Yolcu Beraberi Taşıtlar

Turistik Kolaylıklar Kapsamı Taşıtlar


1. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yurtdışında yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında geçici olarak getirebilirler.


2. Soru: Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?

Cevap: Yurtdışında yerleşik olma; olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunmasıdır.


3. Soru: Yurtdışında yerleşik olmak için 185 gün yurtdışında bulunmak yeterli midir?

Cevap: Hayır. Taşıt getirecek kişinin yurtdışında yerleşim yeri bulunması ve ikamet tesis etmesi şarttır. Gemilerde çalışan, şantiyede geçici süreyle görev yapan veya otelde kalan vatandaşlarımız son 1 yılın 185 gününü fiilen yurtdışında geçirseler de yurtdışında ikamet tesis etmediklerinden dolayı yurtdışında yerleşik sayılmazlar.


4. Soru: 185 Gün Hesabı Nasıl Yapılır?

Cevap: Yurtdışında yerleşik olma koşulundaki 185 günlük süre hesabı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden temin edilen pasaport giriş çıkış kayıtlarına göre program vasıtasıyla yapılır. Pasaport veya kimlik bilgileri programa girilir, program Türkiye’ye giriş yapılmak istenilen tarihten geriye doğru 1 yıl (365 gün) giderek Türkiye’de ve yurtdışında kalınan süreleri hesaplar. Yurtdışında yerleşik olma durumunun hesaplamasını aşağıdaki örnek ile açıklayabiliriz.

07.03.2018 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen kişinin 07.03.2018’den geriye doğru 1 yıl yani 07.03.2017-07.03.2018 tarihleri arasında yurtdışındaki kalış süreleri hesaplanır ve 185 günden fazla yurtdışında kalan ve olağan durumda yurtdışında ikamet eden kişinin yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir. Bu süre hesabında taşıtlı ve taşıtsız deniz, hava, kara veya demiryoluyla yapılan tüm giriş ve çıkışlar dikkate alınır. Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 185 günlük sürenin kesintisiz olarak yurtdışında geçirilmesine gerek bulunmamaktadır.
 

Türkiye’den Çıkış Türkiye’ye Giriş Yurtdışında Kalınan Süre Ulaşım Türü
07.03.2017 05.06.2017 90 gün Havayolu
 
15.09.2017 14.12.2017 90 gün Karayolu
 
20.01.2018 07.03.2018 45 gün Demiryolu
 
Yurt Dışında Kalınan Toplam Süre  225 gün
 

  
5. Soru: Yurda giriş-çıkış bilgilerine nereden ulaşılabilir?

Cevap: Vatandaşlarımız, Türk pasaportlarıyla yapmış oldukları yurda giriş çıkış işlemlerine ilişkin bilgilerini türkiye.gov.tr adresinden sorgulayabilirler.
Ayrıca kişiler pasaportlarında bulunan giriş-çıkış tarihlerinden de yurtdışında kaldıkları süreleri hesaplayabilirler.


6. Soru: Yurtdışından emekli olan kişiler yurtdışında 185 gün bulunmadan taşıt getirebilir mi?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli olan kişilerin emeklilik tarihinden sonra Türkiye Gümrük Bölgesine ilk defa getirecekleri kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için 185 gün yurtdışında bulunma şartı aranmaz.


7. Soru: Taşıtın getirebileceği ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?

Cevap: Taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir.


8. Soru: Türkiye’de ikamet eden ve yurtdışı yerleşiklik şartını sağlamayan biri Gürcistan’dan satın alacağı taşıtı 2 yıl süreyle Türkiye’de kullanabilir mi?

Cevap: Türkiye’de ikamet eden kişilerin yurtdışından taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır. Bazı internet siteleri ve oto galerileri, vatandaşlarımızın yurtdışından düşük ücretler ödeyerek alacakları lüks araçları Türkiye’de sorunsuz olarak kullanabileceğine ilişkin yanlış bilgiler sunmaktadırlar. Bu iddialar vatandaşlarımızı kandırmaya yönelik olup tamamen Gümrük mevzuatına aykırı bilgiler ihtiva etmektedir. Bakanlığımız birimlerince bu tür usulsüz kullanımlar tespit edilerek cezai işlem uygulanmakta ve araçların yurtdışı edilmeleri sağlanmaktadır.


9. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin (emekliler dahil) taşıtları Türkiye’de 730 güne kadar kalabilir.


10. Soru: Yabancılara ait taşıtlara da 730 gün süre verilecek mi?

Cevap: Yabancı uyruklu kişilerin (mavi kart hamili olanlar hariç) taşıtlarına verilecek süre bu kişilerin Türkiye'de kalma süresinden uzun olamaz. Oturma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişilere 180 günde toplam 90 gün süre verilir. (Örneğin Sarp Sınır Kapısından Türkiye’ye kimlikle giriş yapan Gürcistan vatandaşına verilecek süre 180 günde 90 günü geçemeyeceğinden taşıtına da en fazla 90 gün süre verilir.) Türkiye'de oturma izni bulunan yabancı uyrukluların taşıtlarına verilecek süre ise ikamet tezkeresinde belirtilen süre kadar olabilir ve bu süre 730 günden uzun olamaz.


11. Soru: 730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlamayan kişiler taşıtıyla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?

Cevap: 730 günlük sürenin tamamını kullanan veya yerleşim yeri şartını sağlayamayan kişiler şartları sağlayana kadar taşıt getiremezler. Ancak, söz konusu kişiler Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde yerleşik ise ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarını yılda bir kez olmak üzere bir ay süre ile getirebilirler.


12. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıta verilen süre aşılırsa cezası var mıdır?

Cevap: Taşıtların yurtta kalma sürelerini; 1 (bir), 2 (iki) ve 3 (üç) aya kadar aşması durumunda 2018 yılı için sırasıyla 210 TL, 420 TL ve 630 TL para cezası uygulanır.

3 (üç) ayı geçen süre aşımlarında ise, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 238.maddesi uyarınca aracın gümrük vergileri tutarının ¼ (dörtte biri) oranında para cezası tahsil edilir.


13.Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt için gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap: Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıtı getiren kişinin ehliyeti, taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgesi ile Tüzel kişiliğe ait taşıtları getirecek kişilerin şirket ortağı veya çalışanı olduğunu gösterir noter veya konsolosluk onaylı Türkçe tercümeli belgenin ibrazı gerekir.


14. Soru: Önbeyan nedir?

Cevap: Yurtdışında yerleşik kişiler seyahatleri öncesinde kendilerine ve taşıtlarına ait bilgileri cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından gümrük kapılarına bildirebilecektir. Uygulaması başlayan ve Bakanlığımızın https://uygulama.gtb.gov.tr/Tasit1OnBeyan/ web adresinden ulaşılabilen Taşıt Önbeyan uygulaması sayesinde gümrük kapılarında işlemler daha hızlı ve akıcı bir şekilde tamamlanacaktır. Ayrıca kapılardaki bekleme süresi asgari düzeye inecektir.


15.Soru: Turistik kolaylıklar kapsamı taşıt pasaporta kaydedilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaporta kaydedilerek, süre sonuna ilişkin meşruhat düşülür.


16.Soru: Bu işlemler için gümrük idaresine ödeme yapılması gerekiyor mu?

Cevap: Bu işlemler için gümrük idaresince herhangi bir ücret alınmamaktadır.


17.Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışın da ikameti bulunmayan) kişiler yurtdışından geçici araç getirebilir mi?

Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin yurtdışından geçici olarak araç ithal etmesi mümkün değildir.


18. Soru: Yerleşim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden veya yurtdışına görevli olarak atanıp kesin dönüş yapan kişiler turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirebilir mi?

Cevap: Yurtdışı göreve atanma, öğrenim görme, çalışma vb. sebeplerle yurtdışına giden kişilerden kesin dönüş yapanların ikametlerini Türkiye'ye nakletmeleri sebebiyle turistik kolaylıklardan faydalanarak 2 yıl süreyle yabancı plakalı taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.


19.Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşi tarafından getirilen taşıtı kullanabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde araç sahibi ile hak sahibi olmayan kişiler hakkında ayrı ayrı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanır. Taşıt yurtdışı edilir.


20.Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtı hak sahibi (malik veya vekalet yoluyla getiren kişi) dışında Türkiye’de kimler kullanabilir?

Cevap: Turistik kolaylıklardan faydalanılarak geçici olarak ithal edilen taşıt hak sahibi, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, anne, baba ve çocukları tarafından kullanılabilir. Ancak, taşıt sahibi yurtdışındayken Türkiye’de kalan taşıt park halinde bırakılır, hiç kimse tarafından (ana, baba, eş ve çocuklar dahil) kullanılamaz.


21.Soru: Yurtdışında yerleşik bir kişi başka bir şahıs adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?

Cevap: Taşıtın mülkiyet sahibi dışında yurtdışında yerleşik başka bir şahıs tarafından vekaleten getirilmesi mümkündür. Taşıtın sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi halinde hem vekâleten taşıtı getiren kişi hem de taşıt sahibinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olma ve 185 gün koşulunu sağlaması gerekir.

Vekâleten getirilen taşıtlar için giriş esnasında gümrük idaresine geçerli bir vekâletname ibraz edilmesi gerekmektedir.


22.Soru: Yurtdışında yerleşik bir kişi yurtdışında yerleşik tüzel kişi adına kayıtlı taşıtla Türkiye’ye giriş yapabilir mi?

Cevap: Yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar ancak yurtdışında yerleşik şirket çalışanları veya ortakları tarafından vekâleten getirilebilmektedir.


23.Soru: Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

Cevap:

 • Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,
 • Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,
 • Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,
 • Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,
 • Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,
 • Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri

Vekâlet belgesi olarak kabul edilir.


24. Soru: Türkiye’de yerleşik (yurtdışında ikameti bulunmayan) bir kişi yurtdışında yaşayan akrabası/arkadaşı/eşine ait taşıtı vekâleten Türkiye’ye getirebilir mi?

Cevap: Türkiye’de yerleşik bir kişinin, yurtdışında yerleşik başka bir kişiye ait taşıtı vekâleten de olsa geçici olarak ithal etmesi mümkün değildir.


25. Soru: Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklu eşler araç getirebilir mi?

Cevap: Yabancı olan eşin yurtdışından taşıt getirebilmesi için yurtdışında 185 gün bulunması gerekmektedir. Ayrıca turistik kolaylıklar kapsamında yapılan işlemlerde kişinin uyruğunun bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin yurtdışında yerleşik olup olmadığı göz önünde bulundurulur.


26. Soru: Türk vatandaşlığından çıkan veya çifte vatandaş olanların turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirmesi mümkün müdür?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için uyruğun bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.


27. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen yurtdışında yerleşik şirket adına kayıtlı taşıtlar Türkiye’de ki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların Türkiye’deki merkez/şube/acente faaliyetlerinde kullanılması mümkün değildir. Taşıt yalnızca getiren kişi ve bu kişinin yurtdışında yerleşik eşi, usul veya füruu olan kişilerce kullanılabilir.


28. Soru: Çifte pasaport sahibi kişiler birden fazla taşıt getirebilir mi?

Cevap: Geçici ithalat hükümleri çerçevesinde turistik kolaylıklar kapsamında kişisel kullanıma mahsus sadece bir adet yabancı plakalı araç Türkiye’ye getirilebilir. Türk ve yabancı pasaportlarla yapılan giriş çıkışlar bir bütün olarak değerlendirilir.


29.Soru: Taşıt ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir mi?

Cevap: Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir.


30. Soru: Türkiye’ye taşıt ile giriş yaptıktan sonra verilen süre bitmeden taşıt ile birlikte yurtdışına çıkılması halinde 185 gün yurt dışında bulunmadan aynı taşıtla veya başka bir taşıtla geri dönmek mümkün mü?

Cevap: Geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan kişilerin yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması halinde kullanılmayan süreler verilerek taşıtın girişine izin verilir. 185 gün yurtdışında bulunma şartının her girişte sağlanması gerekir.
Ancak geçici ithalat izin sürelerinin tamamını kullanmadan taşıtıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkan emeklilerin, izin süresi içinde olmak koşuluyla, izinden kalan sürelerini kullanmak üzere taşıtıyla yeniden Türkiye Gümrük Bölgesine girişlerinde 185 gün koşulu aranmaz.


31. Soru: Verilen sürenin tamamının kullanılmasından sonra tekrar ne zaman taşıt getirilebilir?

Cevap: Süresinin tamamını kullanan kişi çıkış tarihinden itibaren 185 gün yurtdışında bulunmadan aynı veya farklı bir taşıtı Türkiye’ye getiremez. Yeniden taşıt getirilebilmesi için 185 gün yurtdışında bulunulması gerekir.


32. Soru: Süresi bitmiş taşıt sınır kapısından giriş-çıkış yaparsa tekrar 730 gün süreyle Türkiye de kalabilir mi?

Cevap: Süresi bitmiş taşıtın yurtdışında 185 gün bulunmadan sınır kapısından giriş-çıkış yaparak tekrar getirilmesi mümkün değildir.33. Soru: Süresi bitmiş taşıt mülkiyet değişikliğiyle yeniden Türkiye’ye getirilebilir mi?

Cevap: Mülkiyet sahibinin yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Satın alan kişi eğer yurtdışında yerleşikse taşıt getirmesine izin verilir.


34. Soru: 730 gün süreyle Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkan taşıt sahibi taşıtsız olarak Türkiye’ye gelebilir mi?

Cevap: Taşıtsız olarak Türkiye’de bulunma süreleri hakkında gümrük mevzuatı açısından bir kısıtlama bulunmamaktadır.


35. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Cevap: Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.


36. Soru: Getirilen taşıtın direksiyonunun sağda olması bir engel midir?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.


37. Soru: Kiralayarak taşıt getirilebilir mi? Ne kadar süre verilir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kiralayarak taşıt getirmesine izin verilir. Kiralanarak getirilen taşıtlara verilecek süre, kişinin vatandaşlık ve oturumuna bağlı olarak, 730 günlük süreyi de aşmamak kaydıyla kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun olamaz.


38. Soru: Taşıt Türkiye’de bırakılarak yurtdışına çıkılabilir mi?

Cevap: Taşıtı Türkiye’de bırakarak yurtdışına çıkmak için en yakın gümrük idaresine başvurulmak suretiyle aşağıdaki işlemlerden birinin yapılması gerekir.

 • Taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi,
 • Taşıtın başkası tarafından kullanılmayacağına ilişkin Tebliğin 7 No.lu ekinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen, iki nüsha imzalı taahhütnamenin her çıkışta gümrük idaresine sunulması ve bu talebin gümrük idaresince uygun bulunması.


39. Soru: Taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde yurtdışında bulunulan süreler taşıtın Türkiye’de kaldığı süreden sayılır mı?

Cevap: Gümrük idaresi denetimine bırakmadan, taşıtsız olarak yurtdışına çıkış yapılması halinde taşıtın süresi işlemeye devam eder.


40. Gümrük idaresine geçici olarak teslim edilen taşıt burada ne kadar süre kalabilir?

Cevap: Gümrük idaresine bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.


41. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen taşıt gümrüğe terk edilebilir mi?

Cevap: En yakın gümrük idaresine dilekçe ile başvurularak taşıt gümrüğe terk edilebilir. Gümrüğe terk edilecek taşıta ilişkin yasal olarak tahakkuk eden vergi ve cezalar varsa bunların ödenmesi gerekir.


42. Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de satılabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali yapılan taşıt Türkiye’de yerleşik olsun ya da olmasın bir başkasına satılamaz.


43. Soru: Sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıkarılan taşıt 185 gün yurtdışında kalmaksızın taşıt sahibinin eşi/çocukları/annesi/babası/arkadaşı tarafından vekâleten Türkiye’ye getirilebilir mi?

Cevap: Taşıtın tekrar Türkiye’ye vekâleten getirilebilmesi için en az 185 gün yurtdışında kalması gerekmektedir.


44. Soru: Taşıtın sigortası Türkiye’de geçerli değilse taşıtın girişine izin verilir mi?

Cevap: Türkiye’ye girişte geçerli bir sigorta poliçesi ibrazı zorunludur. Taşıtın sigorta poliçesinin bulunmaması ya da Türkiye’de geçerli olmaması durumunda gümrük idaresine en yakın yerden sigorta poliçesi düzenlettirilebilir.


45. Soru: Taşıtla yurtdışına çıkış yaparken ya da taşıtı gümrük idaresine bırakırken gümrük idaresince yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Taşıtın bilgisayardaki giriş kaydı kapatılır ve pasaporttaki “taşıt vardır” kaşesi iptal edilir.


46. Soru: Konu ile ilgili mevzuata nereden ulaşabilirim?

Cevap: http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/tebligler/gecici-ithalat linkinden ulaşılması mümkündür.

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ve Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu Kapsamı Taşıtlar


47. Soru: Kimler yabancı plakalı taşıtlarını trafiğe tescil edilmek üzere geçici olarak Türkiye’ye getirebilir?

Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, belirli bir süre ile çalışmak veya öğrenim görmek amacıyla gelen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yabancıların ülkelerinde adlarına kayıtlı olan kişisel kullanıma mahsus kara taşıtına geçici bir süreyle Türkiye Gümrük Bölgesinde trafiğe tescil edilmek üzere geçici ithalat izni verilir. Bu taşıtlar çalışma veya öğrenim süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilebilir. Ancak, söz konusu kişilerin Türkiye’de çalışmaya veya öğrenime başladıkları tarih itibariyle yurtdışında yerleşiklik şartını sağlamaları ve kesintisiz olarak çalışmaya veya öğrenime devam etmeleri gerekmektedir.


48. Soru: Emekliler de trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?

Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları ile Mavi Kart sahibi kişiler hariç olmak üzere, Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz yurtdışından emekli yabancılar Türkiye’de trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıtlarını getirebilirler. Mavi Kart sahibi kişiler ikamet izninden muaf olarak Türkiye’de sınırsız olarak ikamet edebildiklerinden, Mavi kart sahibi emeklilerin bu kapsamda taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.


49. Soru: Mavi Kart sahibi kişiler trafiğe tescil edilmek üzere yabancı plakalı taşıt getirebilir mi?

Cevap: Mavi Kart sahibi Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye'de belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtları için Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilirler.
Bu kişilerin sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile çalıştıklarını ispat etmeleri gerekmektedir.


50. Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi (YTGGK) ve Yabancı taşıtlar geçici giriş formu (YTGGF) nedir?

Cevap: Çift uyruklu Türk vatandaşları hariç, belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak üzere gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların yerleşim yerlerinde üzerlerine kayıtlı bulunan taşıtları için yetkili kefil kuruluş (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca-TURİNG) tarafından düzenlenen belgeye yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi denilmektedir
Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ise, çift uyruklu Türk vatandaşları hariç olmak üzere, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre görev yapmak veya öğrenimde bulunmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma iznini haiz emekli yabancıların ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idarelerince teminat karşılığında düzenlenen ve yalnız Türkiye için geçerli olan belgeyi ifade eder.


51. YTGGK ve YTGGF için aranan teminat tutarı ne kadardır?

Cevap: Gümrük idarelerince Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu düzenlenmesi için taşıtın gümrük vergilerinin %20 fazlası tutarında teminat verilmesi gerekmektedir. Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi için aranan teminat miktarı ise yetkili kefil kuruluş olan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu-TURİNG tarafından vergi tutarlarına bağlı olarak belirlenmektedir.


52. Soru: YTGGK ve YTGGF kapsamında getirilen taşıtın işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanması gerekmektedir?

Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtlar ile ilgili geçici ithal işlemlerinin yapılabilmesi için taşıtın gümrük gözetimine alınmış olması gerekir. Geçici trafik tescil belgesinin düzenlenmesi için gümrük idaresine başvurunun, bu taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine ilk giriş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde yapılması gerekir. Bu süre içerisinde gümrük idaresine başvurulmaması durumunda Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uygulanarak işlem tesis edilir.


53. Soru: YTGGK veya YTGGF alabilmek için gerekli olan belgeler nelerdir?

Cevap: Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi veya Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu alabilmek için, yabancı uyruklu olmak gerekmektedir.
Bu kişilerden, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan ikamet tezkeresi belgesi ile birlikte durumlarına uygun olan;

 • Çalışmak üzere Türkiye’de bulunanlar için çalışma izin belgesi,
 • Öğrenciler için kayıtlı olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen öğrenim belgesi,
 • Emekliler için, yurtdışından emekli olduğunu gösterir emeklilik belgesi,


54. Soru: MA – MZ plaka ne demektir?

Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında geçici olarak ithal edilen taşıtlara İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce verilen MA-MZ harf serisini taşıyan plakaları ifade etmektedir.


55. Soru: MA-MZ plakasına kayden getirilecek taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Cevap: MA-MZ plakasına kayden getirilen taşıt ile ilgili bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır.


56. Soru: MA-MZ plakasına kayden girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Cevap: Bu kapsamda getirilecek taşıtlara kişinin ikamet tezkeresi ve çalışma izni süreleri ile öğrenim süresi de göz önünde bulundurularak her defasında 2 yılı geçmeyecek şekilde süre verilmektedir.


57. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süre uzatımı için nereye başvurulur?

Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtın süresinin uzatılabilmesi için çalışma izin belgesi, ikamet tezkeresi gibi belgelerin süre uzatımlarının yapılmış olması gerekmektedir. Süreleri uzatılmış söz konusu belgeler ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için kefil kuruluş aracılığıyla gümrük idaresine; Yabancı taşıtlar geçici giriş formu ile getirilen taşıtlar için doğrudan gümrük idaresine başvuru yapılmalıdır.


58. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamı taşıtların süre uzatım talepleri hangi şartlarda kabul edilir?

 • Taşıt sahiplerinin geçici ithal giriş iznindeki durumlarının devam ettiğini belgelendirmesi hâlinde, taşıtların Türkiye’de kalma süreleri uzatılır. Bu şekilde yapılacak süre uzatımlarında bir seferde verilecek süre 24 ayı geçemez.


59. Soru: Çalışma izin belgesi/ikamet tezkeresi süre uzatımı için başvurulup henüz sonuçlanmadığı durumda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Cevap: Çalışma izin belgesi ve ikamet tezkeresi süre uzatımı için yapılan başvuruların sonuçlanmaması halinde süre uzatımı için yapılan resmi başvuru sonuçlarının beklenildiğine dair tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte geçerlilik süresi içerisinde kefil kuruluş veya ilgili gümrük idaresine başvuru yapılması gerekmektedir.


60. Soru: Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında işlem yapmak için ne kadar ücret ödenmesi gerekiyor?

Cevap: Bu işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca bir ücret alınmamaktadır. Ancak kefil kuruluş tarafından ücret alınmakta olup, bu ücretler hakkında kefil kuruluştan (TURİNG web sitesinden www.turing.org.tr) bilgi edinilebilir.


61. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtı Türkiye’de taşıt sahibinden başka kimler kullanabilir?

Cevap: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce (ana, baba, eş ve çocuklar) ve özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak taşıt sahibi tarafından istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından kullanılabilir. Taşıt sahibi dışında taşıtı kullanabilecek bu kişilerin de trafik tescil belgesinde isimlerinin yer alması gerekmektedir.


62. Soru: YTGGK veya YTGGF kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de bir başka kişiye satılabilir mi?

Cevap: YTTGK veya YTGGF’ye kayden geçici ithal edilen taşıtların yine bu belgeye kayden taşıt getirme hakkı bulunan bir başkasına devir işleminin yapılabilmesi, kişilerin asıl yerleşim yerinin bulunduğu ülkede ya da o ülke toprağı sayılan elçilik veya konsolosluklarda mülkiyet devrinin yapıldığının belgelendirilmesi ve taşıtın gümrük idaresinin denetimine alınması hâlinde mümkündür.


63. Soru: Çifte uyruklu kişiler yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirebilir mi?

Cevap: Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) gereğince çifte uyruklu vatandaşların yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında taşıt getirme hakkı bulunmamaktadır.


64.Soru: Gümrük idaresine geçici olarak teslim edilen taşıt burada ne kadar süre kalabilir?

Cevap: Gümrük idaresine bırakılan taşıtlar, geçici bırakma dilekçesinde belirtildiği şekilde taşıtın teslim edildiği tarihten itibaren 3 (üç) ay kalabilir. Bu sürenin 3 ay daha uzatılması için ilgili gümrük idaresine başvuru yapılabilir. Süresi içerisinde teslim alınmayan ya da süre uzatımı için başvuru yapılmayan taşıtlar için tasfiye hükümleri uygulanır.

Kaynak: www.gtb.gov.tr

ÜCRETSİZ DENEYİN

Eğer Mevzuat.Net'i deneme amaçlı kullanmak istiyorsanız aşağıdaki "Ücretsiz Deneme Talep Formunu" doldurunuz.

Şimdi Abone Olun

Mevzuat.Net'in benzersiz
özelliklerinden faydalanmak için Abone olun.

Bize Ulaşın

Ostim Mahallesi 1308.Cadde No:6 Kat:1 Daire:22 Yenimahalle/ANKARA
Tel : 90-312-418 94 15
Faks : 90-312-418 50 89
E-mail : bilgi@mevzuat.net

WhatsApp iletişim hattı : 0538 049 09 11

Teknik destek vb. sorularınız için: bilgi@mevzuat.net
Abonelik şartları ve seçenekleri, yeni abone olma, abonelik yenileme vb. sorularınız için abone@mevzuat.net

Bizi Takip Edin