Anasayfa > Avrupa Birliği > 2009 Yılı Gümrük Tarifesi > Fasıl 90 (Chapter 90)

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables other than those of heading 8544; sheets and plates of polarising material; lenses (including contact lenses), prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other than such elements of glass not optically worked: Optik lifler ve optik lif demetleri; optik lif kabloları (85.44 pozisyonundakiler hariç); yaprak veya levha halinde polarizan maddeler; her tür maddeden mercekler (kontakt lensler dahil), prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (monte edilmemiş) (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç) :
Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or apparatus, other than such elements of glass not optically worked: Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar ve diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenme- miş camdan bu tür elemanlar hariç):
Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts thereof:Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları:
Spectacles, goggles and the like, corrective, protective or other:Gözlükler ve benzerleri (görme kusurunun giderilmesine mahsus gözlükler, koruyucu gözlükler ve diğer gözlükler):
Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments and mountings therefor, but not including instruments for radio-astronomy: Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri (telsiz astronomi cihazları hariç):
Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic flashlight apparatus and flashbulbs other than discharge lamps of heading 8539: Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç):
Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing apparatus: Sinema kameraları ve projektörleri (ses kaydına veya kaydedilen sesin tekrar verilmesine mahsus cihazları bulunsun bulunmasın) :
Image projectors, other than cinematographic; photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers: Sabit görüntü projektörleri (sinematografik olanlar hariç); fotoğraf büyültücü veya küçültücü cihazlar (sinematografik olanlar hariç):
Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic) laboratories, not specified or included elsewhere in this chapter; negatoscopes; projection screens: Bu fasılın diğer pozisyonlarında belirtilmeyen veya yer almayan fotoğraf (sinematografik dahil) laboratuvarlarında kullanılan alet ve cihazlar; negatoskoplar; projeksiyon perdesi:
Compound optical microscopes, including those for photomicrography, cinephotomicrography or microprojection: Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik- rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil):
Microscopes other than optical microscopes; diffraction apparatus:Mikroskoplar (optik mikroskoplar hariç) ; difraksiyon cihazları:
Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter: Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar:
Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances:Pusulalar; diğer seyrüsefer alet ve cihazları:
Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders: Arazi ölçme (fotogrametrik ölçüm aletleri dahil), hidrografik, oşinografik, hidrolojik, meteorolojik veya jeofizik alet ve cihazları (pusulalar hariç); telemetreler:
Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights:Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):
Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter: Resim yapmaya, çizim yapmaya veya hesap yapmaya mahsus aletler (çizim makinaları, pantograflar, iletkiler, pergel takımları, sürgülü cetveller, hesap daireleri gibi) ; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan elde kullanılan uzunluk ölçü aletle- ri (ölçü çubukları ve şerit metreler, mikrometreler, kalibreler gibi):
Instruments and appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sighttesting instruments: Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve ci - hazlar (sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) :
Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration apparatus: Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları:
Other breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither mechanical parts nor replaceable filtersDiğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç):
Orthopaedic appliances, including crutches, surgical belts and trusses; splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; hearing aids and other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability: Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil); cebireler, gutyerler ve kırıklara mahsus diğer cihaz- lar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar:
Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations, whether or not for medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or radiotherapy apparatus, X-ray tubes and other X-ray generators, high tension generators, control panels and desks, screens, examination or treatment tables, chairs and the like: X -Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X -ışınlı tüpler ve diğer X -ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masa- ları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzer- leri:
Instruments, apparatus and models, designed for demonstrational purposes (for example, in education or exhibitions), unsuitable for other uses: Teşhir edilmek (öğretimde veya sergilerde) üzere imal edilen ve başka amaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan alet, cihaz ve modeller:
Machines and appliances for testing the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical properties of materials (for example, metals, wood, textiles, paper, plastics): Maddelerin (metal, ağaç, dokumaya elverişli madde, kağıt, plastik maddeler gibi) sertliğini, dayanıklılığını, mukavemetini, elastikiye- tini veya diğer mekanik özelliklerini denemeye ve kontrol etmeye mahsus makina ve cihazlar:
Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments: Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler,barometreler, higrometreler ve psikrometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine olanları:
Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032:Sıvı ve gazların akış, seviye basınç veya değişebilir diğer özellikle- rini ölçmeye veya muayenesine mahsus alet ve cihazlar (debimet- reler, seviye göstergeleri, manometreler, kalorimetreler gibi) ( 90.14, 90.15, 90.28 veya 90.32 pozisyonlarındaki alet ve cihazlar hariç):
Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes: Fiziksel ve kimyasal analiz için alet ve cihazlar (polarimetreler, refraktometreler, spektrometreler, gaz veya duman tahlil cihazları); akışkanlığı,gözenekliliği, genleşmeyi, yüzey gerilimini veya ben- zerlerini ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar; ısı, ışık ve ses ölçmeye veya muayeneye mahsus alet ve cihazlar (pozmetreler dahil) ; mikrotomlar:
Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor: Gaz, sıvı ve elektrik sayaçları (bunların kalibre cihazları dahil):
Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes: Devir adedi sayaçları, üretim sayaçları, taksimetreler,milometreler, pedometreler,vb.; hız göstergeleri ve takometreler ( 90.14 ve 90.15 pozisyonlarındakiler hariç) ; stroboskoplar:
Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiations: Elektriki miktarları ölçmeye veya muayeneye mahsus osiloskop, spektrum analizörleri ve diğer alet ve cihazları ( 90.28 pozisyonun- daki elektrik sayaçları hariç); alfa, beta, gama, X-ışını, kozmik veya diğer iyonlaşma ışınlarını ölçmeye veya bulmaya mahsus alet ve cihazlar:
Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors: Bu fasılın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinaları; profil projektörleri:
Automatic regulating or controlling instruments and apparatus:Otomatik ayar ve kontrol alet ve cihazları:
Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 9090. Fasılda yer alan makina, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)