İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği için 2016 yılı ile gelen değişiklikler

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/1) 31.12.2015 tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda, bu önemli Tebliğin 2015 Yılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği ile olan karşılaştırmasını bulabilirsiniz:


Tebliğin Muafiyetler ve istisnalar başlıklı 6. Maddesi (8). fıkrası hükmü gereğince, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar” ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri Tebliğin 11 inci maddesine göre sonuçlandırılır.

2009/15481 sayılı Kararın 112. Maddesi:

MADDE 112- (1) 97 nci maddenin ikinci fikrası kapsamında serbest dolaşıma sokulan hava taşıtları hariç olmak üzere, bu Kısım hükümlerinin uygulanmasında diğer mevzuattan kaynaklanan tahdidi ve takyidi hükümler dikkate alınmaz.

(2) Miktar itibarıyla Ek-9'daki listede belirtilen sınırların üzerinde olan ve Kanunun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca müeyyide uygulanan eşya birinci fıkra hükmüne tabidir.

Tebliğin Fiili Denetim başlıklı 9. Maddesi (10). fıkrası hükmü gereğince, TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

Tebliğin TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı başlıklı 11. Maddesi (4). fıkrası hükmü gereğince, yukarıda sayılan eşyanın ithalatında gümrük beyannamesinin 44 no’lu hanesine kaydedilecek 15 haneli TAREKS referans numarası, 101115014436576 olarak belirlenmiştir.

Aynı maddenin (5). fıkrası da bu sene yeni olarak eklenen hükümler arasındadır:
"(5) Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gerekli teknik altyapının tamamlanmasını müteakip, TAREKS referans numarası yerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, “Tek Pencere Sistemi” çerçevesinde elektronik ortamda vereceği 20 haneli kod aranır. "Tebliğin Ek-1 inde yer alan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler listesine yeni eklenen ürünler: İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünlere 2016 yılında eklenenler

Tebliğin Geçici Maddesi' nin 2. fıkrası hükmü gereği yukarıdaki GTİP kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin