CE İşaretli Ürünlere İlişkin 2016 yılı Tebliği ile yapılan değişiklikler

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/9) 31.12.2015 tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda, bu önemli Tebliğin 2015 Yılı CE Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/9) ile olan karşılaştırmasını bulabilirsiniz:


Tebliğin Muafiyetler ve istisnalar başlıklı 6. Maddesi (5). fıkrası hükmü gereğince, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar” ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri Tebliğin 11 inci maddesine göre sonuçlandırılır.

2009/15481 sayılı Kararın 112. Maddesi:

MADDE 112- (1) 97 nci maddenin ikinci fikrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

(2) Miktar itibarıyla Ek-9'daki listede belirtilen sınırların üzerinde olan ve Kanunun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca müeyyide uygulanan eşya birinci fıkra hükmüne tabidir.

Tebliğin Fiili Denetim başlıklı 9. Maddesi (6). fıkrası hükmü gereğince, TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan AT Uygunluk Beyanı veya test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Tebliğin TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı başlıklı 11. Maddesi (3). fıkrası hükmü gereğince, yukarıda sayılan eşyanın ithalatında gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilecek 15 haneli TAREKS referans numarası, 109115014436576 olarak belirlenmiştir.

Aynı maddenin (4). fıkrası da bu sene yeni olarak eklenen hükümler arasındadır:
"(4) Ek-2’de belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip, TAREKS referans numarası yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 20 haneli kod aranır. "CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-1 de yer alan “İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmelikler” listesine aşağıdaki yönetmelikler eklenmiştir.

CE İşareti Taşıması Gereken ürünlerle ilgili İthalatta Denetlenen Ürünlerin Tabi Oldukları Yönetmelikler 2016 yılında eklenenler"

Tebliğin GEÇİCİ MADDE 1 (3) hükmü gereğince Gezi Tekneleri Yönetmeliği hariç olmak üzere yukarıdaki yeni Yönetmeliklere ilişkin denetimlere 1/4/2016 tarihinde başlanacaktır.


CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-2 de yer alan “DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ” listesine aşağıdaki maddeler bu sene eklenmiştir.

CE İşareti Taşıması Gereken ürünlere 2016 yılında eklenenler"

Tebliğin GEÇİCİ MADDE 1 (2) hükmü gereğince GTİP’ler 8903.10.10.00.00 ve 8903.10.90.00.00 GTİP’leri hariç olmak üzere yeni eklenen bu ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle Tebliğ hükümleri uygulanmaz.


CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği Ek-2 de yer alan “DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ” listesindeki aşağıdaki maddeler için İlgili Yönetmelik değişmiştir.

G.T.İ.P. Madde Adı İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER (2015 YILI) İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER (2016 YILI)
8414.40.10.00.11 Vidalı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.10.00.12 Pistonlu olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.10.00.19 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.90.00.11 Vidalı olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.90.00.12 Pistonlu olanlar Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8414.40.90.00.19 Diğerleri Basınçlı ekipmanlar, basit basınçlı kaplar, taşınabilir basınçlı ekipmanlar Makine
8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde(self contained) Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler(split sistem) Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.81.00.90.00 Diğerleri Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.82.00.90.00 Diğerleri Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8415.83.00.90.00 Diğerleri Makine,LVD,EMC Makine,LVD,EMC ,ENERJİ ETİKETLEMESİ,ECO-DESIGN
8501.52.20.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
8501.52.30.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
8501.52.90.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
8501.53.81.90.00 Diğerleri (taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç) LVD, ECO-DESIGN EMC (Asenkron "İndüksiyon" motorları hariç)
8504.40.30.90.00 Diğerleri LVD LVD,EMC
8504.40.55.90.00 Diğerleri LVD LVD,EMC
8504.40.82.90.00 Diğerleri LVD LVD,EMC
8508.11.00.00.11 Gerilimi 110 volt veya daha fazla olanlar LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8508.11.00.00.19 Diğerleri LVD,EMC LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8508.19.00.00.00 Diğerleri LVD,EMC LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8508.60.00.00.00 Diğer elektrik süpürgeleri LVD,EMC LVD,EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.21.92.00.00 Gerilimi 100 voltu geçenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.21.98.00.00 Gerilimi 100 voltu geçmeyenler (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.13 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az dekoratif ampuller (25 mm. Hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.14 Tüp şeklinde flamanlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.22.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.92.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı genel amaçlı aydınlatma ampulleri (CRS) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.92.00.12 Cam kavanoz çapı 25 mm. veya daha yukarı dekoratif ampuller (silika, mantar, mum, top, renkli) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.92.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.98.00.11 Cam kavanoz çapı 25 mm.den az minyon ampuller (25 mm.ve oto ampulleri hariç) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.29.98.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.11 Boyu 590 mm.den az olan doğrusal tüp floresans ampuller (minyatür floresans ampuller) (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.12 Boyu 590 mm.yi geçen fakat 1210 mm.yi geçmeyen doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.13 Boyu 1210 mm.den fazla doğrusal tüp floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.10.00.14 Doğrusal olmayan floresans ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.90.00.11 Simit şeklinde olanlar (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.31.90.00.19 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD,EMC LVD, EMC, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.32.20.00.00 Civa veya sodyum buharlı ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.32.90.00.00 Metal halitli ampuller (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.39.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.41.00.00.00 Ark lambaları (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN
8539.49.00.00.00 Diğerleri (AC için 50-1000 volt - DC için 75-1500 volt aralıkları dışındakiler ve taşıtlarda kullanılanlar hariç) LVD LVD, ENERJİ ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin