cumhuriyet bayramı

Abone Girişi

(Bu Nedir?)

Gümrük Tarife Detayı Bul

(Örneğin GTİP Numarası giriniz kutusuna 5407.61.90.90.11 yazıp, Ülke Seçiniz kutusundan Çin Halk Cumhuriyeti' ni seçip Gümrük Tarife Detayı Göster düğmesine basarsanız, Çin den Döşemelik Mensucat (5407.61.90.90.11 nolu Gtip) ithalatında ne kadar gümrük vergisi, kdv, ek vergi vb. uygulandığını; anti-damping, gözetim, ek mali yükümlülük gibi ek önlemlerin uygulanıp, uygulanmadığını görebilirsiniz.)

Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi'ni deneyin

Siz sadece ithalat yapmak istediğiniz malzemenin tarife pozisyonunu, menşe ülkeyi, malzeme miktarını ve fiyatını girin, gerisini Mevzuat.Net Akıllı Gümrük Vergisi Hesaplama Sistemi' ne bırakın

Detaylar için tıklayınız

Son Dakika Haberler

29.03.2023Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün Gümrük Müşavirinin Müteselsil Sorumluluğu konulu yazısı

Gümrük müşavirinin yerine getirdiği gümrük iş ve işlemleri ile imzaladığı beyannamelerde kullanılan verilerin yanlış olduğunu bildiği ya da mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği veya bir araştırma sonucunda gerçek durumun öğrenilebileceği hallerde söz konusu verilerin doğruluğundan gümrük idaresine karşı sorumlu olduğu hk.Devamı >>

29.03.2023Anayasa Mahkemesi Kararı İTİRAZIN REDDİ (Gümrük Kanunu Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması - 211 inci madde hk.)

4458 sayılı Gümrük Kanununun Vergilerin Geri Verilmesi veya Kaldırılması ile ilgili 211 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının ikinci paragrafına 7333 sayılı Kanunla eklenen ...veya ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın gümrük kıymetinin yükümlünün kendi beyanı ile artırılması... ibaresinin Anayasaya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE karar verilmiştir.Devamı >>

29.03.2023Küçük ev aletlerine ilişkin GÖZETİM Tebliği yeniden düzenlendi (Yürürlük; 22/04/2023)

2023/7 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; gözetim kapsamına alınan birim gümrük kıymeti 100 doların altında olan 8516.79.20.00.00 gtip li airfryer ve fritözler listeden çıkarıldı; 8508.11.00.00.19 gtip li şarj edilebilen dik kullanımlı elektrik süpürgeleri listeden çıkarıldı, 8509.40.00.00.12 gtip inde yer alan mikserlerde tezgah üstü hazneli (3 lt-10 lt) stand mikserler ve diğer mikserler ayrımı kaldırılarak, tüm mikserler 10 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu, 8516.60.90.00.19 gtip inde yer alan eşyada airfryer ve diğerleri ayrımı kaldırılarak, tümü 30 ABD Doları/Birim Gümrük Kıymeti gözetime tabi tutuldu, 8516.71.00.00.19 gtip inde yer alan eşyalar gözetim listesinden çıkarıldı. (Yürürlük; 22/04/2023) birim gümrük değeri 10 doların altında olan mutfak mikserleri için öngörülen gözetim uygulaması detaylandırılarak, bu ürünün 3 litre ile 10 litre arasında hacme sahip ve 80 doların altında birim gümrük kıymetini haiz olanları gözetim uygulamasına dahil edildi. (Yürürlük; 22/04/2023)Devamı >>

29.03.2023Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik

1 seri nolu Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Yalnızca hava yolu veya yalnızca kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığında yetki kullanılmak istenmesi durumunda 1.000.000 Türk Lirası, her iki yetkinin birlikte kullanılmak istenmesi durumunda ise 2.000.000 Türk Lirası tutarında teminat mektubu ibraz edilmesi gerekecek; Kara yolu ile hızlı kargo taşımacılığına konu eşyanın gümrük işlemleri, Adana, İskenderun, Kütahya ve Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğünden de gerçekleştirilebilecek; 29/3/2023ı tarihinden önce Bakanlıktan operatör yetkisi almış olan hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin ibraz etmiş olduğu teminat mektupları, 29/9/2023 tarihine kadar, yenilenebilecek veya eksik kalan tutar için ek teminat mektubu verilebilecek. bu tarihe kadar teminat mektuplarının yeni tutarlara göre tamamlanmaması durumunda, söz konusu koşul sağlanıncaya kadar operatör yetkisi askıya alınacak.Devamı >>

29.03.20238517.13 gtipli Akıllı telefonlarda 200 ABD Doları/Adet şeklindeki gözetim uygulaması devam edecek (Yürürlük; 30/03/2023)

8517.13.00.00.00 gümrük tarife pozisyonunda sınıflandırılan akıllı telefonların ithalatında uygulanmakta olan 200 ABD Doları/Adet gözetim kıymetini 350 ABD Doları/Adet e yükselten İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırıldı; akıllı telefonlarda gözetim 200 ABD Doları/Adet(Gümrük Kıymeti) şeklinde uygulanmaya devam edecek. (Yürürlük; 30/03/2023)Devamı >>

29.03.202329 Mart 2023 Tarihli, 32147 Sayılı Resmi Gazete

29.03.2023 Tarihli, 32147 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

28.03.2023Gümrükler Genel Müdürlüğünün Disiplin İşlemleri Konulu Yazısı.

İGM Derneğinin Gümrükler Genel Müdürlüğüne muhatap ...Merkez Disiplin Kurulu Yüksek Disiplin Kurulunda Gümrük Müşavir Derneklerinden Temsilci Bulundurulması... ve ...Dava Konusu İhracat İşlemlerinde Gümrük Kanunu 181/2 Md. İst. Beraat Eden Gümrük Müşavirlerine Disiplin Cezası Verilmesi Hususu... konulu yazıları ile cevabi yazı hk.Devamı >>

28.03.20232023/8 sayılı Genelge kapsamı başvurular ve İstisnai Kıymetle Beyan Başvuru Kılavuzu

Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki istisnai kıymetle beyan taleplerinin TPS üzerinden yapılabilmesine ilişkin yayımlanan 2023/8 sayılı Genelgede belirtildiği üzere royalti/lisans kapsamındaki başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak, diğer başvurular ise yükümlüsünce otomatik onay işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.Devamı >>

28.03.2023İTKİB- Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Mücbir Sebep Halleri Hk.


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler ve İskenderun Limanı'nda çıkan yangın sebebiyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan ihracatçılarımız tarafından iletilen şifahi değerlendirme talepleri ile 15.03.2023 tarihinde Sayın Bakanımız başkanlığında gerçekleştirilen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında gündeme getirilen söz konusu eşyaya ilişkin olarak mücbir sebebe istinaden Dahilde İşleme Rejimi kapsamında izlenebilecek usullere ilişkin bilgi taleplerinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Mer’i 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 27. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca; deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ithal eşyası/ihraç ürünü zayi olan firmaların ilgili mahkemeye başvurmak suretiyle zayi olan eşya/ürünün durumunu öncelikle tespit ettirmesi gerektiği, söz konusu tespite ilişkin tebligatın mahkeme tarafından belge için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü), izin için ise ilgili gümrük idaresine yapılması ertesinde, belge/izin sahibi firmanın mevcut durumu gösterir mahkeme tespitiyle birlikte başvuru yapması halinde firmanın talebine göre belge/izin kapsamı ithal eşyasına tekabül eden ihracat aranmamakta ya da söz konusu telef olan veya kaybolan eşya kadar yeniden ithalata izin verildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın gibi mücbir sebep ile fevkalade haller nedeniyle belge/izin sahibi firmanın üretim tesisinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda, bu duruma dair delil tespiti işlemi talep olunan mahkemece Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü)/gümrük idaresine tebligat yapılması ertesinde, firmanın başvurması halinde belge/izin kapsamında ithal edilen eşya bütün hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, Dahilde İşleme Rejiminden yararlanma koşullarına sahip başka bir firmaya, gümrük gözetimi ve denetimi altında (belge için Bakanlığın uygun görüşü alındıktan sonra) devredilebildiği belirtilmekte olup, bu kapsamda, belge/izin sahibi ihracatçı firmaların belirtilen usuller çerçevesinde müracaatları halinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanabileceği bildirilmektedir.

Kaynak: http://www.itkib.org.tr/tr/bulten-2023-5699.htmlDevamı >>

28.03.20232017/18 sayılı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik

2017/18 sayılı Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin Dayanak, Tanımlar, İdari yaptırımlar başlıklı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.Devamı >>

28.03.202328 Mart 2023 Tarihli, 32146 Sayılı Resmi Gazete

28.03.2023 Tarihli, 32146 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.03.2023TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu (GENELGE: 2023/8)

Gümrük Yönetmeliğinin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki istisnai kıymetle beyan talepleri Tek Pencere Sistemi üzerinden İstisnai Kıymetle Beyan Formu ile yapılacaktır.Devamı >>

27.03.2023Gümrükler Genel Müdürlüğünün Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı konulu yazısı

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın ithali kontrole tabi yakıt, atık ve hurdalardan olması halinde çevre katkı payının teminata bağlanmadan 2872 sayılı Çevre Kanununun 18 inci maddesi hükmü uyarınca tahsil edilmesi gerektiği hk. Devamı >>

27.03.202327 Mart 2023 Tarihli, 32145 Sayılı Resmi Gazete

27.03.2023 Tarihli, 32145 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

27.03.202326 Mart 2023 Tarihli, 32144 Sayılı Resmi Gazete

26.03.2023 Tarihli, 32144 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

25.03.2023Yeni Eklenen/İptal Edilen BTB ler

Bağlantıya tıklayarak yeni eklenen/iptal edilen BTB leri görüntüleyebilirsiniz.Devamı >>

25.03.2023AKİB - Rusya - Kolza Tohumu İhracatı

Ticaret Bakanlığından iletilen yazıda, Rusya Federasyonunda ihdas edilen Hükümet Kararnamesi marifetiyle 20 Mart - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) Rusya Federasyonu'ndan Avrasya Ekonomik Birliği üyeleri haricindeki üçüncü ülkelere yönelik gerçekleştirilecek 1205.10.900.0 ve 1205.90.000.9 gümrük tarife istatistik pozisyonlu kolza tohumu ihracatının yasaklandığı belirtilmektedir.

Kaynak: https://www.akib.org.tr/files/downloads/2023/03/f2c2394c7b9245f2c2394c7b9245f2c2394c7b9245f2c2394c.pdfDevamı >>

25.03.20232023 Yılı Gümrük Müşavirliği Sölü Sınav Sonuçları, Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması

2023 Yılı Gümrük Müşavirliği Sölü Sınav Sonuçları, Komisyonların Teşkili ve Taleplerin Tutanağa Bağlanması

Kaynak: https://www.mergumder.org.tr/index.php?sf=duyuruAyrintisi&duyuruId=4880Devamı >>

25.03.2023İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Süt ve krema, Tereyağı, Patates, Kuru soğan, Adi fasulye, Kırmızı mercimek eklendi.

2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine, 0402 Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler), 0405.10 Tereyağı, 0701.90 Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri, 0703.10.19.00.11 Kuru soğan, 0713.33.90.00.19 Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris), 0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek eklenmiştir.Devamı >>

25.03.202325 Mart 2023 Tarihli, 32143 Sayılı Resmi Gazete

25.03.2023 Tarihli, 32143 sayılı Resmi Gazete' nin içindekiler sayfasını web sitemizde görebilirsiniz. Devamı >>

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz özelliklerinden
faydalanmak için Abone olun.

Ücretsiz Deneme Aboneliği

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Aboneliği" linkine tıklayınız.

Mevzuat.Net Nedir?

Dış ticaret mevzuatı ve uygulamalarıyla ilgili tüm kanuni ve referans bilgileri bilgisayarda kolayca ve en güncel haliyle takip etmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiş, abonelik yapısıyla çalışan bir bilgi sistemidir.


  • İthal edilecek mal ve/veya menşe ülke ile ilgili bir kısıtlama, yasak, ek vergi (antidumping, ek mali yükümlülük, tarife kontenjanı, gözetim) var mı?
  • Her hangi bir malı her hangi bir ülkeden ithal ederken ne kadar gümrük vergisi, kdv, ötv ve fon öderim?
  • Ülkemizde uygulanan teşvikler nelerdir ve bunlardan nasıl faydalanırım?
  • İthalatı yapmadan önce ne tür belgeler düzenlemeliyim, hangi izinleri almalıyım, hangi mercilere başvurmalıyım?

Bu ve benzeri sorularınızın cevaplarını kolay, hızlı ve güncel şekilde Mevzuat.Net sisteminde bulabilirsiniz.

Programımız 1994 yılından buyana ticari kullanımdadır ve aralarında Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi mevzuatı yapan ve uygulanmasını sağlayan kurumların da bulunduğu, pekçok kurum ve firma tarafından büyük bir beğeniyle kullanılmaktadır. Aşağıdaki bağlantıları kullanarak, programımızın içeriği, abonelik şartları ve sistemimizi kullanan kullanıcılar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Abonelik Seçeneklerimiz Program İçeriği Referanslarımız

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin