Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik (12.03.1999 t. 23637 s. R.G.)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ile 1989 tarihli Markaların Uluslararası Teccili konusunda Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol'de belirtilen uluslararası marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2-Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun mal ve hizmetlere marka verilerek, bunların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönetmelik,1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ile 1989 tarihli Markaların Uluslararası Tescili Konusunda Madrid Anlaşması'na ilişkin Protokol'e dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen:

Anlaşma: 14/7/1967'de Stockholm'de değiştirilen 2/10/1979'da revize edilen, 14/4/1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşmasını,

Protokol: 27/6/1989'da Madrid'de kabul edilen, Markaların Uluslararası Tesciline ilişkin Madrid Anlaşması ile ilgili Protokolü,

Akit Taraf: Anlaşmaya taraf olan devlet veya Protokole taraf olan devlet veya hükümetlerarası teşkilatı,

Akit Devlet: Bir devlet olan akit tarafı,

Akit Teşkilatı: Hükümetlerarası teşkilat olan akit tarafı,

Uluslararası Tescil: Anlaşma veya Protokol veya her ikisi uyarınca bir markanın tescilini,

Uluslararası Başvuru: Anlaşma veya Protokol veya her ikisi uyarınca işleme konan uluslararası tescil başvurusunu,

Yalnızca Anlaşma Çerçevesinde Düzenlenen Uluslararası Başvuru: Menşe ofisi; Protokol ile değil de, Anlaşma ile bağlı bulunan bir devletin ofisi olan veya uluslararası başvuruda belirlenen tüm devletlerin Anlaşma ile bağlı olduğu durumlarda (bu devletlerin aynı zamanda Protokol ile bağlı olmasına bakılmaksızın) hem Anlaşma hem de Protokol ile bağlı olan bir devletin ofisi olan bir uluslararası başvuruyu,

Yalnızca Protokol Çerçevesinde Düzenlenen Uluslararası Başvuru: Menşe ofisi; Anşama ile değil de, Protokol ile bağlı bulunan bir devletin veya bir akit teşkilatın ofisi olan veya uluslararası başvurunun, Anlaşma ile bağlı bulunan bir devleti içermediği durumlarda hem Anlaşma hem de Protokol ile bağlı bulunan bir devletin ofisi olan bir uluslararası başvuruyu,

Hem Anlaşma Hem de Protokol Çerçevesinde Düzenlenen Uluslararası Başvuru: Menşe ofisi; hem Anlaşma hem de Protokol ile bağlı bulunan bir devletin ofisi olan, Anlaşma ile bağlı bulunan en az bir devletin (bu devletin aynı zamanda Protokol ile de bağlı bulunduğuna bakılmaksızın) ve Anlaşma ile değil de, Protokol ile bağlı bulunan en az bir devletin veya bir akit teşkilatın tesciline dayanan ve belirlenmesini içeren bir uluslararası başvuruyu,

Başvuru Sahibi: Uluslararsı başvurunun adına işleme konduğu gerçek kişi veya tüzel kişiyi,

Tüzel Kişi: Uygulanabilir kanunlar uyarınca hak elde etme, yükümlülükler üstlenme ve bir hukuk mahkemesinde dava açma veya kendisine dava açılma imkanı olan bir şirket, dernek veya başka grup veya teşkilatı,

Esas Başvuru: Bir akit tarafın ofisi tarafından işleme konan ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan, o markanın tesciline yönelik başvuruyu,

Esas Tescil: Bir akit tarafın ofisi tarafından gerçekleştirilen ve bir markanın tescili için uluslararası başvuruya esas oluşturan o markanın tescilini,

Belirleme: Duruma göre Anlaşmanın 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca veya Protokolün 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme) talebini, ayrıca Uluslararası Sicile kaydedilen bu tür genişletmeleri,

Belirlenen Akit Taraf: Duruma göre Anlaşmanın 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca veya Protokolün 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca korumanın genişletilmesi (bölgesel genişletme) talebi yapılan veya Uluslararası Sicile böyle bir genişletmenin kaydedildiği bir akit tarafı,

Anlaşma Uyarınca Belirlenen Akit Taraf: Kendisi için, Anlaşmanın 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca talep edilen koruma genişletilmesinin (bölgesel genişletme) Uluslararası Sicile kaydedildiği, belirlenen bir akit tarafı,

Protokol Uyarınca Belirlenen Akit Taraf: Kendisi için, Protoklün 3 üncü maddesinin (B) bendinin birinci veya ikinci fıkraları uyarınca talep edilen koruma genişletilmesinin (bölgesel genişletme) Uluslararası Sicile kaydedildiği, belirlenen bir akit tarafı,

Red: Anlaşmanın 5 inci maddesinin birinci fıkrası veya Protokolün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca; belirlenen bir akit taraf ofisi tarafından yapılan, korunmanın söz konusu akit tarafta korunmayacağına ilişkin bildirimi,

Gazete: Altıncı kısmın birinci bölümünde belirtilen süreli gazeteyi,

Marka Sahibi: Uluslararası tescilin kendisi adına Uluslararası Sicile kaydedildiği gerçek veya tüzel kişiyi,

Figüratif Unsurların Uluslararası Sınıflandırılması: 12/6/1973 tarihli Markaların Figüratif Unsurlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını düzenleyen Viyana Anlaşması ile oluşturan sınıflandırmayı,

Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılması: 14/7/1967 tarihinde Stockholm'de ve 13/5/1977 tarihinde Cenevre'de revize edilen, 15/6/1957 tarihli Markaların Tescili Amacına Yönelik Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ile oluşturulan sınıflandırmayı,

Uluslararası Sicil: Anlaşma, Protokol veya Yönetmeliğin kaydedilmesini gerekli kıldığı veya kaydedilmesine izin verdiği, uluslararası tescillerine ilişkin olarak Uluslararası Büro tarafından tutulan verilerin, saklanma araçlarına bakılmaksızın resmi olarak biriktirilmesini,

Ofis: Duruma göre, markaların tescilinden sorumlu bir akit tarafın ofisi veya Anlaşmanın 9 uncu maddesinin (C) bendinde veya Protokolün 9 uncu maddesinin (C) bendinde belirtilen ortak ofisi veya her ikisini,

Menşe Ofis: Duruma göre Anlaşmanın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan menşe ülkenin ofisi veya Protokolün 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan menşe ofisi veya her iksini,

Resmi Form: Uluslararası Büro tarafından hazırlanan formu veya aynı içerik ve biçime sahip herhangi bir formu,

Belirlenen Ücret: Ücret Çizelgesinde belirtilen uygulanabilir ücreti,

Genel Müdür: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Genel Müdürü'nü,

Uluslararası Büro: Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının Uluslararası Bürosu'nu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yazışmalar

Uluslararası Büro ile Yapılacak Yazışmalar ve İmza

Madde 5-Uluslararası Büro ile yapılacak yazışmalarda aşağıdaki usulller uygulanır:

a) Yazışma (tek bir zarf içinde birkaç belge ile): Bu maddenin (f) bendinde belirtildiği şekilde, Uluslararası Büro ile yapılacak yazışmalar, iletişimin teleks veya telgraf ile yapıldığı durumlar hariç, daktilo veya benzer bir araç ile yazılı olarak yapılır ve imzalanır. Eğer birden fazla belge bir zarf içinde postalanırsa, bu belgelerin her birini açıklayan bir liste de bu belgelere iliştirilir.

b) İmza: İmza, el ile atılmış, basılmış veya damgalanmış olur; imza bir mührün iliştirilmesi yoluyla veya (f) bendinde belirtilen elektronik yazışma söz konusu olduğunda, Uluslararası Büro ile ilgili ofis arasında kararlaştırılan bir tanımlama yoluyla yer değiştirebilir.

c) Telefaks Yoluyla Yazışmalar: Yazışmalar, Uluslararası Büroya telefaks aracılığıyla gönderilebilir. Ancak, bu durumda aşağıdaki şartların sağlanması gereklidir:

1) Yazışmanın resmi bir form üzerinde sunulması gerektiği durumda, resmi form telefaks yazışması amaçları için kullanılır.

2) Yazışmanın, uluslararası başvuruda oluştuğu durumda, menşe ofis tarafından imzalanan ve ilişkili olduğu uluslararası başvurunun tanımlanmasını mümkün kılacak yeterli belirtimleri içeren resmi formun, markanın kopyasını veya kopyalarını taşıyan asıl nüshası Uluslararası Büroya gönderilir.

Asıl nüshanın, telefaks aracılığıyla yapılan yazışmanın alındığı günden itibaren bir aylık süre içerisinde Uluslararası Büro tarafından alınması durumunda, bu asıl nüshanın, Uluslararası Büro tarafından telefaks aracılığıyla yapılan yazışmanın alındığı günde alındığı kabul edilir.

Uluslararsı başvurunun, Uluslararsı Büroya telefaks aracılığıyla gönderilmesi durumunda, uluslararası başvurunun gerekli şartlara uygunluğunun Uluslararası Büro tarafından incelenmesi;

1) (c) bendinin 2 numaralı alt bendinde sözü geçen asıl nüsha telefaks aracılığıyla yazışmanın alındığı tarihten itibaren bir aylık süre dahilinde alınmışsa; bu asıl nüshanın alınması üzerine,

2) Söz konusu asıl nüsha Uluslararası Büro tarafından söz konusu süre içerisinde alınmamışsa, üçüncü fıkranın 1 numaralı bendinde sözü geçen bir aylık sürenin dolması üzerine,

başlar.

d) Teleks veya telgrafla yapılan yazışmalar: Uluslararası başvuru veya uluslararsı tescili müteakip yapılan belirleme dışındaki yazışmalar, Uluslararası Büroya teleks veya telgraf aracılığıyla gönderilebilir. Ancak, resmi formun kullanılması gerekliyse, uygun olarak imzalanmış ve içerik açısından gönderilen teleks veya telgrafın içeriği ile aynı olan resmi formun, teleks veya telgraf aracılığıyla yapılan yazışmanın alındığı günden itibaren bir aylık süre içerisinde Uluslararası Büro tarafından alınmış olması gereklidir.

Yukarıda belirtilen şartlara uyulduğu durumlarda, resmi formun, teleks veya telgrafla yapılan yazışmanın alındığı tarihte Uluslararası Büro tarafından alındığı kabul edilir. Yukarıda belirtilen şartlara uyulmadığı durumlarda teleks veya telgrafla yapılan yazışmanın, yapılmadığı kabul edilir.

e) Telefaksın Uluslararası Büro tarafından alınma tarihi ve oanaylanması: Göndericinin belirlenebilmesi ve telefaks aracılığıyla ulaşabilmesi koşuluyla, Uluslararası Büro zaman geçirmeksizin ve telefaks yoluyla, telefaks yazışmasını gönderen kişiyi, yazışmanın alındığı konusunda ve telefaks yazışmasının eksik alınması veya okunaksız olması durumunda, bu konuda bilgilendirilir.

Bir yazışmanın telefaks aracılığıyla gönderildiği durumda ve yazışmanın gönderildiği yer ile Cenevre arasındaki zaman farkından dolayı, gönderimin başladığı tarih, Uluslararası Büro tarafından yazışmanın tümünün alındığı tarihten farklı ise, bu iki tarihten daha önce olanı Uluslararası Büro tarafından alınma tarihi olarak kabul edilir.

f) Elektronik yazışmalar, elektronik gönderimin Uluslararası Büro tarafından alınma tarihi ve onaylanması: Bir ofisin istemesi durumunda, bu ofisle Uluslararası Büro arasındaki yazışmalar, uluslararsı başvurunun sunulması da dahil olmak üzere, Uluslararası Büro ile söz konusu ofis arasında üzerinde kararlaştırılan bir yolla elektronik olarak yapılabilir.

Göndericinin tanımlanabilmesi ve göndericiye ulaşabilmesi koşuluyla, Uluslararası Büro zaman geçikmeksizin ve elektronik iletim yoluyla, elektronik yazışmayı gönderen kişiyi, yazışmanın alındığı konusunda ve elektronik yazışmanın eksik alınması veya kullanılmayacak durumda olması durumunda, bu konuda bilgilendirilir.

Bir yazışmanın elektronik yöntemlerle gönderildiği ve yazışmanın gönderildiği yer ile Cenevre arasındaki zaman farkından dolayı, gönderimin başladığı tarihle yazışmanın tümünün Uluslararası Büro tarafından alındığı tarih birbirinden farklı olduğu durumlarda, iki tarihten daha önce olanı, Uluslararası Büro tarafından yazışmanın alınma tarihi olarak kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararsı Büro Nezdinde Temsil

Vekil, Vekilin Adresi ve Vekillerin Sayısı

Madde 6-Başvuru sahibi veya marka sahibi, Uluslararası Büro nezdinde vekil kullanılabilir. Bu durumda vekilin adesi;

a) Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru açısından, Anlaşma ile bağlı bulunan akit tarafın ülkesinde olmalıdır,

b) Yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru açısından, Protokol ile bağlı bulunan akit tarafın ülkesinde olmalıdır,

c) Hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvuru açısından, akit tarafın ülkesinde olmalıdır,

d) Bir uluslararası tescil açısından, akit tarafın ülkesinde olmalıdır.

Başvuru sahibinin veya marka sahibinin, sadece bir tane vekili olabilir. Atamanın birden fazla vekil belirtmesi durumunda, ilk önce belirtilen vekil, vekil olarak kabul edilir ve böyle kaydedilir.

Avukatlar veya patent veya marka acentalarından oluşan bir ortaklık veya firmanın, Uluslararası Büro nezdinde vekil olarak gösterilmesi durumunda, söz konusu ortaklık veya firma tek vekil olarak kabul edilir.

Vekilin Atanması

Madde 7-Vekilin atanması uluslararası başvuruda yapılabilir veya eğer sonraki belirleme veya talep bir ofis aracılığıyla yapılıyorsa, dördüncü kısmın ikinci bölümündeki hükümler çerçevesinde sonraki belirleme veya talepte de yapılabilir.

Bir vekilin atanması, aynı başvuru sahibinin veya marka sahibinin bir veya daha fazla belirli uluslararası başvurularına veya uluslararası tescillerine veya gelecekte yapılacak tüm uluslararsı başvurular ve uluslararsı tescillerine ilişkin olan ayrı bir yazışma içinde de yapılabilir. Söz konusu yazışma, Uluslararası Büroya:

a) Başvuru sahibi, marka sahibi veya atanmış vekil tarafından,

b) Menşe ofis tarafından,

c) Eğer başvuru sahibi, marka sahibi veya atanmış vekil talep eder ve söz konusu ofis bunu kabul ederse, ilgili başka bir ofis tarafından,

sunulur.

Yazışma, başvuru sahibi veya marka sahibi veya kendisi aracılığıyla sunulan ofis tarafından imzalanır.

Uygunsuz Atama

Madde 8-Atanan vekilin adresinin, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen ülkede olmaması durumunda, Uluslararsı Büro, atamayı yapılmamış olarak kabul eder ve dolayısıyla başvuru sahibini veya marka sahibini, atanan vekili ve yazışmayı gönderen veya ileten bir ülkenin ofisi ise, o ofisi bilgilendirir.

Uluslararsı Büro, bir vekilin atanmasını 7 nci maddede belirtilen hükümlere aykırı bulursa, bundan dolayı başvuru sahibini veya marka sahibini, atanan vekili ve yazışmayı gönderen veya ileten bir ofis ise ofisi bilgilendirir.

Bu durumda Uluslararası Büro, ilgili tüm yazışmaları, başvuru sahibi veya marka sahibine gönderir.

Bir Vekilin Atanmasının Kaydedilmesi ve Bildirimi; Atamanın Geçerlilik Tarihi

Madde 9-Uluslararsı Büro, bir vekilin atanmasının uygulanabilir şartlara uygun olduğunu görürse, başvuru sahibinin veya marka sahibinin bir vekili olduğunu ve vekilin adı ve adresini Uluslararası Sicilce kaydeder. Bu durumda, atamanın geçerlilik tarihi, Uluslararası Büronun, vekilin atamasının yapıldığı uluslararası başvuru, sonraki belirleme, talep veya ayrı yazışmayı aldığı tarih olur.

Uluslararsı Büro, birinci fıkrada belirtilen kaydı, hem başvuru sahibi veya marka sahibine hem de vekile bildirir. Atamanın bir ofis aracılığıyla ayrı bir yazışma halinde sunulduğu durumlarda, Uluslararası Büro aynı zamanda söz konusu kaydı, bu ofise de bildirir.

Bir Vekilin Atanmasının Etkisi

Madde 10-Bu Yönetmelikte açık biçimde aksi belirtilmedikçe, 9 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca kaydedilen vekilin imzası, başvuru sahibi veya marka sahibinin imzasının yerine geçer.

Bu Yönetmelikte açık biçimde bir davetiye, bildirim veya diğer yazışmaların hem başvuru sahibine veya marka sahibine hem de vekile yapılması gerektiğinin şart koşulması dışında, Uluslararası Büro, bir vekilin olmaması durumunda, başvuru sahibine veya marka sahibine gönderilecek olan tüm davetiye, bildirim veya diğer yazışmaları, 9 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca kaydedilen vekile gönderir. Söz konusu vekile bu şekilde gönderilen tüm davetiye, bildirim veya diğer yazışmalar, başvuru sahibine veya marka sahibine yapılmış gibi kabul edilir.

9 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca kaydedilen, vekil tarafından Uluslararası Büroya gönderilen tüm yazışmalar, başvuru sahibi veya marka sahibi tarafından söz konusu Büroya gönderilmiş gibi kabul edilir.

Vekil Kaydının İptali ve İptalin Geçerlilik Tarihi

Madde 11-9 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan herhan gibi bir kayıt, başvuru sahibi, marka sahibi veya vekil tarafından imzalanan bir yazışma ile talep edilmesi durumunda iptal edilir. Kayıt, yeni bir vekilin atanması durumunda veya mülkiyet konusunda bir değişiklik kaydedildiğinde ve uluslararası tescilin yeni marka sahibi tarafından herhangi bir vekilin atanmaması durumunda, Uluslararası büro tarafından re'sen iptal edilir.

İptal, Uluslararası Büronun, buna karşılık gelen yazışmayı aldığı tarihten itibaren geçerli olur.

İptal, vekil tarafından talep edilmesi durumunda, aşağıdaki tarihlerden daha önce olanı itibariyle geçerli olur:

a) Uluslararası Büronunun, yeni bir vekilin atamasının yapıldığı yazışmayı aldığı tarih,

b) Vekilin, kaydın iptaline ilişkin talebinin alınmasından itibaren sayılan iki aylık sürenin sona erme tarihi.

İptalin geçerlilik tarihine kadar, 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tüm yazışmalar, Uluslararası Büro tarafından hem başvuru sahibine veya marka sahibine hemde vekile gönderilir.

Uluslararası Büro, vekil tarafından yapılan iptal talebini aldıktan sonra, bunu başvuru sahibi veya marka sahibine bildirir ve bu bildirime, bildirim tarihinden önceki altı ay içinde vekile gönderilen veya vekilin Uluslararası Büroya gönderdiği tüm yazışmaların kopyalarınıda ekler.

Uluslararası Büro, geçerli iptal tarihi bilindikten sonra, iptal ve geçerli iptal tarihini, kaydı iptal edilen vekile, başvuru sahibi veya marka sahibine ve vekilin atanmasının bir ofis aracılığıyla sunulduğu durumlarda, söz konusu ofise bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Süre Limitlerinin Hesaplanması, Posta ve Dağıtım Hizmetlerindeki Aksaklıklar

Süre Limitleri

Madde 12-Uluslararası başvurulara ilişkin süreler şu şekilde hesaplanır:

a) Yıl olarak ifade edilen süreler: Yıl olarak ifade edilen herhangi bir süre, müteakip yılda, sürenin başladığı olayın ay ve günüyle aynı ada ve aynı sayıya sahip olan ay ve günde sona erer. Ancak, bir olayın 29 Şubat'ta gerçekleşmesi ve müteakip yılda Şubat ayının 28 gün çekmesi durumunda, süre 28 Şubat'ta sona erer.

b) Ay olarak ifade edilen süreler: Ay olarak ifade edilen herhangi bir süre, ilgili müteakip ayda, sürenin başladığı olayın günüyle aynı sayıya sahip olan günde sona erer. Ancak, ilgili müteakip ayın, aynı sayıya sahip bir günü yoksa, süre o ayın son günü sona erer.

c) Gün olarak ifade edilen süreler: Gün olarak ifade edilen herhangi bir sürenin hesaplanması, ilgili olayın gerçekleştiği günü müteakip günde başlar ve buna uygun olarak sona erer.

d) Uluslararası Büronun veya bir ofisin halka açık olmadığı bir günde sona erme: Eğer bir süre, Uluslararası Büronun veya söz konusu ofisin kamuya açık olmadığı bir günde sona ererse, süre (a) ve (c) bentlerine rağmen, Uluslararası Büronun veya söz konusu ofisin kamuya açık olduğu ilk müteakip günde sona erer.

e) Sona erme tarihinin belirtilmesi: Uluslararası Büro, bir süre limiti belirttiği tüm durumlarda, (a) ve (c) bentleri uyarınca söz konusu süre limitinin sona erme tarihini belirtir.

Posta ve Dağıtım Hizmetlerindeki Aksaklıklar

Madde 13-Posta ve dağitim hizmetlerindeki aksaklıktan kaynaklanan durumlarda, aşağıdaki usul uygulanır:

a) Bir posta hizmeti aracılığıyla gönderilen yazışmalar: İlgili bir tarafın, Uluslararası Büroya bir posta hizmeti aracılığıyla gönderilen bir yazışma için süre limitine uymaması durumunda, ilgili taraf, Uluslararası Büroyu tatmin edecek biçimde;

1) Yazışmanın, süe limitinin sona ermesinden en az 5 gün önce postalandığını veya posta hizmetinin, süe limitinin sona erme tarihinden önceki 10 gün içinde, savaş, devrim, sivil ayaklanma, grev, doğal afet veya benzeri bir nedenden dolayı kesintiye uğraması durumunda yazışmanın, posta hizmetinin yeniden başlamasından itibaren 5 günden geç olmamak üzere postalandığını,

2) Postalama anında posta hizmeti tarafından, yazışmanın postalanmasının kaydedildiğini veya postalamanın ayrıntılarının kaydedildiğini,

3) Her türlü posta kategorilerinin, Uluslararası Büroya, postalamadan sonra 2 gün içerisinde normal olarak ulaşmadığı durumlarda, yazışmanın, Uluslararası Büroya, postalamadan sonra 2 gün içerisinde ulaşabilecek bir posta kategorisiyle veya uçak ile gönderildiğini,

belirtilen kanıtları sunması halinde mazur görülür.

b) Bir dağıtım hizmeti aracılığıyla gönderilen yazışmalar: İlgili bir tarafın, Uluslararası Büroya gönderilen ve bir dağıtım hizmeti aracılığıyla gönderilen bir yazışma için süre limitine uymaması durumunda, ilgili taraf, Uluslararası Büroyu tatmin edecek biçimde;

1) Yazışmanın, süre limitinin sona ermesinden en az 5 gün önce gönderildiğini veya dağıtım hizmetinin, süre limitinin sona erme tarihinden önceki 10 gün içinde, savaş, devrim, sivil ayaklanma, grev, doğal afet veya benzeri bir nedenden dolayı kesintiye uğraması durumunda yazışmanın, dağıtım hizmetlerinin yeniden başlamasından itibaren 5 günden geç olmamak üzere gönderildiğini,

2) Yazışmanın gönderilmesinin ayrıntılarının, gönderilme anında dağıtım hizmeti tarafından kaydedildiğini,

belirten kanıtları sunması halinde mazur görülür.

c) Mazur görülme konusunda sınırlama: Bir süre limitine uyulmaması, bu madde uyarınca ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kanıtların ve yazışmanın veya bunların kopyalarının, süre limitinin sona ermesinden itibaren en geç altı ay içinde, Uluslararası Büroya ulaşması durumunda, mazur görülür.

d) Uluslararası başvuru ve sonraki belirleme: Uluslararası Büronun bir uluslararası başvuruyu veya sonraki belirlemeyi, Anlaşmanın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ve bu Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen iki aylık zaman süresinden sonra alması ve ofisin, bu gecikmenin, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen koşullardan kaynaklandığını belirtmesi durumunda, (a) veya (b) bentlerinde ve (c) bendinde belirtilen hükümler geçerli olur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diller

Uluslararası Başvuru Dili

Madde 14-Uluslararası başvurunun dili aşağıdaki hükümlere göre düzenlenir:

a) Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun, Fransızca olması gerekir.

b) Yalnızca Protokol veya hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun, menşe ofis tarafından belirlendiği üzere İngilizce veya Franzısca olması gerekir. Bu durumda menşe ofis, başvuru sahiplerinin İngilizce'yle Fransızca arasında bir seçim yapmalarına imkan sağlar.

Uluslararası Başvuru Dışındaki Yazışma Dili

Madde 15-Uluslararası başvurunun dışındaki yazışmalara ilişkin olan, yazışma dili aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararsı başvuruya veya bundan kaynaklanan uluslararası tescile ilişkin tüm yazışmaların, 50 nci maddenin (d) bendi ve 51 inci madde hükümleri çerçevesinde, fransızca olması gerekir; ancak, yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurudan kaynaklanan bir uluslararası tescilin, 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca sonraki bir belirlemeye tabi olması durumunda, (b) bendinde belirtilen hükümler geçerlidir.

b) Yalnızca Protokol uyarınca veya hem Anlaşma hem de Protokol uyarınca yapılan bir uluslararası başvuruya veya bundan kaynaklanan uluslararası tescile ilişkin tüm yazışmalar, 50 nci maddenin (d) bendi ve 51 inci madde hükümleri çerçevesinde;

1) Söz konusu yazışmanın Uluslararası Büroya bir başvuru sahibi veya marka sahibi tarafından veya bir ofis tarafından yapılması durumunda İngilizce veya Fransızca,

2) Söz konusu yazışmanın, 25 inci maddenin dokuzuncu fıkrasının (a) bendi uyarınca uluslararası başvuruya veya 69 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sonraki belirlemeye iliştirilmiş olan markanın kullanılmasına ilişkin niyeti bildirmekten ibaret olması durumunda, 19 uncu madde uyarınca uygulanabilir olan dilde,

3) Yazışmanın, uluslararası Büro tarafından bir ofise gönderilen bir bildirim olması durumunda ve ofisin, Uluslararası Büroya bu tür yazışmaların İngilizce veya Fransızca olması gerektiğini belirtmesi durumu hariç, uluslararası başvurunun dilinde, (Uluslararası Büro tarafından gönderilen bildirimin, bir uluslararası tescilin Uluslararası Sicile kaydedilmesine ilişkin olması durumunda, bildirim söz konusu uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından hangi dilde alındığını belirtmesi gerekir.)

4) Yazışmanın, Uluslararası Büro tarafından başvuru sahibi veya marka sahibine yapılan bir bildirim olması durumunda ve başvuru sahibi veya marka sahibinin, uluslararası başvurunun dili Fransızca olmasına karşın bu tür bildirimleri İngilizce olarak almak istediklerini veya Uluslararası başvurunun dili İngilizce olmasına karşın bu tür bildirimleri Fransızca olarak almak istediklerini belirmeleri durumu hariç, uluslararası başvurunun dilinde,

olması gerekir.

Kayıt ve Yayımlama

Madde 16-Uluslararası başvurunun, uluslararası sicilde kaydı ve yayımı aşağıdaki şekilde düzenlenir:

a) Uluslararası başvurunun yalnızca Anlaşma uyarınca yapılması durumunda, bundan kaynaklanan uluslararası tescilin Uluslararası Sicile kaydedilmesi ve Gazetede yayımlanması ve söz konusu uluslararası tescile ilişkin olarak bu Yönetmelik uyarınca kaydedilecek ve yayımlanacak her türlü veri fransızca,

b) Uluslararası başvurunun yalnızca Protokol uyarınca veya hem Anlaşma hem de Protokol uyarınca yapılması durumunda, bundan kaynaklanan uluslararası tescilin Uluslararası Sicile kaydedilmesi ve Gazetede yayımlanması ve söz konusu uluslararası tescile ilişkin olarak bu Yönetmelik uyarınca kaydedilecek ve yayımlanacak her türlü veri İngilizce ve Fransızca, (Uluslararası tescilin kayıt edilmesi ve yayımlanması, uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından alındığı dili belirtecektir.)

c) 67 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılan bir sonraki belirleme, söz konusu bir uluslararası tescil açısından bu madde uyarınca yapılan ilk belirleme ise, Uluslararası Büro, bu sonraki belirlemenin Gazetede yayımlanmasıyla birlikte, uluslararası tescili İngilizce olarak yayımlar ve uluslararası tescili Fransızca olarak yeniden yayımlar. Daha sonra, bu sonraki belirleme Uluslararası Sicile İngilizce ve Fransızca olarak kaydedilir. Söz konusu uluslararsı tescile ilişkin olarak bu Yönetmelik uyarınca Uluslararası Sicile kaydedilen ve Gazetede yayımlanan her türlü veri İngilizce ve Fransızca,

olur.

Çeviri

Madde 17-Uluslararası başvuruya ilişkin çeviriler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin 3 numaralı ve 4 numaralı alt bentleri uyarınca yapılan bildirimler için gerekli olan İngilizce'den Fransızca'ya veya Fransızca'dan İngilizce'ye çeviriler ve 16 ncı maddenin (b) ve (c) bentleri uyarınca yapılan kayıt ve yayımlar, Uluslararsı Büro tarafından yapılır. Duruma göre başvuru sahibi veya marka sahibi, uluslararası başvuruya veya sonraki bir belirlemenin veya bir değişikliğin kaydı talebine, uluslararası başvuruyu veya talepte yer alan herhangi bir metnin önerilen çevirisini ekleyebilir. Eğer önerilen bu çeviri, Uluslararası Büro tarafından doğru olarak kabul edilmezse, bu çeviri Uluslararası Büro tarafından, başvuru sahibini veya marka sahibini, davetten itibaren bir ay içinde, önerilen düzeltmeler konusunda gözlemler yapmak üzere davet ettikten sonra düzeltilir.

b) (a) bendinde belirtilen hükümlere rağmen, Uluslararsı Büro, markanın çevirisini yapmaz. 25 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine veya 69 uncu maddenin üçüncü fıkrasınna göre, başvuru sahibinin veya marka sahibinin, markanın çeviri veya çevirilerini vermesi durumunda, Uluslararası Büro bu tür çevirilerin doğruluğunu kontrol etmez.

ALTINCI BÖLÜM

Belli Özel Şartların Bildirimi

Menşe Ofis Tarafından Sonraki Belirlemelerin Sunulması

Madde 18-Bir akit tarafın ofisinin menşe ofis olması ve marka sahibinin adresinin, bu akit tarafın topraklarında olması durumunda, uluslararası tescilden sonra yapılan belirlemelerin, Uluslararası Büroya, söz konusu ofis tarafından sunulmasını şart koşması durumunda, söz konusu akit tarafın, bu şartı, Genel Müdüre bildirmesi gereklidir.

Markayı Kullanma Niyeti

Madde 19-Bir akit tarafın, Protokol uyarınca belirlenmiş bir akit taraf olarak, markayı kullanma niyetine ilişkin bir beyanı şart koşması durumunda, söz konus akit taraf, bu şartı, Genel Müdüre bildirmek zorundadır. Bu akit tarafın, beyanın başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanmasını ve uluslararası başvuruya eklenen ayrı bir resmi formda yapılmasını şart koşması durumunda, bildirim, bu yönde bir ifade içerir ve şart koşulan beyanın tam sözcüklerini belirtir. Ayrıca akit taraf, bu beyanın, uluslararası başvurunun Fransızca olmasına karşın İngilizce olmasını veya Uluslararası başvurunun İngilizce olmasına karşın Fransızca olmasını şart koşarsa, bildirimin şart koşulan dili belirtmesi gerekir.

Bildirim

Madde 20-18 inci ve 19 uncu maddelere ilişkin bildirim aşağıdaki şekilde yapılır:

a) 18 inci ve 19 uncu maddelerde belirtilen herhangi bir bildirim; akit tarafın, Protokolü imzalama, kabul etme veya onaylama veya protokole katılım belgesini tevdi etmesi sırasında yapılabilir ve bildirimin geçerlilik tarihi, bildirimi yapmış olan akit taraf açısından Protokolün yürürlüğe girme tarihiyle aynı olur. Bildirim daha sonra da yapılabilir; bu durumda bildirim, Genel Müdürün onu almasından üç ay sonra veya tarihi bildirimin geçerlilik tarihiyle aynı olan veya daha sonraki bir tarih olan herhangi bir uluslararası tescil bakımından, bildirimde belirtilen daha sonraki herhangi bir tarihte geçerli olur.

b) 18 inci veya 19 uncu maddeler uyarınca yapılan herhangi bir bildirim, herhangi bir zamanda geri çekilebilir. Geri çekilme bildirimi, Genel Müdüre bildirmek zorundadır. Geri çekilme, Genel Müdürün geri çekilme bildirimini aldığı anda veya bildirimde belirtilen daha sonraki herhangi bir tarihte geçerli olur.

 

İKİNCİ KISIM

Uluslararası Başvurular

BİRİNCİ BÖLÜM

Birden Fazla Başvuru Sahibi

Birden Fazla Başvuru Sahibi

Madde 21-Yalnızca Anlaşma uyarınca veya hem Anlaşma hem de protokol uyarınca başvuruda bulunan iki veya daha çok sayıdaki başvuru sahipleri, eğer ortak olarak esas tescile sahip iseler ve eğer Anlaşmanın 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen menşe ülke her biri açısından aynı ise, yalnızca Anlaşma uyarınca veya hem Anlaşma hem de Protokol uyarınca yapılan bir uluslararası başvuruyu ortak olarak işleme koyabilirler.

Yalnızca protokol uyarınca başvuru yapan iki veya daha çok sayıdaki başvuru sahipleri, eğer esas başvuru onlar tarafından ortak olarak işleme konulmuşsa veya ortak olarak esas tescile sahip iseler ve eğer Protokolün 2 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bir uluslararası başvuruyu işleme koyma açısından, ofisi, menşe ofis olan akit tarafla ilgili olarak, her biri gerekli özelliklere sahip ise, yalnızca Protokol uyarınca yapılan bir uluslararası başvuruyu ortak olarak işleme koyabilirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Başvuru İle İlgili Şartlar

Sunum

Madde 22-Uluslararası başvuru, Uluslararası Büroya menşe ofis tarafından sunulur.

Şekil ve İmza

Madde 23-Uluslararası başvuru aşağıdaki şekle uygun olarak düzenlenir:

a) Uluslararsı başvurunun, bir resmi form üzerinde tek bir nüsha halinde sunulması gerekir.

b) Uluslararası başvurunun, menşe ofis tarafından ve menşe ofisin şart koşması durumunda, ayrıca başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekir. Menşe ofisin, başvuru sahibinin uluslararası başvuruyu imzalamasını şart koşmaması, ama imzalanmasına izin vermesi durumunda, başvuru sahibi uluslararası başvuruyu imzalayabilir.

Ücretler

Madde 24-Uluslararası başvuruya ilişkin olarak tespit edilmiş ücretler, ikinci kısmın üçüncü bölümü, yedinci kısmın birinci ve ikinci bölümlerinde öngörüldüğü şekilde ödenir.

Tüm Uluslararsı Başvuruların İçerikleri

Madde 25-Üçüncü, altıncı ve onuncu fıkralara tabi olarak, uluslararası başvurunun;

a) Başvuru sahibinin adı, (Başvuru sahibinin, bir gerçek kişi olması durumunda, belirtilecek ad, kişinin soyadı ve adıdır. Başvuru sahibinin tüzel bir kişilik olması durumunda, belirtilecek ad, tüzel kişiliğin tam resmi ünvanıdır. Başvuru sahibinin adı, Latin harfleri dışındaki harflerle yazılıyorsa, bu ad, uluslararası başvurunun dilinin fonetiğine uygun olarak Latin harfleriyle yazılır. Başvuru sahibi, tüzel bir kişilik ise ve adı, Latin harfleri dışındaki harflerle yazılıyorsa, uluslararası başvurunun diline yapılan bir çeviri, söz konusu harf çevirisinin (transliterasyon) yerine geçebilir.)

b) Başvuru sahibinin adresi, (Söz konusu adresin, postaların tam zamanında yerine ulaşması için gerekli şartları taşıyacak biçimde verilmesi ve varsa ev numarasına kadar ilgili tüm ayrıntıları içermesi gereklidir. Ek olarak, telefon ve telefaks numaraları ve yazışma için ikinci bir adres de belirtilebilir. Farklı adresleri olan birden çok başvuru sahibinin olması durumunda, yazışma için bir adres gösterilir. Bu adresin gösterilmemesi durumunda, uluslararası başvuruda adı ilk önce gçen başvuru sahibinin adresi yazışma adresi olarak kabul edilir.)

c) Varsa vekilin adı ve adresi, (Ek olarak, telefon ve telefaks numaraları da belirtilebilir. Vekilin adı, Latin harfleri dışındaki harflerle yazılıyorsa, bu ad, uluslararası başvurunun dilinin fonetiğine uygun olarak Latin harflerine yapılacak harf çevirsiyle yazılır. Vekilin, bir tüzel kişilik olması ve adının Latin harfleri dışındaki harflerle yazılması durumunda, uluslararası başvurunun diline yapılan bir çeviri söz konusu harf çevirisinin yerine geçebilir.)

d) Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi uyarınca başvuru sahibinin, daha önce yapılan bir başvurunun önceliğinden yararlanmayı istemesi durumunda, daha önce yapılan bu başvurunun önceliğini iddia eden bir beyan, bu başvurunun yapıldığı ofisin adı, bu başvurunun tarihi ve mümkün olduğu durumlarda, sayısı, ve rüçhan talebinin, uluslararası başvuruda belirtilen tüm mal ve hizmetlee ilişkin olmaması durumunda, rüçhan talebinin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin belirtimi,

e) Resmi form üzerindeki kutuyu uyacak biçimde markanın kopyası, (Bu kopya net olmalı ve esas başvuru veya esas tescildeki kopyasının siyah-beyaz veya renkli olup olmamasına bağlı olarak, siyah-beyaz veya renkli olmalıdır.)

f) Başvuru sahibinin, markanın, standart karakterlerdeki bir marka olarak göz önüne alınmasını istemesi durumunda, bu yöndeki bir beyanı,

g) Anlaşmanın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası veya protokolün 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak, başvuru sahibinin, markanın ayırt edici bir özelliği olarak renk talebinde bulunması durumunda, bunun belirtilmesi ve talep edilen rengin veya renk bileşimlerinin sözcüklerle belirtilmesi ve (e) bendi uyarınca verilen kopyanın siyah-beyaz olması durumunda, markanın renkli kopyası,

h) Esas başvurunun veya esas tescilin, üç boyutlu bir markaya ilişkin olması durumunda, "üç boyutlu marka" belirtimi,

i) Esas başvurunun veya esas tescilin, bir ses markasına ilişkin olması durumunda, "ses markası" belirtimi,

j) Esas başvurunun veya esas tescilin, bir ortak marka veya bir sertifika markası veya bir garanti markasına ilişkin olması durumunda, bu yönde bir belirtimi,

k) Esas başvurunun veya esas tescilin, markanın sözcüklerle tanımını içermesi durumunda, bu tanımı, (Söz konusu tanımın, uluslararası başvurunun dilinden farklı bir dilde olması durumunda bu tanım, uluslararası başvurunun dilinde verilecektir.)

l) Markanın, Latin harfleri dışındaki harflerden oluşan veya Arap veya Roma rakamları dışında rakamlardan oluşan bir içeriği varsa, bu içeriğin Latin harfleri veya Arap rakamlarına çevirisi, (Latin harflerine çeviri, uluslararası başvurunun dilinin fonetiğini izleyecektir.)

m) Mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasındaki uygun sınıflara göre gruplanmış ve her grubun önünde sınıf numarası olacak biçimde ve bu sınıflandırmanın sınıflarına göre markanın uluslararası tescilinin istendiği mal ve hizmetlerin adları, (Mal ve hizmetler, tercihen söz konusu sınıflandırmanın alfabetik listesindeki sözcükler kullanılmak suretiyle, açık terimlerle belirtilecektir. Uluslararası başvuru, bir veya daha çok sayıdaki belirlenmiş akit taraf açısından mal ve hizmetlerin listesinin sınırlandırılmasını içerebilir; her bir akit taraf açısından bu sınırlandırma farklı olabilir.)

n) Ödenmekte olan ücretlerin miktarı ve ödeme şekli veya gerekli ücret miktarının Uluslararası Büro tarafından açılan bir hesaba geçirilebilmesine ilişkin talimatlar ve ödemeyi yapan veya talimatı veren tarafın belirtilmesi,

hususlarını içermesi gerekir.

Uluslararsı başvuru ayrıca;

a) Başvuru sahibinin bir gerçek kişi olması durumunda, başvuru sahibinin uyruğu bulunduğu devletin belirtilmesini,

b) Başvuru sahibinin bir tüzel kişilik olması durumunda, bu tüzel kişiliğin hukuki yapısına ve söz konusu tüzel kişiliğin kanunları uyarınca kurulduğu devlete ve uygun olması durumunda bu devlet dahilindeki bölgesel birime ilişkin belirtimi,

c) Markanın, çevrilebilecek bir sözcük veya sözcükler içermesi durumunda, bu sözcük veya sözcüklerin; eğer uluslararası başvuru yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenmişse Fransızca'ya veya eğer uluslararası başvuru yalnızca protokol çerçevesinde veya hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde yapılmışsa İngilizce'ye veya Fransızca'ya veya her ikisine çevirisini,

d) Başvuru sahibinin, markanın ayırt edici bir özelliği olarak renk talebinde bulunması durumunda, her bir renk açısından, markanın o renkten olan başlıca kısımlarının sözcüklerle belirtilmesini,

içerebilir.

Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun ekinde, birinci fıkrada belirtilen hususlara ilave olarak aşağıdaki hususlar da yer alır:

a) Başvuru sahibinin gerçek ve etkin bir sınai veya ticari kuruluşunun olduğu Anlaşmaya taraf olan akit devlet; bu tür bir akit devletin olmaması durumunda, başvuru sahibinin ikamet ettiği Anlaşmaya taraf olan akit devlet; eğer böyle bir akit devlet yoksa, başvuru sahibinin uyruğu olduğu Anlaşmaya taraf olan akit devlet,

b) Brinci fıranın (b) bendi uyarınca verilen başvuru sahibinin adresi, ofisi, menşe ofis olan devletten başka bir devlette ise, (a) bendinde belirtilen kuruluşun adresi veya ikametgahı,

c) Anlaşma çerçevesinde belirlenen devletler,

d) Esas tescilin tarih ve numarası,

e) Dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde menşe ofis tarafından yapılan beyan.

Menşe ofis tarafından yapılan beyanın aşağıdaki hususları teyit etmesi gerekir:

a) Başvuru sahibinin, Uluslararsı Büroya uluslararası başvuruyu sunma talebini menşe ofisin aldığı veya 27 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde aldığı varsayılan tarihi,

b) Uluslararası başvuruda adı geçen başvuru sahibiyle, esas tescilin sahibinin aynı olduğunu,

c) Birinci fıkranın (h) ila (k) bentlerinde belirtilen ve uluslararası başvuruda yer alan herhangi bir belirtimin, aynı zamanda esas tescilde de yer aldığını,

d) Uluslararası başvurunun konusu olan markanın, esas tescilde de aynı olduğunu,

e) Uluslararası başvuruda renk talebinde bulunulması durumunda, renk talebinin,esas tescilde de aynı olduğunu,

f) Uluslararası başvuruda belirtilen mal ve hizmetlerin, esas tescilde yer alan mal ve hizmet listesiyle aynı olduğunu.

Uluslararası başvurunun, aynı markanın, menşe ofiste iki veya daha çok sayıdaki esas tesciline dayanması durumunda, üçüncü fıkranın (e) bendinde belirtilen beyanın, tüm bu esas tesciller açısından geçerli olduğu varsayılır.

Yalnızca protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun ekinde birinci fıkrada belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususlar da yer alır:

a) Esas başvurunun, başvuru sahibinin uyruğu olduğu veya başvuru sahibinin ikamet ettiği veya gerçek ve etkin bir sınai veya ticari bir kuruluşunun olduğu bir akit devletin ofisinde yapılması veya esas tescilin bu ofis tarafından yapılması durumunda, söz konusu akit devlet,

b) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilen başvuru sahibinin adresi, ofisi menşe ofis olan devletten başka bir devlette ise, (a) bendinde belirtilen kuruluşun adresi veya ikametgahı,

c) Esas başvurunun bir akit teşkilat ofisinde işlem görmesi veya esas tescilin bu tip bir ofis tarafından yapılması durumunda, söz konusu teşkilat ve başvuru sahibinin uyruğu olduğu o teşkilata üye devlet veya başvuru sahibinin, söz konusu örgütün kurucu anlaşmasının geçerli olduğu bir bölgede ikamet ettiğine ilişkin bir beyan veya başvuru sahibinin söz konusu bölgede gerçek veya etkin sınai veya ticari bir kuruluşa sahip olduğuna ilişkin bir beyan,

d) Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilen başvuru sahibinin adresi; ofisi, menşe ofis olan akit teşkilatın kurucu anlaşmasının geçerli olduğu bir ülkede değilse, (c) bendinde belirtilen kuruluşun adresi veya ikametgahı,

e) Protokol çerçevesinde belirlenen akit taraflar,

f) Esas başvurunun tarih ve numarası veya esas tesçilin tarih ve numarası,

g) Dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde menşe ofis tarafından yapılan beyan.

Menşe ofis tarafından yapılan beyanın aşağıdaki hususları teyit etmesi gerekir:

a) Başvuru sahibinin, Uluslararası Büroya uluslararası başvuruyu sunma talebini menşe ofisin aldığı tarihi,

b) Ululararası başvuruda adı geçen başvuru sahibiyle, esas başvuruda adı geçen başvuru sahibinin veya esas tescilin sahibinin aynı olduğunu,

c) Birinci fıkranın (h) ila (k) bentlerinde belirtilen ve uluslararası başvuruda geçen belirtimlerin, aynı zamanda esas başvuruda veya esas tescilde de geçtiğini,

d) Uluslararası başvurunun konusu olan markanın, esas başvuru veya esas tescilde de aynı olduğunu,

e) Uluslararası başvuruda renk talebinde bulunulması durumunda, renk talebinin, esas başvuruda veya esas tescilde de aynı olduğunu,

f) Uluslararası başvuruda belirtilen mal ve hizmetlerin, esas başvuruda veya esas tescilde gösterilen mal ve hizmet listesiyle aynı olduğunu.

Uluslararası başvurunun, aynı marka için menşe ofiste iki veya daha çok sayıdaki esas başvuruyu veya aynı markanın, menşe ofiste iki veya daha çok sayıdaki esas tescilini esas alması durumunda, altıncı fıkranın (g) bendinde belirtilen beyanın, tüm bu esas başvuru ve esas tesciller açısından geçerli olduğu varsayılır.

Uluslararası başvuru ayrıca, bir belirlemenin 19 uncu madde uyarınca bir bildirimde bulunmuş olan bir akit tarafı ilgilendirmesi durumunda, markayı, söz konusu akit tarafın topraklarında kullanma niyetine ilişkin bir beyanı da içerir. Söz konusu beyan, onu talep eden akit tarafın belirlenmesinin bir parçası olarak görülür ve söz konusu akit taraf tarafından talep edilen şekilde;

a) Başvuru sahibinin kendisi tarafından imzalanır ve uluslararası başvuruya iliştirilmiş ayrı bir resmi form üzerinde yapılır.

b) Uluslararası başvuruya dahil edilir.

Hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru birinci fıkrada belirtilen noktalara ek olarak, üçüncü ve altıncı fıkralarda belirtilen hususları içerir veya belirtir. (Buna göre, altıncı fıkranın (f) bendi uyarınca bir esas başvuru değil de, sadece bir esas tescilin belirtilebileceği, bu esas tescilin, üçüncü fıkranın (d) bendinde belirtilenle aynı esas tescil olduğu anlamına gelir.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uluslararası Başvuruyla İlgili Ücretler

Başvuru Ücretlerini Ödeme şekli

Madde 26-Uluslararası başvurulara ilişkin oarak aşağıdaki ücretler ödenir:

a) Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvurular: Yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru için; esas ücret tamamlayıcı ücret ve uygulanabilir olaması durumunda, Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücret ödenir. Bu ücretler, her on yıl için iki taksit olarak ödenir. İkinci taksitin ödenmesi konusunda beşinci kısmın ikinci bölümü hükümleri uygulanır.

b) Yalnızca Protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvurular: Yalnızca protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru için; esas ücret, tamamlayıcı ücret ve/veya bireysel ücret ve uygulanabilir olması durumunda, Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücret ödenir. Bu ücretler, on yıl için ödenir.

c) Hem Anlaşma hem de protokol çerçevesinde düzenlenen uluslararası başvurular: Hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru için; esas ücret, tamamlayıcı ücret ve uygulanabilir olması durumunda, Ücret Çizelgesinde belirtilen bireysel ücret ve ek ücret ödenir. Anlaşma uyarınca belirlenen akit tarafların söz konusu olması durumunda, (a) bendi geçerli olur. Protokol uyarınca belirlenen akit tarafların söz konusu olması durumunda, (b) bendi geçerli olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılması veya Belirtilmesiyle İlgili Olanlar Dışındaki Uygunsuzluklar ve Geri Ödeme

Menşe Ofise Vaktinden Önce talep

Madde 27-Menşe ofisin, yalnızca Anlaşma çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun Uluslararası Büroya sunulmasına ilişkin bir talep alması, ama bu talepte belirtilen markanın söz konusu ofisin sicilinde kayıtlı olmaması durumunda; Anlaşmanın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, menşe ofis tarafından, markanın söz konusu ofisin sicilinde tescil edildiği tarihte alındığı kabul edilir.

Üçüncü fıkraya tabi olarak, menşe ofisin, hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvurunun Uluslararası Büroya sunulmasına ilişkin bir talep alması, ama bu talepte belirtilen markanın, söz konusu ofisin sicilinde kayıtlı olmaması durumunda, bu uluslararası başvuru, yalnızca protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru gibi değerlendirilir ve menşe ofis, Anlaşma uyarınca bağlı bulunan tüm akit tarafların belirlemelerini siler.

İkinci fıkrada belirtilen talebe, marka menşe ofisin siciline kaydedilir kaydedilmez uluslararası başvurunun hem Anlaşma hem de Protokol çerçevesinde düzenlenen bir uluslararası başvuru gibi işlem görmesi şeklinde açık bir istek eşlik ediyorsa, menşe ofis, Anlaşma çeçevesinde bağlı bulunan tüm akit tarafların belirlemelerini silmez ve bu talebin Anlaşmanın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında ve Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen amaçlar doğrultusunda, menşe ofis tarafından, markanın söz konusu ofisin siciline tescil tarihinde alındığı kabul edilir.

Başvuru Sahibi Tarafından Düzeltilmesi Gereken Uygunsuzluklar

Madde 28-Aşağıda belirtilen uygunsuzluklar, başvuru sahibi tarafından düzeltilebilir:

a) Eğer Uluslararası Büro, uluslararası başvurunun, 29 uncu, 30 uncu ve 32 nci maddelerde, beşinci ve altıncı bölümlerde belirtilenler dışında uygunsuzluk içerdiğini tespit ederse; söz konusu uygunsuzluğu başvuru sahibine bildirir ve aynı zamanda menşe ofisi bilgilendirir.

b) Bu tür uygunsuzluklar, Uluslararası Büro tarafından söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvuru sahibi tarafından düzeltilebilir. Eğer bir uygunsuzluk, Uluslararası Büro tarafından söz konusu uygunsuzluğa ilişkin yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde düzeltilmezse, uluslararası başvurudan vazgeçildiği kabul edilir ve bundan dolayı, Uluslararası Büro, durumu aynı anda başvuru sahibine ve menşe ofise bildirir.

Başvuru Sahibi veya Menşe Ofis tarafından Düzeltilmesi Gereken Uygunsuzluklar

Madde 29-Aşağıda belirtilen uygunsuzluklar, başvuru sahibi veya menşe ofis tarafından düzeltilebilir:

a) 28 inci maddeye rağmen, ikinci kısmın üçüncü bölümü hükümleri uyarınca ödenecek ücretlerin menşe ofis tarafından Uluslararası Büroya ödenmesi ve Uluslararası Büronun, alınan ücretlerin miktarının, ödenmesi gereken miktardan az olduğunu tespit etmesi durumunda, Uluslararası Büro aynı anda menşe ofise ve başvuru sahibine bildirimde bulunur. Bu bildirimde eksik miktarı belirtilir.

b) Eksik miktar, Uluslararası Büro tarafından yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde menşe ofis veya başvuru sahibi tarafından ödenebilir. Eğer eksik miktar, Uluslararası Büro tarafından uygunsuzluğun bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenmezse, uluslararası başvurudan vazgeçildiği kabul edilir ve bundan dolayı Uluslararası Büro, durumu aynı anda başvuru sahibine ve menşe ofise bildirir.

Menşe Ofis Tarafından Düzeltilmesi Gereken Uygunsuzluklar

Madde 30-Eğer Uluslararası Büro;

a) Uluslararası başvurunun, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartları taşımadığını veya 23 üncü maddenin (a) bendinde belirlenen resmi form üzerinde sunulmadığını belirlerse,

b) Uluslararası başvurunun 47 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen unsurlardan herhangi birini içermediğini belirlerse,

c) Uluslararası başvurunun, başvuru sahibinin bir uluslararası başvuruyu işleme koyma yetkisiyle ilgili uygunsuzluklar içerdiğini tespit ederse,

d) Uluslararası başvurunun, 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde veya altıncı fıkrasının (g) bendinde belirtilen menşe ofis tarafından yapılan beyana ilişkin uygunsuzluklar içerdiğini tespit ederse,

e) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen esas nüshasının, aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bir aylık süre içinde alınmadığını belirlerse,

f) Uluslararası başvurunun, menşe ofis tarafından imzalanmadığını belirlerse,

durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini de bilgilendirir.

Bu tür uygunsuzluklar, Uluslararası Büro tarafından uygunsuzluğun bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde menşe ofis tarafından düzeltilebilir. Eğer bu tür bir uygunsuzluk, Uluslararası Büro tarafından uygunsuzluğun bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde menşe ofis tarafından düzeltilmezse uluslararası başvurudan vazgeçildiği kabul edilir ve bundan dolayı Uluslararası Büro, durumu aynı anda başvuru sahibi ve menşe ofise bildirir.

Ücretlerin Geri Ödenmesi

Madde 31-28 inci maddenin (b) bendi veya 29 uncu maddenin (b) bendi uyarınca, uluslararası başvurudan vazgeçildiği kabul edilirse, Uluslararası Büro, Ücret Çizelgesinde belirtilen esas ücretin yarısına karşılık gelen miktarı çıkardıktan sonra, söz konusu başvuru açısından ödenen tüm ücretleri, bu ücretleri ödemiş olan tarafa geri öder.

Protokol Çerçevesinde Bir Akit Tarafın Belirlenmesine İlişkin Diğer Uygunsuzluklar

Madde 32-Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bir uluslararası başvurunun, Uluslararası Büro tarafından menşe ofisin söz konusu uluslararası başvuruyu aldığı tarihten itibaren iki aylık süre içerisinde alınması durumunda ve Uluslararası Büronun, 25 inci maddenin altıncı fıkrasının (d) bendi veya onuncu fıkrası uyarınca markanın kullanılmasına ilişkin bir niyet beyanının gerekli olduğunu, ama eksik olduğunu veya uygulanabilir şartlara uymadığını belirlemesi durumunda, Uluslararası Büro durumu derhal ve aynı anda başvuru sahibine ve menşe ofise bildirir.

Eğer eksik olan veya düzeltilen beyan, birinci fıkrada belirtilen iki aylık süre içerisinde Uluslararası Büro tarafından alınırsa; markanın kullanılmasına ilişkin niyet beyanının uluslararası başvuruyla birlikte Uluslararası Büro tarafından alındığı kabul edilir.

Eğer eksik olan veya düzeltilen beyan, ikinci fıkrada belirtilen iki aylık sürenin ardından Uluslararsı Büro tarafından alınırsa; uluslararası başvurunun, kendisi için markanın kullanılmasına ilişkin niyet beyanının, gerekli olduğu akit tarafın belirlenmesini içermediği varsayılır. Uluslararası Büro durumu başvuru sahibi ve menşe ofise aynı anda bildirir ve söz konusu akit taraf açısından ödenmiş olan tüm belirleme ücretini geri öder ve söz konusu akit tarafın belirlenmesinin, gerekli beyanın eşlik etmesi koşuluyla, dördüncü kısım birinci bölüm hükümleri çerçevesinde sonraki bir belirleme olarak yapılabileceğini belirtir.

Uluslararası Başvuru Olarak Kabul Edilmeyen Başvuru

Madde 33-Eğer uluslararsı başvuru, başvuru sahibi tarafından doğrudan Uluslararası Büroya yapılırsa veya 18 inci maddede öngörülen şarta uymaz ise, başvuru, bir uluslararası başvuru olarak kabul edilmez ve gönderen kişiye geri gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Uygunsuzluklar

Sınıflandırma Önerisi

Madde 34-Eğer Uluslararası Büro, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen şartlara uyulmadığını belirlerse, sınıflandırma ve gruplandırmaya ilişkin kendi önerisini yapar ve bu önerisini menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

Öneriye ilişkin bildirim ayrıca, varsa, önerilen sınıflandırma ve gruplandırmanın sonucu olarak ortaya çıkan ücretlerin miktarını da belirtir.

Öneriden Farklılık Gösteren Görüş

Madde 35-Menşe ofis, Uluslararası Büroya, önerinin bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde önerilen sınıflandırma ve gruplandırmaya ilişkin bir görüş iletebilir.

Öneriye İlişkin Uyarı Mektubu

Madde 36-Eğer 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde menşe ofis, önerilen sınıflandırma ve gruplandırmaye ilişkin bir görüş bildirmemişse, Uluslararası Büro, öneriyi yineleyen bir yazışmayı, menşe ofise ve başvuru sahibine gönderir. Bu tür bir yazışmanın gönderilmesi, 35 inci maddede belirtilen üç aylık süreyi etkilemez.

Önerinin Geri Çekilmesi

Madde 37-Eğer 35 inci madde uyarınca gönderilen görüş doğrultusunda, Uluslararası Büro önerisini geri çekerse, bundan dolayı durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

Önerinin Değiştirilmesi

Madde 38-Eğer 35 inci madde uyarınca gönderilen görüş doğrultusunda, Uluslararası Büro önerisini değiştirirse, bu değişikliği ve 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarda meydana gelebilecek değişiklikleri menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

Önerinin Teyit Edilmesi

Madde 39-Eğer, 35 inci maddede belirtilen görüşe rağmen, Uluslararası Büro önerisini teyit ederse, bundan dolayı durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

Ücretler

Madde 40-Eğer 35 inci madde çerçevesinde Uluslararası Büroya herhangi bir görüş bildirilmezse, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarın, 34 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim tarihinden itibaren dört ay içerisinde ödenmesi gereklidir. Bu miktarın ödenmemesi durumunda, uluslararası başvurudan vazgeçildiği kabul edilir ve Uluslararası Büro, bundan dolayı durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

Eğer, 35 inci madde çerçevesinde Uluslararası Büroya bir görüş iletilmişse, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında ve uygulanabileceği durumlarda 38 inci maddede belirtilen miktar, Uluslararası Büronun 38 inci madde veya 39 uncu madde çerçevesindeki önerinin değişikliğine veya teyidine ilişikin yazışmasından itibaren üç ay içerisinde ödenir. Bu miktarın ödenmemesi durumunda, Uluslararası Büro bu durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

Eğer 35 inci madde çerçevesinde bir görüş Uluslararası Büroya iletilmişse ve eğer bu görüş doğrultusunda, Uluslararası Büro, 37 nci madde ile uygunluk içinde önerisini geri çekmişse, 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktar ödenmez.

Ücretlerin Geri Ödenmesi

Madde 41-40 ıncı madde çerçevesinde, uluslararası başvurudan vazgeçildiğinin kabul edildiği durumda, Uluslararası Büro, Ücret Çizelgesinde belirtilen esas ücretin yarısına karşılık gelen miktarı çıkardıktan sonra, söz konusu başvuru ile ilgili olarak ödenen tüm ücretleri, bu ücretleri ödemiş olan tarafa geri öder.

Tescildeki Sınıflandırma

Madde 42-Uluslararası başvurunun, diğer şartlara uygunluğuna tabi olarak, marka, Uluslararası Büronun doğru olarak kabul ettiği sınıflandırma ve gruplandırmayla tescil edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Mal ve Hizmetlerin Belirtilmesine İlişkin Uygunsuzluklar

Ululararası Büro Tarafından Uygunsuzluğun Menşe Ofise Bildirilmesi

Madde 43-Eğer Uluslararası Büro, mal ve hizmetlerden herhangi birinin, uluslararsı başvuruda sınıflandırma açısından oldukça belirsiz bir terim ile belirtildiğini veya anlaşılabilir olmadığını veya dilsel (linguistik) açıdan doğru olmadığını düşünürse, bundan dolayı durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir. Aynı bildirimde, Uluslararası Büro, söz konusu terimin yerine geçecek başka bir terim önerebilir veya söz konusu terimin silinmesini tavsiye edebilir.

Uygunsuzluğun Düzeltilmesi İçin Verilen Süre

Madde 44-Menşe ofis, 43 üncü maddede belirtilen bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde uygunsuzluğun düzeltilmesine ilişkin bir öneride bulunabilir.

Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde uygunsuzluğun düzeltilmesine ilişkin ve Uluslararası Büro tarafından kabul edilebilir herhangi bir öneri Uluslararası Büroya gönderilmemişse, Uluslararası Büro, söz konusu terimi, menşe ofisin terimin yer alacağı sınıfı belirtmiş olması şartıyla uluslararası başvurudaki şekliyle uluslararası tescile dahil eder. Bu durumda uluslararası tescil, Uluslararası Büronun görüşüne göre belirtilen terimin, duruma göre sınıflandırma açısından oldukça belirsiz olduğuna veya anlaşılabilir olmadığına veya dilsel (linguistik) açıdan doğru olmadığına ilişkin bir ifadeyi içerir. Menşe ofis tarafından herhangi bir sınıfın belirtilmediği durumlarda, Uluslararası Büro söz konusu terimi re'sen siler ve durumu menşe ofise bildirir ve aynı zamanda başvuru sahibini bilgilendirir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Uluslararası Tesciller

BİRİNCİ BÖLÜM

Markanın Uluslararası Sicilde Tescili

Markanın Uluslararası Sicile Kayıt Edilmesi

Madde 45-Uluslararası Büronun, uluslararası başvurunun şartlara uygun olduğunu belirlediği durumda, markayı Uluslararası Sicilde tescil eder, bu uluslararası tescili, belirlemiş akit tarafların ofislerine bildirir ve bundan dolayı, menşe ofisi bilgilendirir ve marka sahibine bir belge gönderir.

Tescilin İçeriği

Madde 46-Uluslararası tescil aşağıdaki hususları içerir:

a) Uluslararası başvurudaki tüm verileri, (önceki işleme koyma tarihinin uluslararası tescil tarihinden altı aydan uzun bir süre önce olması durumunda 25 inci maddenin birinci fırasının (d) bendi çerçevesinde yapılan tüm rüçhan talepleri hariç)

b) Uluslararası tescilin tarihini,

c) Uluslararası tescilin numarasını,

d) Markanın figüratif unsurların uluslararası sınıflandırılmasına uygun olarak sınıflandırabilmesi durumunda ve uluslararası başvuru, başvuru sahibinin markanın, standart karakterler halindeki bir marka olarak görülmesini istediği şeklinde bir beyan içermedikçe, Uluslararası Büro tarafından belirlendiği şekliyle söz konusu sınıflandırmanın ilgili sınıflandırma sembollerini,

e) Belirlenmiş her bir akit tarafın, Anlaşma uyarınca belirlenmiş bir akit taraf mı yoksa Protokol uyarınca belirlenmiş bir akit taraf mı olduğuna ilişkin bir belirtimi.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Durumlarda Uluslararası Tescil Tarihi

Özel Durumlarda Uluslararası Tescil Tarihi

Madde 47-Uluslararası Büro tarafından alınan uluslararası başvuru;

a) Başvuru sahibinin kimliğinin belirlenmesini mümkün kılan ve başvuru sahibi veya varsa vekiliyle temas kurmayı sağlayabilecek belirtimler,

b) Başvuru sahibinin, bir uluslararası başvuruyu işleme koymaya yetkili olduğu sonucunu çıkarmayı sağlayan belirtimler,

c) Belirlenen akit taraflar,

d) Duruma göre esas başvuru veya esas tescilin tarih ve numarası,

e) 25 inci maddenin üçüncü fıkrasının (e) bendinde veya altıncı fıkranın (g) bendinde belirtilen menşe ofisin beyanı,

f) Markanın kopyası,

g) Marka tescili alınmak istenen mal ve hizmetlerin belirtilmesi,

unsurlarının tümünü içermiyorsa, uluslararası tescil eksik olan unsurlardan Uluslararası Büroya en son ulaşanın tarihini alır. Ancak, eksik olan en son unsurun Uluslararası Büroya, Anlaşmanın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası veya Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen iki aylık süre limiti dahilinde ulaşması durumunda, uluslararası tescil, eksik uluslararası başvurunun menşe ofis tarafından alındığı tarihi taşır.

Uluslararası Büro tarafından alınan uluslararsı başvurunun, birinci fıkrada belirtilenler dışındaki herhangi bir şartla uyuşmaması, ancak, bu uygunsuzlukların tümünün 28 inci maddenin (a) bendinde, 29 uncu maddenin (a) bendinde veya 30 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde düzeltilebilecek olması durumunda, uluslararsı tescil:

a) Uluslararası Büro, uluslararası başvuruyu Anlaşmanın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında veya Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen iki aylık süre limiti dahilinde almış ise, eksik uluslararası başvurunun menşe ofis tarafından alınma tarihini taşır.

b) Uluslararası Büro uluslararası başvuruyu Anlaşmanın 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında veya Protokolün 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen iki aylık süre limitinin bitiminden sonra almışsa, eksik uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından alınma tarihini taşır.

