Mevzuat.Net Anasayfa > İngilizce tercümeleri bulunan mevzuat kalemleri

Customs Regulation (published on 07.Oct.2009)

Official Journal Date : 7.10.2009
Official Journal Number : 27369

Regulation for implementing the Law on customs no. 4458 and to clarify the issues to guide the enforcement and to lay down the procedures and principles for customs transactions by customs administrations.

Bu mevzuatın İngilizce tercümesi henüz hazır değildir, ancak talep etmeniz durmunda tercüme edebiliriz. Sağ tarafta bulunan formu doldurarak ilgili mevzuatın tercüme edilmesi için teklif talebinde bulunabilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliği (07.10.2009 tarihli)
Resmi Gazete Tarihi : 7.10.2009
Resmi Gazete Sayısı : 27369


4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirilmesi ve gümrük idarelerinde yapılacak gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik

Anahtar Kelimeler

gümrük yönetmeliği, onaylanmış kişi statüsü; onaylanmış kişi statü belgesi, bağlayıcı tarife bilgisi, bağlayıcı menşe bilgisi, gümrük tarifesi ve eşyanın tarife pozisyonlarına ayrılması, eşyanın menşeinin belirlenmesi; tekstil ürünlerinde menşenin belirlenmesi, menşe şahadetnamesi; menşe şahadetnamesi aranılacak eşya; menşe şahadetnamesi aranılmayacak eşya; Türkiyeden ihracatta düzenlenecek menşe şahadetnameleri, eşyanın gümrük kıymeti; gümrük kıymetinin tespiti; satış bedeli yöntemi; indirgeme yöntemi; hesaplanmış kıymet yöntemi; gümrük kıymetine dahil edilmeyecek giderler; istisnai kıymetle beyan; Royalti ve lisans ücreti, eşyanın ağırlığı; iç ambalajlarından ayrılabilen veya ayrılmayan eşyanın ağırlığının tespiti; hacim tespiti, özet beyan; özet beyan aranmayacak haller; kombine taşımacılıkta özet beyan verme yükümlülüğü; taşıma sözleşmelerinde özet beyan verme yükümlülüğü; varış öncesi bildirim; özet beyan süre sınırları; risk analizi; birden fazla limana uğrayan deniz veya hava taşıtlarına ilişkin risk analizi, taşıtların kontrolü, Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine Girmesi; eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girmesi ve gümrüğe sunulması, gümrüğe sunulan eşyanın boşaltılması; özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı, gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu, eşyanın geçici depolanması; geçici depolanan eşya; geçici depolama yerlerine eşya alınması; geçici depolama yerleri; yolcu beraberi eşya ambarı; özel tertip ve düzenek gerektiren eşya ve geçici depolama yerlerine alınmayacak eşya; kokar eşya; sahipsiz eşya; rezerveli eşya; kaçak zannı ile el konulan eşya; süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmayan eşya; eşyanın incelenmesi ve numune alınması; eşyanın muayene edilmesi; sigorta uzmanlarınca ekspertiz yapılması; elleçleme; geçici depolama yerlerinden çıkartılan eşya; geçici depolama yerlerinden çıkartılan eşyanın işlemleri tamamlanarak serbest bırakılması; muayenesi yerinde yapılacak eşyanın geçici depolama yerlerinden çıkışı; eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya nakli; geçici depolama yerlerinin bulunmadığı yerler, Eşyanın re’sen imhası, elleçleme; gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım, elleçleme; gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; fikri ve sınai hakların ihlali; fikri ve sınai hakları ihlal ettiği kesinleşen eşyaya ilişkin işlemler, beyannamede düzeltme; bölünmüş beyanname; eşyanın tesliminden önce beyannamenin iptali; eşyanın yanlış rejimde beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali; başka eşyanın beyan edilmesi nedeniyle eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali; geriye dönük izin verilmesi halinde eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali; ihracat veya hariçte işleme rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin beyannamenin iptali; antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımdaki eşyaya ilişkin beyannamenin iptali; posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın tesliminden sonra beyannamenin iptali; başka bir eşya, eşyanın teslimi; beyanname yerine kabul edilecek belgeler; kurye çantalarının beyanı; kurye kaplarının mühürlü olması; mühürleri sağlam olmayan kurye kapları; transit geçecek kuryeler; kuryesiz gelen kaplar; kurye mektupları; kurye mektuplarının gümrükçe alınması; kurye mektuplarının gümrüklerde kayıt edilmesi ve saklanması, basitleştirilmiş usulde beyanda bulunmak için aranan koşullar; basitleştirilmiş usullere ilişkin düzenleme yetkisi, serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyan; eksik beyan halinde eşyanın serbest dolaşıma girişi; serbest dolaşıma giriş rejiminde eksik beyanın tamamlanması ya da değiştirilmesi; serbest dolaşıma giriş rejiminde özelliği olan eşyanın tesliminde basitleştirilmiş usul; serbest dolaşıma giriş rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge; serbest dolaşıma giriş rejimi beyanının kayıt yoluyla yapılması; serbest dolaşıma giriş rejiminde tamamlayıcı beyan, Ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyanın basitleştirilmiş usulde serbest dolaşıma girişi, ihracat rejiminde basitleştirilmiş usuller için aranan koşullar; ihracat rejiminde eksik beyan; ihracat rejiminde eksik beyanda bulunması gereken hususlar; ihracat rejiminde eksik beyanın tamamlanması; ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge; ihracat rejim beyanının kayıt yoluyla yapılması; ihracat rejiminde tamamlayıcı beyan; Ekonomik etkili bir gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyanın ihracat rejimine girişi, ekonomik etkili gümrük rejimlerinde basitleştirilmiş usuller için aranacak koşullar; gümrük antrepo rejiminde eksik beyan; gümrük antrepo rejiminde eksik beyanda bulunması zorunlu hususlar; gümrük antrepo rejiminde eksik beyanın tamamlanması; gümrük antrepo rejim beyanının kayıt yoluyla yapılması, hariçte işleme rejiminde basitleştirilmiş usuller, hariçte işleme rejiminde basitleştirilmiş usuller; dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme veya geçici ithalat rejimlerinde basitleştirilmiş usuller, serbest dolaşıma girişte sözlü beyan edilecek eşya; ihracatta sözlü beyan edilecek eşya; geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya; sözlü beyan formu; yazılı beyan isteme hakkı, geçici ithal edilen eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan; ihraç edilen eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan; serbest dolaşıma giren eşya için başka bir tasarruf yoluyla beyan; beyanın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılması, beyanın kontrolü; diğer kurumlarca yapılacak kontroller; kırmızı hat kriteri; sarı hat kriteri; mavi hat kriteri; yeşil hat kriteri, eşyanın muayene edilmesi; belge kontrolü; ertelenmiş kontrol; muayene edilmeyecek eşya; muayene yeri; muayenede bulunacaklar; muayene giderleri; eksik muayenenin tamamlanması; ikinci muayene; beyannamenin düzeltilmesi; muayene sonucunda tespit edilen farklılıklara uygulanacak işlemler; eşyanın tesliminden sonra beyannamede düzeltme; ayniyet tespiti, laboratuar tahliline tabi tutulacak eşya; gümrük laboratuvarlarında yapılan tahlillerin ücretlendirilmesi; numune almaya ilişkin kurallar; numunelerin miktarı, etiketlenmesi ve mühürlenmesi; numunelerin laboratuvara gönderilmesi; tahlillerin yapılması ile ilgili hususlar; tahlil sonuçlarının eşya sahiplerine duyurulması, serbest dolaşıma giriş rejimi; birden fazla tarifedeki eşyanın aynı tarifede vergilendirilmesi; ticaret politikası önlemleri; nihai kullanıma tabi eşya ve teminat; nihai kullanım başvuru formu, izin belgesi, izin belgesinin iptali veya değiştirilmesi; birlikte depolama; nihai kullanıma tahsis; nihai kullanıma tabi eşyanın devri ve başka bir gümrüğe gönderilmesi; nihai kullanımda sorumluluk, denetim ve gümrük gözetiminin sona ermesi, transit rejimi; transit rejimi beyanı; yasaklamaya tabi eşyanın transiti; hayvan ve hayvansal maddeler ile bitki ve parçalarının transiti;hareket idaresinde ihracat eşyasının transit işlemleri; hareket idaresinde serbest dolaşımda olmayan eşyanın transit işlemleri; hareket idaresinde transit beyannamesinde düzeltme; hareket idaresinde transit beyanının kontrolü; hareket idaresinde transit edilecek eşyanın araca yüklenmesi; transit süresi; hareket idaresinde teminatın kontrol edilmesi; hareket idaresinde ayniyet önlemleri; telef veya kayıp olan eşya; varış idaresinde ihracat eşyasının transit işlemleri; varış idaresinde serbest dolaşımda olmayan eşyanın transit işlemleri; varış idaresinde transit beyanının kontrolü; alındı belgesi; Ortak Transit Rejimi; kağıt usul; tek idari belge (TİB); ulusal transit rejimi; yüksek kaçakçılık riski içeren eşya; indirimli tutarda kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme; teminattan vazgeçme sertifikası; kapsamlı teminat sertifikası; transit beyanının sunulması ve beyannameye yazılacak bilgiler; basitleştirme izni; basitleştirme iznin iptali ve düzeltilmesi; kapsamlı teminat kullanma izni verilmesi; yolcu eşyasının transiti; teminat aranmayan eşyanın eksik çıkması; TIR Karnesi kapsamında transit rejimine tabi eşyanın taşınması; ATA Karnesi ile transit taşıma işlemleri, bireysel teminat; bireysel teminat fişi; fişli bireysel teminat; ortak transit rejimi kapsamında geçerli teminatlar; teminat idaresi; teminat türleri; teminat belgeleri, kapsamlı teminat; transit rejiminde basitleştirmenin kapsamı; basitleştirme için izin koşulları; basitleştirme için başvuru; basitleştirme izni; basitleştirme iznin iptali ve düzeltilmesi; kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme başvurusu; kapsamlı teminat başvurusu ve tutarı, referans tutar, demiryolu ile taşımada CIM taşıma belgesi; demiryolu ile taşımada etiket; CIM taşıma belgesinin tescil edilmesi; demiryolu ile taşımada hareket idaresindeki işlemler; demiryolu ile taşımada varış idaresindeki işlemler, havayolu ile taşımada eşya manifestosu; havayolu ile taşımada hareket gümrük idaresindeki işlemler; havayolu ile taşımada varış gümrük idaresindeki işlemler, denizyolu ile taşımada eşya manifestosu; denizyolu ile taşımada hareket gümrük idaresindeki işlemler; denizyolu ile taşımada varış gümrük idaresindeki işlemler; denizyolu ile transit; denizyolu ile transite ilişkin özel hükümler, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; antrepo; antrepo tipleri; gümrük antrepo tipleri; A Tipi Antrepo; B Tipi Antrepo; C Tipi Antrepo; D Tipi Antrepo; E Tipi Antrepo; F Tipi Antrepo; antrepo türleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; antrepoya konulabilecek eşya; izinle antrepoya konulabilecek eşya, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; antrepolardaki eşyanın başkasına devri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; elleçleme; antrepoda eşyanın elleçlemeye tabi tutulması, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; antrepoda karıştırma ve montaj işlemleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; ortak depolama, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; kesin çıkış; geçici çıkış, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; antrepolar arasında eşya nakli, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; ihraç ürünleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; işleme faaliyetleri yapılabilecek antrepo tipleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; işleme faaliyetine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşya; işleme faaliyetine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşya, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; eşyanın antrepoda kalabileceği süre, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; kap içinde gelen sıvılar ve diğer maddeler, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük antrepo rejimi; antrepolarda ambalaj maddelerinin işlenmesi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; eşdeğer eşya, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; dahilde işleme izninde süre, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; eşyanın gümrüğe sunulması; beyannamenin gümrüğe sunulması, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; işlem görmüş ürünlerin vergileri; işlem görmüş ikincil ürünlerin vergileri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; verimlilik oranı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; miktar ölçme yöntemi; kıymet ölçme yöntemi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; nihai kullanımda vergi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; geri ödeme sistemi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; ürünün gümrüğe sunulması; beyannamenin gümrüğe sunulması, ekonomik etkili gümrük rejimleri; dahilde işleme rejimi; eşyanın serbest dolaşıma girmesi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük kontrolü altında işleme rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük kontrolü altında işleme rejimi; gümrük kontrolü altında işleme rejiminde iznin geçerlilik süresi ve süre uzatımı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük kontrolü altında işleme rejimi; gümrük kontrolü altında işleme rejimine giriş için verilecek beyanname, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük kontrolü altında işleme rejimi; verimlilik oranı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; gümrük kontrolü altında işleme rejimi; işlem görmüş ürünlerin gümrük kıymeti, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; dahili trafik, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresi ve süre uzatımı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; geçici ithal eşyasının ayniyeti, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; ATA Karnesi ile beyan; geçici ithalatın ATA karnesi kapsamında yapılması, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; teminat, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; geçici ithal eşyasının serbest dolaşıma girişi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; geçici ithal eşyasının yeniden ihracı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; teminatın çözülmesi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; cari hesap defteri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; taşıtlara ilişkin giriş çıkış işlemleri; taşıtların geçici ithali, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; taşıtların girişine izin verilmeyeceği ve belgelerin geçerli sayılmayacağı haller, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; taşıtların yedek parça, aksesuar ve normal teçhizatının geçici ithalatı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; geçici ithalat rejimi; taşıtlara ilişkin geçici ithalat işlemlerinin kapatılması, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; hariçte işleme izni, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; işlem görmüş ürünlerin geçici ihracat eşyasının işlenmesi sonucu elde edildiğinin tespiti, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; hariçte işleme rejimi beyanı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; eşyanın serbest dolaşıma sokulması; hariçte işleme rejimine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; beyannameye eklenecek belgeler, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; vergilerin hesaplanması, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; işlem görmüş ürünlerin kıymeti, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; verimlilik oranı, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; miktar ölçme yöntemi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; kıymet ölçme yöntemi, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; ticari nitelikte olmayan eşyaya ilişkin işleme faaliyeti, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; üçgen trafik kullanma izni, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; ticaret politikası önlemleri, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; tamir amaçlı hariçte işlemede vergilendirme; tamir amaçlı hariçte işleme, ekonomik etkili gümrük rejimleri; hariçte işleme rejimi; önceden ithalat; önceden ithalatta vergilendirme, ihracat rejimi; ihracat beyannamesi, ihracat rejimi; geçici depolama süresi; takip edilmeyen beyannameler, ihracat rejimi; beyan edilen eşyanın kısmen veya tamamen ihraç edilememesi; beyan edilen eşyanın tamamen ihraç edilmemesi, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; serbest bölgelerde gümrük gözetimi ve kontrolü, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; serbest bölgeden çıkan veya bu bölgeye giren kişilerden aranacak belgeler, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; gümrük statü belgesi, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; serbest bölgelerdeki eşyaya yönelik yapılabilecek işlemler, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; elleçleme, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; envanter defterleri; envanter kayıtları, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; vergilerin hesaplanması, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; serbest bölgeler; serbest bölgelerden Avrupa Birliğine eşya gönderilmesi, gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım; yeniden ihracat; imha ve terk, Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkan Eşya; özet beyan; farklı taşıma türlerinde veya kombine taşımacılıkta özet beyan düzenlenmesi; çıkış öncesi bildirim, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller; diplomatik muafiyetler; diplomatik muafiyetlerden yararlanacak kişiler, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller; diplomatik muafiyetlerin uygulanmasında karşılıklılık şartı, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller; diplomatik muafiyetlere ilişkin gümrük işlemleri; diplomatik muafiyetler, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller; diplomatik muafiyetler; muafen giren eşya ve taşıtların satış ve devri; muafen giren taşıtların çalınması, gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınacak haller; diplomatik muafiyetler; elçilik mektubu; elçilik mektuplarının şekil ve tescili, geri gelen eşya; geçici olarak çıkan taşıtlar ve eşya, geri gelen eşya; geri gelen taşıtlar; kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı, geri gelen eşya; eşyaya ait parçaların geri gelmesi; ihraç edilen eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların geri gelmesi, geri gelen eşya; geri gelen eşyanın beyanı; konsinye satış suretiyle ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı; geçici olarak çıkarıldıktan sonra geri gelen taşıtların ve ticari nitelikte olmayan eşyanın beyanı, geri gelen eşya; süresini aşarak geri getirilen, getirilmeyen ve kesin ihracata dönüştürülen eşya, deniz balıkçılığı ürünleri, kolilerin gümrük idaresine bildirilmesi; posta kolileri; posta gümrük işlemleri; posta kolilerinin gümrüğe bildirilmesine mahsus listeler, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; posta yolu ile gelen eşyada beyanname, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; posta kolilerinde muayene ve tahakkuk, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; posta gümrük işlemlerinin tamamlanması ve kolilerin teslimi, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; posta idaresince tahsil olunacak vergiler, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; posta kolilerinin ihracat işlemleri, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; yurt dışına gönderilen posta kolilerinin muayenesi, posta gümrük işlemleri; posta kolileri; mahrecine yollanacak koliler, posta gümrük işlemleri; posta haberleşme gönderileri, posta gümrük işlemleri; posta eşyasının başka bir gümrük idaresine sevk edilmesi, posta gümrük işlemleri; posta gönderilerinin konulacağı yerler ve posta idaresinin sorumluluğu ve yükümlülüğü, posta gümrük işlemleri; inceleme veya tahlil için eşyanın posta idaresinden alınması, posta gümrük işlemleri; muayenede eksik çıkan posta gönderileri, posta gümrük işlemleri; posta yolu ile gelen eşyanın muayenesinde rastlanacak ithali yasak maddeler, posta gümrük işlemleri; posta eşyasının tasfiyesi, yakıt ve kumanyalara ilişkin işlemler; deniz ve hava taşıtlarına yakıt ve kumanya verilmesi; yakıt ve kumanya, yakıt ve kumanyalara ilişkin işlemler; yakıt ve kumanya; yakıt ve kumanya talebi, yakıt ve kumanyalara ilişkin işlemler; gümrüklerde doğrudan işlem takip edebilecek bunker ve liman bayileri, yakıt ve kumanyalara ilişkin işlemler; Türk bandıralı gemilerde yakıt ve kumanya defteri tutulması, yakıt ve kumanyalara ilişkin işlemler; Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan tedarik ettikleri yakıt ve kumanyaların beyanı, yakıt ve kumanyalara ilişkin işlemler; Türk bandıralı gemilerin yabancı limanlardan tedarik ettikleri yakıt ve kumanyaların beyanı, gümrük yükümlülüğü; gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması; ithalatta gümrük yükümlülüğü, gümrük yükümlülüğü; gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması; gümrük yükümlülüğünü etkilemeyecek haller, gümrük yükümlülüğü; gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması; gümrük vergileri tahakkukunu izleme defteri, gümrük yükümlülüğü; teminat; toplu teminat; götürü teminat, gümrük yükümlülüğü; teminat; götürü teminat tutarı, gümrük yükümlülüğü; teminat; kabul olunabilecek teminat ve değerlendirilmesi, gümrük yükümlülüğü; teminat; teminatın kabulü, gümrük yükümlülüğü; teminat; teminat mektuplarının takibi, gümrük yükümlülüğü; beyannamenin iptali nedeniyle vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; gümrük vergilerinin geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya yetkili gümrük idareleri, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; vergilerin geri verilmeyeceği veya kaldırılmayacağı haller, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; geri verme veya kaldırma başvurusu, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; gümrük idarelerince yapılacak işlemler, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; geri verme veya kaldırma işleminde tutulacak kayıtlar, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; ticaret politikası önlemleri, gümrük yükümlülüğü; vergilerin ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması; para cezalarının geri verilmesi, geçici depolama yerleri; geçici depolama yeri işleticilerinde aranacak şartlar, geçici depolama yerleri; geçici depolama yeri açma izni, geçici depolama yerleri; geçici depolama yeri açma izni; geçici depolama yeri işletme izninin geri alınması, gümrük antrepoları; yatırım izni, gümrük antrepoları; antrepo açma izni, gümrük antrepoları; antreponun devri; antrepoların kapatılması, gümrük antrepoları; antrepolarda yapılacak değişiklikler, gümrük antrepoları; antrepoya eşya girişinin durdurulması; antrepo açma ve işletme izninin geri alınması, gümrük antrepoları; teminat ve taahhütname, gümrük antrepoları; götürü teminat; antrepo işleticilerinden alınacak götürü teminat, gümrük antrepoları; indirimli teminat; toplu götürü teminat uygulaması; indirimli teminat uygulaması, gümrük antrepoları; antrepo işleticileri tarafından uyulması zorunlu hususlar, gümrük antrepoları; antrepolarda aranacak şart ve nitelikler, gümrük antrepoları; antrepo açma ve işletme izin belgeleri ve harçların tahsili, gümrük antrepoları; antrepo stok kayıtları, gümrük antrepoları; yıllık sayımlar, gümrük antrepoları; E tipi antrepoya konulacak eşyaya ilişkin özel hükümler, gümrük antrepoları; özelliği olan eşya, gümrük antrepoları; akaryakıt antrepoları, gümrük antrepoları; dökme gelen sıvılar, gümrük antrepoları; tankların ölçülmesi; tanklardan alınacak eşyanın tespiti, gümrük antrepoları; tanktan tanka eşya nakli; tanklardan kaplara eşya nakli, çalışma saatleri; çalışma zamanları, gümrükte iş takibi, bağımsız çalışmayan gümrük müşavirleri, gümrük müşavirinin yükümlülükleri, çalışma yeri, gümrük müşavirliği veya gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi, gümrük müşavirliği/gümrük müşavir yardımcılığı sınavları, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartları, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri; yetkilendirilmiş gümrük müşaviri yanında çalışılan süreler, yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri; yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerine uygulanacak disiplin cezaları, cezalar; para cezalarının dağıtımı, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar; özet beyan hükümlerinin ihlali, usulsüzlüklere ilişkin cezalar; usulsüzlük cezası; cezai sorumluluk, itirazlar; itiraz başvuruları, itirazlar; itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesi, itirazlar; tahlile itiraz ve ikinci tahlil hakkı; ikinci tahlil, Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu, Bağlayıcı Tarife Bilgisi Formu, Bağlayıcı Menşe Bilgisi Formu, menşeli olmayan girdilerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilik veya işleme faaliyetleri listesine ilişkin açıklayıcı notlar, menşeli olmayan girdilerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilik veya işletme faaliyetlerine ilişkin liste; tekstil ürünleri, menşeli olmayan girdilerle imal edilen ürüne menşe statüsü kazandıran veya kazandırmayan işçilik veya işletme faaliyetlerine ilişkin liste; tekstil ürünleri, menşe şahadetnamesi, gümrük kıymeti; gümrük kıymeti yorum notları, gümrük kıymetinin belirlenmesinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerinin kullanılması, özet beyan formu ve kullanma talimatı, bazı maddelerin fire oranlarına ilişkin liste, geçici depolama yerlerine konulması halinde özel tertip ve düzenek gerektiren eşya listesi, fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal eden eşyanın gümrük işlemlerinin durdurulmasına ilişkin başvuru formu, gümrük beyannamesi kullanma talimatı, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; ortak transit rejimine ilişkin sözleşmeye taraf ülke ve kodları, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; ülke kodları, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; teslim şekline ilişkin kodlar, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; döviz kodları, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; işlemin niteliğine ilişkin kodlar, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; taşıma şekline ilişkin kodlar, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; rejim kodu, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; vergi ve ödeme şekillerine ilişkin kod numaraları, gümrük beyannamesi kullanma talimatı; uluslararası anlaşmalar; muafiyet kodu; rejim kodu; döviz kodları; işlemin niteliğine ilişkin kodlar; kap kodları; OTS kodları; ortak transit rejimine ilişkin sözleşme akit tarafları ile AB üyesi ülkelerin kodları; ortak transit rejim kodları; taşıma şekline ilişkin kodlar; teslim şekline ilişkin kodlar; ülke kodları, işlenmiş tarım ürünleri beyan formu; analiz sonuç raporu; işlenmiş tarım ürünleri beyan formu/analiz sonuç raporu, ithal eşyasına ait kıymet bildirim formu, tahlili yapılacak eşyanın teslimine ilişkin taahhütname, elçilik mektubu, kurye mektubu, eşyanın ilgili rejime geçişinin kayıt yoluyla yapılması, geçici ithalat rejimi sözlü beyan formu, sözlü beyan formu, laboratuar tahliline tabi tutulacak eşya, gümrük laboratuvarları tahlil ücretleri listesi, numune alma tutanağı; numune ve şahit numune alma tutanağı, numune etiketi, nihai kullanım denetim formu, nihai kullanım izin başvuru formu, nihai kullanım izin başvuru formu açıklama notları, nihai kullanım izin belgesi, satış ve devir formu, T5 Belgesi Kontrol Belgesi, riskli eşya; yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, transit rejimi teminat mektubu; bireysel teminat; teminat mektubu, transit rejimi taahhütname; fişli bireysel teminat; taahhütname (fişli bireysel teminat), teminat mektubu; kapsamlı teminat; transit rejimi teminat mektubu, kapsamlı teminat sertifikası; TC 31 - kapsamlı teminat sertifikası, teminattan vazgeçme sertifikası; TC 33 - teminattan vazgeçme sertifikası, bireysel teminat fişi; fişli bireysel teminat; TC 32 - Bireysel Teminat Fişi, mali yapının tespit raporu, transit rejimi; ek koşullar, kapsamlı teminat; kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme başvurusu, kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izni; kapsamlı teminat, kapsamlı teminat; kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme kullanma izni, havayolu izni; transit rejimi, kağıt usul; transit rejimi; TC 20 - araştırma bildirimi; TC 21- doğrulama talebi; TC 21A - doğrulama talebi; TC 22 - tekit yazısı, transit güvenlik refakat belgesi; transit rejimi; transit refakat belgesi, transit güvenlik kalem listesi; transit rejimi, transit refakat belgesi için açıklayıcı notlar ve bilgiler (veri); transit güvenlik refakat belgesi; transit rejimi; transit refakat belgesi, transit güvenlik kalem listesi; transit rejimi, etiket (demiryolu transiti), yükleme listesi, yükleme listesi; yükleme listesine ilişkin açıklayıcı not, ekonomik etkili gümrük rejimleri; ekonomik etkili gümrük rejimleri başvuru formu, ekonomik etkili gümrük rejimleri; ekonomik etkili gümrük rejimleri izin formu, dahilde işleme rejimine yönelik ekonomik koşullara ilişkin detaylı kriterler, ekonomik etkili bir rejime tabi tutulmuş eşyanın bir rejim hak sahibinden diğerine devri, standart verimlilik oranları, standart verimlilik oranları; INF bilgi formları; INF 1 formu; INF 2 Bilgi Formu; INF 3 Bilgi Formu; INF 5 formu; INF 6 Bilgi Formu; INF 7 formu; INF 8 formu; INF 9 bilgi formu, özel düzenek ve yapı gerektiren eşya listesi, elleçleme; gümrük antrepolarında veya serbest bölgelerde yapılabilecek elleçleme faaliyetlerine ilişkin liste, işlem görmüş ürünlerdeki ithal eşya oranı; işlem görmüş ürünlerdeki ithal eşya oranı hesaplama yöntemleri, gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulacak eşya, taşıt giriş çıkış formu, tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşya; imalat, işleme veya tamir amacıyla gönderilen geçici ihracat eşyasının işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin bilgi formu, işlem görmüş ürünlerin bünyesinde kullanılan geçici ihraç eşyası miktarını hesaplama yöntemleri, gümrük statü belgesi, tespit ve tahakkuk kağıdı, ticari nitelikte olmayan eşyaya ait geçici ihracat beyannamesi ve taahhütnamesi, dışarıdan gelen kolilerin gümrük idaresine bildirilmesi, işlemleri biten posta kolilerinin teslim kağıdı, posta idaresinden geçici olarak alınacak kolilere ait alındı belgesi, bunker ve liman bayilerinden alınacak taahhütname, Türk bandıralı gemilerin Türk/Yabancı limanlardan aldıkları kumanya ve yakıtları, teminat mektubu; teminat mektubu örneği, geri verme veya kaldırma başvurusu; geri verme veya kaldırma başvurusu formu, geçici depolama yeri işleticilerinin müsteşarlığa vereceği taahhütname örneği, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı veya muhafazaları için özel tertip veya tesislere gereken eşyanın konulmasına mahsus antrepo açma veya işletme talebinde bulunanlardan alınacak taahhütname örneği, antrepo açıp işletme talebinde bulunanlardan alınacak taahhütname örneği, usulsüzlük cezası; usulsüzlük cezasını gerektiren fiiller

Teklif Talep Formu

Sayfadaki mevzuatın İngilizce tercümesi için teklif almak için bu formu kullanınız:

Tam Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Telefon Numaranız :

Teklif İste


Listeye Geri Dön

Bize Ulaşın

Bestekar Sokak 32/5 06680 Ankara
Tel : 90-312-418 94 15
Fax : 90-312-418 50 89
E-Mail : info@tariff-tr.com
http://www.mevzuat.net/legislation/ingilizcemevzuatdetay.aspx?mkid=11178
Click for ENGLISH - Copyright © 2010 Mevzuat.Net - İnfosoft Bilgi Sistemleri Tüm Hakkı Saklıdır.