanyetik vinç başları:
Primary cells and primary batteries:Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları:
Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square): Elektrik akümülatörleri (bunIarın separatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) :
Vacuum cleaners:Vakumlu eIektrik süpürgeleri :
Electromechanical domestic appliances, with self-contained electric motor, other than vacuum cleaners of heading 8508: Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar ( 85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç )
Shavers, hair clippers and hair-removing appliances, with self-contained electric motor: Kendinden elektrik motorlu traş, saç kesme ve hayvan kırkma makinaları,epi- lasyon cihazları:
Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines: Kıvılcım ateşlemeli veya sıkıştırma ateşlemeli, içten yanmalı motorlarda kullanılmaya mahsus elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları (örneğin; ateşleme manyetoları, dinamo manyetoları, ateşleme bobinleri, ısıtma ve ateşleme bujileri, marş motorları);jeneratörler (örneğin; dinamolar, alternatörler) ve bu tür motorlarla birlikte kullanılan konjonktörler-disjonktörler:
Electrical lighting or signalling equipment (excluding articles of heading 8539), windscreen wipers, defrosters and demisters, of a kind used for cycles or motor vehicles: MotorIu taşıtIarda, bisikletlerde veya motosikletIerde kuIIanıIan türden elektrikIi aydınIatma veya işaret cihazIarı (85.39 pozisyonun- da yer alan eşya hariç), cam siliciler, buzIanma veya buğulanmayı önIeyici tertibat:
Portable electric lamps designed to function by their own source of energy (for example, dry batteries, accumulators, magnetos), other than lighting equipment of heading 8512: Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manye- tolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (85.12 pozisyonunda yer alan aydınlatma cihazları hariç):
Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss: Sanayi veya laboratuvarlarda kullanılan elektrik ocak ve fırınları (endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla çalışanlar dahil); endüksiyon veya dielektrik kaybı yoluyla termik işlemlerde kullanılmaya mahsus diğer sanayi veya laboratuvar cihazları:
Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, electron beam, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or cermets: Elektrik (elektrikle ısıtılmış gaz dahil), lazer veya başka bir ışık veya foton ışını, ultrasonik, elektron ışını, manyetik şok veya plazma arkı yoluyla lehim veya kaynak yapmaya mahsus makina ve cihazlar (kesmeye elverişli olsun olmasın); metallerin veya sermetlerin sıcak olarak püskürtülmesine mahsus elektrikli makina ve cihazlar:
Electric instantaneous or storage water heaters and immersion heaters; electric space-heating apparatus and soil-heating apparatus; electrothermic hairdressing apparatus (for example, hairdryers, hair curlers, curling tong heaters) and hand dryers; electric smoothing irons; other electrothermic appliances of a kind used for domestic purposes; electric heating resistors, other than those of heading 8545: Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşala- rını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) :
Telephone sets, including telephones for cellular networks or for other wireless networks; other apparatus for the transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network), other than transmission or reception apparatus of heading 8443, 8525, 8527 or 8528: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda ( yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil),( 84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç )
Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether or not mounted in their enclosures; headphones and earphones, whether or not combined with a microphone, and sets consisting of a microphone and one or more loudspeakers; audiofrequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets: Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri:
Sound recording or sound reproducing apparatus:Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar
Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video tuner: Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın):
Parts and accessories suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8519 to 8521: Sadece ve esas itibariyle 85.19 ila 85.21 Pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı :
Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, 'smart cards' and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37:Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders: Radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar ( alıcı cihazı veya ses kaydetme yada kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar
Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus:Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları:
Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock: Radyo yayınlarını alıcı cihazlar ( aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın):
Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus: Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayan- lar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın):
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528: Sadece veya esas itibariyle 85.25 ila 85.28 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalar:
Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields (other than those of heading 8608): Demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili nehir yolları, taşıt park yerleri, limanlar veya hava alanlarında kullanılmaya mahsus elektrikli işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları (86.08 pozisyonunda yer alanlar hariç) :
Electric sound or visual signalling apparatus (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms), other than those of heading 8512 or 8530: Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazları (örneğin; ziller, sirenler, gösterge tabloları, hırsızlığa veya yangına karşı alarmlar) (85.12 veya 85.30 pozisyonlarında yer alanlar hariç):
Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable (pre-set):Sabit, değişken veya ayarlanabilir (ön ayar yapılabilir) elektrik kondansatörleri:
Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors: Elektrik rezistansları (reostalar ve potansiyometreler dahil) (ısıtıcı rezistanslar hariç):
Printed circuits:Baskı devreler:
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V: Gerilimi 1000 voltu geçen elektrik devrelerinin anahtarlanması (açılıp kapatılması) veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, sigortalar, yıldırım önleyiciler, gerilim sınırlayı- cılar, dalga bastırıcılar, fişler ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları):
Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders and other connectors, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V; connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables: Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanma- sına veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devre- sinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anah- tarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar, fişler, prizler ve soketler, ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları); optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)
Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of heading 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control apparatus, other than switching apparatus of heading 8517: Elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olup, 85.35 veya 85.36 pozis- yonlarında yer alan iki veya daha fazla cihazla donatılmış tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetler (90. fasılda yer alan alet ve cihazlarla donanmış olanlar dahil) ve sayısal kontrol cihazları (85.17 pozisyonunda yer alan cihazlar hariç) :
Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of heading 8535, 8536 or 8537:Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar:
Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps: Kızma esaslı veya deşarj esaslı elektrik ampulleri (monoblok far üniteleri ve mor ötesi veya kızıl ötesi ışınlı ampuller dahil); ark lambaları:
Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes): Sıcak katodlu, soğuk katodlu veya foto katodlu elektronik valfler, tüpler ve lambalar (örneğin; vakumlu veya buhar veya gaz doldurul- muş lamba, tüp ve valfler, civa buharlı redresör tüpleri, katod ışınlı tüpler, televizyon kameralarına mahsus valf ve tüpler) (85.39 pozisyonunda yer alanlar hariç):
Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels; light-emitting diodes; mounted piezoelectric crystals: Diyodlar, transistörler ve benzeri yarı iletken tertibat; ışığa duyarlı yarı iletken tertibat (bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş olsun olmasın fotovoltaik piller dahil); ışık yayan diyodlar; monte edilmiş piezo elektrik kristaller:
Electronic integrated circuits:Elektronik entegre devreler :
Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter: Bu Fasılın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtiImeyen kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihazlar:
Insulated (including enamelled or anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors: İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasın):
Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes: Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrotlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya (metalli veya metalsiz) :
Electrical insulators of any material:Her tür maddeden elektrik izolatörleri:
Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material: Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar) (85.46 pozisyonunda- ki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları:
Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified or included elsewhere in this chapter: Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörleri- nin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makina, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçaları: