Anasayfa > Avrupa Birliği > 2017 Yılı Gümrük Tarifesi

Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler

ChapterSection I - Live animals; animal productsBÖLÜM I  - CANLI HAYVANLAR VE HAYVANSAL ÜRÜNLER
01Live animalsCanlı hayvanlar
02Meat and edible meat offalEtler ve yenilen sakatat
03Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebratesBalıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
04Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or includedSüt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal menşeli ürünler
05Products of animal origin, not elsewhere specified or includedTarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler
Section II - Vegetable productsBÖLÜM II - BİTKİSEL ÜRÜNLER  
06Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliageCanlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları
07Edible vegetables and certain roots and tubersYenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
08Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melonsYenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları
09Coffee, tea, maté and spicesKahve, çay, paraguay çayı ve baharat
10CerealsHububat
11Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat glutenDeğirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni
12Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodderYağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayiide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem
13Lac; gums, resins and other vegetable saps and extractsLak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar
14Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or includedÖrülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünler
Section III - Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxesBÖLÜM III - HAYVANSAL VE BİTKİSEL KATI VE SIVI YAĞLAR VE BUNLARIN PARÇALANMA ÜRÜNLERİ; HAZIR YEMEKLİK KATI YAĞLAR; HAYVANSAL VE BİTKİSEL MUMLAR  
15Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxesHayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar
Section IV - Prepared foodstuffs; beverages, spirits and vinegar; tobacco and manufactured tobacco substitutesBÖLÜM IV - GIDA SANAYİİ MÜSTAHZARLARI; MEŞRUBAT, ALKOLLÜ İÇKİLER VE SİRKE; TÜTÜN VEYA TÜTÜN YERİNE GEÇEN İŞLENMİŞ MADDELER
16Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebratesEt, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları
17Sugars and sugar confectioneryŞeker ve şeker mamulleri
18Cocoa and cocoa preparationsKakao ve kakao müstahzarları
19Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' productsHububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri
20Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plantsSebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar
21Miscellaneous edible preparationsYenilen çeşitli gıda müstahzarları
22Beverages, spirits and vinegarMeşrubat, alkollü içkiler ve sirke
23Residues and waste from the food industries; prepared animal fodderGıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler
24Tobacco and manufactured tobacco substitutesTütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
Section V - Mineral productsBÖLÜM V - MİNERAL MADDELER  
25Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cementTuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento
26Ores, slag and ashMetal cevherleri, cüruf ve kül
27Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxesMineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar
Section VI - Products of the chemical or allied industriesBÖLÜM VI - KİMYA SANAYİİ VE BUNA BAĞLI SANAYİİ ÜRÜNLERİ  
28Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopesAnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin; nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri
29Organic chemicalsOrganik kimyasal ürünler
30Pharmaceutical productsEczacılık ürünleri
31FertilisersGübreler
32Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inksDebagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; macunlar; mürekkepler
33Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparationsUçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları
34Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, 'dental waxes' and dental preparations with a basis of plasterSabunlar, yüzey-aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar,"dişçi mumları" ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları
35Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymesAlbüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler
36Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparationsBarut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddeler
37Photographic or cinematographic goodsFotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşya
38Miscellaneous chemical productsMuhtelif kimyasal maddeler
Section VII - Plastics and articles thereof; rubber and articles thereofBÖLÜM VII - PLASTİKLER VE MAMULLERİ; KAUÇUK VE MAMULLERİ  
39Plastics and articles thereofPlastikler ve mamulleri
40Rubber and articles thereofKauçuk ve kauçuktan eşya
Section VIII - Raw hides and skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut)BÖLÜM VIII - HAM POSTLAR VE DERİLER, KÖSELELER, POSTLAR, KÜRKLER VE BU MADDELERDEN MAMUL EŞYA; SARACİYE EŞYASI VE EYER VE KOŞUM TAKIMLARI; SEYAHAT EŞYASI, EL ÇANTALARI VE BENZERİ MAHFAZALAR; HAYVAN BAĞIRSAĞINDAN MAMUL EŞYA (İPEK BÖCEĞİ BAĞIRSAĞI HARİÇ)
41Raw hides and skins (other than furskins) and leatherHam postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler
42Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silkworm gut)Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç)
43Furskins and artificial fur; manufactures thereofKürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri
Section IX - Wood and articles of wood; wood charcoal; cork and articles of cork; manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerworkBÖLÜM IX - AĞAÇ VE AHŞAP EŞYA; ODUN KÖMÜRÜ; MANTAR VE MANTARDAN MAMUL EŞYA; HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI
44Wood and articles of wood; wood charcoalAğaç ve ahşap eşya; odun kömürü
45Cork and articles of corkMantar ve mantardan eşya
46Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerworkHasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası
Section X - Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard; paper and paperboard and articles thereofBÖLÜM X - ODUN VEYA DİĞER LİFLİ SELÜLOZİK MADDELERİN HAMURLARI VE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT VEYA KARTON (DÖKÜNTÜ, KIRPINTI VE HURDALAR); KAĞIT, KARTON VE MAMULLERİ
47Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboardOdun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)
48Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboardKağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
49Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plansBasılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makina yazısı metinler ve planlar
Section XI - Textiles and textile articlesBÖLÜM XI - DOKUMAYA ELVERİŞLİ MADDELER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA  
50Silkİpek
51Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabricYapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat
52CottonPamuk
53Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarnDokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat
54Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materialsSentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55Man-made staple fibresSentetik ve suni devamsız lifler
56Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine, cordage, ropes and cables and articles thereofVatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57Carpets and other textile floor coveringsHalılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroideryÖzel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası;işlemeler
59Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial useEmdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60Knitted or crocheted fabricsÖrme veya kroşe eşya
61Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crochetedÖrme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
62Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crochetedÖrülmemiş veya krose olmayan giyim eşyası ve aksesuarı
63Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; ragsDokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar
Section XII - Footwear, headgear, umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops and parts thereof; prepared feathers and articles made therewith; artificial flowers; articles of human hairBÖLÜM XII - AYAKKABILAR, BAŞLIKLAR, ŞEMSİYELER, GÜNEŞ ŞEMSİYELERİ, BASTONLAR, İSKEMLE BASTONLAR, KEMERLER, KIRBAÇLAR VE BUNLARIN AKSAMI; HAZIRLANMIŞ TÜYLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; YAPMA ÇİÇEKLER; İNSAN SAÇINDAN MAMUL EŞYA  
64Footwear, gaiters and the like; parts of such articlesAyakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı
65Headgear and parts thereofBaşlıklar ve aksamı
66Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seatsticks, whips, riding-crops and parts thereofŞemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı
67Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hairHazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşya
Section XIII - Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials; ceramic products; glass and glasswareBÖLÜM XIII - TAŞ, ALÇI, ÇİMENTO, AMYANT, MİKA VEYA BENZERİ MADDELERDEN EŞYA; SERAMİK MAMULLERİ; CAM VE CAM EŞYA
68Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materialsTaş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya
69Ceramic productsSeramik mamulleri
70Glass and glasswareCam ve cam eşya
Section XIV - Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof; imitation jewellery; coinBÖLÜM XIV - TABİİ VEYA KÜLTÜR İNCİLER, KIYMETLİ VEYA YARI KIYMETLİ TAŞLAR, KIYMETLİ METALLER, KIYMETLİ METALLERLE KAPLAMA METALLER VE BUNLARDAN MAMUL EŞYA; TAKLİT MÜCEVHERCİ EŞYASI; METAL PARALAR
71Natural or cultured pearls, precious or semiprecious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coinTabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar
Section XV - Base metals and articles of base metalBÖLÜM XV - ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA
72Iron and steelDemir ve çelik
73Articles of iron or steelDemir veya çelikten eşya
74Copper and articles thereofBakır ve bakırdan eşya
75Nickel and articles thereofNikel ve nikelden eşya
76Aluminium and articles thereofAluminyum ve aluminyumdan eşya
77(Reserved for possible future use in the harmonised system)(Armonize Sistem Nomanklatürü'nde ileride kullanılmak amacıyla saklı tutulmuştur.)
78Lead and articles thereofKurşun ve kurşundan eşya
79Zinc and articles thereofÇinko ve çinkodan eşya
80Tin and articles thereofKalay ve kalaydan eşya
81Other base metals; cermets; articles thereofDiğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya
82Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metalAdi metallerden aletler, bıçakcı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları
83Miscellaneous articles of base metalAdi metallerden çeşitli eşya
Section XVI - Machinery and mechanical appliances; electrical equipment; parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articlesBÖLÜM XVI - MAKİNALAR VE MEKANİK CİHAZLAR; ELEKTRİK MALZEMELERİ; BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; SES KAYDEDİCİLER VE KAYDEDİLEN SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR, TELEVİZYON GÖRÜNTÜ VE SES KAYDEDİCİLERİ VE KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜ VE SESİ TEKRAR VERMEYE MAHSUS CİHAZLAR; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE TEFERRUATI  
84Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereofNükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları
85Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articlesElektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı
Section XVII - Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipmentBÖLÜM XVII - NAKİL VASITALARI
86Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kindsDemiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları
87Vehicles other than railway or tramway rollingstock, and parts and accessories thereofMotorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı
88Aircraft, spacecraft, and parts thereofHava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçalar
89Ships, boats and floating structuresGemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Section XVIII - Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; clocks and watches; musical instruments; parts and accessories thereofBÖLÜM XVIII - OPTİK ALET VE CİHAZLAR, FOTOĞRAF, SİNEMA, ÖLÇÜ, KONTROL, AYAR ALET VE CİHAZLARI, TIBBİ VEYA CERRAHİ ALET VE CİHAZLAR; SAATÇİ EŞYASI; MÜZİK ALETLERİ; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
90Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereofOptik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı
91Clocks and watches and parts thereofSaatler ve bunların aksam ve parçaları
92Musical instruments; parts and accessories of such articlesMüzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Section XIX - Arms and ammunition; parts and accessories thereofBÖLÜM XIX - SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
93Arms and ammunition; parts and accessories thereofSilahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı
Section XX - Miscellaneous manufactured articlesBÖLÜM XX - MUHTELİF MAMUL EŞYA
94Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildingsMobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar
95Toys, games, and sports requisites; parts and accessories thereofOyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı
96Miscellaneous manufactured articlesÇeşitli mamul eşya
Section XXI - Works of art, collectors' pieces and antiquesBÖLÜM XXI - SANAT ESERLERİ, KOLLEKSİYON EŞYASI VE ANTİKALAR
97Works of art, collectors' pieces and antiquesSanat eserleri, kolleksiyon eşyası ve antikalar
99SPECIAL PURPOSE CUSTOMS TARIFF STATISTICAL POSITIONSÖzel amaçlı gümrük tarife istatistik pozisyonları
 ANNEXES(EKLER)
1Annex 1 (Ek 1)
2Annex 2 - PRODUCTS TO WHICH AN ENTRY PRICE APPLIES Ek 2 - Pazara Giriş Fiyatı Uygulamasına Tabi Ürünler
3Annex 3 (Ek 3)
4Annex 4 (Ek 4)
5Annex 5 (Ek 5)
6Annex 6 (Ek 6)
7Annex 7 - WTO TARIFF QUOTAS TO BE OPENED BY THE COMPETENT COMMUNITY AUTHORITIES (EK 7 - Avrupa Birliği Yetkili Organları Tarafından Açılacak olan Dünya Ticaret Örgütü Tarife Kotaları)