Uluslararası tescilin tarihi, eğer 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktar Uluslararası Büroya 40 ıncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler dahilinde ödenmişse, mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin bir uygunsuzluktan etkilenmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akit Taraflara İtiraz Durumunda Red İçin Süre Limiti

İtiraz Durumunda Red İçin Süre Limiti

Madde 48-Olası itirazlara ilişkin bilgiler: Protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uyarınca, bir akit taraf tarafından bir beyanın yapılması durumunda söz konusu akit tarafın ofisi, uygulanabilir olduğu durumlarda, protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen 18 aylık süre limitinin dolmasından sonra işleme konabilecek itirazlar açısından, Uluslararası Büroyu, uluslararası tescilin numarası ve sahibinin adı konusunda bilgilendirir.

Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin gönderilmesi sırasında, itiraz döneminin başlama ve bitme tarihlerinin bilindiği durumda; bu tarihler de yazışmada belirtilir. Eğer bu tarihler o sırada bilinmiyorsa, öğrenildiği anda Uluslararası Büroya iletilir.

Birinci fıkranın geçerli olduğu durumlarda ve söz konusu fıkrada belirtilen ofisin, aynı fıkrada belirtilen 18 aylık süre limitinin sona ermesinden önce Uluslararası Büroyu, itirazların işleme konması için süre limitinin 18 aylık süre limitinin sona ermesinden önceki 30 gün içerisinde sona ereceği ve bu 30 günlük süre içerisinde itirazların işleme konabileceği olasılığı konusunda bilgilendirmesi durumunda, söz konusu 30 günlük süre içerisinde işleme konan bir itirazı esas alan bir red, itirazın işleme konma tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde Uluslararası Büroya bildirir.

Menşe ofis, bilgileri alma isteğini Uluslararası Büroya bildirdiği takdirde; Uluslararası Büro, birinci fıkra uyarınca alınan bilgileri Uluslararası Sicile kaydeder ve bu bilgileri menşe ofise ve aynı zamanda marka sahibine iletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Reddin Bildirimi

Reddin Bildirimi

Madde 49-Anlaşmanın ve protokolün 5 inci maddeleri çerçevesinde, korumanın reddedilmesine ilişkin bildirim tek bir uluslararası tescile ilişkin olur. Bildirimi yapan Ofis tarafından tarih verilir ve imzalanır.

Bir İtiraza Dayanmayan Redler

Madde 50-Korunmanın reddinin bir itiraza dayanmadığı durumda, 49 uncu maddede belirtilen bildirim aşağıdaki hususları içerir veya belirtir.

a) Bildirimi yapan Ofis,

b) Uluslararası tescilin numarası, (Buna tercihen markanın sözel unsurları veya esas başvuru veya esas tescil numarası gibi uluslararası tescilin ayrılığının doğrulanmasını mümkün kılan başka belirtimler de eşlik edebilir.)

c) Kanunun karşılık gelen ilgili hükümlerine yapılan göndermeyle birlikte reddin dayandırıldığı tüm nedenler,

d) Reddin dayandırıldığı nedenlerin başvuru veya tescile konu olan bir markayla ilgili olması ve bu markanın ululararası tescile konu olan markayla ihtilaf içinde olması durumunda; önceki markanın, başvuru tarihi ve numarası, (eğer varsa) rüçhan tarihi, tescil tarihi ve numarası (mevcutsa), sahibinin adı ve adresi ve markanın bir kopyası ile birlikte, önceki markanın başvuru veya tescilindeki ilgili tüm mal ve hizmetlerin listesi, (Söz konusu liste bahsedilen başvuru veya tescilin dilinde olabilir.)

e) Reddin tüm mal ve hizmetleri etkilememesi durumunda, redden etkilenen veya etkilenmeyen mal ve hizmetler,

f) Reddin yeniden inceleme veya itiraza konu olup olmayacağı ve eğer böyleyse, yeniden inceleme talebine ilişkin veya redde itiraza ilişkin süre limiti ve bu tür bir yeniden inceleme veya itiraz talebinin yapılacağı makam, uygulanır olduğu durumda, yeniden inceleme ve itiraz talebinin; reddi ilan etmiş olan akit tarafın toprakları dahilinde adresi olan bir vekil aracılığıyla yapılması gerektiktiğine ilişkin belirtim,

g) Reddin ilan edildiği tarih.

Bir İtiraza Dayanan Redler

Madde 51-Koruma reddinin bir itiraza veya bir itiraz ve diğer nedenlerle dayanması durumunda, 49 uncu maddede belirtilen bildirim, 50 nci maddede belirtilen şartlara uymasının yanında; bu hususa ilişkin bir bildirim ve itiraz edenin adı ve adresini içerir. Bununla birlikte, 50 nci maddenin (d) bendine rağmen, reddi bildiren ofis, itirazın bir başvuru veya tescile konu olan bir markaya dayanması durumunda, itirazın dayandırıldığı mal ve hizmetlerin listesini bildirmek zorundadır ve ayrıca önceki başvuru veya tescilin mal ve hizmetlerin tüm listesini iletebilir. Bu durumda, söz konusu listeler önceki başvuru veya tescilin dilinde olabilir.

Kayıt; Yeniden İnceleme veya İtiraz

Madde 52-Kayıt, yeniden inceleme ve itiraza ilişkin olarak aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Uluslararası Büro reddi, bildirimdeki bilgilerle birlikte Uluslararası Sicile; redde ilişkin bildirimin Uluslararası Büroya gönderildiği veya 54 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gönderildiği varsayılan tarihle birlikte kaydeder.

b) Redde ilişkin bildirimin, 50 nci madde veya 51 inci madde uyarınca reddin yeniden inceleme veya itiraza tabi olacağını bildirmesi durumunda, reddi ileten ofis;

1) Yeniden inceleme veya itiraz talebinin yapıldığı durumda veya süre limitinin herhangi bir yeniden inceleme veya itiraz talebi yapılmaksızın sona erdiği ve söz konusu ofisin bunun farkında olduğu durumda, Uluslararası Büroyu bu durum hakkında, Uluslararası Büroyla söz konusu ofis sırasında daha önceden anlaşılan bir yolla bilgilendirir.

2) Ofisin; Uluslararası Büroyu, yeniden inceleme veya itiraz için bir talebin yapıldığı konusunda bilgilendirdiği durumda veya yeniden inceleme veya itiraz talebinin Uluslararası Büro bundan dolayı bilgilendirilmeden yapıldığı durumda, Uluslararası Büroyu yeniden inceleme veya itiraz sonucu ulaşılan nihai karardan en kısa sürede haberdar eder veya yeniden inceleme veya itiraz talebinin geri çekildiği durumlarda söz konusu geri çekmeyi en kısa zamanda Uluslararası Büroya bildirir.

c) Uluslararası Büro, hakkında bilgilendirildiği, (b) bendinde belirtilen ilgili husus ve verileri Uluslararası Sicile kaydeder.

Bildirim Kopyalarının İletilmesi

Madde 53-Menşe ofisin kopyaları alma isteğini Uluslararası Büroya bildirdiği durumda, Uluslararası Büro, 50 nci madde ila 52 nci maddeler çerçevesinde aldığı bildirimleri menşe ofise ve aynı zamnada marka sahibine iletir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunsuz Redler

Uygunsuz Red

Madde 54-Ulusal ofisler tarafından gönderilen red bildirimi, aşağıdaki durumlarda uygunsuz red bildirimi olarak değerlendirilir:

A) Anlaşma çerçevesinde belirlenen akit taraf: Anlaşma çerçevesinde belirlenen bir akit taraftaki uluslararası tescilin etkisine ilişkin bir red durumunda, reddin bildirimi;

a) İlgili uluslararası tescilin numarasını belirtmiyorsa, (bildirimdeki başka belirtimler, söz konusu tescilin tanınmasına imkan sağlamadıkça)

b) Red için herhangi bir dayanak belirtmiyorsa,

c) Uluslararası Büroya çok geç gönderilmişse, yani eğer uluslararası tescilin kaydının veya uluslararsı tescile sonradan yapılan belirlemenin kaydının geçerli olduğu tarihten itibaren, bir yıllık sürenin sona ermesinden sonra gönderilmişse, (Söz konusu tarih uluslararası tescile sonradan yapılan belirlemeye ilişkin bildirimin gönderilme tarihiyle aynı tarihtir. Redde ilişkin bildirimin posta yoluyla gönderilmesi durumunda, gönderilme tarihi posta damgasından anlaşılır. Eğer posta damgası okunamaz durumda ise veya yoksa; Uluslararası Büro, bu bildirim Uluslararası Büro tarafından alınma tarihinden 20 gün önce gönderilmiş gibi işlem yapar. Bununla birlikte, eğer bu şekilde belirlenen gönderilme tarihi reddin ilan edildiği tarihten önce ise, Uluslararası Büro bu bildirim sonraki tarihte gönderilmiş gibi işlem yapar. Red bildirimin bir dağıtım servisi aracılığıyla gönderilmesi durumunda, gönderilme tarihi dağıtım servisi tarafından kaydedilen postalama detayları esas alınarak belirlenir.)

Uluslararası Büro tarafından red bildirimi olarak kabul edilmez.

Yukarıda belirtilen durumda, Uluslararası Büro, bildirimin bir nüshasını marka sahibine gönderir ve aynı zamanda marka sahibini ve bildirimi gönderen ofis redde ilişkin bildirimin, Uluslararası Büro tarafından red olarak kabul edilmediği hususunda bilgilendirir ve bunun nedenleri belirtir.

Eğer red bildirimi;

a) Reddeden ülke bürosu adına imzalanmamışsa veya başka bir şekilde 50 nci maddede belirtilen şartlara veya 15 inci madde çerçevesinde uygulanabilecek şarta uymuyorsa,

b) Uygulanabilir durumlarda, uluslararası tescile konu olan marka ile ihtilaf içinde olduğu varsayılan markanın detaylarını içermiyorsa,

c) Bütün mal ve hizmetlerin red işleminden etkilenmediği durumlarda redden etkilenen malların ve hizmetlerin belirtimini veya redden etkilenmeyen malların ve hizmetlerin belirtimini içermiyorsa,

d) Uygulanabilir durumlarda, yeniden inceleme ve itiraz talebinin yapılacağı yetkili makamı ve yeniden inceleme ve itirazda bulunmak için uygulanacak süre limitini içermiyorsa,

e) red işleminin ilan edildiği tarihin belirtimini içermiyorsa,

f) Uygulanabilir durumlarda, itiraz sahibinin isim ve adresini ayrıca itirazın dayanadırıldığı mal ve hizmetlerin belirtimini içermiyorsa,

Uluslararası Büro, reddi ileten ofisi ihtar tarihinden başlayarak 2 ay içerisinde bildirimini düzeltmeye davet edebilir ve reddin uygunsuz bildiriminin ve ilgili ofise gönderilen ihtarın kopyalarını marka sahibine iletir.

Eğer bildirim belirtilen şekilde düzeltilirse, düzeltilmiş bildirim Uluslararası Büroya eksik bildirimin gönderildiği tarihte gönderilmiş sayılır. Eğer menşe ofis Uluslararası Büroya bu tip kopyaları almak istediğini bildirmişse düzeltilmiş bildirimin kopyaları menşe ofise ve marka sahibine iletilir. Eğer bildirim bu şekilde düzeltilmemişse, artık red bildirimi olarak değerlendirilmez. Bu durumda, Uluslararası Büro aynı zamanda marka sahibini ve red bildirimini gönderen ofisi, Uluslararası Büronun red bildirimini, red bildirimi olarak değerlendirmediği konusunda bilgilendirir, bunun nedenlerini bildirir.

B) Protokol çerçevesinde belirlenen akit taraf: Yukarıdaki belirtilen hükümler, uluslararası tescilin etkisinin Protokol çerçevesinde belirlenen Akit Tarafta reddedilmesiyle ilgili bir red durumunda da uygulanır, üçüncü fıkranın (d) bendinde belirtilen süre limiti, Protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri veya (c) bendinin (ii) alt bendi çerçevesinde uygulanacak süre limitidir.

Eğer redde ilişkin bilgi süre limiti dolduktan sonra verilmiş ise verilmemiş sayılır ve Uluslararası Büro, ilgili ofisi bundan dolayı bilgilendirir.

Eğer red bildirimi protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (i) alt bendinde belirtilen şartlara uyulmadan, Protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (ii) alt bendi çerçevesinde yapılmışsa, red bildirimi olarak kabul edilmez. Bu durumda Uluslararası Büro yine de bildirimin bir kopyasını marka sahibine gönderir, marka sahibini ve bildirimi gönderen ofisi, red bildiriminin red olarak kabul edilmediği konusunda bilgilendirir ve bunun nedenlerini belirtir.

ALTINCI BÖLÜM

Markanın Belirlenen Akit Taraflardaki Hükümsüzlüğü

Hükümsüzlük Bildiriminin İçeriği

Madde 55-Eğer uluslararası tescilin etkileri, belirlenen bir akit tarafta Anlaşmanın 5 inci maddesinin altıncı fıkrası veya Protokolün 5 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği hükümsüz kılınmışsa ve bu hükümsüzlüğe karşı artık bir itiraz söz konusu değilse, yetkili organının hükümsüzlüğü bildirdiği akit tarafın ofisi durumu Uluslararası Büroya bildirir. Bu bildirim;

a) Hükümsüzlüğü bildiren yetkili organı,

b) Hükümsüzlüğe karşı artık bir itirazın söz konusu olmadığını,

c) Uluslararası tescilin numarasını,

d) Marka sahibinin ismini,

e) Eğer hükümsüzlük mal ve hizmetlerin tümünü kapsamıyorsa, hükümsüzlük işleminin kapsadığı ve kapsamadığı tüm mal ve hizmetleri,

f) Hükümsüzlüğün ilan edildiği tarih ve eğer varsa hükümsüzlüğün geçerlilik tarihini,

içermeli veya belirtilmelidir.

Hükümsüzlüğün Kaydı ve Menşe Ofisin ve Marka Sahibinin Bilgilendirilmesi

Madde 56-Uluslararası Büro, hükümsüzlük işlemini Uluslararası Sicile hükümsüzlük bildiriminde verilen veriler ile birlikte kaydeder ve aynı zamanda, eğer menşe ofis Uluslararası Büroya bu bilgileri almak istediğini bildirmişse, onu ve marka sahibini bilgilendirir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Marka Sahibinin Tasarruf Hakkının Kısıtlanması

Bilginin İletilmesi

Madde 57-Belirlenen herhangi bir Akit Tarafın Ofisi kendi toprakları üstünde marka sahibinin tasarruf hakkını uluslararası tescil açısından sınırlandığını Uluslararası Büroya bildirebilir. Bu tür bilginin, kısıtlamanın ana gerekçelerininin özetini içermesi gerekir.

Kısıtlamanın Kısmen veya Tamamen Kaldırılması

Madde 58-Uluslararası Büroya 57 nci maddeye uygun olarak marka sahibinin tasarruf hakkının kısıtlandığının bildirildiği durumda, bu bilgiyi ileten akit tarafın ofisi, sonradan Uluslararası Büroya kısıtlamanın tamamen veya kısmen kaldırıldığını da bildirir.

Kayıt

Madde 59-Uluslararası Büro kendisine 57 nci ve 58 inci maddelere göre gönderilen bilgileri Uluslararası Sicile kaydeder ve marka sahibini durumdan haberdar eder.

Bu kural lisanslar için uygulanmaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ulusal veya Bölgesel Bir Tescilin Uluslararası Tescille Yer Değiştirmesi

Bildirim

Madde 60-Anlaşmanın 4 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası Protokolün 4 üncü maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası uyarınca, marka sahibinin belirlenen bir akit tarafın ofisine doğrudan yaptığı bir talep üzerine, bu Ofisin ulusal veya bölgesel bir tescilin uluslararası bir tescille değiştirildiğini kendi siciline kaydetmesi durumunda, söz konusu ofis bu durumu Uluslararası Büroya bildirir. Bu bildirim;

a) İlgili uluslararası tescilin numarasını,

b) Eğer değişik uluslararası tescilde listelenen mal ve hizmetlerin sadece biri veya bir kısmını kapsıyorsa, bu mal ve hizmetleri,

c) Başvuru tarihi ve numarasını, tescil tarihini ve numarasını ve eğer varsa uluslararası tescil ile değiştirilen ulusal ve bölgesel tescilin rüçhan tarihini

içerir.

Kayıt

Madde 61-Uluslararası Büro 60 ıncı maddede belirtilen bildirimleri Uluslararası Sicile kaydeder ve durumu marka sahibine bildirir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Esas Başvurunun, Buna Dayalı Tescilin veya Esas Tescilin Etkisinin Sona Ermesi

Esas Başvuru ve Buna Dayalı Tescilin veya Esas Tescilin Etkisinin Sona Ermesine İlişkin Bildirim

Madde 62-Anlaşmanın 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları veya Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları veya her ikisinin birlikte uygulandığı durumlarda, menşe ofis bu durumu Uluslararası Büroya bildirir. Bu bildirimde;

a) Uluslararsı tescilin numarasını,

b) Marka sahibinin ismini,

c) Esas tescili etkileyen hususlar ve kararlar veya tescille sonuçlanmayan bir esas başvuruya dayanan bir uluslararası tescil durumunda, esas başvuruyu etkileyen hususlar ve kararlar veya tescille sonuçlanan bir esas başvuruya dayanan bir uluslararası tescil durumunda, bu tescili etkileyen hususlar ve kararlar ve bu husus ve kararların geçerlilik tarihlerini,

d) Söz konusu husus ve kararların uluslararası tescili mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı açısından etkilediği durumda, bu husus ve kararlardan etkilenen ve etkilenmeyen mal ve hizmetleri

belirtir.

Anlaşmanın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yasal bir işlemin veya Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (i), (ii), (iii) alt bentlerinde yer alan bir takibatın 5 yıllık sürenin bitiminden önce başlaması, ancak Anlaşmanın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen son kararın veya Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan son kararın veya yine Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen geri alınma veya vazgeçmenin 5 yıllık süre içinde bitmemesi durumunda, menşe ofis durumdan haberdar olur olmaz ve belirtilen sürenin geçmesinden hemen sonra, mümkün olan en kısa sürede durumu Uluslararası Büroya bildirir.

İkinci fıkrada belirtilen yasal işlem veya takibatın, Anlaşmanın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen son karar veya Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan son karar veya Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen geri alınma veya vazgeçme ile sonuçlanması durumunda, menşe ofis durumdan haberdar olur olmaz bu durumu derhal Uluslararası Büroya bildirir ve birinci fıkranın (a) ila (d) bentlerinde sözü edilen belirtimleri verir.

Bildirimin Kaydedilmesi ve İletilmesi; Uluslararası Tescilin İptali

Madde 63-Uluslararası Büro:

a) 62 nci maddede belirtilen herhangi bir bildirimi Uluslararası Sicile kaydeder ve bildirimin bir nüshasını belirlenen akit tarafların ofislerine ve marka sahibine gönderir.

b) 62 nci maddenin birinci veya üçüncü fıkralarında belirtilen herhangi bir bildirim uluslararası tescilin iptalini talep ediyor ve söz konusu fıkralardaki şartlara uyyuyorsa, Uluslararası Büro uygun olduğu durumda uluslararsı tescilin Uluslararası Sicildeki kaydını iptal eder.

c) Uluslararası tescilin (b) bendine uygun olarak Uluslararası Sicilde iptal edildiği durumda, Uluslararası Büro;

1) Uluslararası Sicilde uluslararası tescilin iptal edildiği tarihi,

2) İptal tüm mal ve hizmetleri kapsıyorsa, bütün mal ve hizmetleri,

3) Eğer iptal mal ve hizmetlerin sadece bir kısmını kapsıyorsa, 62 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca belirtilen bu mal ve hizmetleri

belirlenen akit tarafların ofislerine ve marka sahibine bildirir.

ONUNCU BÖLÜM

Esas Başvurunun, Buna Dayalı Tescilin veya Esas Tescilin Bölünmesi

Esas Başvurunun Bölünmesinin Bildirilmesi

Madde 64-Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen beş yıllık süre zarfında, esas başvuru iki veya daha fazla başvuruya bölünürse menşe ofis durumu Uluslararası Büroya bildirir ve bu bildirimde;

a) Uluslararası tescil numarası veya uluslararası tescil henüz geçerli değilse esas başvurunun numarasını,

b) Marka sahibinin veya başvuru sahibinin ismini,

c) Her başvurunun numarasını

belirtir.

Uluslararası Büro Tarafından Kayıt ve Bildirim

Madde 65-Uluslararası Büro 64 üncü maddede belirtilen bildirimi Uluslararası Sicile kaydeder ve bunu belirlenen akit tarafların ofislerine aynı zamanda da marka sahibine bildirir.

Esas Başvurudan Kaynaklanan Tescilin veya Esas Tescilin Bölünmesi

Madde 66-64 üncü ve 65 inci madde hükümleri, gerekli işlemler yapıldıktan sonra, protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen esas başvurudan kaynaklanan tescilin bölünmesine ve Anlaşmanın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ve protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen esas tescilin bölünmesi işlemine uygulanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sonraki Belirlemeler ve Değişiklikler

BİRİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Tescili Müteakip Belirleme

Yetki

Madde 67-Marka sahibinin, Anlaşmasının 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 2 nci maddesi veya Protokolün 2 nci maddesi uyarınca ve Protoklün 9 uncu maddesinin (D) bendine tabi olarak belirlemenin yapıldığı zamanda bir akit tarafı belirlemeye yetkilendirildiği durumda, bu akit taraf uluslararası tescili müteakip yapılan bir belirlemeye (sonraki belirleme) tabi olabilir.

Yalnızca Anlaşma uyarınca yapılan bir uluslararası başvurudan kaynaklanan bir uluslararası tescilin marka sahibi, belirleme sırasında ofisi menşe ofis olan akit tarafın Protokole bağlı olması veya mülkiyette bir değişiklik kaydedildiği durumda bir akit taraf veya akit taraflardan en az biri açısından yeni marka sahibinin uluslararası tescilin sahibi olmak için gerekli şartları yerine getirdiği bir akit tarafın protokole bağlı olması koşuluyla Anlaşma ile değil de Protokol ile bağlı bulunan akit tarafları belirleyebilir.

Yalnızca Protokol uyarınca yapılan bir uluslararası başvurudan kaynaklanan bir uluslararası tescilin marka sahibi, bu belirleme sırasında, ofisi menşe ofis olan akit tarafın Anlaşma ile bağlı olması veya mülkiyette bir değişiklik kaydedildiği durumda bir akit taraf veya akit taraftan en az biri açısından yeni marka sahibinin uluslararası tescilin sahibi olmak için şartları yerine getirdiği bu akit tarafın Anlaşmayla bağlı olması koşuluyla ve uluslararası tescilin esas tescile dayanması ya da esas başvuruya dayanıyorsa söz konusu başvurunun tescil ile sonuçlanması koşuluyla, Protokol ile bağlı olup olmadığına bakılmaksızın Anlaşma ile bağlı bulunan akit tarafları belirleyebilir.

Sunuş, Form ve İmza

Madde 68-Sonraki bir belirleme; marka sahibi, menşe ofisi veya marka sahibi isterse ve ofis sonraki belirlemeyi iletmeyi kabul ederse, ilgili başka bir ofis tarafından Uluslararası Büroya sunulur. Ancak sonraki belirleme;

a) 18 inci maddenin uygulandığı durumda, menşe ülke ofisi tarafından,

b) Akit taraflardan herhangi birinin Anlaşma uyarınca belirlenmesi durumunda, menşe ofis veya ilgili başka bir ofis tarafından,

sunulmalıdır.

Sonraki belirleme resmi form halinde tek nüsha olarak sunulur. Sonraki belirleme marka sahibi tarafından sunulmuşsa onun tarafından imzalanır. Bir ofis tarafından sunulmuşsa o ofis tarafından imzalanır ve bu ofis şart koşarsa, marka sahibi de imzalar. Sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuşsa ve marka sahibinin imzalaması gerektirilmediği halde ofis eğer marka sahibine onu imzalaması için izin veriyorsa marka sahibi de imzalayabilir.

İçerik

Madde 69-Sonraki belirleme;

a) İlgili uluslararsı tescilin numarasını,

b) Marka sahibinin isim ve adresini,

c) Belirlenen akit tarafı,

d) Eğer sonraki belirleme ilgili uluslararası tescilde listelenen mal ve hizmetlerin tümüne ilişkin ise tüm mal ve hizmetleri, eğer sonraki belirleme mal ve hizmetlerin bir kısmına ilişkin ise bu mal ve hizmetleri,

e) Ödenen ücretlerin miktarı ve ödeme yöntemi veya Uluslararası Büro adına açılan hesaba gereken miktardaki ücreti kaydetmek için talimatları veren veya ödemeyi yapan tarafın kimliğini,

f) Eğer sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuş ise bu belirlemenin bu ofis tarafından alındığı tarihi

içerir veya belirtir.

Sonraki belirleme, 19 uncu madde uyarınca bir bildirim yapan bir akit tarafı ilgilendiriyorsa, bu belirleme bu akit tarafın topraklarında markayı kullanma niyeti beyanını da içerir. Söz konusu akit taraf tarafından istenen bu beyan:

a) Marka sahibinin kendisi tarafından imzalanır ve sonraki belirlemeye eklenen ayrı bir resmi belge olarak yapılır,

b) Sonraki belirlemenin içinde yer alır.

Sonraki belirleme;

a) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen belirtimleri ve duruma göe tercüme ve tercümeleri,

b) Sonraki belirlemenin ilgili uluslararası tescil açısından bir değişikliğin veya bir iptalin kaydından sonra veya uluslararası tescilin yenilenmesinden sonra hüküm ifade etmesi yönündeki talebi

de kapsayabilir.

Uluslararası tescilin esas başvuruya dayandığı durumda, sonraki belirlemeye menşe ofis tarafından imzalanan ve söz konusu başvurunun tescil ile sonuçlandığını ve tescilin numara ve tarihini de içeren bir beyan (eğer bu daha önceden Uluslararası Büro tarafından alınmışsa) iliştirilir.

Ücretler

Madde 70-Sonraki belirleme, Ücret Çizelgesinde yer alan veya belirtilen ücretlerin ödenmesine tabi olur.

Uygunsuzluklar

Madde 71-Eğer sonraki belirleme gerekli şartları taşımıyorsa, Uluslararası Büro durumu 75 inci maddeye tabi olarak marka sahibine, eğer sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuşsa o ofise bildirir.

Eğer uygunsuzluk, Uluslararası Büro tarafından uygunsuzluğun bildirildiği tarihten itibaren üç aylık süre içinde giderilmemişse sonraki belirlemeden vazgeçilmiş sayılır ve Uluslararası Büro aynı zamanda veya sonradan marka sahibine eğer sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuş ise bu ofise durumu bildirir ve Ücret Çizelgesinde belirtilen esas ücretin yarısını aldıktan sonra arta kalan kısmını bu ücretleri ödeyen tarafa geri verir.

Birinci ve ikinci fıkralara rağmen, eğer sonraki belirleme 67 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına göre sunulursa ve 67 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan şartlar belirlenen akit taraflardan bir veya birkaçı açısından yerine getirilmemişse, sonraki belirlemenin bu akit tarafların belirlemesini kapsamadığı kabul edilir ve bu akit taraflar açısından daha önceden ödenmiş herhangi bir tamamlayıcı veya bireysel ücret iade edilir. Eğer 67 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan şartlar belirlenen tüm akit taraflar açısından yerine getirilmemişse, ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Sonraki Belirlemenin Tarihi

Madde 72-Marka sahibi tarafından doğrudan Uluslararası Büroya sunulan sonraki belirleme, üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca Uluslararası Büro tarafından alınma tarihini taşır.

Bir ofis tarafından Uluslararası Büroya sunulan bir sonraki belirleme üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca bu ofis tarafından alınma tarihini taşır, ancak söz konusu belirlemenin bu tarihten itibaren iki aylık bir süre içinde Uluslararası Büro tarafından alınmış olması gerekir. Eğer sonraki belirleme bu süre içinde uluslararası Büro tatafından alınmamışsa, bu belirleme üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca Uluslararası Büro tarafından alınma tarihini taşır.

Sonraki belirlemenin gerekli şartları yerine getirmediği, ancak uygunsuzluğun 71 inci maddenin birinci fıkrasında behsedilen bildirim tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde giderildiği durumlarda:

a) Sonraki belirleme, uygunsuzluk 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan şartların herhangi biri ile ilgili ise, söz konusu belirlemenin Uluslararası Büroya bir ofis tarafından sunulmadığı ve uygunsuzluğun ikinci fıkra uyarınca iki aylık süre içinde giderilmediği durumlarda belirlemenin usule uygun hale getirildiği günün tarihini taşır.

b) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca uygulanabilecek tarih, duruma göre, 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d) bentlerinde ve ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartlar dışında herhangi bir şartla ilgili uygunsuzluktan dolayı etkilenmez.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralara rağmen, eğer sonraki belirleme 69 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendi uyarınca yapılan bir talep içeriyorsa, bu durumda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen tarihlerden daha sonra olan bir tarihi taşır.

Kayıt ve Bildirim

Madde 73-Eğer Uluslararası Büro sonraki belirlemenin aranan şartları yerine getirdiği kanaatine varırsa, o zaman Uluslararası Sicile bu belirlemeyi kaydeder ve sonraki belirlemede belirtilen akit taraf ofisini, aynı zamanda marka sahibini ve eğer sonraki belirleme bir ofis tarafından sunulmuş ise o ofisi bilgilendirir.

Sonraki Belirlemeye İlişkin Red

Madde 74-Sonraki belirlemelere ilişkin redler, üçüncü kısmın üçüncü bölümü ila beşinci bölümünde belirtilen şekilde yapılır.

Sonraki Belirleme Olarak Kabul Edilmeyenler

Madde 75-Eğer 68 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca aranılan şartlar yerine getirilmezse, sonraki belirleme, belirleme olarak kabul edilmez ve Uluslararası Büro durumu gönderene bildirir.

İKİNCİ BÖLÜM

Değişikliğin ve İptalin Kayıt Talebi

Talebin Sunulması

Madde 76-Talebin;

a) Mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı ve belirlenen akit tarafların tümü veya bir kısmı açısından uluslararası tescilin sahibindeki değişiklik,

b) Belirlenen akit tarafların tümü veya bir kısmı açısından mal ve hizmet listesinin bir sınırlaması,

c) Mal ve hizmetlerin tümü için, belirlenen akit tarafların bazıları açısından vazgeçme,

d) Marka sahibinin isim ve adresindeki değişiklik,

e) Uluslararası tescilin, mal ve hizmetlerin tümü veya bir kısmı için belirlenen tüm akit taraflar açısından iptali,

hususlarından herhangi biri ile ilgili olması durumunda, kayıt talebi Uluslararası Büroya resmi form üzerinde tek nüsha olarak sunulur.

Talep, aşağıdaki haller dışında, marka sahibi veya menşe ofis veya ilgili başka bir ofis tarafından sunulur:

a) Marka sahibinin veya vekilinin isim ve adresindeki değişiklik dışındaki bir değişiklik kayıt talebi, menşe ofis tarafından veya değişikliğin Anlaşma uyarınca belirlenen bir akit tarafı etkilemesi durumunda ilgili başka bir ofis tarafından sunulmalıdır.

b) İptal İşleminin kayıt talebi, iptal edilecek uluslararası tescil tarafından kapsanan, belirlenen akit taraflardan herhangi birinin Anlaşma uyarınca belirlenmiş olması durumunda menşe ofis veya ilgili başka bir ofis tarafından sunulmalıdır.

Eğer talep marka sahibi tarafından sunulursa, onun tarafından imzalanır. Eğer talep bir ofis tarafından sunulursa o ofis tarafından imzalanır. Eğer söz konusu ofis marka sahibinin imzasını istiyorsa aynı zamanda marka sahibi tarafından da imzalanır. Eğer bu talep bir ofis tarafından sunulmuşsa ve bu ofis marka sahibinin talebi imzalamasını şart koşmadığı halde onu imzalamasına izi verdiyse marka sahibi de imzalayabilir.

Talebin İçeriği

Madde 77-Bir değişikliğin kayıt talebi veya bir iptal işleminin kayıt talebi, talep edilen değişiklik veya iptal işlemine ek olarak;

a) İlgili uluslararası tescilin numarasını,

b) Değişiklik vekilin isim ve adresine ilişkin olmadıkça marka sahibinin ismini,

c) Uluslararası tescilin sahibinde bir değişiklik olması durumunda, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uyarınca belirtilen, uluslararası tescilin yeni sahibi olarak talepte belirtilen gerçek veya tüzel kişinin isim ve adresini, (bundan sonra "devralan" olarak anılacaktır)

d) Uluslararası tescilin sahibinde bir değişiklik olması durumunda, devralanın uluslararası tescilin sahibi olmak için Anlaşmanın 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 2 nci maddesi veya Protokolün ikinci maddesinin birinci fıkrası uyarınca adına koşulları yerine getirdiği akit taraf veya tarafları,

e) Uluslararası tescilin sahibinde bir değişiklik olması durumunda, üçüncü fıkraya göre söz konusu devralanın adresi akit taraf topraklarında veya dördüncü fıkrada belirtilen akit taraflardan birisinin topraklarında değilse ve devralan herhangi bir akit tarafın uyruğu veya bir akit teşkilata üye devletin vatandaşı olduğunu göstermedikçe, adına devralanın uluslararası tescilin sahibi olmak için şartları yerine getirdiği akit taraf veya akit tarafların birindeki devralanın işletilmesinin adresi veya devrealanın ikametgahı,

f) Uluslararası tescilin sahibi ile ilgili olan değişiklik, tüm mal ve hizmetleri kapsamıyorsa ve belirlenen tüm akit tarafları ilgilendirmiyorsa, mülkiyetteki değişikliğin ilgili olduğu mal ve hizmetler ve belirlenen akit tarafları,

g) Ödenen ücretlerin miktarı ve ödeme yöntemi veya Uluslararası Büro adına açılan hesaba gerektirilen miktarda ücreti kaydetmek için talimatlar ve ödemeyi gerçekleştiren veya talimatları veren tarafın kimliğini

de içerir veya belirtir.

Uluslararası tescilin mülkiyetindeki bir değişikliğin kayıt talebi ayrıca;

a) Devralanın gerçek bir kişi olduğu durumda, devralanın vatandaşı olduğu ülkenin belirtimi,

b) Devralanın tüzel bi kişilik olduğu durumda, bu tüzel kişiliğin kanuni yapısı ve söz konusu tüzel kişiliğin hukuki altında teşekkül ettiği devlet veya (eğer uygunsa) o devletin bölgesel birimi ile ilgili belirtimleri

de içerir.

Bir değişikliğin veya iptalin kayıt talebi, aynı zamanda bahsedilen uluslararası tescille ilgili bir başka değişiklik veya iptal veya sonraki belirlemenin kaydından önce veya sonra kaydedilen veya uluslararası tescilin yenilenmesinden sonra kaydedilen bir talebi de içerebilir.

Kabul Edilmeyen Talep

Madde 78-Uluslararası tescilin mülkiyetindeki bir değişiklik, belirlenen bir akit taraf açısından;

a) Anlaşmaya taraf ancak Protokole taraf değilse ve 77 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen akit taraf Anlaşmaya taraf değilse veya söz konusu bentte belirtilen akit taraflardan hiçbiri Anlaşmaya taraf değil ise,

b) Protokole taraf ancak Anlaşmaya taraf değilse ve 77 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen akit taraf Protokole taraf değilse veya söz konusu bentte belirtilen akit taraflardan hiçbiri Protokole taraf değil ise

kabul edilmeyebilir.

Devralanın Birden Fazla Olması

Madde79-Uluslararası tescilin mülkiyetindeki bir değişiklik kayıt talebi birden fazla devralan olduğunu gösteriyorsa ve söz konusu devralanlardan herhangi biri, belirlenen akit taraf açısından uluslararası tescilin sahibi olmak için gerekli şartları yerine getirmiyorsa, bu değişiklik söz konusu akit taraf açısından kaydedilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişikliğin Kaydı ve İptalin Kayıt Taleplerindeki Uygunsuzluklar

Uygunsuz Talep

Madde 80-76 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen değişikliğin veya iptalin kaydedilmesine yönelik talep eğer gerekli şartları yerine getirmiyorsa, 82 nci madde çerçevesinde, Uluslararası Büro durumu marka sahibine ve eğer talep bir ofis tarafından yapıldıysa bu ofise bildirir.

Uygunsuzlukların Giderilmesi İçin Verilecek Süre

Madde 81-Uygunsuzluk, Uluslararası Büro tarafından uygunsuzluğun bildirimi tarihinden itibaren üç ay içinde giderilebilir. Eğer uygunsuzluk Uluslararası Büro tarafından uygunsuzluğun bildirimi tarihinden itibaren üç ay içinde giderilmezse, talepten vazgeçilmiş sayılır ve Uluslararası Büro aynı zamanda marka sahibine ve eğer değişikliğin ve iptalin kaydedilmesine yönelik talep bir ofis tarafından sunulmuş ise bu ofise durumu bildirir ve ödenen herhangi bir ücretin Ücret Çizelgesinde belirtilen ilgili ücretlerin yarısı kadar bir miktarı çıkardıktan sonra kalan kısmı bu ücretleri ödeyen taraflara geri verir.

Değişiklik Talebinin Kabul Edilmemesi

Madde 82-76 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca aranılan şartlar yerine getirilmezse, bu durumda talep, değişiklik talebi olarak kabul edilmez ve Uluslararası Büro durumu gönderene bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değişikliğin veya İptalin Kayıt ve Bildirimi, Mülkiyetteki Bir Değişikliğin Etkiye Sahip Olmadığına Dair Beyan

Değişikliğin veya İptalin Kayıt ve Bildirimi

Madde 83-Uluslararası Büro, 76 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen talebin eksiksiz olması koşuluyla, değişikliği veya iptali Uluslararası Sicile hemen kaydeder, aynı zamanda, durumu değişikliğin etkili olduğu belirlenen akit taraf ofislerine veya talep, iptal işlemine ilişkin ise belirlenen tüm akit taraf ofislerine, aynı zamanda marka sahibine veya talep, bir ofis tarafından sunulmuş ise bu ofise bildirir. Kaydın mülkiyetteki bir değişiklik ile ilgili olduğu durumda, Uluslararası Büro, durumu, eğer mülkiyet tamamıyla el değiştirdi ise tescilin eski sahibine veya mülkiyetin bir kısmının el değiştirdiği durumlarda uluslararası tescilin bu kısmını devralan kişiye bildirir. İptal işleminin kayıt talebi marka sahibi veya ilgili bir ofis tarafından Anlaşmanın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve Protokolün 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beş yıllık süre içinde sunulmuş ise Uluslararası Büro menşe ofisi de durumdan haberdar eder.

Değişiklik veya iptal, geekli şartları yerine getiren bir talebin Uluslararası Büro tarafından alınma tarihi ile kaydedilir, ancak talep 77 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yapılmış ise bu durumda daha sonraki bir tarihte de kaydedilebilir.

Mülkiyetteki Kısmi Değişikliğin Kaydı

Madde 84-Mal ve hizmetlerin sadece bir kısmı veya belirlenen akit tarafların sadece bir kısmı açısından, uluslararası tescilin devri veya başka herhangi bir yolla transferi, Uluslararası Sicile bir kısmı devredilen veya transfer edilen uluslararası tescilin numarasında kaydedilir. Devredilen veya transfer edilen bu kısım söz konusu uluslararası tescilin numarasında iptal edilir, ayrı bir uluslararası tescil olarak kaydedilir. Bu ayrı uluslararası tescil, bir kısmı devir olunan veya transfer edilen tescilin numarasını büyük harflerle yazılmış olarak birlikte taşır.

Uluslararası Tescillerin Birleşmesinin Kaydı

Madde 85-84 üncü maddede belirtilen mülkiyetteki kısmi değişiklikten kaynaklanan durumlarda, eğer bir gerçek veya tüzel kişilik iki veya ikiden fazla uluslararası tescilin sahibi olarak kaydedildiyse, bu kişilerin doğrudan kendileri veya menşe ofis veya ilgili başka bir ofis kanalıyla yapacakları talep üzerine tesciller birleştirilir. Birleşmeden kaynaklanan bu yeni uluslararası tescil, bir kısmının devir olduğunu veya transfer edildiği uluslararası tescilin numarasını eğer uygunsa büyük harflerle yazılmış olarak birlikte taşır.

Mülkiyetteki Değişikliğin Herhangi Bir Etkisinin Olmadığına Dair Beyan

Madde 86-Kendisine Uluslararası Büro tarafından mülkiyetteki değişikliğin bu akit tarafı etkileyeceği bildirilen, belirlenen bir akit taraf ofisi, mülkiyetteki değişikliğin söz konusu akit tarafta herhangi bir etkisinin olmayacağını ilan edebilir. Böyle bir beyanın etkisi söz konusu akit taraf açısından, ilgili uluslararası tescilin devreden adına kaydının devamı şeklinde ortaya çıkar.

Birinci fıkrada belirtilen beyan;

a) Mülkiyetteki değişikliğin herhangi bir etkisinin olmamasının nedenleri,

b) Mevzuatın ilgili önemli hükümleri,

c) Bu beyana karşı yeniden inceleme veya itiraz yolu olup olmadığı

hususlarını içerir.

Birinci fıkrada belirtilen beyan Uluslararası Büroya bildirilir. Uluslararası Büro durumu mülkiyette değişiklik kaydı talebini sunan tarafa (marka sahibi veya ofis) ve yeni marka sahibine bildirir.

Birinci fıkrada belirtilen beyan ile ilgili son karar Uluslararası Büroya bildirilir. Uluslararası Büro da, durumu mülkiyette değişiklik kaydı talebini sunan tarafa (marka sahibi veya ofis) ve yeni marka sahibine bildirir.

Uluslararası Büro, birinci fıkrada belirtilen, yeniden inceleme veya itiraza konu olmayan herhangi bir beyanı veya dördüncü fıkrada belirtilen herhangi bir son kararı Uluslararası Sicile kaydeder ve duruma göre, söz konusu beyan veya son kararın konusunu teşkil eden uluslararası tescilin o kısmını ayrı bir uluslararası tescil olarak kaydeder. Bu ayrı uluslararası tescil, bir kısmı devir olunan veya transfer edilen tescilin numarasını, büyük harflerle yazılmış olarak birlikte taşır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uluslararası Sicilde Düzeltmeler

Düzeltme

Madde 87-Uluslararası Büro, re'sen veya bir marka sahibi veya bir ofisin talebi üzerine Uluslararası Sicilde uluslararası bir tescile ilişkin bir hata gördüğü anda, bunu Uluslararası Sicil kayıtlarında düzeltir.

Bildirim

Madde 88-Uluslararası Büro düzeltmeyi marka sahibine, aynı zamanda da düzeltmeden etkilenen, belirlenen akit taraf ofislerine bildirir.

Düzeltmenin Etkilerinin Reddedilmesi

Madde 89-88 inci maddede belirtilen herhangi bir ofis, Uluslararası Büroya düzeltmenin etkilerini tanımadığını bir bildirim ile ilan etme hakkına sahiptir. Anlaşmanın 5 inci maddesi veya Protolün 5 inci maddesi veya bu Yönetmeliğin üçüncü kısmının üçüncü bölümü ila beşinci bölümü, aynı şekilde uygulanır, düzeltme bildiriminin gönderilme tarihi, bir red kararının ilan edilmesi için verilen süre limitinin başladığı tarihtir.

BEŞİNCİ KISIM

Yenilemeler

BİRİNCİ BÖLÜM

Süre Bitiminin Resmi Olmayan İhtarı

Süre Bitiminin Resmi Olmayan İhtarı

Madde 90-Anlaşmanın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve Protokolün 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen resmi olmayan ihtarın alınmamış olması, ikinci bölümde belirtilen süre sınırlamasına uyulmaması için bir mazeret oluşturmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Yenilemeye ilişkin Ayrıntılar

Ücretler

Madde 91-Uluslararası Tescil yenileme süresinin geldiği tarihte;

a) Esas ücretin,

b) Eğer uygunsa ek ücretin,

c) İlgili mal ve hizmetlerin tümü açısından Uluslararası Sicilde herhangi bir red veya iptal kaydı olmayan, belirlenen her bir akit taraf için, duruma göre, tamamlayıcı ücretin veya bireysel ücretin, (Ücret Çizelgesinde belirtildiği şekilde ödenir. Bununla birlikte, böyle bir ödeme, uluslararası tescilin yenilenmesinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde, Ücret Çizelgesinde belirtilen ek ücretin aynı zamanda ödenmesi koşuluyla yapılabilir.)

ödenmesi üzerine yenilenir.

Eğer yenilemenin amaçları açısından yapılan herhangi bir ödeme, uluslararası tescilin yenilenmesinin geçerli olduğu tarihten önceki üç aydan daha önce Uluslararası Büro tarafından alınmışsa, yenilemenin geçerlilik tarihinden üç ay önce alınmış olarak kabul edilir.

Diğer Ayrıntılar

Madde 92-Eğer marka sahibi, uluslararası tescili, ilgili mal ve hizmetlerin tümü açısından Uluslararası Sicilde herhangi bir reddin kaydedilmediği belirlenen bir akit taraf açısından yenilemek istemezse, istenen ücretlerin ödenmesine, uluslararası tescilin yenilenmesinin bu akit taraf açısından Uluslararası Sicilde kaydedilmemesi gereğini içeren bir beyan iliştirilir.

Marka sahibinin uluslararası tescili, belirleyen bir akit taraf açısından Uluslararası Sicilde bu akit taraf için ilgili mal veya hizmetlerin tümü açısından kaydedilen redde rağmen yenilemek istediği durumda, duruma göre tamamlayıcı veya bireysel ücret dahil olmak üzere istenen ücretlerin ödenmesine uluslararası tescilin yenilemesinin bu akit taraf açısından Uluslararası Sicilde kaydedilmemesi gereğini içeren bir beyan iliştirilir.

83 üncü maddenin birinci fıkrası çerçevesinde kaydedilen vazgeçme durumunda veya 55 inci madde çerçevesinde mal ve hizmetlerin tümü için kaydedilen bir iptal durumunda, uluslararası tescil belirlenen bu akit taraf açısından yenilenemez. Uluslararası tescil, 55 inci madde uyarınca mal ve hizmetlere ilişkin uluslararası tescilin etkilerinin bir akit tarafta iptal edilmesinin kaydedildiği veya 83 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca mal ve hizmetlere ilişkin bir sınrılandırmanın kaydedildiği, belirlenen herhangi bir akit taraf açısından yenilenemez.

Bir uluslararası tescilin belirlenen tüm akit taraflar açısından yenilenmesi, Anlaşmanın 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının ve Protokolün 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının hükümlerinde bir değişiklik oluşturmaz.

Eksik Ücret

Madde 93-Eğer alınan ücretlerin miktarı yenileme için gereken ücretlerin miktarından daha az ise, uluslararası Büro durumu derhal marka sahibine ve eğer varsa aynı zamanda da vekiline bildirir. Bildirim eksik miktarı belirtir.

91 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin dolması üzerine alınan ücretin miktarı 91 inci maddeye göre ödenecek miktardan az ise, Uluslararası Büro üçüncü fıkraya tabi olarak, yenilemeyi kaydetmez ve ödemeyi yapan tarafa alınan miktarı iade eder ve durumu marka sahibine ve eğer varsa vekiline bildirir.

Birinci fıkrada belirtilen bildirim, 91 inci maddenin birinci fıkrasında beliritlen altı aylık sürenin dolmasından önceki üç ay içinde gönderilmişse ve eğer süre bitimi üzeri alınan ücret miktarı birinci fıkrada istenen miktardan az, fakat bu miktarın en azından %70'i kadarsa, Uluslararası Büro 95 inci ve 97 nci maddelerdeki hükümleri uygular. Eğer istenen miktar söz konusu bildirim yapıldıktan sonra üç ay içinde tamamlanarak ödenmezse, Uluslararası Büro yenilemeyi iptal eder ve durumu marka sahibine eğer varsa vekiline ve yenilemenin bildirdiği ofislere bildirir ve alınan miktarı ödemeyi yapan tarafa iade eder.

Yenileme Ücretlerinin Ödenme Süresi

Madde 94-Her yenileme için alınan ücret, uluslararası tescilin kapsamına giren, belirlenen akit tarafların, sadece Anlaşma uyarınca belirlenen akit taraflar veya sadece Protokol uyarınca belirlenen akit taraflar veya hem Anlaşma hem de Protokol uyarınca belirlenen akit taraflar olmalarına bakılmaksızın on yıl içinde ödenir. Anlaşma gereği yapılan ödemelerde on yıl için ödeme, on yıllık taksit şeklinde anlaşılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yenilemenin Kaydı, Bildirim ve Belge

Yenilemenin Kaydı ve Geçerlilik Tarihi

Madde 95-Yenileme için gerekli olan ücret Anlaşmanın 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında ve Protokolün 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen ek süre içinde ödenmiş olsa bile, yenileme Uluslararası Sicile yenilemenin süresinin dolduğu tarihte kaydedilir.

Sonraki Belirlemelerde Yenileme Tarihi

Madde 96-Yenilemenin geçerlilik tarihinin, bu tür belirlemelerin Uluslararası Sicile kaydedilme tarihlerine bakılmaksızın uluslararası tescilin kapsadığı tüm belirlemeler için aynı olması gerekir.

Bildirim ve Belge

Madde 97-Uluslararası Büro belirlenen tüm akit taraf ofislerine yenilemeyi bildirir ve marka sahibine bir belge gönderir.

Yenilememe Durumundaki Bildirim

Madde 98-Bir uluslararası tescil yenilenmemişse, Uluslararası Büro durumu uluslararası tescilde belirlenen tüm akit tarafların ofislerine bildirir.

Uluslararası tescil belirlenen bir akit taraf açısından yenilenmemişse, Uluslararası Büro durumu belirlenen akit tarafın ofisine bildirir.

ALTINCI KISIM

Gazete ve Veri Tabanı

BİRİNCİ BÖLÜM

Gazete

Uluslararası Tescillere İlişkin Bilgi

Madde 99-Uluslararası Büro Gazetede aşağıdakilerle ilgili bilgileri yayımlar:

a) Üçüncü kısmın birinci bölümü çerçevesinde geçerli olan uluslararası tesciller,

b) 48 inci madde çerçevesinde iletilen bilgi,

c) 52 nci madde çerçevesinde kaydedilen; yeniden inceleme veya itiraz olasılığının olup olmadığını belirten, ancak red nedenlerine yer vermeyen redler,

d) 95 inci madde çerçevesinde kaydedilen yenilemeler,

e) 73 üncü madde çerçevesinde kaydedilen sonraki belirlemeler,

f) Sekizinci kısmın birinci bölümü çerçevesinde uluslararası tescillerin etkilerinin devamı,

g) Dördüncü kısmın dördüncü bölümü çerçevesinde kaydedilen; mülkiyette, sınırlamalarda, feragat etmede ve marka sahibinin isim ve adresinde meydana gelen değişiklikler,

h) 63 üncü madde çerçevesinde geçerli olan veya 83 üncü madde çerçevesinde kaydı yapılan iptal işlemleri,

ı) Dördüncü kısmın beşinci bölümü çerçevesinde geçerli olan düzeltmeler,

j) 56 ncı madde çerçevesinde geçerli olan hükümsüzlükler,

k) Üçüncü kısmın yedinci, sekizinci ve onuncu bölümleri, 63 üncü maddenin birinci fıkrası, 85 inci madde çerçevesinde kaydedilen bilgiler,

1) Yenilenmeyen uluslararası tesciller

Markanın kopyası, uluslararası başvuruda yer alan şekliyle yayımlanır. Başvuru sahibinin, 25 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen bildirimi yaptığı durumda, yayım bu hususu belirtir.

Markanın renkli kopyası 25 inci maddenin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri çerçevesinde verilmiş ise Gazete markanın hem siyah beyaz kopyasını hem de renkli kopyasını içerir.

Akit Tarafların Belirli Şartlarına ve Kesin Beyanlarına İlişkin Bilgi ve Diğer Genel Bilgiler

Madde 100-Uluslararası Büro, Gazetede aşağıdakileri yayımlar:

a) Birinci kısmın altıncı bölümü çerçevesinde yapılan herhangi bir bildirim,

b) Protokolün 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi veya 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri çerçevesindeki beyanlar,

c) Protokolün 8 inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde yapılan beyanlar,

d) 106 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yapılan bildirimler,

e) Uluslararası Büronun, içinde bulunan ve bir sonraki yıl süresince halka açık olmadığı günlerin listesi ve bu günleri Uluslararası Büroya ileten her ofis için bu tip bir liste.

Yıllık İndeks

Madde 101-Uluslararası Büro her yıl alfabetik sıra ile yıl içinde Gazetede bir veya daha fazla sayıda kaydı yayımlanan uluslararası tescillerin sahiplerinin isimlerini belirten bir indeks halinde yayımlar. Bu indeks; marka sahibinin ismini, uluslararası tescilin numarasını, uluslararası tescili etkileyen kaydın yayımlandığı gazete sayısını, sayfa numarasını ve kaydın niteliğinin belirtimini (tescil, yenileme, red, hükümsüzlük, iptal veya değişikliği) içerir.

Akit Taraf Ofisleri İçin Nüsha Sayısı

Madde 102-Uluslararası Büro akit taraflardan her birinin ofisine Gazete nüshalarını gönderir. Her ofisin ücretsiz olarak iki nüsha, belirli bir takvim yılında söz konusu akit tarafla ilgili olarak kaydedilen belirlemelerin sayısının 2000'i geçmesi durumunda gelecek yıl için ek bir nüsha ve sonradan 2000'nin üzerindeki her 1000 belirleme için ek nüsha alma hakkı vardır. Akit taraflardan her biri her yıl abone fiyatının yarısına, ücretsiz olarak alma hakkına sahip olduğu nüsha sayısınca Gazete satın alabilir.

Gazete birden fazla formda bulunuyorsa, her ofis alma hakkına sahip olduğu Gazete formunu seçebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Veri Tabanı

Veri Tabanının İçeriği

Madde 103-Hem Uluslararası Sicile kaydedilen hem de altıncı kısmın birinci bölümü çerçevesinde Gazetede yayımlanan veriler elektronik bir veri tabanına girilir.

Karara Bağlanmamış Uluslararası Başvurular ve Sonraki Belirlemelerle İlgili Veriler

Madde 104-Bir uluslararası başvurunun veya dördüncü kısmın birinci bölümü çerçevesinde bir sonraki belirlemenin, Uluslararası Büro tarafından alınmasından sonraki üç çalışma günü içerisinde Uluslararası Sicile kaydedilmemesi halinde, Uluslararası Büro, alınan uluslararası başvuru veya belirlemede bulunabilecek bir uygunsuzluğa rağmen, uluslararası başvuru veya belirlemede bulunan tüm verileri elektronik veri tabanına girer.

Elektronik Veri Tabanına Erişim

Madde 105-Elektronik veri tabanı, akit tarafların ofislerine ve eğer varsa, belirlenen ücret karşılığında kamuya on-line yoluyla ve Uluslararası Büro tarafından belirlenen diğer uygun araçlarla erişilebilir hale getirilir. Erişim gideri, kullanıcı tarafından karşılanır. 104 üncü madde çerçevesinde girilen veriler, Uluslararası Büronun uluslararası başvuru veya dördüncü kısmın birinci bölümü çerçevesinde belirleme hakkında henüz karar vermediği durumlara ilişkin olarak bir uyarı içerir.

YEDİNCİ KISIM

Ücretler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ücretlerin Ödenmesi

Ödemeler

Madde 106-Ücret Çizelgesinde belirtilen ücretler başvuru sahibi veya marka sahibi tarafından Uluslararası Büroya ödenebilir veya menşe ofisin veya ilgili diğer bir ofisin bu ücretleri toplamayı ve göndermeyi kabul ettiği ve başvuru sahibinin veya marka sahibinin de bunu istediği durumlarda, o ofis tarafından ödenebilir.

Ofis, ücretleri toplamayı ve göndermeyi kabul eden akit taraf bu durumu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Müdürü'ne bildirir.

Ödeme Şekilleri

Madde 107-Ücret Çizelgesinde belirtilen ücretler Uluslararası Büroya;

a) Uluslararası Büronun cari hesabına aktarma yoluyla,

b) İsviçre posta çeki hesabına veya Uluslararası Büronun belirlenen banka hesaplarına ödeme yoluyla,

c) Banka çekiyle,

d) Uluslararası Büroya nakit olarak ödeme yoluyla,

ödenebilir.

Ödemeyle İlgili Belirtimler

Madde 108-Herhangi bir ücretin Uluslararası Büroya ödenmesi sırasında;

a) Uluslararası tescilden önce başvuru sahibinin adı, ilgili marka ve ödemenin amacı,

b) Uluslararası tescilden sonra marka sahibinin adı, ilgili uluslararası tescilin numarası ve ödeme amacı,

hususlarında belirtim yapılmalıdır.

Ödeme Tarihi

Madde 109-91 inci maddenin ikinci fıkrası ile bu maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde herhangi bir ücret, Uluslararası Büronun istenen miktarı aldığı günde, Uluslararası Büroya ödenmiş olarak kabul edilir.

İstenen miktarın Uluslararası Büro için açılmış bir hesapta mevcut olması ve Büronun, hesabın sahibinden bu miktarı zimmetine geçirmek için talimat alması durumunda, ücret, Uluslararası Büronun uluslararası bir başvuru, bir sonraki belirleme, bir değişiklik kaydı talebi veya bir uluslararası tescile yenileme talimatı aldığı günde Uluslararası Büroya ödenmiş olarak kabul edilir.

Ücret Miktarında Değişme

Madde 110-Uluslararası başvurunun dosyalanmasına ilişkin olarak ödenecek ücretlerin miktarının; Uluslararası Büroya uluslararası başvurunun yapılması talebinin menşe ofis tarafından alındığı veya 27 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde alınmış varsayıldığı tarihle, uluslararası başvurunun Uluslararası Büro tarafından alındığı tarih arasında değiştirilmesi durumunda, ilk tarihte geçerli olan ücret uygulanır.

Dördüncü kısmın birinci bölümü çerçevesinde menşe ofis veya ilgili başka bir ofis tarafından bir belirleme yapılması ve bu belirleme ile ilgili olarak ödenecek ücret miktarının; marka sahibi tarafından söz konusu belirlemenin yapılması talebinin ofis tarafından alınması tarihiyle, belirlemenin Uluslararası Büro tarafından alındığı tarih arasında değiştirilmesi durumunda, ilk tarihte geçerli olan ücret uygulanır.

Uluslararası bir tescilin yenilenmesine ilişkin olarak ödenecek ücret miktarının; ödeme tarihi ile yenilemenin gerçekleşme tarihi arasında değiştirilmesi durumunda, ödeme tarihinde veya 91 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ödeme tarihi olarak kabul edilen tarihte geçerli olan ücret uygulanır. Ödemenin yenilemenin gerçekleşme tarihinden sonra yapılması durumunda, gerçekleşme tarihinde geçerli olan ücret uygulanır.

Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen ücretler dışında kalan herhangi bir ücret miktarının değiştirilmesi durumunda, ücretin Uluslararası Büro tarafından alındığı tarihte geçerli olan miktar uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödemelerin Yapılacağı Para Birimi

İsviçre Parası Kullanma Zorunluluğu

Madde 111-Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılması gereken tüm ödemeler menşe ofisin veya ilgili diğer bir ofisin bu ücretleri İsviçre parasından başka bir para biriminde toplaması durumunda bile, Uluslararası Büroya İsviçre parası olarak yatırılır.

Bireysel Ücret Miktarının İsviçre Para Biriminde Belirlenmesi

Madde 112-Bir Akit Tarafın, Protokolün 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde bireysel ücret almak istediğine ilişkin bir beyanda bulunması durumunda, Uluslararası Büroya bildirilen bireysel ücret miktarı, o ofis tarafından kullanılan para biriminden ifade edilir.

Birinci fıkrada belirtilen beyanda ücretin İsviçre para biriminden başka bir para biriminde belirtilmesi durumunda, Genel Müdür, ilgili akit tarafın ofisiyle müzakerede bulunduktan sonra, bireysel ücretin miktarını Birleşmiş Milletlerin resmi döviz kurunu esas alarak İsviçre para birimine çevirir.

Birbirini izleyen üç aydan fazla bir süre içerisinde, İsviçre para birimi ve akit tarafın bireysel ücreti belirttiği diğer para birimi arasındaki Birleşmiş Milletler resmi döviz kurunun, bireysel ücreti isviçre para biriminden belirlemede kullanılan İsviçre para biriminin son kurundan en az %5 fazla veya az olması durumunda, söz konusu akit tarafın ofisi, Genel Müdürden talepte bulunulan tarihten bir gün önceki cari Birleşmiş Milletler döviz kuruna dayalı olarak İsviçre para birimine göre yeni bir bireysel ücret miktarı belirlemesini isteyebilir. Genel Müdür buna uygun olarak hareket eder. Bu yeni miktar, Genel Müdür tarafından belirlenecek olan tarihten itibaren, bu tarihin sözü edilen miktarın Gazetede yayımlandığı tarihten sonraki 1-2 ay içerisinde olması koşuluyla geçerli olur.

Birbirini izleyen üç aydan fazla bir süre içerisinde isviçre para birimi ve akit tarafın bireysel ücreti belirttiği diğer para birimi arasındaki Birleşmiş Milletler resmi döviz kurunun, bireysel ücreti İsviçre para biriminden belirlemede kullanılan İsviçre para biriminin son kurundan en az %10 az olması durumunda, Genel Müdür, Birleşmiş Milletlerin o günkü resmi döviz kuruna göre isviçre para biriminden yeni bir bireysel ücret miktarı belirler. Yeni miktar, Genel Müdür tarafından belirlenecek olan tarihten itibaren bu tarihin söz konusu miktarın Gazetede yayımlanmasından sonraki 1-2 ay içerisinde olması koşuluyla geçerli olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ücretten Muaf Olma

Ücretten Muafiyet

Madde 113-Aşağıdaki hususların kaydı ücretten muaf tutulur:

a) Bir vekil atanması, vekille ilgili herhangi bir değişiklik ya da kaydedilen vekilin iptali,

b) Sahibin telefon ve faks numarasıyla ilgili herhangi bir değişiklik,

c) Uluslararası tescilin iptal edilmesi,

d) 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde herhangi bir vazgeçme,

e) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendi çerçevesinde uluslararası başvurunun kendisini veya 69 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde sonraki bir belirlemeyi etkileyen herhangi bir sınırlama,

f) Anlaşmanın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde veya Protokolün 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde bir ofisten gelecek herhangi bir talep,

g) Esas başvuruyu, bundan kaynaklanan tescili veya esas tescili etkileyen bir yargı sürecinin veya nihai kararın ortaya çıkması,

h) Üçüncü kısmın dördüncü bölümü, 74 üncü madde, 89 uncu madde çerçevesinde herhangi bir red, 86 ncı madde çerçevesinde herhangi bir beyan veya 52 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde herhangi bir bildirim,

ı) Uluslararası tescilin hükümsüzlüğü,

j) Üçüncü kısmın yedinci bölümü çerçevesinde iletilen bilgi,

k) Üçüncü kısmın sekizinci bölümü veya üçüncü kısmın onuncu bölümü çerçevesinde herhangi bir bildirim,

1) Uluslararası Sicilde yapılacak herhangi bir düzeltme.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ek Ücretlerin ve Tamamlayıcı Ücretlerin Dağıtılması

Dağıtım

Madde 114-Anlaşmanın 8 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasında ve Protokolün 8 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrasında belirtilen katsayı şu şekilde olur:

Yalnızca mutlak red nedenleri açısından inceleyen akit taraflar için: "2"

Önceki hakları da inceleyen akit taraflar için:

a) Üçüncü tarafların itirazı üzeine: "3"

b) Re'sen: "4"

"4" olan katsayı, aynı zamanda en önemli önceki hakların belirtilmesiyle birlikte önceki haklar için res'en araştırma yapan akit taraflar için de uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bireysel Ücretlerin İlgili Akit Tarafların Hesaplarına Yatırılması

Hesaba Yatırma

Madde 115-Protokolün 8 inci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendine göre beyanda bulunan akit taraflardan biri için Uluslararası Büroya yatırılacak herhangi bir bireysel ücret; ücreti ödenmiş olan uluslararası tescilin, sonraki belirlemenin veya yenilemenin kaydedildiği ayı izleyen ay içerisinde, o akit tarafın Uluslararası Büroyla olan hesabına yatırılır.

SEKİZİNCİ KISIM

Uluslararası Tescillerin Belirli Halef Devletlerde Etkilerinin Devamı

Uluslararası Tescillerin Belirli Halef Devletlerde Etkilerinin Devamı

Madde 116-Bir devletin (halef devlet) bağımsızlığını kazanmadan önce topraklarının, akit taraf devletlerden birinin topraklarının parçası (selef devlet) olması ve bu devletin Genel Müdüre, etkisi Anlaşmanın halef devlet tarafından uygulanması olan süreklilik beyanını vermesi durumunda; herhangi bir uluslararası tescilin halef devlette, ikinci fıkra çerçevesinde belirlenen tarihi önceleyen bir tarihten itibaren selef devlette bölgesel genişlemeye ilişkin etkileri, şunlara konu olur:

) Halef devlette bir uluslararası tescilin etkilerini sürdürmesine ilişkin bir talebin ilgili uluslararası tescilin sahibine, Uluslararası Büro tarafından bir ihbarla bildirildiği tarihten itibaen 6 ay içerisinde, Uluslararası Büronun dosyalaması,

b) Aynı süre içinde, Uluslararası Büro tarafından halef devletin ofisine aktarılacak 23 İsviçre frangı tutarındaki bir ücreti ve Uluslararası Büronun karı için 41 İsviçre frangı tutarındaki bir ücreti kapsayan Uluslararası Büroya ödeme.

Birinci fıkrada belirtilen tarih, halef devletin bağımsızlığını kazandığı tarihten önce olmamak kaydıyla, halef devlet tarafından bu kuralın amaçları gereği Uluslararası Büroya bildirilen tarih olur.

Uluslararası Büro, birinci fıkrada değinilen talebin ve ücretlerin alınması üzerine, halef devletin ofisini haberdar eder ve uluslararası Sicile uygun kaydı yapar.

Halef devlet ofisinin üçüncü fıkra çerçevesinde bir bildirim almasıyla ilgili herhangi bir uluslararası tescile ilişkin olarak, söz konusu ofis, sadece, eğer Anlaşmanın 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre limiti selef ülkeye bölgesel genişlemeyle ilgili olarak sona ermemişse ve eğer o süre limiti içerisinde red bildirimi Uluslararası Büro tarafından alınmışsa korumayı reddedebilir.

Bu madde hükümleri, Rusya Federasyonu'na uygulanmaz.

DOKUZUNCU KISIM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 117-Bu Yönetmelik 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 118-Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin