Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 86 (Chapter 86)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators: Elektrikli lokomotifler (elektrik enerjisini dışarıdan alanlar veya elektrik akümülatörlü olanlar) :
Other rail locomotives; locomotive tenders:Diğer lokomotifler; tenderler:
Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604: Kendinden hareketli demiryolu veya tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç):
Railway or tramway maintenance or service vehicles, whether or not selfpropelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, trackliners, testing coaches and track inspection vehicles)Demiryolu veya tramvayların bakım veya servisine ait taşıtlar (ken- dinden hareketli olsun olmasın) (atölye vagonları, vinçli vagonlar, balast sıkıştırıcılarıyla donatılmış vagonlar, hat döşeyiciler, dene- me vagonları ve drezinler gibi)
Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not selfpropelled (excluding those of heading 8604)Kendinden hareketli olmayan demiryolu veya tramvay yolcu va- gonları; kendinden hareketli olmayan bagaj furgonları, posta va- gonları ve diğer özel amaçlı demiryolu ve tramvay vagonları (86.04 pozisyonuna girenler hariç)
Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled:Kendinden hareketli olmayan yük taşımaya mahsus demiryolu veya tramvay vagonları:
Parts of railway or tramway locomotives or rolling stock:Demiryolu taşıtlarının veya tramvayların aksam ve parçaları:
Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electromechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing: Demiryolu veya tramvay hatlarında kullanılan sabit malzeme; demiryolları, tramvaylar, karayolları, dahili su yolları, park yerleri, liman tesisleri veya hava limanları için mekanik (elektro mekanik dahil) işaret, emniyet veya trafik kontrol ve kumanda cihazları; bunların aksam ve parçaları:
Containers (including containers for the transport of fluids) specially designed and equipped for carriage by one or more modes of transport: Bir veya daha fazla taşıma şekline göre özel olarak yapılmış ve donatılmış konteynerler (sıvıların taşınmasına mahsus konteynerler dahil):